close

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด

บอกเราว่าคุณใช้รถรุ่นไหน เพื่อให้เราเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Feedback

ก้มดูบัตรประชาชน จะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องอายุเท่าไหร่

6 มกราคม 2565

visibility97

  

พออายุเพิ่มเข้าวัยรุ่น เลือดก็จะสูบฉีด ความแรงการต้านลมของการปั่นจักรยานเริ่มเอาเราไม่อยู่แล้ว อยากอัพเกรดเป็นมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่ใช่แค่ว่ามีตังซื้อรถมาได้แล้วขี่ได้เลย ถ้าไม่อยากโดนจับปรับหนักๆ  สิ่งแรกที่ควรมีในการเข้าสู่วงการ Biker นั้นก็คือ ใบขับขี่ ซึ่งใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีหลากหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบการใช้งานแบ่งเป็นประเภทรถ แบ่งเป็นวัตถุประสงค์การใช้รถเป็นต้น ทีนี้อายุอย่างเราทำใบขับขี่ประเภทไหนได้บ้างลองก้มดูปีเกิดแล้วมาดูหลักเกณฑ์กัน

อายุที่สามารถไปทำใบขับขี่ได้

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

 • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

สำหรับเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ จะแบ่งผู้ขับขี่ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว และมีการครอบครองรถบิ๊กไบค์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถมายื่นขอใบขับขี่ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทดสอบการขับขี่ หรืออบรมภาคปฏิบัติ เนื่องจากมีประสบการณ์แล้ว โดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อ และนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครอบครองของรถบิ๊กไบค์

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ก่อน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ และจะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่ และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ ก่อน สำหรับใบขับขี่บิ๊กไบค์นั้น เบื้องต้นจะแต่งต่างจากใบขับขี่รถจักรยายนต์ทั่วไป โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบค์แสดงในใบขับขี่บริเวณด้านหลังบัตรด้วย

คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้ที่จะทำใบขับขี่ต้องมี

 • มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

เอกสารประกอบการขอใบขับขี่ เมื่อเช็คคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็มาเตรียมเอกสารประกอบที่จะใช้ในการขอใบขับขี่กันครับ ซึ่งมีหลัก ๆ 2 อย่างดังนี้

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง และใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติ พร้อมด้วยสำเนาเอกสารดังกล่าว

2. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด ไม่เกิน 1 เดือน

3. ใบรับรองการอบรม (สำหรับกรณีผู้ทำการอบรมนอกกรมขนส่งทางบก)

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบขับขี่

 • จองคิวในการอบรม สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการนั้น ก่อนอื่นต้องจองคิวในการอบรม ซึ่งการอบรมจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง สามารถจองได้ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
 • จองคิวอบรมได้ที่กรมขนส่งทางบก ในพื้นที่ใกล้บ้าน ซึ่งเปิดให้ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้าได้ด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานประกอบคำขอตามที่แจ้งไว้เบื้องต้น
 • จองคิวอบรมผ่านทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-271-8888 หรือ 1584 โดยผู้ที่จองคิวอบรมผ่านทางโทรศัพท์ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่อบรมก่อนเวลา 08.00 น.
 • จองคิวอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ebooking.dlt.go.th/ebookin

สมรรถภาพสำคัญในการสอบใบขับขี่

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง เพื่อทดสอบความสามารถในการมองเห็นของสายตาทั้งด้านซ้าย และด้านขวา ซึ่งเป็นมุมกว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา
 • ทดสอบการตอบสนองของเท้า เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้เบรคเท้าเพื่อหยุดรถมอเตอร์ไซค์ให้เร็วที่สุด
 • ทดสอบสายตาทางลึก เพื่อการทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50 - 3.50 เมตร
 • ทดสอบตาบอดสี เป็นการทดสอบการมองเห็นสี จำเป็นต่อการขับรถเช่นการดูไฟและป้ายจราจรต่าง ๆ

สอบข้อเขียน 

ในการสอบข้อเขียนนั้น จะสอบเกี่ยวกับป้ายจราจรและกฎจราจร ซึ่งมีจำนวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีให้เลือก ก-ง จะตัดสินว่าผ่านเกณฑ์การสอบที่ 45 คะแนน หรือคิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถกลับมาสอบใหม่ ในกำหนดเวลาไว้ไม่เกิน 90 วัน

สอบภาคปฏิบัติ

ผู้ขับขี่จะต้องทำการสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถใช้รถตัวเองหรือใช้บริการเช่ารถของกรมขนส่งก็ได้ ซึ่งค่าเช่าจะอยู่ที่คันละ 50 บาท โดยการสอบต้องขับขี่ตามท่าที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้

 • ท่าที่ 1 ขับรถจักรยานยนต์โดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
 • ท่าที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ ทรงตัวบนทางแคบ ทรงตัวไว้โดยไม่ให้เท้าแตะพื้นประมาณ 10 วินาที
 • ท่าที่ 3 ขับรถจักรยานยนต์ผ่านโค้งแคบ รูปตัว Z
 • ท่าที่ 4 ขับรถจักรยานยนต์ผ่านโค้ง รูปตัว S
 • ท่าที่ 5 ขับรถจักรยานยนต์ซิกแซก ผ่านสิ่งกีดขวาง

ค่าใช้จ่ายในการออกใบขับขี่

 • ค่าใบรับรองแพทย์เริ่มต้นที่ 100 บาท
 • เมื่อผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติแล้ว ให้มาชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดคือ 15.30 น. ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว 100 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก

 https://www.thaihonda.co.th

สามารถติดตาม ข่าวสาร เทรนด์ และบทความอื่นๆ ได้ที่ เว็บไซต์ MOTOFIIX Thailand

newsmode

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

sell

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

รู้โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษก่อนใครที่ Motofiix