×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

EVENT


Hokkaido Snow Bike พร้อมให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่ กับการขับวิบากลุยหิมะ

โอกาสที่คุณจะขับรถวิบากลุยหิมะแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน กับกิจกรรม Hokkaido Snow Bike ในราคาที่ใครก็จ่ายไหว

ช่วงปลายฤดูหนาวกับทริปขับรถมอเตอร์ไซค์ ไปเช้าเย็นกลับ

ทริปขับรถมอไซค์ ไปเช้าเย็นกลับ ส่งท้ายฤดูหนาวปีนี้ โดยต้องเลือกที่จะไปเที่ยวก้คือ สุพรรณบุรี ที่มีระยะทางจากกรุงเทพประมาณ 100 กม. เพียงเท่านั้น บิดกันแบบชิวๆ ไม่เกิน 2 ชม. ไงก็ถึง !!

11 กุมภาพันธ์ 2565

ทริปเที่ยว 1 วัน ขี่มอเตอร์ไซค์ไหว้พระ 9 วัด นนทบุรี

เดินสายไหว้พระกันให้ครบ 9 วัด ครั้งนี้ไปใกล้ๆ กรุงเทพฯ

สัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก ทิวเข้าภาคใต้

หน้าหนาวใครๆ เข้าก็พากันไปขึ้นดอย เที่ยวเมืองเหนือกัน ไปจิบกาแฟร้อนๆ ดูทะเลหมอกกันแบบชิลๆ วันนี้เรามาเปิดประสบการณ์ใหม่กับคนที่อยากไปเที่ยวหน้าหนาวภาคใต้ที่ไม่ใช่ไปทะเล แต่เราจะพาไปดูทะเลหมอกที่ภาคใต้ .....

กิจกรรมเพื่อการขับขี่ที่ตุณภาพกับ Honda Mini Track “อย่ากลัว...ที่จะทำในสิ่งที่คุณหลงใหล”

Honda จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อนักขับขี่ในสิ้นปีนี้ กับการเป็นนักขี่ที่มีประสบการณ์ การขับขี่แบบถูกวิธีจากเหล่านักขี่มืออาชีพระดับเองเชีย

ที่เที่ยวทางไกล ไปให้คุ้มขี่ให้สุดกับ มอเตอร์ไซค์คู่ใจ ที่ระยะทาง 934 กิโลเมตร

“โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปางอุ๋ง” สถานที่ท่องเที่ยว สุดฮิตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีระยะทางกว่า 934 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร กับทริปยืนหนึ่งในเรื่องเส้นทางของความท้าทายกับการข .....

ผู้อยู่เบื้องหลังความเงางามของรถในงาน Motor Expo

ในงานจัดแสดงรถใหญ่ๆ ระดับประเทศ จุดสนใจของคนที่มาร่วมงานคงหนีไม่พ้นรถรุ่นใหม่ๆ ที่นำมาออกแสดงโชว์ภายในงาน และในยุคปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งที่คนสนใจไปชม ถ่ายรูป ก็คือ พริ๊ตตี้ สวยๆ ที่มายืนคู่รถคันงามๆ

YSS King of Automatic 2021

YSS เปิดสนามให้รถมอเตอร์ไซค์สายแรงได้เอารถของทางมาประลองกันแบบถูกต้องในสนามมาตรฐานระดับประเทศ พร้อมรางวัลสำหรับผู้ชนะกว่า 3 แสนบาท

ไม่อยากไปดอย ฉีกไปเที่ยวเขื่อนหน้าหนาวกันดีกว่า

หน้าหนาวอากาศเย็นแบบนี้คนส่วนใหญ่มักจะไปขึ้นดอย ขึ้นภู รับความสดชื่นของลมเย็นๆ กัน แต่ถ้าใครไม่ชอบคนเยอะๆ หรืออยากลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวแนวอื่นๆ

รวมของฝากจังหวัดรอง ที่แค่คุณได้ลองจะติดใจ

เที่ยวเมืองรอง เป็นนโยบายของภาครัฐที่อยากจะกระตุ้นให้รายไดถูกกระจายไปทั่วทั้งประเทศ สาย Biker อย่างเราก็มีความหวังไว้ว่าอยากขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวรอบประเทศทุกจังหวัดเหมือนกัน ตามนิสัยความเป็นคนมีน้ำ .....

ขี่มอเตอร์ไซค์ล่องไปชิม ของอร่อยนครสวรรค์

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำบุญกับเพื่อนๆ ที่นครสวรรค์ในวันหยุดยาววันพ่อ รับลมหนาวแบบกลางๆ ไหว้พระเสริมศิริมงคลให้ตัวเอง รับของดีมา ขากลับเวลาเย็นๆ หาของอร่อย ร้อนๆ กินกันก่อน

หาบัตร Motor Expo ได้ที่ไหนบ้าง

ชาว Biker พร้อมกันหรือยังกับ งาน Motor Expo 2021 จัดระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2021 โดยวันที่ 30 พฤศจิกายน

ของอร่อยย่านเมืองทอง รองท้องก่อนกลับบ้าน

เมืองทองธานี ถือว่าเป็นแหล่งจุดศูนย์กลางของการจัดแสดงสินค้า มีงานใหญ่ๆ มากมายที่มาจัดที่นี่มีคนมาเดินชมงานจำนวนมาก เมื่อมีคนเยอะ ร้านค้าร้านอาหารก็จะเยอะตามไปด้วย ก่อนหรือหลังการเข้าไปดูงานเราเกิดหิวข .....

จุดจอดรถและอัตราค่าจอด ที่ Impact เมืองทองธานี

งานใหญ่สำหรับสายยานยนต์ในรอบปีนี้สำหรับ Motor Expo 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 - 12  ธันวาคม 2564 นี้ หลายท่านยอมที่จะฝ่ารถติดเอารถส่วนตัวไปที่งานกันเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ทีนี้ปัญหาต่อจากการที่รถติดรอบเ .....

4 ที่เที่ยวใหม่รับหน้าหนาว ไปก่อนใครเที่ยวสบายไม่แออัด

ยาง Bridgestone Thailand ได้ทำการออกไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้ทุกท่านได้ไปปักหมุดรับลมหนาวกันโดยมี 4

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้างาน Motor Expo

งานใหญ่สำหรับสายยานยนต์ในรอบปีนี้ หลังจากอั้นงานใหญ่กันมาหลายเดือน วันที่ 1 ธันวาคม นี้ ท่านที่ตั้งใจจะเข้าไปร่วมในงานต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ตะลุยขั้วโลกใต้ไปกับ Royal Enfield

แบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องมานานที่สุดในโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 1901 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 120 ปี

25 พฤศจิกายน 2564

ศึกษาเส้นทางก่อนไป Motor Expo 2021

“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38 MOTOR EXPO 2021” จัดขึ้น ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564

24 พฤศจิกายน 2564

ขี่มอเตอร์ไซค์ริมหาด รับลมทะเลหน้าหนาว

เค้าว่ากันว่า ทะเลหน้าหนาวจะสวยกว่าทุกฤดู ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ทะเลไทย สวยลำดับต้น ๆ ของโลกอยู่แล้ว MOTOFIIX นำท่านไปพบกับเส้นทางท่องเที่ยวให้เราขี่รถรับลมเย็นๆ

20 พฤศจิกายน 2564

ประชุมก่อนออกทริป ควรวางตัวตำแหน่ง ในการขี่ให้ดี ก่อนเดินทาง

ช่วงนี้จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 น่าจะเป็นช่วงการพบปะเพื่อนฝูง แล้วนัดกันออกทริป การวางแผนก่อนการเดินทางถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับการเตรียมความพร้อม คน และ รถ เพราะหากคุณวางแผนการเดินทางไม่ดี

17 พฤศจิกายน 2564

MOTOR EXPO 2021 มอบความสุขคนรักยานยนต์ รวมค่ายรถจักรยานยนต์ 12 แบรนด์ชั้นนำมาประชันกัน

งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” จัดแสดงรถยนต์ จักรยานยนต์ รุ่นใหม่ และสินค้าเกี่ยวเนื่อง คับคั่ง พร้อมเตรียมมาตรการด้านสาธารณสุขเต็มพิกัด หวังกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2564

15 พฤศจิกายน 2564

มือใหม่ Enduro โปรดทราบ ฝึกแบบมืออาชีพได้แล้วที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

ขับลุยสนามจริงอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ทั้งกับตัวเรา และเพื่อนร่วมทาง ไปเรียนรู้ทักษะการขี่มอเตอร์ไซค์ Enduro ได้ที่ค่ายรถมอเตอร์ไซค์เจ้าใหญ่อย่าง Honda ได้เปิดศูนย์ฝึกขับขี่ Enduro ปลอดภัยแล้ววันนี้

13 พฤศจิกายน 2564

ปักหมุดที่เที่ยวท้าหนาวใกล้กรุง "อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี"

ทริปท่องเที่ยวหน้าหนาว บางท่านมุ่งหน้าขึ้นเหนือ หรืออีสานตอนบนกัน แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ท้าทายลมหนาว วันนี้เราได้จุดเช็คอินที่ให้ท่านขี่กระทบความหนาวไม่แพ้จังหวัดภาคเหนือ เดินทางจากกรุงเทพฯ

12 พฤศจิกายน 2564

MICHELIN MOTORCYCLE TYRE VIRTUAL EXHIBITION รอบสอง

MICHELIN Motorcycle Tyre Virtual Exhibition สุดยอดงานเทคโนโลยี ที่มิชลินจัดขึ้นสำหรับผู้ชื่นชอบจักรยานยนต์ ซึ่งในงานนี้เพื่อนๆ จะได้เห็นยางรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่มิชลินได้นำมาเปิดตัวในงานนี้ 

9 พฤศจิกายน 2564

ปักหมุดที่เที่ยวท้าหนาวใกล้กรุง "สุพรรณบุรี"

ทริปท่องเที่ยวหน้าหนาว บางท่านมุ่งหน้าขึ้นเหนือ หรืออีสานตอนบนกัน แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่ท้าทายลมหนาว วันนี้เราจะหาจุดเช็คอินที่ให้ท่านขี่กระทบความหนาวไม่แพ้จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดแรกที่จะแนะนำคือ “สุ .....

7 พฤศจิกายน 2564

เปิดอุทยาแห่งชาติให้สายทัวร์ริ่งได้เที่ยว แบบวิถีใหม่ New Normal

เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประชาชนตอบสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดการท่องเท .....

5 พฤศจิกายน 2564

แนะนำเส้นทางออกทริปหน้าหนาว ขี่รถล่องเหนือ รับลมหนาวคือใช่  “ไปแอ่วน่านกัน” จังหวัดที่ถ้าไม่ตั้งใจไปจะไปไม่ถึง

ทริปท่องเที่ยวหน้าหนาว ตอนรับฤดูหนาวนี้ขอแนะนำจังหวัด น่าน จังหวัดที่กำลังเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดน่าน ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าไม่ได้ตั้งใจมาก็จะมาไม่ถึง

4 พฤศจิกายน 2564

หนาวนี้!! ไปเที่ยวกับรถคู่ใจที่ไหนดี

หนาวนี้!! ไปเที่ยวกับรถคู่ใจที่ไหนดี แอ่วเมืองล้านนา ไหว้พระวัดสวยงาม รับลมหนาวบนดอย “ไปน่านกัน” จังหวัดเที่ยวได้เกือบทั้งปี

จุดเช็คอินทางดำ Biker “ขี่รถชมสวน ไปไหว้พระวัดบางกุ้ง”

ขี่รถชิลๆ ไปกับถนนที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้ 2 ข้างทาง แล้วไปไหว้พระใกล้กรุงกัน

ร้านลับที่ มอเตอร์ไซค์ไปถึง “ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำริมคลองลำโพ”

เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าฝนไม่ตก เราอยากแนะนำอาหารทานง่าย ๆ แต่อร่อยสุดติ่งมาให้ไปลองกัน เป็นร้านลับ ๆ ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาแนะนำให้ท่านได้ไปลองลิ้นชิมรสกัน รับรองได้ว่าอร่อยหมดปอก ไปจริงถึงอย .....

ร้านลับที่ มอเตอร์ไซค์ไปถึง “มาลีซีฟู้ด” 

ใกล้หมดฤดูฝนแล้ว โควิคก็ซาลง ความอยากเที่ยวก็กลับมา เราจัดหาร้านลับๆ ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมาแนะนำให้ท่านได้ไปลองลิ้นชิมรสกัน รับรองได้ว่าอร่อยหมดปอก ไปจริงถึงอยากให้ลอง กับร้านที่มอเตอร์ไซค์ขี่ไป .....

ปักหมุด Location สายลุย (Level 3) บ้านป่าหมาก อ้อมกอดขุนเขา ลุยไปฉุ่มฉ่ำกับน้ำตกแพรกตะคร้อ

หลังจากแนะนำพื้นที่สำหรับสายลุยให้ไป level ไปแล้วแล้วในเขากระโจม สายลุยหลายท่านที่อยากอัพเลเวลกันแล้ว วันนี้ MOTOFIIX จะมาแนะนำอัพเลเวลให้อีกระดับกับการลุยที่ บอกได้ว่าทั้ง ชุ่มชื่น ชุ่มฉ่ำ หน่ำใจกันเ .....

จุดเช็คอินทางดำ Biker “ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต” จังหวัด จันทบุรี ถนนเลียบหาดที่สวยลำดับต้นๆ ของเมืองไทย

วันนี้มาอัพเดตเส้นทางให้เหล่า Biker ให้ชวนกลุ่มก๊วนเดินทางขี่รถล่องไปบนถนนสวยๆ กันกับเพื่อนๆ ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากภาวะแบบนี้ได้เป็นอย่างดี แต่ก็อย่าลืมระมัดระวังตัวเองให้ดี ใส่แมสตลอดเวลาล้า .....

จุดเช็คอินทางดำ Biker “อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก”

MOTOFIIX นำท่านไปพบความท้าทายบนเส้นทางที่แปลกใหม่ไม่ไกลเมืองหลวงมากนักระยะทางระดับกลาง ๆ กับการมุงหน้าเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำ ที่อุดมไปด้วยความสวยงามทั้ง 2 ข้างทาง และจุดเชคอินคุ้มความเหนื่อย ยิ่งช่วงหน้ .....

หลักการพื้นฐานของการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่ม

การขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ นั้นเป็นสิ่งที่นักขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนชื่นชอบมาก พบเห็นได้จากการมีกลุ่มก๊วนในเว็บบอร์ดต่างๆ แล้วนัดแนะไปขี่มอไซค์ท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่ดี และไ .....

กิจกรรม BIKER เมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน

อยู่บ้านปลอดเชื้อ การอยู่บ้านเลี่ยงการไปพบปะคนอื่นคือวิธีที่จะช่วยให้เราไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อ การเก็บตัวอยู่บ้นสำหรับสาย BIKER มีอะไรให้ทำมากมายหนึ่งในนั้นคือการดูแลรักษารถที่เรารัก

Rico Land (Tokyo Bay) แดนสวรรค์ของไบค์เกอร์

หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่ผู้คนจะนึกถึง ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ ที่ดินแดนแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นผู้นำในซีกโลกตะวันออก มีแบรนด์รถยนต์ รวมถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์มากมาย ถือกำเนิด และส .....

ปักมุด ชุดเช็คอินทางดำ Biker “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.พัทลุง”

ความสุขอีกอย่างของเหล่า Biker คือการได้ขับรถไปบนถนนสวยๆ ทั้งตัวถนนที่เส้นทางสวยงามทั้งรูปแบบทางโค้ง ทางตรง และวิวสวยๆ 2 ข้างทางที่ สร้างความประทับใจให้เราในรูปแบบต่างๆ กัน

ปักหมุด ชุดเช็คอินทางดำ Biker “ถนนหมายเลข 3” 

ความสุขอีกอย่างของเหล่า Biker คือการได้ขับรถไปบนถนนสวย ๆ ทั้งตัวถนนที่เส้นทางสวยงามทั้งรูปแบบทางโค้ง ทางตรง และวิวสวยๆ 2 ข้างทางที่ สร้างความประทับใจให้เรา

สนามวัดความเร็วมาตราฐานในเมืองไทย

สำหรับยุคนี้ เป็นยุคใหม่มีรถมอเตอร์ไซค์ออกใหม่กันมาก และที่สำคัญสามารถจับจองกันได้ง่ายๆ ทำให้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ปักมุด ชุดเช็คอินทางดำ Biker “ดอยอ่างขาง”

ความสุขอีกอย่างของเหล่า Biker คือการได้ขับรถไปบนถนนสวยๆ ทั้งตัวถนนที่เส้นทางสวยงามทั้งรูปแบบทางโค้ง ทางตรง และวิวสวยๆ 2 ข้างทางที่ สร้างความประทับใจให้เราในรูปแบบต่างๆ กัน

คาเฟ่นครปฐม นั่งชิลริมน้ำ ขี่รถชมทุ่งนา ณ บ้านปายนา 

เข้าหน้าฝนกลิ่นไอดิน ไอดิน และความเขียวชอุ่มของท้องทุ่งนานั้นจะสร้างความสดชื่น ชุ่มปอดให้กับ เหล่า Biker เป็นอย่างมาก

เวฟ 110 ก็เที่ยวทั่วไทยได้

    ขอแนะนำให้รู้จังคุณบอล เจ้าของเพจ บอลพาเที่ยว Backpacker Ball ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 900,000 คน เจ้าของวลี “ฉันไม่มีเงินมากมาย แต่ฉันมีความสุขมหาศาล”

ปักหมุด Location สายลุย (Level 2) เขากระโจม สวนผึ้ง ราชบุรี สนุก เสียว ตื่นเต้น และ อันตราย

หลังจากแนะนำพื้นที่สำหรับสายลุยให้ไปแล้วในคลองมะเดื่อ หลายท่านที่เป็นสายลุยประจำ อาจบอกว่า เด็กๆ วันนี้ MOTOFIIX

ปักมุด ชุดเช็คอินทางดำ Biker “เขาใหญ่” 

ความสุขอีกอย่างของเหล่า Biker คือการได้ขับรถไปบนถนนสวย ๆ ทั้งตัวถนนที่เส้นทางสวยงามทั้งรูปแบบทางโค้ง ทางตรง และวิวสวยๆ 2 ข้างทางที่ สร้างความประทับใจให้เรา

ปักมุด Location สายชิล แวะถ่ายรูป (Ep. 1) 747 Cafe

Cafe เครื่องบินลำใหญ่ นำโครงสร้างของ Boeing 747-400 (เดิมเป็นของ Orient Thai) ปรับปรุงเป็นร้านกาแฟ

ปักหมุด Location สายลุย (Level 1)

ปักหมุด Location สายลุย (Level 1)

แจ้งเลื่อนกำหนดการแข่งขัน OR BRIC Superbike 2021

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ได้กลับมาระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายตัวไปในหลายพื้นที่ ทำให้การแข่งขัน OR BRIC Superbike 2021 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องมีการเลื่อนแข่งสนามที่ 1 .....

Bangkok International Motor Show 2021

งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 42 ห้ามพลาดกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆ ในงานนี้กันเลย

22 กุมภาพันธ์ 2564

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด