×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

Knowledge


รู้ไว้ไม่เสียหาย กับเรื่องของน้ำมันเครื่องเป็นสีดำ ถือว่าเป็นอะไรไหม ?

ถ้าน้ำมันเครื่องเป็นสีดำ ไม่ต้องกังวลใจไป ถือว่าเป็นเรื่องปกติของน้ำมันเครื่องหลังจากผ่านการใช้งาน

รู้จักแบตเตอรี่ Motobatt ที่มาพร้อมความแตกต่างกับแบตเตอรี่ทั่วไปในท้องตลาด

คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอน สำหรับแบตเตอรี่ Motobatt กับความแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปในท้องตลาด

ปั๊มติ๊กมอเตอร์ไซค์คืออะไร สำคัญต่อรถมอเตอร์ไซค์แค่ไหน

รู้จักปั๊มติ๊กมอเตอร์ไซค์ หนึ่งในวงจรสำคัญที่จะทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณใช้งานได้

ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด ส่งผลเสียอย่างไรกับรถอย่างไีร

รู้ไว่ไม่เสียหาย หากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด สุดท้ายมันจะส่งผลเสียต่อเราแค่ไหน

งานขับมอไซค์ส่งอาหารกับ 5 อุปกรณ์ที่คุณควรมี

ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีไว้จะดีกว่า สำหรับอุปกรณ์ที่ไรเดอร์ส่งอาหารต้องมี

รู้ไว้ไม่เสียหาย หลังขับรถมอไซค์หลังลุยน้ำ ต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้าง

หลังจากลุยน้ำท่วมขัง เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ท่วมแค่ไหนถึงน่ากังวล

ผ้าเบรคควรเปลี่ยนเมื่อไร สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามแม้แต่น้อย

รู้ไว้ไม่เสียหายกับเรื่องที่ว่า ผ้าเบรคควรเปลี่ยนเมื่อไร

เปลี่ยนจานเบรคมอเตอร์ไซค์ทั้งที มันต้องดีกว่าเก่า

รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย จานเบรคมอเตอร์ไซค์ Fixed, Semi Floating, Full Floating แตกต่างกันยังไง

รู้ไว้ไม่เสียหาย ทำไมต้องเลือกใช้โช้คแก๊สมอเตอร์ไซค์

ระบบช่วงล่างที่ดี มันเกี่ยวข้องกับโช้คอัพโดยตรง โดยโช้คแก๊สมอเตอร์ไซค์ถือเป็นตัวเลือกของใครที่ต้องการอัพเกรดโช้คอัพเดิมติดรถ

เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนผ้าเบรค เรื่องเล็กน้อยที่ควรรู้

มองข้ามไม่ได้เลยสำหรับเรื่องผ้าเบรคควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ เข้าใจง่าย ไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด

โช้คอัพหน้ารถมอเตอร์ไซค์แข็งไปอ่อนไป ลองใส่ชุดอัพเกรดโช้คหน้า YSS ดีไหม

ดีกว่าโช้คเดิมแน่นอน การเลือกใส่ชุดอัพเกรดโช้คหน้า YSS อีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น

คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอน สำหรับแบตเตอรี่ MOTOBATT ประสิทธิภาพเกินราคา

ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอน สำหรับแบตเตอรี่ MOTOBATT ที่มาพร้อมการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์รถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภท ทุกขนาด

รู้ไว้ไม่เสียหาย กับการเลือกลายยางมอเตอร์ไซค์แบบไหนดี

ลายยางมีผลต่อการขับขี่แบบปฏิเสธไม่ได้ หากเลือกลายยางได้ถูกต้องตามการใช้งานแล้ว ก็จะช่วยให้การขับขี่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผ้าเบรค BREMBO ของรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่แบบ ต้องเลือกแบบไหนดี

เคลียร์กันให้ชัดๆ ผ้าเบรค BREMBO สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ แต่ละรุ่นมีจุดเด่นตรงไหน

รู้ไว้ไม่เสียหาย การเปลี่ยนโช้คอัพควรรู้อะไรก่อนบ้าง

เปลี่ยนแล้วมีแต่ดีขึ้นแน่นอน ถ้ารู้ว่าเราจะเปลี่ยนโช้คอัพใหม่เพื่ออะไร

ไส้กรองน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ควรเปลี่ยนตอนไหน

ไส้กรองน้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนไปพร้อมๆ การถ่ายน้ำมันเครื่อง เพราะจะสะดวกที่สุดนั้นเอง คุณก็ไม่ต้องเสียเวลาจำว่าต้องเปลี่ยนใหม่ตอนไหน

รู้ไว้ไม่เสียหาย หน้าที่แต่ละส่วนของยางมีอะไรบ้าง

ยางรถหนึ่งเส้นที่เราใช้งานกัน จะประกอบไปด้วยโครงสร้างต่างๆ มากมาย ที่จะช่วยรถสามารถวิ่งไปได้ และสามารถหยุดได้

ค่าพรีโหลดของโช้คอัพคืออะไร และมีวิธีปรับพรีโหลดอย่างไรให้ถูกต้อง

ใครที่เปลี่ยนโช้คอัพมาใหม่ น่าจะคุ้นกับสเปกของโช้คที่บอกได้ว่า สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ ซึ่งค่าพรีโหลดของโช้คอัพคืออะไร และปรับอย่างไร

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ช่วยอะไร จำเป็นต้องรู้รึไม่

ช่วยอะไรก็อาจไม่สำคัญเท่ากับ การเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจ

โช้คอัพรั่วไม่รั่ว.. ดูกันให้ชัดๆ ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ดี

โช้คอัพถือเป็นอุปกรณ์ที่มีการเสื่อมสภาพการจากการใช้เป็นปกติ ซึ่งโช้คอัพทุกต้นสามารถรั่วได้ เมื่อถึงอายุขัยนั้นเอง

สรุปแบบเคลียร์ๆ ว่าโช้คอัพ Profender Flash / AIR / X-series ต่างกันอย่างไร

เทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่าแต่ละรุ่นของโช้คอัพ Profender รถมอเตอร์ไซค์แตกต่างกันอย่างไร

รู้ไว้ไม่เสียหาย ควรเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์เมื่อไหร่

ยางรถเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยแม้แต่น้อย และควรหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

เทียบกับกันรู้ไปเลย ยามาฮ่า ฟีลาโน่ธรรมดา กับ ABS ต่างกันยังไง

คำถามที่ใครหลายคนสงสัย ว่ายามาฮ่าฟีลาโน่ธรรมดา กับ ABS ต่างกันยังไง ซึ่งทาง MOTOFIIX มีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอน

รู้ไว้ไม่เสียหาย การรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ที่ยังผ่อนไม่หมด

ตัวเลือกที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับการรีไฟแนนซ์รถมอเตอร์ไซค์ยังผ่อนไม่หมด

น้ำมัน 2t ยี่ห้อไหนดี คำถามลักษณะนี้อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป ถ้าเลือกใช้เป็นเกรดที่เหมาะสม

ไม่ต้องสนยี่ห้อ ไม่ต้องสนชื่อเสียง กับคำถามที่ว่าน้ำมัน 2t ยี่ห้อไหนดี ซึ่งให้คุณเลือกใช้ตามเกรดง่ายสุด

รู้ไว้ไม่เสียหาย การขับรถมอเตอร์ไซค์ให้ประหยัดน้ำมัน

เมื่อราคาน้ำมันแพงขนาดนี้ การขับรถให้ประหยัดน้ำมันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน

เล่มเขียวรถมอเตอร์ไซค์หาย ต้องทำอย่างไร เสียเงินเท่าไหร่

เอกสารสำคัญของรถมอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้ สำหรับเล่มทะเบียนรถหรือจะเรียกว่าเล่มเขียวรถมอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้ โดยเมื่อหายแล้วต้องไปแจ้งความ

แปลงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คุ้มค่ารึไม่ในช่วงน้ำมันแพง

แปลงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า อีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานทดแทน ซึ่งก่อนที่จะแปลงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คุณต้องมานั่งคำนวณรูปแบบก่อนทำการแปลง

บันไดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์สามัญประจําบ้านที่ควรมี

มีติดไว้ไม่เสียหาย สำหรับบันไดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเวลาขนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถกระบะ

ถ้ามีไว้ก็อุ่นใจ สำหรับประกันรถหาย มอเตอร์ไซค์

ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ถูกลักทรัพย์, ชิงทรัพย์ หรือ ปล้นทรัพย์ หากคุณทำประกันรถหายไว้ อย่างน้อยก็มีการคุ้มครองด้วยทุนประกันแน่นอน

รู้ไว้ไม่เสียหาย กับการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน 2565

ปัจจุบันใบขับขี่ถูกปรับให้มีอายุ ซึ่งคุณสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 3 เดือน นับจากวันหมดอายุ

รถมอเตอร์ไซค์กี่ปีต้องตรวจสภาพ คำถามที่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ควรรู้

ข้อบังในการต่อภาษีประจำของรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งจะมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเป็นรถใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หลังจากนั้นจำเป็นต้องตรวจสภาพ

ขับรถมอเตอร์ไซค์ควรต้องรู้ กับอาการโซ่เสีย

หัวใจสำคัญในการส่งกำลังเครื่องยนต์มาที่ล้อ สำหรับชุดโซ่สเตอร์ที่ไม่ควรปล่อยละเลย หากรถมอเตอร์ไซค์มีอาการโซ่เสีย ควรรีบแก้ไขทันที

รู้ไว้ไม่เสียหาย ลมยางรถมอเตอร์ไซค์ต้องเติมเท่าไหร่ ?

คนขับรถมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องรู้ ว่าต้องเติมลมรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ เพราะแรงดันลมของล้อยางมีความสำคัญต่อการขับขี่

ขับรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ลุยน้ำแล้วเกิดปัญหา แก้ไขอย่างไรได้บ้าง

เหมือนเกมวัดดวง หากเลือกขับรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ลุยน้ำที่ท่วมขังสูง เมื่อลุยแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง

เตรียมเอกสารทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2565

เช็กให้พร้อม ตรวจดูให้มั่นใจ เรื่องเอกสารทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 2565 ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ

รถมอเตอร์ไซค์เติมลมยางไนโตรเจนดีไหม มีความจำเป็นแค่ไหน

ถ้าเลือกเติมลมยางไนโตรเจน มีความจำเป็นแค่ไหนกัน วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ

เลือกซื้อที่สูบลมมอเตอร์ไซค์ แบบไหนถึงเหมาะสม

มีติดบ้านไว้ไม่เสียหาย สำหรับที่สูบลมมอเตอร์ไซค์ที่มีขายในท้องตลาด ซึ่งมีให้เลือกหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานเป็นหลัก

เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องทำยังไง 

คุณสามารถเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้ ซึ่งต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถมอเตอร์ไซค์จากไฟแนนซ์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องทำยังไง

เตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ก่อนที่จะไปโอนรถมอเตอร์ไซค์จากไฟแนนซ์ เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็สามารถจัดการเองได้

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ควรเปลี่ยนเมื่อไร 

ยิ่งเปลี่ยนบ่อย ยิ่งดี สำหรับน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ ที่หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อไหร่ถึงควรเปลี่ยนใหม่

วิธีเช็คยางแบบง่ายๆ เรื่องของคนมีรถจำเป็นต้องรู้

การเช็คยางรถเป็นเรื่องสำคัญ คนมีรถใช้งานจำเป็นต้องรู้ เรียกได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานของคนมีรถ

หากไม่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ปรับเท่าไหร่ 2565

จะลืมไว้บ้านหรือไม่มีก็แล้วแต่ ปลายทางเหมือนกันหมด สำหรับการไม่มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ปรับเท่าไหร่ 2565

รีแมพมอเตอร์ไซค์คืออะไร จำเป็นต้องทำรึไม่

รีแมพมอเตอร์ไซค์คืออะไร จำเป็นรึไม่ที่ต้องทำ ถ้ารีแมพแล้วรถมอเตอร์ไซค์จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ค่าปรับเมาขับรถมอเตอร์ไซค์ 2565

ดื่มไม่ขับ ดีทั้งตัวคุณเอง และเพื่อนร่วมท้องถนน ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่รุนแรงค่อยเอาผิดลงโทษอยู่

เบอร์โทรฉุกเฉิน 2565 รู้ไว้ไม่เสียหาย ก่อนที่เดินทางไกล

เบอร์โทรฉุกเฉิน 2565 ที่พร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชม.

ปรับ Compression ของโช้ครถมอเตอร์ไซค์ ต้องปรับอย่างไร

ถ้าจะปรับเซ็ทโช้คอัพด้วยตนเอง จะรู้ได้ยังไงว่าควรปรับเท่าไร นับยังไง

ต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงสามารถทำใบขับขี่ได้ 

ใบขับขี่ เอกสารสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณมีความสามารถ ความเข้าใจในการขับขี่ที่ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามกฎจราจร

ค่า K สปริง (SPRING RATE) สำคัญแค่ไหน

รู้จักค่า K สปริง (SPRING RATE) ว่าคืออะไร และมีความสำคัญแค่ไหน

การดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารในการดาวน์รถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ทาง MOTOFIIX จะมาชี้แจ้งให้คุณฟัง

รู้ไว้ไม่เสียหาย กับวิธียืดอายุยางรถมอเตอร์ไซค์

วิธีดูแลยางรถมอเตอร์ไซค์ ให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมตามที่ควรจะเป็น ซึ่งวิธีการดูแลยางเป็นเรื่องพื้นฐานของคนใช้รถควรรู้

ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เงินสด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เตรียมเงินให้พร้อม ในส่วนเอกสารก็ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงเท่านั้น สำหรับการซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสด

ไล่ข้างมอเตอร์ไซค์คืออะไร และจำเป็นต้องทำไหม ?

ไม่มีสูตรที่ตายตัว สำหรับการไล่ข้างรถ สำนักไหนดี สำนักไหนดัง ต้องไปลองเองให้รู้ว่าดีจริงไหม

อาการแบตเตอรี่มอไซค์บวม สัญญาณเตือนความผิดปกติของรถคุณ

ฝืนใช้ไปเรื่อยๆ ไม่ดีแน่ กับอาการแบตเตอรี่รถบวม สัญญาณที่บอกว่ารถคุณกำลังมีปัญหา

บรรทุกหนักแล้วรถเกิดอาการส่าย ตรวจเช็กและแก้ยังไงดี

การที่รถมอเตอร์ไซค์บรรทุกหนัก แล้วเกิดอาการส่ายขึ้นมา มันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งคุณต้องไล่ตรวจเช็กว่าเกิดจากอะไร

ยางรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ และเลือกใช้งานยังไง

ทำความรู้จักยางรถมอเตอร์ไซค์ ว่ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีความเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไง

ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟ 2565 ราคาเท่าไหร่

ส่งรถมอเตอร์ไซค์ทางรถไฟ อีกหนึ่งทางเลือกในการส่งรถมอเตอร์ไซค์ไปสถานที่ต่างๆ ในราคาที่ไม่สูง

เลือกยางรุ่นไหนดี Continental TKC 70 VS Continental Trail Attack 3

เลือกยางรุ่นไหนดี ระหว่าง Continental TKC 70 VS Conti Trail Attack 3 ที่ตอบโจทย์คุณที่สุด

โช้ครถมอเตอร์ไซค์รั่ว เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

วิธีสังเกตอาการโช้ครถมอเตอร์ไซค์รั่ว พร้อมคำแนะนำว่าต้องทำอย่างไร หากเกิดปัญหาโช้คอัพรั่วขึ้นมา

Honda Smart Key System คืออะไร ?

รู้จัก Honda Smart Key System ระบบที่ช่วยป้องกันการโดนโจรกรรม และยังช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ทำสี Vespa ทำไมถึงแพง ?

เอกลักษณะอีกหนึ่งอย่างของ Vespa ก็คือ ตัวถังที่เป็นเหล็ก ซึ่งการทำสีจะใช้วิธีการเดียวกับรถยนต์ ทำให้การซ่อมสีมีราคาสูง

PCX Hybrid คืออะไร แตกต่างกับ Grand Filano Hybrid ไหม ?

ระบบ Hybrid ของ PCX Hybrid และ Grand Filano Hybrid แตกต่างกันไหม เลือกแบบไหนใช้งานดี

ระบบ Hybrid ของ Grand Filano คืออะไร จำเป็นต้องมีไหม

ระบบ Hybrid ของ Grand Filano คืออะไร และจำเป็นไหมที่รถมอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันต้องมี ซึ่งทาง MOTOFIIX ได้มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ในบทความนี้

Vespa ซ่อมแพงไหม และมันแพงจากอะไร

Vespa ซ่อมแพงไหม คำถามที่ใครหลายๆ คนน่าจะสนใจ โดยเฉพาะคนที่กำลังจะซื้อ Vespa มาใช้งาน

Honda Smartphone Voice Control System (HSVCs) คืออะไร ?

เทคโนโลยี Smartphone Voice Control System (HSVCs) ระบบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการขับขี่มากขึ้นกว่าเดิม

รู้จักเครื่องยนต์ eSP จากทาง Honda

เครื่องยนต์ eSP คืออะไร ทำไมรถสกู๊ตเตอร์ของทาง Honda ถึงเลือกใช้งานเครื่องยนต์ eSP

คิดอะไรไม่ออก บอกใช้คาร์บูเรเตอร์ N-Pro

คาร์บูเรเตอร์ N-Pro ไอเท็มในตำนานจากยุค 90s ที่ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงจากคนใช้งานรถมอเตอร์ไซค์เก่า และรถจากจีน

25 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำโช้คอัพ Racing Boy Nmax รุ่น VD-Series ในราคา 8,xxx บาท

โช้คอัพ Racing Boy Nmax รุ่น VD-Series เป็นหนึ่งในตัวเลือกของใครที่ต้องการเปลี่ยนโช้คอัพใหม่ ซึ่งรองรับทั้ง Nmax และ Aerox สามารถปรับเซ็ทได้ถึง 3 ค่า ในราคาหลักพันเพียงเท่านั้น

24 กุมภาพันธ์ 2565

เทคโนโลยีสลิปเปอร์คลัช คืออะไร จำเป็นต้องมีรึไม่

สลิปเปอร์คลัช (Slipper Clutch) หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ได้ดีขึ้น ซึ่งสลิปเปอร์คลัชได้รับความนิยมกับรถใหญ่เป็นหลัก

22 กุมภาพันธ์ 2565

โช้คแก๊ส VS โช้คน้ำมันต่างกันอย่างไร

โช้คแก๊ส VS โช้คน้ำมันต่างกันอย่างไร คำถามที่ใครหลายคนต้องสงสัย ซึ่งโช้คอัพแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของคุณเป็นหลัก

21 กุมภาพันธ์ 2565

โช้คอัพ Honda Forza ระหว่าง Ohlins Ho818 กับ Ohlins Ho018 ต่างกันอย่างไร

โช้ค Ohlins Ho818 กับ Ohlins Ho018 เป็นโช้คอัพสำหรับ Honda Forza เพียงเท่านั้น ซึ่งทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างกันในเรื่องความสูงของโช้คอัพเท่านั้น

18 กุมภาพันธ์ 2565

อุปกรณ์เม้าท์การ์ด (Breath Deflector) ของหมวกกันน็อค คืออะไร

เม้าท์การ์ด (Breath Deflector) อุปกรณ์เสริมของหมวกกันน็อค ที่จะช่วยป้องกันฝาขึ้นเวลาคุณหายใจได้

18 กุมภาพันธ์ 2565

มาตรฐานหมวกกันน็อค ECE 22.06 พร้อมบังคับใช้ที่ยุโรปปี 2024 

เพิ่มความปลอดภัยอีกระดีบ ด้วยมาตรฐานหมวกกันน็อค ECE 22.06 ปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม

17 กุมภาพันธ์ 2565

ยางรั่วยางแบน ขับต่อได้ไหม หรือต้องทำอย่างไง

ยางรั่วยางแบน ขับต่อได้ไหม น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยอย่างแน่นอน ซึ่งเหตุการณ์นี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวอย่างแน่นอน

16 กุมภาพันธ์ 2565

กันสะบัดรถมอเตอร์ไซค์ มีติดไว้ไม่เสียหาย

กันสะบัดรถมอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยของรถ โดยกันสะบัดเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นประจำ

15 กุมภาพันธ์ 2565

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เสียค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่

15 กุมภาพันธ์ 2565

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แตกต่างจากน้ำมันเครื่องชนิดอื่นอย่างไร

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ แตกต่างจากน้ำมันเครื่องเกรดอื่นอย่างไร ซึ่งน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการใช้งาน

14 กุมภาพันธ์ 2565

รู้ไว้ไม่เสียหาย เบิก พรบ. รถมอเตอร์ไซค์ได้ที่ไหน

เบิก พรบ. รถมอเตอร์ไซค์ได้ที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรรึไม่ น่าจะเป็นคนถามที่ใครหลายคนสงสัย ซึ่งทาง MOTOFIIX มีคำตอบให้ในเรื่องนี้

11 กุมภาพันธ์ 2565

เพิ่มอายุการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ MOTOBATT

MOTOBATT ที่สุดของแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ MOTOBATT ที่การออกแบบให้ตอบโจทย์รถสมัยใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2565

ยางแก้มเตี้ยกับยางแก้มสูง รถมอเตอร์ไซค์ แตกต่างกันอย่างไร

ยางแก้มเตี้ยกับยางแก้มสูง มันแตกต่างกันอย่างไร และจะมีวิธีดูยางแก้มเตี้ยกับยางแก้มสูงยังไง ซึ่งทาง Motofiix จะมาอธิบายถึงเรื่องนี้ 

10 กุมภาพันธ์ 2565

เทคนิคการเซ็ตค่าคอมเพรสชั่น (Compression) ของโช้ครถมอเตอร์ไซค์

การเซ็ตค่าคอมเพรสชั่นที่คุณควรรู้ โดยโช้คอัพทั่วไปในท้องตลาด มีค่าแนะนำให้เซ็ตตามโรงงานผู้ผลิตไปก่อน และใช้ไประยะเวลาหนึ่งค่อยปรับแต่งให้ตอบโจทย์ของคุณ

9 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำกล้องติดหมวกประจำปี 2022 เน้นของดี มีคุณภาพ

แนะนำกล้องติดหมวกประจำปี 2022 ที่ใช้งานได้ดีมีคุณภาพในการใช้งาน และความทนทาน โดยกล้องติดหมวกประจำปี 2022 เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมที่ชาวสองล้อต้องมี

8 กุมภาพันธ์ 2565

Ohlins HO 018 โช้คอัพตรงรุ่นของ Honda Forza

สุดสายของ Honda Forza 350/300 สำหรับ Ohlins HO 018 ในราคา 22,650 บาท ซึ่งโช้คอัพ Ohlins HO 018 มาพร้อมการรับประกันหลังการขาย 2 ปี

7 กุมภาพันธ์ 2565

เทคโนโลยี Combi Brake คืออะไร

รู้จักเทคโนโลยี Combi Brake เอกสิทธิ์เฉพาะของ Honda กับกลไกการทำงานที่จะกระจายแรงเบรคไปที่ล้อหน้าและหลังอย่างสมดุล

4 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ ลงทุนติดไว้ไม่เสียหาย

มีไว้ก็ไม่เสียหาย สำหรับกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ เหมาะกับใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์บ่อยๆ และอยากมีกล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งาน

3 กุมภาพันธ์ 2565

ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หาย ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

หากใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หาย ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใด คุณสามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ และมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่เพียง 205 บาท เพียงเท่านั้น

มอเตอร์ไซค์หายต้องทำไง

แต่เมื่อเกิดขึ้นเราต้องมีสติ และจัดการกับปัญหาสำคัญนี้อยากรวดเร็ว และเป็นขั้นตอน

แจ้งเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์ ต้องทำอย่างไร

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนสีต้องแจ้งแก้ไขที่กรมการขนส่งทางบก

ใบโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการโอนรถ

ใบโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องซื้อ โดยเป็นเอกสารที่ใช้ในการโอนรถมีให้โหลดฟรี ไม่ต้องหาซื้อให้เสียเงินแต่อย่างใด สำหรับใบโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์

วิธีไล่สเตอร์คิดอย่างไรกัน

โซ่ และสเตอร์ ตัวกลางสำคัญในการส่งต่อความเร็ว ความแรง ให้ความรู้สึกถึงการท้าทาย

โช้ครั่วไม่เป็นไรวิ่งต่อได้ยาวๆ จริงหรอ?

ถ้าก้มดูแล้วพบว่ามีรอยน้ำมันหรือคราบน้ำมัน แสดงว่าโช้คอัพมีการรั่วซึมแน่นอน สาเหตุเกิดขึ้นได้หลายอย่าง

ซื้อรถมาใหม่ ทำไมควรเปลี่ยนยาง

เรามาระบุสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เราเลือกที่จะเปลี่ยนยางเลยทันที หรือเอามาวิ่งไม่นานแล้วเปลี่ยนเพราะอะไรบ้าง

ความเป็นไปเป็นมาของ ทางม้าลาย

ทางม้าลายมีจุดเริ่มต้นในปี 1951 ที่อังกฤษ ก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งทางม้าลายเป็นจุดที่ทำไว้ให้คนข้ามถนนนั้นเอง

การพัฒนาระบบห้ามล้อรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงขั้นไหนแล้ว

สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบหลัก รูปแบบแรกคือระบบเบรคดั่งเดิม รูปแบบที่ 2 ระบบดิสก์เบรค

มอเตอร์ไซค์ความร้อนขึ้น เกิดจากอะไรบ้าง

ความร้อนจะเกิดขึ้นกับรถของคุณได้ยังไงบ้าง

Motobatt ดีไหม คำถามที่ใครน่าจะสงสัยอย่างแน่นอน

หากใครกำลังสงสัยเรื่องแบตเตอรี่ว่า Motobatt ดีไหม บทความนี้น่าจะช่วยให้คุณได้คำตอบที่ดีขึ้น ว่า Motobatt ดีไหม

รถโหลดช่วงหน้าต่ำลง ส่งผลอะไรหรือไม่

ส่วนมากจะนิยมโหลดหน้าให้ต่ำลงเพื่อกดรถลง การโหลดหน้าจะส่งผลอย่างไรบ้างกับการขับขี่ใช้งาน

ผ้าเบรคดัง แก้ยังไง

สัญญาณเอี๊ยดนี้ ทำให้เราต้องก้มลงไปดูที่ส่วนของเบรค

จองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2565

ขั้นตอน วิธีการจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2565 ได้ทั้งจองที่สำนักงาน และการจองรูปแบบอนนไลน์

วิธีดูแลรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ เรื่องพื้นฐานที่คุณควรรู้

รถมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องดูแล อย่างน้อยๆ ก็ควรรู้วิธีดูแลรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ หรือรถทั่วไปได้บ้าง ทั้งหมดก็เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของรถให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางหมดอายุเร็ว

ยางอาจจะอยู่กับเราได้ประมาณ 1 ปี แล้วก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ คุณต้องรีบเปลี่ยนยางเส้นใหม่เพียงเท่านั้น

น้ำมันออโต้ลูป คืออะไร และจำเป็นไหมที่ต้องซื้อมาใช้งาน

น้ำมันออโต้ลูป เป็นน้ำมันเครื่องเฉพาะของรถที่มีเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยน้ำมันออโต้ลูปมีให้เลือกตั้งแต่หลายไม่ถึงร้อยบาทไปถึงหลักพัน

ฝาครอบล็อคโช้ค ชุดแต่งที่มีหน้าที่ป้องกันการโจรกรรม

ฝาครอบล็อคโช้ค ของแต่งที่มาช่วยป้องกันไม่ให้โช้คอัพแต่งราคาแพงโดนโจรมาขโมยไป ให้เจ็บหัวใจ แถมให้ด้วยความสวยงาม

มอเตอร์ไซค์ที่จอดนิ่งๆ ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยก็ได้ จริงหรอ??

จอดไว้เฉยๆนั้น อุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องยนต์จะขาดน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นจึงทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ เกิดสนิมขึ้นกัดกร่อน และมีอายุการใช้งานสั้นลง

สายพานรถมอเตอร์ไซค์ขาด สิ่งที่คนขับรถสกู๊ตเตอร์อาจพบเจอ

การเปลี่ยนสายพานตามระยะทางที่กำหนด จะช่วยป้องกันไม่ให้สายพานรถมอเตอร์ไซค์ขาดก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันราคาสายพานรถมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นที่หลักร้อยเพียงเท่านั้น

มอเตอร์ไซค์มีควันขาว เกิดจากอะไร

เสียงแปลกๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของรถเรา แต่อีก 1 สัญญาณเตื่อนที่ชัดเจนว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับรถเราแน่ๆ นั้นคือควันสีขาวที่ออกมาจากท่อไอเสีย

ประมูลรถมอเตอร์ไซค์มือ 2 ดีไหม

การประมูล Online มาลองดูกันว่าการหารถใช้งาน รูปแบบนี้มีข้อดี ข้อเสียยังไงบ้าง

ใส่ใจไม่ทิ้งขว้าง ตรวจสภาพรถคุณหลังไปเที่ยวกลับมา

เช็คดูจุดที่สำคัญกันว่ามีตรงไหนเสื่อมไปไหม มีตรงไหนควรบำรุงดูแลให้สามารถใช้งานเค้าได้อย่างดี ยาวนาน เพื่อไปลุยกับเพื่อน ๆ ในทริปต่อไปกัน

ก้มดูบัตรประชาชน จะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ต้องอายุเท่าไหร่

ใบขับขี่ ซึ่งใบขับขี่มอเตอร์ไซค์มีหลากหลายประเภทและหลากหลายรูปแบบ อายุอย่างเราทำใบขับขี่ประเภทไหนได้บ้างลองก้มดูปีเกิดแล้วมาดูหลักเกณฑ์กัน

พรบ. รถมอเตอร์ไซค์ เบิกอะไรได้บ้าง

พรบ. รถมอเตอร์ไซค์ สำคัญอย่างไร ทำไมถึงบังคับให้ทำ หากรถมอเตอร์ไซค์คุณไม่มีจะเป็นอะไรไหม

ซ้อนแบบมืออาชีพทำยังไง เรียนรู้ไว้ก่อนซ้อนแฟนออกทริป

คนซ้อนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ใช่แค่ว่าซ้อนท้ายเฉยๆ ต่ต้องซ้อนเป็นด้วย

วิธีการเบื้องต้นที่ดูแลรถมอเตอร์ไซค์หลังขับทางไกล

มอเตอร์ไซค์ขับทางไกลมีวิธีการดูแลเบื้องต้นอย่างไร หลังจากใช้มอเตอร์ไซค์ขับทางไกล คุณควรตรวจเช็คสภาพรถให้เรียบร้อย หากพบความเสียหายจะได้สามารถแก้ไขได้ทัน

เทคนิคง่าย ๆ ดูแลยางก่อนออกทริป

เพื่อความปลอดภัยเราจึงต้องใส่ใจและดูแลให้ดีก่อนจะเดินทาง ซึ่งการดูแลยางต้องทำอย่างไรบ้าง

ข้อดี ข้อเสีย ของการโหลดโช้คหลัง

การแต่งโช้คอัพ โหลดโช้คให้สวยงามมีข้อดี หลายประการ ข้อเสียบางประการ มาดูกันว่าเงื่อนไขของการโหลดโช้คอัพจะมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง

พักคนพักรถ เติมพลังทั้งคนทั้งรถ เพื่อการเดินทางที่อุ่นใจ

สำหรับมือใหม่หากท่านต้องขี่รถทางไกล ๆ ควรจะต้องมีความรู้และข้อมูลในการพักฟื้น หยุดพักทั้งตัวคุณ และรถของคุณเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่

เบรคหน้า VS เบรคหลัง เบรคไหนใช้มากกว่ากัน

ระบบเบรค ก็หมายถึง ระบบดรัมเบรคหรือดิสก์เบรค ส่วนการใช้เบรคนั้นเป็นเทคนิคในการควบคุมรถให้หยุด โดยทั้วๆ ไป จะแบ่งเป็น 3 ประเภท

ใส่ยางผิดด้านคุณจะเจอกับอะไรบ้าง?

เพราะบางครั้งเราไปเปลี่ยนใส่เอง หรือช่างที่ใส่ให้เราดื้อไม่ยอมทำตามคู่มือบริษัทที่ให้มา และปัญหาแรกๆ ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ คือการใส่ยางผิดด้าน ซึ่งบางคนยังสงสัยแล้วว่ายางมันเป็นวงกลมถ้าใส่ผิดด้านจะมีผ .....

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ เลือกเกรดอย่างไรให้เหมาะกับรถคุณ

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ เรื่องสำคัญที่นักบิดควรรู้ โดยปัจจุบันน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกมากมายหลายราคา ตั้งแต่ถูกไปจนแพง

อยากขี่ Big Bike แบบเท่ ปลอดภัย ต้องเป็นนักเรียนที่ดีก่อน

วิธีการขี่รถ Big Bike อย่างถูกวิธีไว้ให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนเข้าเรียน โดยส่วนใหญ่จะให้ลงไปที่สนามแข่งขันจริง เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเองจากที่เรียนมา และอาจจะได้ลองสมรรถนะรถเราได้แบบเต็มๆ .....

ฤดูไหนต้องดูแลยางยังไง ไม่เหมือนกันจำไว้ใช้จริงได้

ยางรถมอเตอร์ไซค์ถือว่าเป็น อะไหล่ที่ถูกใช้งานหนักที่สุดของรถเพราะว่าเป็นชิ้นส่วนเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนในเวลาขับขี่จริงเราจึง ควรเลือกยางที่มีคุณภาพมากที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานของเรา และก .....

คู่มือ Biker สู้ฝุ่น PM 2.5

เราเหล่า Biker ที่ชอบการขี่มอเตอร์ไซค์กลางแจ้ง หรือต้องใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานทุกวัน ต้องป้องกันตัวเองเป็นพิเศษมาก ๆ มีวิธีไหนบ้างที่จะพอช่วยเราให้ห่างไกลเจ้าฝุ่นร้ายนี้บ้าง

ขับ Big bike ไม่ใช่รองเท้าอะไรก็ได้

การขี่รถมอเตอร์ไซค์ Big Bike ต้องลงทุนชุดใส่ให้เต็ม เพราะสุขภาพ และร่างกายเราสำคัญที่สุด รักในความเร็ว อย่าขี้งก อุปกรณ์ป้องกัน ตอบคำถาม Biker รุ่นใหม่ได้เลยว่าทำไมต้องเพิ่ม Item ร้องเท้าขี่มอเตอร์ไซค .....

ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟตัดหมอก ติดแบบไหนไม่ให้ถูกจับ

มอเตอร์ไซค์สายทัวร์ริ่งส่วนใหญ่มีชุดแต่งให้เติมเต็มการลุย การใช้งานที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ที่นิยมมากๆ น่าจะเป็นกลุ่มไฟสปอร์ตไลท์ และไฟตัดหมอก ซึ่งถือเป็นของแต่งที่สุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งในการเจอเรียกตรวจ .....

รวมสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่หมดไว

แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มีอายุการใช้งานปกติแล้วประมาณ 1-2 ปี แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีคุณจะตกใจได้ว่าเอ๊ะ ทำไมแบตเราหมดเร็วจัง เพิ่งเปลี่ยนก็หมดได้ รวมสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถของคุณหมดเร็วมาให้เป็นแนวทางป้อง .....

เจาะลึกท่าสำคัญในการสอบใบขับขี่ Bigbike

หลังจากกรมขนส่งทางบกออกกฏหมายนการออกใบขับขี่สำหรับ Big Bike ออกมาเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นในการใช้รถใช้ถนน เพราะรถ Big Bike มีอัตราความเร็วสูง ผู้ขับขี่จึงต้องมีทักษะ และความพร้อม 100 %

ฉายารุ่นต่างๆ ของมอเตอร์ไซค์ มีทั้ง เท่ แปลก และเด็ด

คนไทยได้ชื่อว่าเจ้าแห่งความคิดสร้างสรรไม่แพ้ชาติใดในโลก เรื่องการตั้งฉายาก็เช่นกัน รถมอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นที่ออกมาในตลาด หากรุ่นไหนมีลักษณะที่สะดุดตา มีอะไรเป็นจุดเด่นมักจะถูกหยิบยกมาตั้งเป็นฉายาให้เกิ .....

โช้ค Öhlins เติมเต็มความหล่อให้กับ Vespa Sprint 150 ABS

ถอย Vespa Sprint 150 ABS มาใหม่ อยากเสริมความหล่อสิ่งแรกที่คิดถึงคงต้องเป็นโช้คอัพ และโช้คอัพที่เราคิดถึงคงหนีไม่พ้น โช้ค Öhlins

เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ ทำไมต้องรันอิน?

ผ้าเบรคมักมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 4,000 – 5,000 km หรือประมาณทุกๆ 6 เดือน ก็ควรจะต้องทำการเปลี่ยนได้แล้ว เพราะหากผ้าเบรคคุณเสื่อมสภาพอาจจะเกิดปัญหาต่อการห้ามล้อ และลามไปยังส่วนอื่นๆ ของรถได้อีก ร .....

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยแค่ไหน? ขับน้อยเปลี่ยนตอนไหนดี

น้ำมันเครื่องเปรียบเสมือนเลือดในร่างกายเราที่หล่อเลี้ยงไปยังเครื่องยนต์ที่ช่วยดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หลายท่านมักจะสงสัยว่าแล้วควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร .....

ระบบของเบรค รถแข่งในสนามกับรถใช้งานบนท้องถนน

ส่วนสำคัญของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นก็คือระบบเบรค เคยมีใครสงสัยไหมว่าระบบการทำงานของเบรค ระหว่างรถแข่ง Moto GP กับระบบการทำงานของรถใช้งานทั่วไปบนท้องถนนนั้นเหมือนกันหรือต่างกันยังไง ข้อเท็จแรกที่ควร .....

สัญญาณอันตราย มอเตอร์ไซค์แฮนด์สั่น รีบแก้ไขทันที

สาเหตุที่มอเตอร์ไซค์แฮนด์สั่น เกิดจากอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง มาดูเป็นข้อๆ ได้เลย

การลุยน้ำท่วนในหน้าฝน อาจทำน้ำมันเบรกชื้น บานปลายจะกลายเป็นเรื่องใหญ่

ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ หลังจากพารถไปลุยมาอย่างโชกโชน ทั้งลุยฝน ลุยน้ำท่วม ต้องมาตรวจเช็คจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเสื่อมหรือชำรุดได้

ยาง Diablo rosso sport สำหรับ สายสปอร์ตและทัวร์ริ่งขนาดเล็ก

Pirelli DIABLO ROSSO™ SPORT ยางสำหรับสายสปอร์ตและสายทัวร์ริ่งโดยเฉพาะ ด้วยรูปทรงที่ “ใหญ่และคม” รองรับกำลังของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในทางตรงและทางโค้ง

24 พฤศจิกายน 2564

หมวกกันน็อคเต็มใบ เบา ปลอดภัย ยี่ห้อไหนดี

หมวกกันน็อคเต็มมีส่วนประกอบหลัก ๆ อยู่ 4 ส่วน ซึ่งส่วนแรกก็คือ เปลือกนอก มันจะต้องมีความแข็งแรงและยืนหยุ่น เพื่อซับและกระจายแรงกระแทกได้ดีขึ้น ส่วนที่สองคือ ภายใน จะต้องนุ่มนวล กระชับ และซับแรงได้ ส่ .....

24 พฤศจิกายน 2564

5 ข้อดี ของการเติม "ลมยางไนโตรเจน"

การพัฒนาเพิ่มก๊าซไนโตรเจน ลงไปในอากาศที่เติมไปในล้อรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน

23 พฤศจิกายน 2564

การ Intercom ของ Cardo เทคโนโลยีที่มากทั้งการสื่อสารและระบบเสียงคุณภาพ

ลูทูธมาใช้มันก็จะช่วยในการสื่อสาร ถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น แถมบลูทูธก็จะทำให้คุณไม่รู้สึกเบื่อเวลาขับรถอีกต่อไป เนื่องจากคุณสามารถพูดคุยกับเพื่อนในระหว่างการขับขี่ไปได้ตลอดทาง

20 พฤศจิกายน 2564

สาเหตุหลักโช๊คอัพ มอเตอร์ไซค์พัง

ระบบกันสะเทือนหรือโช๊คอัพ มีหน้าที่สำคัญในการรองรับการกระแทก เพิ่มความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดีขณะขับขี่ การเข้าโค้ง ส่วนใหญ่โช๊คอัพจะมีอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ และสไตล์การขับ .....

18 พฤศจิกายน 2564

ลำดับขั้นตอนการเลือกน้ำมันเครื่อง สำหรับ Big Bike

น้ำมันเครื่องบิ๊กไบค์ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเครื่องยนต์ เพราะ น้ำมันเครื่องบิ๊กไบค์ จะช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์ของรถคู่ใจของคุณให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

17 พฤศจิกายน 2564

การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ มอเตอร์ไซค์ มีข้อดีอย่างไร

การถ่วงล้อสำหรับรถกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์กับการขับขี่เป็นอย่างมาก เพราะรถ”บิ๊กไบค์”มีความเร็วที่สูงกว่ารถจักรยานยนต์ขนาดเล็กมาก

15 พฤศจิกายน 2564

เบรคจม เบรคไม่อยู่ เกิดจากสาเหตุอะไร?

การขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้มีแค่ว่าขี่มุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว การชลอการเบรคถือเป็นส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการขับขี่เพราะเมื่อเราไปด้วยความเร็ว เมื่อต้องหยุดแล้วเบรกเราไม่ทำงาน ทั้งกำแล้วจม หรือเบรคแล .....

13 พฤศจิกายน 2564

ทำความรู้จักกับระบบกันสะเทือนรถมอเตอร์ไซค์

ระบบกันสะเทือนของรถจักรยานยนต์มีจุดประสงค์สองอย่างคือช่วยในการควบคุมรถ และการเบรคของรถ และให้ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

12 พฤศจิกายน 2564

สปอยเลอร์ของหมวกกันน็อค มีหน้าที่อะไร

Biker หลายท่านอาจคงสงสัยว่าหมวกกันน็อครุ่นใหม่ๆ ที่เป็นรุ่นท๊อปๆ มักจะมีสปอยเลอร์ข้างหลังเอาไว้ ความสงสัยเกิดขึ้นว่าสปอยเลอร์นั้นมีไว้ทำอะไร ช่วยอะไรในการขับขี่

9 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยนยางใหม่ เริ่มต้นดูแลยังไงให้อยู่กับเรานานๆ

ยางรถยนต์ถือเป็นชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ซึ่งระยะเวลาในการเปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งระยะการใช้งาน ระยะเวลา ฯลฯ แต่ส่วนมากจะใช้กันประมาณ 2 ปี หรือประมาณ 40,000 กิโลเมตร

8 พฤศจิกายน 2564

แบตเตอรี่เจลกับแบตเตอรี่กรดตะกั่ว ต่างกันอย่างไร

วงการแบตเตอรี่ได้มีการพัฒนาแบตเตอรี่รูปแบบใหม่ เป็นแบบเจล โดยที่พัฒนาเพิ่มจากแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทั่วไปแตกต่างกันคุณสมบัติของพื้นผิวอิเล็กโทรไลต์และใช้ ในกริด และงานไฟฟ้า วัสดุ คุณลักษณะสำคั .....

8 พฤศจิกายน 2564

Pirelli Diablo rosso lll ยางสายฟ้าจาก World Superbike Championship

ยางสปอร์ตถนนตัวใหม่ที่พัฒนามาจาก สนามแข่ง World Superbike Championship ให้การควบคุมใหม่ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนกับยางสปอร์ต ถนน Bi-Compound กับหน้าสัมผัสที่กว้างขึ้น

6 พฤศจิกายน 2564

เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกทริปหน้าหนาว

ได้เวลาวางแผนจัดทริปขี่ล่องท่องเที่ยวในฤดูหนาวนี้กันแล้ว เหล่า Biker ที่รักการท่องเที่ยวทุกคนต่างก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ในใจกันแล้ว ซึ่งการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางไปออกทริปนั้นนอกเหนือจากความพร้อมของรถค .....

5 พฤศจิกายน 2564

ควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศตอนไหน

ไส้กรองอากาศ มีหน้าที่ ดักจับฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปภายในเครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ อาจจะทำให้เกิดการอุดตัน อากาศผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้น้อยลง และทำให้การเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ไม่ส .....

สัญญาณมือที่ต้องรู้ตอนออกทริป

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนออกโรดทริป นอกจากรถ ชุด และอุปกรณ์ต่างๆ แล้ว อีกหนึ่งอย่างที่ควรเตรียมตัวรู้ไว้คือ “สัญญาณมือ” ของเพื่อนร่วมขบวน

ยางสาย Big Scooter มารวมกันทางนี้

มอเตอร์ไซค์ Scooter เครื่องยนต์ 300 ซีซี ขึ้นไปได้รับความนิยมสูงมากในระยะ 1 -2 ปีที่ผ่านมานี้ ผลิตภัณฑ์ยางก็ต้องพัฒนาตามกันไปอย่างติดๆ แต่ละบริษัทยางได้ออกแบบยางที่เหมาะสมกับรถกลุ่ม Big Scooter ขึ้นมา .....

เทคนิคลับ ขี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนยังไง ให้ปลอดภัย

ช่วงมรสุมหนักแบบนี้ การขี่รถไปเจอฝนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมาก แต่ถ้าฝนตกปรอยๆ ก็คงไม่ใช่ปัญหาแค่ระวังถนนลื่น น้ำขัง แต่ถ้าฝนตกหนักแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องลุยไปจริงๆ จะต้องขี่แบบไหนถึงจะ ปลอดภัย .....

Bigbike YAMAHA ถ่ายน้ำมันเครื่องกี่ลิตร

วันนี้ MOTOFIIX หาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้ Biker แต่ละท่านมาส่องดูว่ารถเรา เวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องใช้ทั้งหมดกี่ลิตร และประเภทไหนบ้าง จะได้เตรียมงบถูกเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รอบ .....

ถามตอบปัญหาคาใจเกี่ยวกับยางมอเตอร์ไซค์

วันนี้รวบรวมหลากหลายคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องของยางมาให้ทุกคนได้ ไขข้อข้องใจให้หายสงสัยกัน แต่ถ้าคำถามที่รวบรวมมานี้ยังไม่ต้องกับความสงสัยของท่าน inbox เข้ามาถามพี่ช่างเราได้โดยตรงเราพร้อมไขข้อสงสัยทุก .....

รวมยางสาย Sport

สำหรับยางแบบสปอร์ตนี้ ถือเป็นยางที่มีสมรรถนะสูง ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความเร้าใจของผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ต ด้วยการออกแบบดอกยาง และวัสดุเกรดพรีเมี่ยมที่ใช้ผลิตยางประเภทนี้ ส่งผลให้สามารถรีดสมรร .....

โช๊คแต่ง vs โช๊คเดิม ต่างกันอย่างไร?

โช๊คอัพ เป็นระบบกันสะเทือนหลักของรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ กี่ ซีซี ก็ตามแต่จะต้องมีการใช้งานโช๊คอัพอยู่ทุกรุ่น ระบบกันสะเทือนรถมอเตอร์ไซค์ จะช่วยรองรับหรือชะลอแรงสั่นสะเทือน และแร .....

10 จุดควรเช็ค Bigbike คู่ใจก่อนออกทริป

ก่อนการออกเดินทางด้วยสองล้อคู่ใจทุกครั้ง การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเพราะถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเราก็จะเดินทางได้อย่างปลอดภัย สิ่งแรกในการเตรียมความพร้อมก่อนออกทริปคือการตรวจเช็คสภาพของ .....

วิธีการใช้เบรคมอเตอร์ไซค์ออโต้ให้ปลอดภัย

ช่วงหน้าฝนถนนเปียก ถนนลื่น ระบบที่ใช้งานบ่อยที่สุดในการขับขี่มอเตอร์ไซค์คือระบบเบรค แต่หลายคนเบรคหน้าเบรคหลังตามจังหวะไม่รู้จริงๆ ว่าวิธีการเบรคที่ถูกต้องเป็นยังไง เบรคแบบไหนให้ปลอดภัย การเรียนรู้เบสิ .....

ซีลโช๊ครั่ว ฝืนใช้งาน ส่งผลเสียต่อแกนโช๊คใช่หรือไม่ ?

ซีล (Seal) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับป้องกันการรั่วซึมของเหลว เมื่อซีลเกิดการสึกหรอบริเวณล่องยาง เจ้าฝุ่นผง คราบน้ำมัน และสิ่งสกปรกมากมายนี่แหละ จะเข้าไปเกาะบริเวณระหว่างขอบซีล กับแกนโช๊ค

สัญญาณบอกแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ

สัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เสื่อมสภาพ จะมีการส่งสัญญาณอย่างไรให้เรารับรู้บ้างมาดูกันค่ะ

อุปกรณ์แนะนำก่อนออกทริป (หน้าฝน)

ช่วงฤดูนี้เป็นหน้าฝนก่อนจะออกไปทริปในฝัน ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมสุขภาพอนามัยต้องพร้อม อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต้องพร้อม เมื่อคนพร้อมแล้วต่อมารถก็ต้องพร้อม 

ทำไมสกู๊ตเตอร์ของฉันถึงลื่น?

การขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็เหมือนจักรยาน จำเป็นต้องมีการทรงตัวที่ดีจึงจะขี่ได้ดี เช่นเดียวกับจักรยาน การลื่นล้มอาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ทรงตัว ยิ่งไปกว่านั้น การลื่นคืออันตรายที่เราทุกคนพยายามห .....

หมวกกันน็อค ABS composite FRP คาร์บอนไฟเบอร์ อะไรคือความแตกต่าง

หมวกกันน็อค ผลิตมาจากหลากหลายวัสดุ เรามาดูความต่างของแต่ละวัสดุกัน

เครื่องดับเพราะน้ำเข้ามอเตอร์ไซค์ควรทำอย่างไร

หน้าฝนนี้ฝนตกหนักมากๆ ทำให้หลากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม บางท่านมีความจำเป็นที่จะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วม หากท่านขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำที่ท่วมสูงๆ ย่อมจะเกิดผลกระทบกับมอเตอร์ไซค์ของท่านเป็นแน่

ทดสอบโช๊คตายเกือบสนิท

โช๊คหลังมอเตอร์ไซค์มีอายุการใช้งาน 5 ปี ไม่ว่าระยะทางบนหน้าปัดจะเยอะหรือน้อย อย่าให้รถทำงานอยู่บนสปริงอย่างเดียวครับ หรือหากไม่มั่นใจในความรู้สึกที่จับอาการเอาเองที่ให้ไปที่ร้านหรือศูนย์มาตรฐานที่มีเค .....

ดูแลมอเตอร์ไซค์หลังลุยน้ำท่วม เพื่อลุยต่อ

หน้าฝนปีนี้ตกหนักกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมาทำให้หลากหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วม บางท่านมีความจำเป็นที่จะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมทั้งหนีน้ำ หรือขนย้ายของจำเป็นแน่นอนหากท่านขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำที่ท่วมสูงๆ .....

8 วิธีปรับแต่งมอเตอร์ไซค์ให้แรงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา

ถ้าเป็นเรื่องของการขับขี่จักรยานยนต์แล้ว เชื่อว่าหลายคนก็คงอยากให้รถตัวเองแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้กันทั้งนั้น (ไม่ว่าจะมีถนนให้บิดสุดไมล์หรือไม่ก็ตาม) วันนี้เราจะมาแนะนำ 9 วิธีที่ดีที่สุดสำหรับรถมอเตอร .....

ชุดเครื่องมือใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ควรมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์เสริมของมอเตอร์ไซค์เราที่แถมมาให้หลังจากถอยรถคันใหม่ออกมาแล้ว มักจะอยู่ที่ใต้เบาะรถ ส่วนใหญ่จะมีไม่กี่ชิ้น เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน แต่บางครั้งอาจไม่พอสำหรับสายทัวร์ริ่ง

ท่อซิ่งมอเตอร์ไซค์ ท่อนอก ท่อไทย ท่อเดิม ใครเจ๋งกว่า มาวัดข้อดี ข้อเสียกัน

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการโมดิฟายรถคู่ใจ สิ่งของอันดับต้นๆ ที่หลายคนเลือกที่จะเปลี่ยนใหม่ หรืออัพเกรด ก็คงหนีไม่พ้น ท่อไอเสีย ที่เรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการแต่งรถเลยก็ว่าได้ และในปัจจุบันนี้ .....

เพราะเหตุใด "มอเตอร์ไซค์" จึงห้ามขึ้นทางด่วน?

ส่วนมอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์ที่มีพละกำลังสูง แม้ว่าบางคันจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่ารถเก๋ง แต่ด้วยลักษณะทางกายภาพของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มร่างกายของผู้ขับขี่แบบรถเก๋ง หากประสบอุบัติเหตุ .....

5 คำถามเกี่ยวกับ stand ยกรถมอเตอร์ไซค์

สแตนด์ยกมอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ช่วยในการถนอมอายุการใช้งานรถและยาง ของมอเตอร์ไซค์คุณในการจอด ทั้งจอดระยะสั้น และช่วยได้มากในการจอดระยะเวลานาน ๆ สำหรับท่านที่มีรถหลายคัน หรือไม่ค่อยได้ใช้รถ หรือใช .....

กุญแจล็อคดิสเบรค คืออะไร ?

การหาอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันรถของคุณจากการถูกโจรกรรมนั้นคือการ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ “กุญแจล็อคดิสเบรค”

การเลือก หมวกกันน็อค แบบเปิดหน้า

หมวกกันน็อค แบบเปิดหน้า สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก

ทำไมต้องใช้ ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซค์?

หากเราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน แน่นอนว่าจะมีปัญหาตามมามากมาย เพราะภายนอกมันมีสารพัดสิ่งที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับรถของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง, คราบสกปรกที่เกิดจากพืชหรือสัต .....

น้ำยาปะยางแบบฉุกเฉิน ของข้างกายสายลุย

บนท้องถนนที่เราขับรถกันอยู่ทุกวันนี้ มีอุปสรรคอยู่มากมายที่สามารถหยุดรถของคุณไม่ให้ไปต่อได้ และคุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ ซึ่งต่อให้คุณขับรถอย่างระมัดระวังมากแค่ไหนคุณก็หลบไม่พ้น เพ .....

อุปกรณ์เสริมราคาเบาๆสำหรับไบค์เกอร์ สายเดินทาง

การขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปกับเพื่อนๆ ไบค์เกอร์ ถือเป็นอีกประสบการณ์สนุกที่เหล่า ไบค์เกอร์ทั้งหลายต้องได้ลองสัมผัสมันสักครั้ง บางคนออกทริปแล้วถึงขั้นติดใจอยากจัดไปอีกบ่อยๆ แต่การขี่บิ๊กไบค์ท่องเที่ยวไปใน .....

ทำไงดี? หมวกกันน็อคมีกลิ่นเหม็นอับ

หมวกกันน็อคถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เปรียบเสมือนอวัยวะส่วนที่ 33 ที่ต้องติดไปด้วยตลอดทุกครั้งที่ขี่มอเตอร์ไซค์ แต่ใส่ทุกวันมันก็เริ่มมีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ก็เริ่มมา และเชื่อว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ส่วนม .....

กล่อง GIVI ติดตั้งยังไง ทำความเข้าใจระบบการล็อกให้ดีก่อนติดตั้ง

GIVI คือแบรนด์อุปกรณ์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นถุงมือ ชุด ชิวกันลม ไปจนถึงกล่อง GIVI ที่เป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในสินค้าขายดีของแบรนด์ก็คงจะหน .....

วิธีการเลือกปั้มเบรคให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกปั้มเบรคให้เหมาะสมกับการใช้งานควรจะต้องดูที่น้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ให้สัมพันธ์กับขนาดของปั้มเบรคด้วยซึ่งจะมี ส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ครับ

วิธีซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันแรก มีขั้นตอน และเอกสารอะไรบ้าง

การซื้อรถจักรยานยนต์ หรือซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันแรก ของใครหลายๆ คน จะต้องศึกษารายละเอียดให้ดี เพื่อจะได้มีรถทันใช้ ไม่ต้องเสียเวลาทำเอกสารหลายขั้นตอน มีรายละเอียดการออกรถมอเตอร์ไซค์คันแรกมารู้พร้อมกันเลย

ทำไมต้องใส่ชุดขี่มอเตอร์ไซค์ และอุปกรณ์ป้องกัน

ใน 1 การขับขี่มอเตอร์ไซค์ นอกจากจะต้องมีทักษะในการขับขี่แล้ว เรื่องสำคัญที่ควรมุ่งเน้นเป็นลำดับแรกคือเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถยนต์  อุปกรณ์ต่างๆ ต้องพร้อม .....

เพราะอะไรควรใส่โม่งก่อนสวมหมวกกันน็อค

หมวกกันน็อคต้องใส่ทุกครั้งที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ แต่ด้วยอากาศเมืองไทยอาจจะทำให้อายุการใช้งานของหมวกกันน็อคคุณน้อยลง

วิธีการใช้เบรคที่ถูกต้อง

เบรคคืออุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดสำหรับยานพาหนะ แต่น่าแปลกที่คนไทยให้ความสนใจเรื่องเบรคน้อยมาก พอสตาร์ทรถเป็น ออกตัวได้ก็ “ฉันขับรถได้แล้วว้อยยย” สนใจแต่ว่ารถคันนี้ความเร็วสูงสุดเท่าไร?

แก๊สโซฮอล์ระเหยเร็วกว่าเบนซินจริงหรือ?

ใครๆ ก็คิดว่าแก๊สโซฮอล์ หรือ น้ำมันเบนซินผสมแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ต้องระเหยเร็วกว่าน้ำมันเบนซิน ยิ่งผสมแอลกอฮอล์มากขึ้น ก็ยิ่งระเหยเร็ว เชื่อกันแบบผิดๆ ฝังรากลึก ทาง Website THAIDRiVER

YSS G-Sport Smooth โช๊คอัพสำหรับผู้ที่ชอบความนุ่มนวลเป็นพิเศษ

หากท่านเป็น Biker สายสกู๊ตเตอร์ 350 ซีซี ขึ้นไป ชอบความนุ่มนวลในการขับขี่ รู้สึกว่าโช๊คเดิมยังไม่ตอบโจทย์นี้ของคุณวันนี้ MOTOFIIX เลือกคำตอบข้อที่ใช่มาให้คุณกับ YSS G-Sport Smooth โช๊คอัพสำหรับผู้ที่ช .....

ผ้าเบรคมีกี่ประเภท

สำหรับรถที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วไปเราสามารถเลือกผ้าเบรคให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และงบประมาณของเราได้ ในตลาดตอนนี้มีผ้าเบรคคุณภาพสูงที่จำแนกด้วยวัสดุที่นำมาใช้ทำผ้าเบรคอยู่หลากหลายชนิด แบ่งเป็นวัสดุห .....

8 สิ่งควรรู้ก่อนซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสอง

รถมอเตอร์ไซค์มือสองเป็นตัวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกรถ และยังช่วยให้คุณได้รถที่ตรงใจกับการใช้งาน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสภาพรถภายในนั้นจะสมบูรณ์

โซ่ O-Ring กับ X-Ring ต่างกันอย่างไร อันไหนดีกว่ากัน

เมื่อใช้รถมอเตอร์ไซค์ ไปสักระยะ ราวๆ 20,000 กม. ก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโซ่กันแล้ว เพราะโซ่จะเริ่มหมดสภาพ ซึ่งอาการที่บอกว่าโซ่หมดสภาพ ยกตัวอย่างเช่น โซ่ดัง โซ่ยืด วิ่งสะดุด วิ่งไม่ออก และที่ชัดสุดคื .....

ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ มอเตอร์ไซค์

ความซับซ้อนของเทคโนโลยีในรถมอเตอร์ไซค์ปัจจุบัน ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับควบคู่ไปกับนวตกรรมของมอเตอร์ไซค์ในยุคนี้ ทำให้หากรถไม่มีแบตเตอรี่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ แตกต่างกับรถรุ่นเก่าๆ ที่สามารถใช้งานได้แ .....

10 อันดับ ของสาเหตุที่มอเตอร์ไซค์เสีย

ผลสำรวจนี้ได้มาจาก RAC ของอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรชื่อดังที่อยู่บนท้องถนนคอยบริการช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั่วเกาะอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง เทียบบ้านเราเหมือนบริษัทประกัน RAC เผยถึงข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้และจัดลำดับ .....

ทำไมต้อง เบิร์นยาง

คำว่า " เบิร์นยาง “เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือมอเตอร์ไซค์ก็เช่นกัน หลายท่านอาจสงสัยว่า เจ้าการเบิร์นยางเนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง? แล้วมันมีผลเสียยังไงบ้าง ตามมา .....

รถป๊อบออกถนนใหญ่...ได้หรือไม่ ?

รถป๊อบ เป็นการย่อส่วนของมอเตอร์ไซค์ให้มีขนาดที่เล็กจนเราอาจจะมองว่าเป็นรถที่เด็กขี่กัน แต่ในบางประเทศ รถป๊อบ สามารถใช้เดินทางได้และมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง แต่ยังไม่ใช่สำหรับประเทศไทย รถป๊อบ คือรถที .....

พิสูจน์แล้วกับสมรรถนะยาง "Pirelli Diablo Rosso II” ที่ผ่านการใช้งานมากว่า 16,xxx km.

ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง ที่มีการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยม ทั้งทางตรงและทางโค้ง ไม่ว่าจะพื้นแห้งหรือพื้นเปียก ขับขี่อย่างมั่นใจ แม้จะใช้งานมาแล้วกว่า 16,xxx km.

เลือกเสื้อกันฝนขี่มอเตอร์ไซค์ แบบไหนดี ?

เข้าสู่ช่วงหน้าฝนทีไร เหล่าไบค์เกอร์หรือผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายคงจะต้องเตรียมหาไอเทมกันฝนสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์กันยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น หมวกกันน็อค ถุงมือกันฝน รองเท้ากันฝน กระเป๋ากันน้ำ โดยเฉพาะ เสื .....

5 ข้อควรระวังพื้นถนนไม่ปกติ

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะปัญหาพื้นผิวถนนของบ้านเมืองที่นับว่าค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคของชาวมอเตอร์ไซค์ Biker ได้รวบรวมพื้นผิวถนนที่อาจก่อนให้เกิดอุบัติ .....

ยางเรเดียลหรือไบแอส เลือกแบบไหนดี

มีรถจักรยานยนต์ และสกูตเตอร์หลากหลายรูปแบบบนโลกใบนี้ บริษัทยางได้ผลิตยางขึ้นสองประเภทเพื่อให้ตอบสนองได้ว่าคุณจะเลือกยางที่เหมาะสำหรับทุกคน ได้แก่ ยาง ไบแอส (หรือทแยงมุม) และยางเรเดียล

โช๊คอัพรถมอเตอร์ไซค์ อ่อน - แข็ง ส่งผลต่อรถ แตกต่างกันอย่างไร

ในกรณีที่โช๊คสามารถปรับตั้งความแข็ง-อ่อนได้ การปรับตั้งควรปรับตามการใช้งานอย่างไร หลายคนคงมีข้อสงสัยกันหลากหลายท่าน พอจะสรุปได้ประมาณนี้...

วิธีง่ายๆ ในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก (Automatic)

"น้ำมันเครื่อง" มีส่วนสำคัญอย่างไรต่อเครื่องยนต์ แต่หลายๆ ท่าน ก็อาจจะยังไม่ทราบถึงวิธีการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติก (Au .....

5 เหตุผลหลัก ทำไม Honda Wave ขายดีสุด

เอ.พี. ฮอนด้า เปิดตัว Honda Wave 100 สู่เมืองไทยเป็นครั้งแรกในปี 2540 และได้รับการตอบรับที่ดีอย่างรวดเร็วในทันที ก่อนที่รถในตระกูล Wave จะกลายมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์แบบครอบครัวที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน .....

ความแตกต่างของหมวกกันน็อคสำหรับรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์

หมวกกันน็อคนับเป็นอุปกรณ์นิรภัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งพื้นฐานของหมวกกันน็อคนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการกระแทกของบริเวณศรีษะ ที่เป็นจุดสำคัญลำดับต้นๆ ของระบบร่างกายม .....

ENDURO และประวัติความเป็นมา

Enduro หรือที่เรียกกันว่า วิบาก เป็นประเภทที่ออกแบบมาให้ความสูงใต้ท้องรถมากๆ เน้นใช้งาน ออกแนวลุย ทางลูกรัง หิน ดิน โคลน สามารถผ่านไปได้ยังไงสบาย ตัวรถถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เพื่อความคล่องต .....

SCOOTER และประวัติความเป็นมา

Scooter เป็นรถทรงคล้ายเรือสกูตเตอร์ จุดเด่นคือ มีบังลมหน้าขนาดใหญ่และที่วางเท้ากว้าง ไม่มีตัวถังมากั้นกลางขึ้นลงง่าย ต้องการเน้นให้ผู้ขับขี่นั่งขับสบายๆ และเกียร์อยู่ตำแหน่งวางเท้าด้วย แต่ปัจจุบันเป็น .....

มอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุด ในโลก ประจำปี 2021

มอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุด กับ 10 อันดับ มอไซค์ที่เร็วที่สุดในโลก ประจำปี 2021 เรียบเรียงโดย SBTBIGBIKE ทุกวันนี้ก็มีหลายค่าย ที่ต่างกันแข่ง ผลิต มอเตอร์ไซค์ Bigbike

WMC250EV รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ "เร็วที่สุดในโลก"

นับวันเรายิ่งได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ที่มากขึ้นทุกวัน โดยทุกกระแสในตอนนี้มุ่งหน้าไปสู่แหล่งพลังงานสะอาด หรือพลังงานไฟฟ้านั่นเอง ไม่เว้นแม้แต่รถมอเตอร์ไซค์

คัมภีร์ Rider

ข้อควรระวัง และปฏิบัติ สำหรับชาวไรเดอร์

ข้อดี และข้อเสีย ดิสเบรค & ดรัมเบรค

สิ่งแรกของรถมอเตอร์ไซค์ เรามักคิดถึง ความเร็ว ความคล่องตัว ความปราดเปรียว กำลังขับ ส่วนน้อยครั้งที่จะนึกถึง หนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่สุดในทุกยานพาหนะ นั่นคือ ระบบเบรค ในการที่เราจะขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้อย่า .....

ไขข้อสงสัยเครื่องยนต์ Bigbike เพราะอะไร? บล็อคเดียวกัน ความจุเท่ากัน จึงให้แรงม้า และการตอบสนองที่ต่างกัน?

สิ่งที่หลายๆ คนเข้าในเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ก็คือ การเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆ มีความเท่และให้ความรู้สึกที่ดูภูมิฐานในขณะขับขี่ โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องมาคู่กับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไซค์ บิ๊กไบค์ก็คือ ขุมพลังไซส์ใหญ่ๆ .....

DIY ตรวจเช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์หลังขี่ลุยฝน คุณเองก็ทำได้ง่ายๆ

ฤดูฝน...ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไบค์เกอร์อย่างเราๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และจะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถที่จะดูแลรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดของเรา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานในทุกสภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห .....

อะไรอยู่ข้างในหมวกกันน็อค ?

หมวกกันน็อคที่ได้รับมาตรฐานภายใต้หน้าตาเรียบง่ายนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะ มีหน้าที่ปกป้องส่วนหัวของเรา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งหลายครั้งผู้ที่พบกับประสบการณ์จร .....

ป้ายภาษีหาย พ.ร.บ.หาย…ต้องทำยังไง?

การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่มีป้ายแสดงการเสียภาษี และ พ.ร.บ. บนถนนหลวง ถือว่าผิดกฏหมาย ป้ายภาษีหาย พ.รบ.หาย…ต้องทำยังไง? มาดูกัน

การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

วันนี้เราจะมาบอกสิ่งที่ผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนควรปฏิบัติตามตอนขับขี่บนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ คน กันครับ

สอนตั้งค่า ‘สัญญาณกันขโมย’ มอเตอร์ไซค์ Honda แบบง่าย ๆ

รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ได้มีการติดตั้งนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมมากับตัวรถแล้ว นั่นคือ “สัญญาณกันขโมย”

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน เรื่องน้ำมันเครื่อง

ที่สำคัญมากสำหรับรถนั่นก็คือ “น้ำมันเครื่อง” ที่จะช่วยให้รถสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี แต่เชื่อว่า เพื่อนๆ หลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจ มีคว .....

เรตค่าปรับจราจรใหม่ ปี 2564 มีปรับลดไหม?

ข่าวล่าสำหรับชาวรถเก๋งและชาวสองล้อที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ต้องสวมหมวกกันน็อค หยุดตามสัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ โดยในปลายปี 2563 นี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการกำหนดเรตค่าปรับตามความผิดตาม .....

เทคโนโลยีกระบอกโช้คหน้า OHLINS

เมื่อคุณติดตั้งระบบกันสะเทือนของ Ohlins คุณจะได้รับประสบการณ์ส่งตรงจากสนามแข่งระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานกว่า 40 ปีของ Ohlins

หมวกกันน็อคแบบไหนดี ถูกกฎหมาย ใส่แล้วตำรวจไม่จับ

หมวกกันน็อคถือเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากๆ ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าคุณจะมีรถมอเตอร์ไซค์กี่ซีซี จะเป็นเวสป้า หรือบิ๊กไบค์ ก็ต้องสวมหมวกกันน็อคเพราะจะช่วยป้องกันคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุข .....

เทคโนโลยีโช้คหลังของ OHLINS

เมื่อคุณติดตั้งระบบกันสะเทือนของ OHLINS คุณจะได้รับประสบการณ์ส่งตรงจากสนามแข่งระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานกว่า 40 ปีของ OHLINS ยังพร้อมให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบกันสะเทือนหลังประเภทต .....

เทคนิคการดูแล บำรุงรักษา Vespa คันโปรด

พื้นฐานการดูแลรถที่เรารักสำหรับ "มือใหม่" ให้รถอยู่กับเราไปอีกนานนน

ขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องทำยังไง

การโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เป็นอีกสิ่งที่ผู้ซื้อรถมือสองต้องรู้เกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ว่าจะต้องทำอย่างไร ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลากี่วัน

นิยามเข้าใจง่าย จากดอกยางแต่ละแบบ

ยางมอเตอร์ไซค์นั้นมีหลากหลายแบบ หลากหลายประเภาทการใช้งาน ซึ่งจะแตกต่างกันทั้งขนาดยาง ความหนา หน้ายาง ประเภทยาง และที่เด่นชัดน่าจะเป็นเรื่องดอกยางของแต่ละประเภท

5 เหตุผลทำไมต้องใส่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์

การขี่มอเตอร์ไซค์นั้นไม่เพียงแต่ผู้ขี่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย และการแต่งตัวที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะยังมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในด้านความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นด้วย

12 เรื่องที่คนใช้รถต้องรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ไม่ว่าคุณจะขับรถมอเตอร์ไซค์ เราจะต้องมีประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ. หรือที่มีชื่อเต็มยาวๆ ว่า ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำเป็นประจำทุกปี

เคล็ดลับการใช้งานยาง

จากที่ว่ามาถึงยางหลายสูตรที่ต่างกันทั้งลายดอกยาง ความแข็งแรงของโครงสร้าง เนื้อยาง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีผลกับการใช้งาน

เคล็ดลับการดูแลโซ่จักรยานยนต์

ไม่ว่าคุณจะล้างรถบิ๊กไบค์ของคุณบ่อยสักเท่าไหร่ โซ่บิ๊กไบค์ก็ไม่สะอาดขึ้นสักทีนี่อาจเป็นเพราะโซ่บิ๊กไบค์ได้ผ่านมรสุมความสกปรกและเศษฝุ่นจากการขับขี่มาอย่างโชกโชนแถมบริเวณโซ่นั้น

แต่งรถอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

การแต่งรถถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกตัวตนคนเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี มอเตอร์ไซค์ที่แต่งแล้ว มีเอกลักษณ์ เท่ไม่เหมือนใคร แต่ก็ควรระวังเอาไว้ อย่าแต่งตามใจจนผิดกฎหมาย และให้ความสำคัญกับความปลอดภัย .....

กันสบัด ไม่ใช่แค่ติดไว้เท่ๆ

กันสะบัดคืออุปกรณ์กันสะเทือนที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวหรือการสั่นที่ไม่พึงปรารถนาของระบบบังคับเลี้ยวรถจักรยานยนต์

ระบบกันสะเทือนหน้า - หลัง คุณภาพระดับโลก

ระบบกันสะเทือนของมอเตอร์ไซค์ ถูกพัฒนามาเพื่อให้เหล่า Biker ได้ใช้งาน ความสำคัญของระบบกันสะเทือนช่วยในการรองรับน้ำหนัก ความนุ่มนวลในการเดินทาง การเข้าโค้ง และอื่นๆ อีกมากมาย

ส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านไปรษณีย์ไทย ทำอย่างไร

คนส่วนใหญ่อาจคุ้นเคยแต่การส่งสินค้าขนาดเล็กทางไปรษณีย์ แต่พอถึงคราวที่ต้องส่งสินค้าชิ้นใหญ่ อย่างตู้เย็น เครื่องซักผ้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงมอเตอร์ไซค์ ให้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วทันใจ แบบไม่บุบสลายนั้ .....

เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์

ผู้ใช้รถเป็นจำนวนมากต่างประสบกับปัญหาอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงมาก หรือมีความรุนแรงน้อยก็ตาม ต่างสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างแน่นอน

ตอบคำถามไขข้อสงสัยกับรถ Vespa

Vespa มอเตอร์ไซค์คลาสสิคที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในยุคนี้ วัยรุ่นมักจะออกมาเพื่อแต่งในแบบฉบับที่ตัวเองชอบ มีได้หลากหลายแบบ

DRAG เค้าแข่งกันยังไง?

การแข่งขันแดร็กในบ้านเราในถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการแข่งขันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบการแข่งขันใช้เวลาเริ่มต้นไปจนถึงเข้าเส้นด้วยเวลาหลักวินาที

drag คืออะไร และความนิยมของการแข่งรถประเภทนี้ในไทยและต่างประเทศ

เมื่อพูดถึงการแข่งรถหลายคนอาจนึกถึงการแข่งที่อยู่ในสนามมีเส้นทางโค้งไปมา แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามีการแข่งแบบ Drag racing หรือการเล่นแดร็กอยู่

ภาษี พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ ขาดเกิน 3 ปี ทำอย่างไร?

รถมอเตอร์ไซค์ เป็นข้อควรปฏิบัติที่เราต้องทำทุกปี แต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ลืมต่อภาษีรถ ซ้ำร้ายยังปล่อยให้ระยะให้ล่วงเลยไปถึง 3 ปี

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พรบ. ดูแลเรายังไงบ้าง

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

รถมอเตอร์ไซค์ลุกไหม้เกิดจากอะไร

ประเทศไทยเมืองร้อนอากาศเมืองไทยร้อนระอุ แดดแรงเหมือนจะลุกเป็นไฟ บางคนจอดรถมอเตอร์ไซค์ตากแดดไว้ก็กลัวว่าแดดขนาดนี้

ประเภทของเกียร์มอเตอร์ไซค์

ประเภทของเกียร์มอเตอร์ไซค์ในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่หลายแบบ แต่มอเตอร์ไซค์ขนาดกลางถึงขนาดเล็กรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT (Continuously Variable Transmission)

ระบบไฟในมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ควรมองข้าม

ระบบไฟเป็นอีกระบบการทำงานของมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าระบบอื่นๆ และมักเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามไป ขอนำท่านมารู้จักกับระบบไฟในมอเตอร์ไซค์ว่า มีการทำงานและควรดูแลรักษาอย่างไร

สิ่งที่ปกป้องนักแข่ง MotoGP

หลายคนคงเคยเห็นชุดที่บรรดานักแข่ง MotoGP ใส่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ในสนาม ซึ่งนอกเหนือจากสีสันที่สวยงาม ความมีเอกลักษณ์ที่นักแข่งแต่ละคนสวมใส่ ยังเต็มไปด้วยรายละเอียด และเบื้องลึกมากมาย ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขั .....

ฝึกใช้คลัตช์เพื่อควบคุมรถ BigBike ได้ดั่งใจ

เสน่ห์อย่างหนึ่งของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ Big Bike คือการได้เข้าเกียร์ บีบคลัตช์ บิดคันเร่ง ตอบสนองไปพร้อมๆ กับการมุ่งไปบนถนน

พฤติกรรม เทคนิคประหยัดน้ำมัน สำหรับมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์มีหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบที่เน้นการใช้งานทั่วไป เน้นความเร็ว ความแรง แต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะมีเป้าหมายในใจเหมือนๆ กัน

พฤติกรรม การขับขี่บิ๊กไบค์ที่ไบค์เกอร์หลายคนเข้าใจผิด

5 พฤติกรรมหลักๆ ที่เราเห็นได้บ่อยๆ ในการใช้รถของไบค์เกอร์มือใหม่บางท่านในปัจจุบัน เพื่อให้ทุกท่านได้ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้กังวลครับ

รู้หรือไม่? การตรวจเช็คระยะที่ 2,000 – 3,000 กิโลเมตร ต้องตรวจอะไรบ้าง

เชื่อหรือไม่ Biker หลายท่านไม่ทราบว่าการทุกๆกี่กิโลเมตร เราต้องนำรถเข้าศูนย์เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพรถ และปรับเปลี่ยนอุปกรณืบางชนิดและของเหลวในรถคู่ใจของเรา

ไฟจราจร ”สีแดงกระพริบ” และ “สีเหลืองกระพริบ” หมายความว่าอย่างไร

เชื่อว่าหลายคนมีความเข้าใจผิดเมื่อพบเห็นสัญญาณไฟจราจรกระพริบกลางสี่แยก บางคนเข้าใจว่าหากเป็นสัญญาณสีเหลืองกระพริบ

3 สิ่งที่ขาดหายไป ถ้ากลับมาใส่โช้คเดิม

“รถมอเตอร์ไซค์ขับเดิมๆ มันจะทำให้รู้สึกจืดชืด” ประโยคนี้วัยรุ่นมักพูดกัน บางคนขอแต่งนิด แต่งหน่อยพอให้รู้สึกกระชุ่มกระชวย แต่พออายุมากขึ้นบางคนกลับอยากกลับมาใส่เดิมๆ

ภายในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

ในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ลูกสูบจะทำงานเคลื่อนที่ 4 ครั้งในระหว่างการหมุน 2 รอบของเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ 4 จังหวะทำงานอย่างไร

ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์

เครื่องยนต์คงเป็นเหมือนหัวใจของคนที่จะต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปได้มาเจาะลึกลงไปดูว่าภายในเครื่องยนต์ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อดีข้อเสียของการใส่ล้อใหญ่ ยางใหญ่

การแต่งรถมอเตอร์ไซค์ บางท่านนิยมใส่ตกแต่งที่ล้อและยางรถ ทั้งแบบลดขนาดให้เล็กลง หรือขยายให้ใหญ่มากขึ้น แต่ละแบบดียังไง และมีข้อเสียยังไงเราลองมาดูกัน

เทคนิคยืดเส้นสายเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อขับมอเตอร์ไซค์ทางไกล

สำหรับสายทัวร์ริ่ง การเดินทางระยะไกลความพร้อมของคนและรถ สำคัญที่สุด เพราะหากคนพร้อมรถไม่พร้อมหรือรถพร้อมคนไม่พร้อม การเดินทางไปดั่งที่หมาย ย่อมเป็นไปได้ยาก รอบที่แล้วเราได้เทคนิคการเตรียมรถไปแล้ว

เลือกหมวกกันน็อค ยังไง? ให้คุ้มค่า

จะเลือกหมวกกันน็อคซักใบ ต้องคิดเยอะแค่ไหน บางคนตอบไม่ได้ บางคนซื้อเพราะชอบ บางคนซื้อตามเพื่อน บางคนหาข้อมูลจาก Internet

รถจักรยานยนต์ สายพานกับโซ่แตกต่างอย่างไร

รถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อ รถแต่ละรุ่นก็จะมีระบบการขับเคลื่อนที่ไม่เหมือนกัน โดยระบบการขับเคลื่อนของรถจักรยานยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ

หลักการเตรียมการใช้งานรถแบบ BEWAGON 

สำหรับสายทัวร์ริ่ง การเดินทางระยะไกลความพร้อมของคน และรถ สำคัญที่สุด เพราะหากคนพร้อมรถไม่พร้อมหรือรถพร้อมคนไม่พร้อม

Bigbike ยางรั่ว ปะยางแบบไหนดี

ปะยาง การปะยางมีหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบ มาดูกันว่ามีแบบใดบ้าง และมีวิธีการปะอย่างไร พร้อมข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธีการปะยาง

10 วิธีของการ “มอง” อย่างมือโปรฯ เพื่อการขับขี่

By Dr. Chaiyant, 21 June 2021 คอลัมน์นี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้ให้กับนักขับขี่มอเตอร์ไซค์มือใหม่โดยเฉพาะ 

รถมอเตอร์ไซค์แบบไหน นิยมใช้เพื่อการแข่งขัน

ปัจจุบันวงการแข่งรถหรือว่าได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่จัดได้ว่ามีกระแสที่ดังต่อเนื่องแบบไม่มีทางหยุด และมีการพัฒนากันอย่างไรต่อเนื่อง  MotoGP

แนะนำวิธีเลือกแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์

วันนี้ MOTOFIIX หาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้ Biker แต่ละท่าน เกี่ยวกับแบตเตอรี่ เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้นกำลังที่จะทำให้รถของคุณพุ่งทยานได้บนท้องถนน หากขาดสิ่งนี้ รถมอเตอร์ไซค์ .....

ข้อควรระวังเมื่อจะไปซื้อหมวกกันน็อค เตรียมตัวดี มีชัยมากกว่าครึ่ง

การเลือกซื้อหมวกกันน็อค ควรต้องลองก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อจะได้หมวกที่คู่ควรกับเรา MOTOFIIX

เทคนิคการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา

ผู้ขับขี่ต้องมีความรู้ความชำนาญ เทคนิคดีๆ ในการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขา-ลงเขาอย่างไรให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง

VESPA แต่ละรุ่นใช้น้ำมันเครื่อง และน้ำมันเฟืองท้ายกี่ลิตร

รู้หรือไม่ว่ารถของคุณต้องใช้น้ำมันเครื่องเท่าไหร่ แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างเดียวใช่ไหม หรือต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง

ระวัง 5 จุดอันตรายของนักบิด

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ โดยมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับรถที่ตัวเองขับ

ของแต่งยอดนิยมขวัญใจสายซิ่ง

การแต่งรถมอเตอร์ไซค์ เปรียบแล้วเป็นดั่งศิลปะชนิดนึง ที่แต่ละคนมีเอกลักษณ์ในการตกแต่งที่เป็นของตนเอง และมีการผันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อควรรู้ก่อนซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่

รถรุ่นนี้ก็สวย รุ่นนั้นก็เท่ ไม่รู้จะเลือกคันไหนดี นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเจอเวลาจะตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ ต้องบอกเลยว่าอย่าเพิ่งใจร้อนกันนะครับ

ไขข้อข้องใจ บิ๊กไบค์ คืออะไร แล้วมีทั้งหมดกี่ประเภท?

บิ๊กไบค์ คำนี้พูดกันติดหูสำหรับสาวก 2 ล้อ ในบ้านเรากันมากซึ่ง Bigbike ในบ้านเราก็กำลังเป็นที่นิยมกันมากเพราะ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

เทคนิคเบรครถ บนถนนลื่น 

เมื่อเข้าสู่หน้าฝน เหล่านักบิดหรือเหล่า Biker ทั้งหลายคงไม่สามารถหลีกหนีการขี่มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนไปได้แน่ๆ ดังนั้นแล้วผู้ขับขี่จึงควรต้องเพิ่มความระมัดระวัง

การใช้งานและการดูแลรักษาโช้คอัพ

โช้คอัพปัจจัยหลักในการขับขี่ สำหรับคนชอบเล่นโค้ง การใช้งานโช้ค อายุการใช้งาน สมรรถภาพของโช้คอัพจะอยู่กับเรานานได้แค่ไหน

บิ๊กไบค์ (Honda) แต่ละรุ่น ใช้น้ำมันเบอร์อะไร ถ่ายน้ำมันเครื่องกี่ลิตร

วันนี้ MOTOFIIX หาข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ให้ Biker แต่ละท่านมาส่องดูว่ารถเรา

ล้อซี่ลวดกับล้อแม็ก แบบไหนดีกว่ากัน

ของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากล้อแต่ละแบบ มีดังต่อไปนี้

เทคนิคการเข้าโค้งของการขี่ Bigbike

ปัจจุบันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินแล้วจะออกรถ Bigbike มาขี่เล่นได้แล้วกฏหมายได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดมากกว่า 400 ซีซี ขึ้นไปต้องผ่านการอบรมและขอใบอนุญาต

ทริคพิเศษ การขับขี่มอเตอร์ไซค์ ที่คุณรู้ไม่ครบแน่ๆ

ทราบหรือไม่ว่า มีหลากหลายทริค หลากหลายเทคนิคพิเศษ ให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อให้เป็นสิงห์นักบิดที่ขี่รถได้อย่างปลอดภัยทุกการเดินทาง

ค่าต่างๆ ของการติดตั้งโช้คอัพ รู้ไว้จะได้คุยกับช่างรู้เรื่อง

ทราบหรือไม่ว่าการเปลี่ยนโช้คอัพแต่ละครั้งจะต้องปรับจูนอะไรบ้าง โช้คอัพแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ

เติมน้ำมันผิดชีวิตเปลี่ยน 

มอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันเบนซิน หรือแก๊สโซฮอลล์ เชื่อว่า Biker ทุกท่านน่าจะพอทราบดีอยู่ แต่จะเติมน้ำมันชนิดไหนอยู่ที่ขนาดรถ และรุ่นรถของเรา

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ไหม มีขั้นตอนอะไรบ้าง

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนชอบรถ 2 ล้อในบ้านเราเนื่องจากประหยัดพลังงานและกระทัดรัดใช้ในหมู่บ้าน ซอยบ้าน หรือในระแวกใกล้ ๆ ได้

แหล่งรวมยี่ห้อยางมอเตอร์ไซค์ เลือกอันไหนดี

MOTOFIIX คัดเอายี่ห้อยางมอเตอร์ไซค์ตัวแจ่มแบบต่าง ๆ ที่มีขายในเมืองไทยมาให้ทุกท่านเพิ่มข้อมูล

ข้อดีของการใช้รถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก

รถมอเตอร์ไซค์ในยุคนี้พัฒนาเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้น ซีซีเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดที่อยากได้รถแรงๆ

รถกระเทย คือแบบไหน หน้าตาเป็นยังไง

ใครเคยได้ยินคำว่ารถกระเทยบ้าง? บอกตรงๆ ว่าเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน สงสัยมากว่าอะไรคือรถกระเทย

เทคนิคทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อใบขับขี่

ได้ค้นพบเทคนิคการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการสอบใบขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ หรือต่ออายุบัตร

ดูแลแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง ทำยังไง?

แบตเตอรี่ คืออุปกรณ์สำคัญในระบบไฟของ รถมอเตอร์ไซค์ โดยมีหน้าที่เก็บไฟและจ่ายไฟ จ่ายพลังงานกระแสตรงไปยังระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ

เปลี่ยนยางมาใหม่ ทำไมต้องวอร์มยาง เคยสงสัยม่ะ?

Run In (รันอิน) หากคุณเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ ในระยะเริ่มแรก 100 – 200 กิโลเมตร คุณไม่ควรใช้ความเร็วเกิน 100 กม./ชม. เนื่องจากโครงสร้างของแก้มยาง และหน้ายางยังไม่เข้าที่ ดังนั้นคุณจึงควรให้เวลายางปรับสภ .....

หน้าที่ของกระบอกสูบในรถมอเตอร์ไซค์คืออะไร

หน้าที่ของกระบอกสูบคือเป็นที่อยู่ของลูกสูบ ให้ลูกสูบเคลื่อนที่จากแรงอัดจากการจุดระเบิด ส่วนเรื่องจำนวนกระบอกสูบส่งผลยังไงกับเครื่องนั้น มันอยู่ที่ลักษณะเครื่องว่าเป็นเครื่องแบบไหน

เตือนสติพ่อแม่! ก่อนซื้อรถมอเตอร์ไซต์ให้ลูก

เตือนสติคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกขับขี่ควรพึงระวังเรื่องความพร้อมและความปลอดภัย ซึ่งทุกปีจะมีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ราว 700 คน ต่อปี

คุณชอบสายรัดคางแบบไหนมากกว่ากัน ?

หมวกกันน็อคยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตร์ อยู่ที่ความชอบและวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละคน แต่สายรัดคางหมวกกันน็อคที่ใช้กันปัจุบัน น่าจะมีอยู่ 2 แบบ ที่บริษัทผลิตหมวกกันน็อคผลิตมา

ปะยาง มียางในกับไม่มียางใน มีกี่วิธีอะไรบ้าง

ยางมอเตอร์ไซค์นั้นแบ่งแยกได้ 2 ชนิดหลักคือ “ยางที่มียางใน” หรือยาง Tube Tyre และ “ยางที่ไม่มียางใน” หรือ Tubeless Tyre

ระบบเบรคมอเตอร์ไซค์ทำงานอย่างไร

ในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความปลอดภัย และเทคนิคที่สำคัญ

หมวกกันน็อค Made in Thailand แบรนด์ไทยไม่แพ้ใครในโลก

หมวกกันน็อคที่ได้รับมาตราฐานคือหมวกกันน็อคที่ควรซื้อมาใช้งาน ซึ่งมาตราฐานของประเทศไทย ได้แก่ มอก.

ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ และ การลองใส่ให้ ถนัดมือก่อนซื้อ

ถุงมือขับรถเป็นอุปกรณ์คู่มือ BIKER ที่ใกล้ที่สุด ช่วยในการขับขี่ ช่วยป้องการนิ้วล็อค นิ้วเกร็งในระหว่างขับขี่ และป้องกันมือเราจากบาดแผล

ยางแบน-ฝืนขับ-บดยาว ยางพังแน่

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วยางแบน แทบจะเป็นของคู่กัน ยางแบนเกิดจากได้หลายสาเหตุ แต่วิธี/การแก้อาจจะมีแค่การปะ และการเปลี่ยนยาง

ระบบความปลอดภัยของหมวกกันน็อค

ระบบความปลอดภัยของหมวกกันน็อค ที่ท่านใส่ทุกวันนี้มีอะไรบ้าง แล้วจะป้องกันเราได้ด้วยวัสดุแบบไหน

เปิดเทอมแล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกไปโรงเรียนด้วยมอเตอร์ไซค์ ควรอ่าน

เปิดเทอมในเมืองใหญ่กับรถติดเป็นของคู่กัน รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เลือกใช้เอามารับส่งบุตรหลายของท่าน แต่การซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องเสี่ยงมาก

มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมได้แค่ไหน

เข้าหน้าฝนแล้วเหล่า Biker ต้องเตรียมตัวให้ดี เพราะน้องฝนมักจะมาโดยไม่บอกไม่กล่าว มาหนักมานาน

ชุดของเหลวมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญ ต้องหมั่นดูแล

MOTOFIIX รวบรวมเหลาของเหลวที่สำคัญในรถมอเตอร์ไซค์ ความสำคัญและการดูแลมาให้เพื่อ ทำความเข้าใจ และดูแลได้อย่างถูกต้อง

ขับมอเตอร์ไซค์เตรียมตัวเสียค่าอะไรบ้างต่อปี

หลังจากซื้อรถคู่ใจเรามาแล้ว นอกจากค่าผ่อนรถที่เราต้องเสียทุกเดือน เรามีค่าอะไรบ้างนะที่ต้องเสียอีก MOTOFIIX มาอัพเดตรายจ่ายประจำปีมาให้ท่านทราบครับ

ความสำคัญของระบบเบรครถมอเตอร์ไซค์

ระบบเบรกนั้นเป็นอย่างไร และมีหลักการทำงานอะไรบ้าง ?

ยางไม่มียางใน กับ มียางใน ดีต่างกันอย่างไร

มอเตอร์ไซค์ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มียางที่ใช้อยู่ 2 ประเภท คือแบบที่มียางใน

ความเร็วรถวัดที่ซีซี หรือวัดที่แรงม้า

หลายคนยังสงสัยกันอยู่ว่าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แรงๆซักคันนึง จะต้องดูที่ซีซีรถหรือแรงม้า

หมวกครึ่งใบ (เปิดหน้า) กับหมวกเต็มใบ อันไหนเหมาะกับอากาศเมืองไทย

หมวกกันน็อคเลือกคนขับ เวลาเราไปเลือกหมวกกันน็อคเรามักจะเจออันที่ถูกชะตา

5 ครีมกันแดดที่เหมาะกับ Rider สายลุย ราคาไม่ถึง 1,000

ทำไมเหล่า Rider ต้องป้องกันผิวของเราทั้งผิวหน้าและผิวกายจากแดด

ใส่หมวกกันน็อคทั้งวัน จะทำให้หัวล้านไหม

การสวมหมวกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ ไม่ได้ทำให้ผมร่วงโดยตรง แต่จะเป็นการกระตุ้นปัจจัยอื่น ที่เป็นสาเหตุของปัญหาผมร่วง และศีรษะล้าน

เราสามารถทำใบขับขี่ได้กี่แบบ

อัพเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบขับขี่ของพวกเราสาย Biker มารับทราบกันว่าเราสามารถทำใบขับขี่ได้กี่แบบ และ Bigbike ต้องมีใบขับขี่เฉพาะไหม

ควรเลือกโช้คอัพ แบบไหน สำหรับมอเตอร์ไซค์

ถอยรถมอเตอร์ไซค์ในฝันคันใหม่มา หรือว่าอยากแต่งรถคู่ใจของเรา ของแต่งลำดับต้น ๆ ที่เราจะซื้อมากันคงหนีไม่พ้น โช้คอัพ แล้วเราจะเลือกโช้คอัพแบบไหนดี

ถ้ากุญแจรีโมทหายต้องทำยังไงบ้าง

คุณทำกุญแจหายเรื่องวุ่นวายจะตามมาอย่างแน่นอน เริ่มจากสตาร์ทรถไม่ได้เปิดระบบอื่นๆไม่ได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้นทำยังไงไปดูกันเลยย

อาการของโช้คอัพรั่ว คืออะไรบ้าง?

น้ำมันรั่วออกมาจากซีลโช้ค (Seal Block) ทำให้โช้คอัพสูญเสียน้ำมันไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะทำให้มันสูญเสียความสามารถในการหน่วงไป ทำให้รถคุณวิ่งเหมือนเด้งอยู่บนสปริง

เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ทำเองที่บ้านได้ แต่ไม่สำหรับทุกคน?

ในการดูแลรักษาสภาพรถมอเตอร์ไซค์ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องรักษาและใส่ใจก็คือจะเป็นเรื่อง ของน้ำมันเครื่อง

มอเตอร์ไซค์โดนจับความเร็วไหม

กล้องจับความเร็วมีเยอะขึ้นยังกับดอกเห็ด สำหรับเราชาวสองล้อแล้วนั้น เคยสงสัยไหมว่ากล้องมันถ่ายรูปเรา ทันหรือไม่

เบรค ABS ของมอเตอร์ไซค์ ต่างหรือเหมือนกับ ABS รถยนต์?

เบรค ABS เป็นระบบเบรคป้องกันล้อล็อคสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อรถเกิดการล็อคในขณะเบรค

วิธีอ่านรหัสตัวเลขบนยางมอเตอร์ไซค์ เพื่อความเป็นมือโปรมากขึ้น

สายนักขี่บางท่านยังไม่รู้ว่า เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนยางรถเราควรต้องเปลี่ยนรุ่นไหนยี่ห้ออะไร

ดอกยางแบบไหนรีดน้ำดีกว่ากัน?

เข้าหน้าฝนแล้ว Biker และ Rider ต้องระมัดระวังการขับขี่ในช่วงนี้มากยิ่งขึ้น ใครที่ถึงระยะเวลาเปลี่ยนยางรถคู่ใจ ช่วงนี้น่าจะเหมาะสมที่สุด

น้ำหม้อน้ำ เติมน้ำประปาก็พอจริงหรอ?

รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ปัจจุบันส่วนใหญ่ มีระบบระบายความร้อนด้วยระบบหม้อน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการสึกหรอของเครื่องยนต์ แต่ก็ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเหมาะการขับรถแบบไหน

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ Air cool (เสื้อลม) ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องยนต์ขนาดเล็กสูบเดียว

รู้เรื่องยาง สัญญาณเตือนก่อนยางเสื่อมสภาพ?

เช็คยางรถมอเตอร์ไซค์ก่อนกลับมาทำงาน หลังหยุดยาวที่ผ่านมาเราต้องเช็คยางอะไรบ้าง

รถมอเตอร์ไซค์คันแรก ใครเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมา รู้หรือไม่

จักรยานยนต์คันแรก สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการพัฒนาอย่างเรื่อยๆ และปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์

โช้คอัพ มีหน้าที่ และความสำคัญอย่างไร

โช้คอัพที่ดี คือ การรองรับแรงกระแทกไม่ว่าจะขึ้นเนิน-ลงเนิน ก็มีความนุ่มนวล ลดการสั่นสะเทือน

การขูดชาม ไล่เม็ด คืออะไร

หากขูดชามแล้วไล่เม็ดสามารถ ทำให้รถมอเตอร์ไซค์เร็วขึ้นจริงหรือไม่?

ท่อไอเสีย มีความสำคัญอย่างไร

ท่อไอเสียที่เหล่านักขับอเตอร์ไซค์ชอบแต่งกันนั้น ห้ามเกินค่าเท่าไรกันนะ

9 ไอเท็มที่เหล่านักบิดชอบแต่งกัน มีตรงไหนบ้าง

ส่วนไหนที่เหล่านักบิดมักจะชอบเปลี่ยนไอเท็ม เพื่อเสริมความหล่อ ความเท่ให้กับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่ง

มาทำความรู้จักกับหม้อน้ำมอเตอร์ไซค์ สิ่งที่ช่วยระบายความร้อน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำ อะไหล่ที่สำคัญอีกชิ้นที่ไม่ควรละเลย

การเลือกหมวกกันน็อคให้พอดีกับศีรษะของคุณ

เมื่อการสวมหวกกันน็อคที่พอดี ทำให้คุณดูดีได้เหมือนกันนะ แล้ววิธีการลองหมวกกันน็อคให้พอดี ต้องทำอย่างไรบ้าง

แบตเตอรี่ ก้อนเล็กๆที่มีความสำคัญ

วิธีการดูแลแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้คงทน และแบตเตอรี่มีกี่ประเภท

การดูแลรักษามอเตอร์ไซค์อย่างไรให้อยู่กับเราได้นาน

รถมอเตอร์ไซค์ ยานพาหนะที่พาคุณไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็ว

หมวกกันน็อตที่เห็นมีมาตรฐานหรือไม่

รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหมวก หากมีมาตรฐานแบบนี้ มั่นใจซื้อได้เลย

ป้ายภาษี หรือป้ายวงกลม คืออะไร มีลักษณะอย่างไร

ป้ายภาษี สิ่งที่คนมีรถทุกคนต้องจ่ายค่าภาษีในทุกๆปี และจำเป็นต้องนำมาติดไว้ที่ตัวรถ

เวลาฝนตก ถนนก็ลื่น สิ่งที่ควรทำหากขับขี่ในช่วงฝนตกคือ

ฝนตกแต่ก็จำเป็นต้องขับ ดังนั้นจึงต้องขับขี่อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

ขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ สิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติ

พฤติกรรมแบบนี้ ไม่ควรนำมาใช้บนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยไม่ว่ากับตนเอง และผู้อื่น

ไส้กรองอากาศ มีไว้เพื่ออะไร

ไส้กรองอากาศ อะไหล่ที่ช่วยดักจับเศษสิ่งสกปรก

โซ่และสเตอร์สำคัญแค่ไหนกัน

โซ่และสเตอร์ ตัวส่งกำลังให้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

ประเภทยางแบบไหนที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ของเรา

ยางแบบไหนที่ใช่และเหมาะสมในการใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์

วิธีเบื้องต้นในการป้องกันการโดนขโมยรถจักรยานยนต์

ทริคเบื้องต้นเพื่อไม่ให้โดนขโมยรถมอเตอร์ไซค์

25 กุมภาพันธ์ 2564

การเติมลมยางนั้นสำคัญแค่ไหน

ขั้นตอนการเติมลมนั้นง่ายนิดเดียว สามารถเติมได้เอง เติมลมยางเพื่อการใช้งานของยางที่ยาวนานขึ้น

25 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการซ้อนท้ายที่ถูกวิธี ไม่ว่าจะซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือ Bigbike

เทคนิคการซ้อนที่ถูก ทำให้การขับขี่คล่องตัวได้มากกว่าและคนซ้อนนั่งสบายขึ้น

24 กุมภาพันธ์ 2564

ควันขาว ภัยร้ายของเครื่องยนต์

อย่าลืมลองสังเกตุ ว่ารถคุณมีควันขาวออกมารึเปล่า ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายต่อรถของคุณได้นะ

24 กุมภาพันธ์ 2564

เบอร์ฉุกเฉินที่ควรเมมไว้ในโทรศัพท์มือถือ

เบอร์นี้ มีไว้อุ่นใจ สบายใจกว่า เผื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงที

23 กุมภาพันธ์ 2564

พ.ร.บ. ทำไมต้องต่อทุกปี

พ.ร.บ. การประกันภัยรถภาคบังคับ

22 กุมภาพันธ์ 2564

การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ คืออะไร

เพราะอะไรทำไมถึงต้องมีการถ่วงล้อ หากสงสัย ไปหาคำตอบกันเถอะ

19 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสความหมายบนเลขยาง รู้ไว้ก็ดีนะ

พร้อมไขรหัสแล้วยัง ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลย

18 กุมภาพันธ์ 2564

หัวเทียน อะไหล่เล็กๆที่มีความสำคัญในการสตาร์ท

หัวเทียน ชิ้นส่วนเล็กๆ ที่เป็นกลไกสำคัญของเครื่องยนต์และสีต่างๆของหัวเทียนบอกสุขภาพ/ปัญหาภายในเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

17 กุมภาพันธ์ 2564

สายพาน คืออะไร Motofiix พามาทำความรู้จัก

สายพานสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อน ส่งกำลังให้เครื่อง

16 กุมภาพันธ์ 2564

เรือนไมล์ มีอะไรจะบอกคุณบ้างนะ

หน้าปัดบนมอเตอร์ไซค์ นั้นสามารถบ่งบอกอาการต่างๆของเครื่องยนต์ได้ และเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนสติไม่ให้ขับขี่จนไวเกินไป

15 กุมภาพันธ์ 2564

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า การเดินทางของคนรุ่นใหม่

ทางเลือกใหม่ของคนยุคดิจิตอล ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

15 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทหมวกกันน็อคแบบไหนที่เป็นสไตล์ของเรา

หาหมวกกันน็อคที่ใช่ ไปกับ MOTOFIIX THAILAND

10 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟมอเตอร์ไซค์ แสงสว่างที่ดียามขับขี่

ไฟมอเตอร์ไซค์ จำเป็นต้องมีมั้ย มาเรียนรู้กันเถอะ!!

9 กุมภาพันธ์ 2564

อยากมีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองต้องทำยังไงบ้าง !!

พร้อมทำใบขับขี่แล้ว โทรนัดอบรมเลย แล้วอย่าลืมพกกันด้วยนะ!!

5 กุมภาพันธ์ 2564

สีธงในสนามที่เห็นโบกสบัดมีความหมายอะไรบ้าง?

ความหมายของสีธงในสนามรู้ไว้ เพื่ออรรถรสในการชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ดีขึ้น

3 กุมภาพันธ์ 2564

น้ำมันเครื่อง สำคัญอย่างไรต่อเครื่องยนต์

การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบไหน ควรใช้น้ำมันเครื่องประเภทไหน

1 กุมภาพันธ์ 2564

กระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์สำคัญกว่าที่คิด

กระจกมองข้าง อุปกรณ์สำคัญในการมองของรถมอเตอร์ไซค์ ที่หลายๆคนมองข้าม

ผ้าเบรกนั้นสำคัญ แต่แบบไหนกัน ที่คู่ควรกับรถเรา

ผ้าเบรกมีกี่ประเภท แล้วแบบไหนเหมาะกับรถของเรา

แบตเตอรี่ดีเยี่ยม Motobatt

Motobatt แบตเตอรี่สายพันธุ์อเมริกา มีความทนทาน ใช้งานยาวนาน

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด