×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

MOTOTREND


ขับเดิมๆ มันน่าเบื่อ จึงจับ Honda Rebel มาคัสตอมใหม่

ขับเดิมๆ เดินดีกว่า อาจจะใช้ได้กับสายคัสตอม โดยล่าสุดมีการแข่ง Honda Custom Contest ที่ยุโรป

ร้าน MOTOFIIX บริการซ่อมบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซค์ พร้อมขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่

คุณภาพ มาตรฐาน เชื่อใจได้อย่างแน่นอน หากใครกำลังมองหาร้านซ่อมบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซค์ ต้องที่ร้าน MOTOFIIX

ถูกใจไม่มีคำว่าแพง 1995 BMW R 100 GS จบการประมูลไปที่ 1.7 ล้านบาท

เก็บในกล่องลังมานานถึง 27 ปี พอเอามาขายทั้งทีเลยมีราคาที่แพง 1995 BMW R 100 GS

ชาวญี่ปุ่นขับ Honda Motocompo ออกทริปไปกางเต็นท์ ไม่รักจริง คงทำไม่ไหว

พร้อมท้าทายในการเดินทางด้วย Honda Motocompo เมื่อชาวญี่ปุ่นจับรถไปออกทริปกางเต็นท์

คัสตอม MOTO GUZZI 1000SP จาก Grand Tourer ไปสู่ Cafe Racer

ลืมต้นฉบับเดิมไปแบบสิ้นเชิง เมื่อสำนักแต่งจากอิตาลี Fuchs Workshop ได้นำ MOTO GUZZI 1000SP ไปคัสตอมใหม่เป็น Cafe Racer

ถูกเก็บไว้ในกล่อง 20 ปี ถูกเอามาประมูล Ducati MH900e และจบราคาไปที่ 1.6 ล้านบาท

ใครที่เป็นสาวก Ducati น่าจะกรี๊ดกร๊าดเป็นพิเศษ เมื่อมีคนเปิดให้ประมูล Ducati MH900e ที่ถูกเก็บอยู่ในกล่องลัง ไม่เคยใช้งานมาก่อน

เตรียมตัวกันให้พร้อม เมื่อถึงเวลาจะได้ไม่หลง กับสาขาใหม่ MOTOFIIX สุขุมวิท 71 พบกันเร็วๆ นี้

สาขาใหม่ MOTOFIIX สุขุมวิท 71 มาไงก็ไม่หลง ร้านตั้งอยู่ริมถนน เห็นเด่นชัดมาแต่ไกล

Honda CB100 แปลงเป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้า ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลย..

ไม่รู้มันชวนว้าวหรือชวนผิดหวัง เมื่อนักออกแบบชาวอังกฤษนำ Honda CB100 มาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า

Harley-Davidson Streetfighter ผลงานนักศึกษาไต้หวัน ที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้

ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักศึกษาไต้หวัน กับการสร้างแบบจำลอง Harley-Davidson Streetfighter ขึ้นมา ซึ่งมันออกมาดีมากๆ

เร็วๆ นี้เจอกันแน่นอน สาขาใหม่ MOTOFIIX สุขุมวิท 71  (ซ.ปรีดี)

MOTOFIIX สุขุมวิท 71  (ซ.ปรีดี) ร้านซ่อมบำรุงและจำหน่ายอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์แบบครบวงจร พบกันเร็วๆ นี้

เตรียมพบกับสาขาใหม่ MOTOFIIX สุขุมวิท 71 ซ่อมบำรุงและจำหน่ายอุปกรณ์ครบจบในที่เดียว

ใครที่มองหาร้านซ่อมบำรุงและจำหน่ายอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์แถวปรีดี เอกมัย ทองหล่อ อ่อนนุช ขอแนะนำร้าน MOTOFIIX สุขุมวิท 71

โชว์ฝีมือไปอีกหนึ่งงาน สำนักคัสตอม K-Speed กับ Honda Dax 125 Custom

ผลงานของสำนักแต่ง K-Speed กับการนำ Honda Dax 125 Custom มาปรับโฉมให้มีความพิเศษไปจากเดิม

แนะนำรถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำไว้สักคัน แล้วชีวิตในหน้าฝนของคุณจะดีขึ้นทันที

ไม่หวั่นแม้วันฝนมาก หากเลือกใช้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำได้อย่างทางวิบากมาใช้งาน ถ้าไม่ท่วมสูงเป็นเมตร มั่นใจได้เลยว่าขับผ่านได้อย่างแน่นอน

AGV Tourmodular กับความเร็วที่ 130 กม./ชม. น้ำหนักแรงต้านจะเป็นศูนย์

AGV โชว์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กับหมวกรุ่น AGV Tourmodular ที่มาพร้อมการออกแบบดีไซน์ในเรื่องอากาศพลศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

Monkey Racer Replica งานคัสตอมจุดเจ๊งระหว่างคนไทย และญี่ปุ่น อ้างอิงการ์ตูน Dragon Ball

4 แสนบาท คือราคาขายของ Monkey Racer Replica รถคัสตอมฝีมือคนไทยและญี่ปุ่น ที่นำเอารถจากการ์ตูนดังอย่างทาง Dragon Ball มาเป็นต้นแบบ

การแข่งขันรถวิบากสุดมันส์ 2022 Red Bull Erzbergrodeo

การแข่งขันรถวิบากสุดโหดอย่างทางRed Bull Erzbergrodeo กลับมาจัดแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง หลังโดนโควิด 19 ทำให้หยุดการจัดแข่งขันไปถึง 2 ปี

ShifCustom BMW R18 แปลงรถมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็น 3 ล้อ

สำนักคัสตอม ShifCustom โชว์ฝีมือการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์รุ่น R18 มาดัดแปลงเป็นรถ 3 ล้อ

Salt Motorcycles โชว์เครื่องยนต์ V8 ขนาด 1,200 cc กับพลังงานทางเลือก Hydrogen

อยากลองสัมผัสดูสักครั้ง กับเครื่องยนต์ V8 ขนาด 1,200 cc ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นผลงานของบริษัท Salt Motorcycles

Gunter Schachermayr เจ้าพ่อสถิติโลก กับรถมอเตอร์ไซค์ Vespa

เจ้าพ่อสร้างสถิติโลกที่เกี่ยวข้องกับรถ Vespa อย่างทาง Gunter Schachermayr เพิ่งสร้าสถิติในการขับรถ Vespa บนรางรถไฟ

เช็กราคารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 2022 ใหม่ล่าสุด

อัพเดตราคารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 2022 ทุกรุ่นที่ขายกับตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า โดยจะเป็นรุ่นที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 350 ซีซี.

เช่ารถมอเตอร์ไซค์ BMW ขับที่ญี่ปุ่น ด้วยแพลตฟอร์มเช่ารถ RENT A RIDE

ใครที่ฝันอยากขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น วันนี้แพลตฟอร์มเช่ารถ RENT A RIDE ของทาง BMW เปิดตัวที่ญี่ปุ่นแล้ว

2022 Langen Two Stroke 2 กับเครื่องยนต์ 2 จังหวะที่มีค่ามลพิษต่ำ

เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กับการปล่อยค่ามลพิษไอเสียที่ผ่านมาตรฐาน Euro5 เป็นผลงานของบริษัทที่ชื่อว่า Langen

รถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมาย 96 คัน ต้องถูกบดขยี้ให้แหลก

ถ้าเป็นเมืองไทยแล้วล่ะก็ ต้องเจอคนที่บอกว่า “ทำไมไม่เอาไปบริจาคล่ะ” เมื่อนครนิวยอร์กได้เลือกทำลายรถมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมาย 96 คัน

หญิงสาววัย 21 ชื่อว่า Bridget McCutchen กับความฝันเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลก

ความฝันอันยิ่งใหญ่ของหญิงสาววัย 21 ปี อย่างทาง Bridget McCutchen ที่วางแผนทำสถิติโลกด้วยการเดินทางรอบโลกด้วยรถมอเตอร์ไซค์

SHOEI Optixon นิยามของหมวกกันน็อคอัจฉริยะ

แม้ยังไม่มีการเปิดเผยว่า SHOEI Optixon จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ แต่สื่อญี่ปุ่นก็คาดการณ์ไปถึงราคาจำหน่ายแล้วว่า 30k - 40k อย่างแน่นอน

Arai 2022 โชว์ลายกราฟิกใหม่ พร้อมขายที่ญี่ปุ่นที่แรก

น่าจะถูกใจใครหลายคน เมื่อแบรนด์หมวกกันน็อค Arai เปิดตัวกราฟิกใหม่ประจำปี พร้อมขายญี่ปุ่นที่แรก

บลูทูธรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น KTM Packtalk Edge

เอาใจสาวก KTM ด้วยการจับมือแบรนด์บลูทูธชื่อดังระดับโลกอย่างทาง Cardo เปิดตัว KTM Packtalk Edge ที่มาพร้อมสีสันของ KTM

Honda NT1100 กับรางวัล Product Design Award

เป็นเกียรติประวัติให้แก่ Honda NT1100 สำหรับรางวัล Product Design Award ที่ทาง Red Dot มอบให้แก่ Honda NT1100

เสื้อชูชีพแบรนด์ Mo’cycle กับแนวคิดชะลอความเร็ว ก่อนเกิดแรงกระแทก

แนวคิดเสื้อการ์ดแบบมีร่มชูชีพของ Mo’cycle ที่จะช่วยให้ตัวผู้สวมใส่ลดความเร็ว ก่อนที่จะเกิดแรงปะทะได้

Shoei X-SPR Pro ตัวตายตัวแทนของ X-Spirit 3 เปิดตัวที่ยุโรป

สาวกชาวไทยอาจต้องรออีกหน่อย โดย Shoei X-SPR Pro เปิดวางจำหน่ายที่ยุโรป พร้อมมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ จุด เมื่อเทียบกับ X-Spirit 3

รู้จัก Kawasaki GPZ 900R ดาวเด่นจากหนัง Top Gun 

Kawasaki GPZ 900R จุดเริ่มต้นรหัสสปอร์ต Ninja ของทางบริษัท Kawasaki ซึ่งรถรุ่นนี้ถูกใช้ถ่ายหนังเรื่อง Top Gun

กระเป๋าติดรถของ BMW Urban Collection ไอเท็มใหม่ล่าสุดของบริษัท

กระเป๋าติดรถรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง BMW โดยมีชื่อเรียกว่า Urban Collection ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ

ขึ้นโพเดียมอีกสนาม นักบิดชาวไทย "ก๊องส์-ธัชกร"

สนามที่ 3 ในการแข่งขัน "โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ" นักบิดชาวไทย "ก๊องส์" ธัชกร บัวศรี สามารถขึ้นโพเดียมได้อีกครั้งหนึ่ง

BMW R nineT กับงานคัสตอม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินยุคเก่า

จับ BMW R nineT มาดัดแปลงใส่ชุดแฟริ่ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งยังสามารถขับขี่ได้เหมือนเดิม

นักแข่ง 'Spiderman' McBride กับสถิติโลกใหม่ที่ความเร็ว 431 กม./ชม.

เพียงแค่ 5 วินาทีเท่านั้น อัตราเร่งจาก 0-431 กม./ชม. สถิติโลกใหม่ของแดร็กไบค์ ที่มีเจ้าของสถิติเป็น 'Spiderman' McBride

ทีมแข่ง Suzuki เตรียมโบกมือการแข่งขัน MotoGP หลังสิ้นปี 2022

ข่าวใหญ่ในวงการมอเตอร์สปอร์ต เมื่อทีมแข่งของ Suzuki ได้ประกาศว่าจะยุติการลงแข่งขันรายการ MotoGP ช่วงปลายปี 2022

แนะนำรถมอเตอร์ไซค์วินเทจคลาสสิกประจำปี 2022

สำรวจตลาดรถมอเตอร์ไซค์วินเทจในไทย ปัจจุบันมีรุ่นไหนจำหน่ายอยู่บ้าง

ก๊องส์ “ธัชกร บัวศรี” ผงาดคว้าแชมป์จูเนียร์จีพี ในสนามแรกของการแข่งขัน

ประวัติศาสตร์ต้องจารึก เมื่อนักบิดาวรุ่งชาวไทย ก๊องส์ “ธัชกร บัวศรี” สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน จูเนียร์จีพี

Millyard Viper V10 รถมอเตอร์ไซค์คัสตอม ที่วางเครื่องยนต์ 8,000 ซีซี.

เงินต้องเหลือ ถึงสามารถทำได้ เมื่อมีรถสร้างรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 8 ลิตร 10 ลูกสูบ โดยมีชื่อเรียกว่า Millyard Viper V10

Michelin กำลังพัฒนายางเพื่อรถสปอร์ตไฟฟ้า ใช้ในการแข่งขัน FIM MotoE

Michelin พร้อมรักษ์โลกไปอีกระดับ ด้วยการพัฒนายางเพื่อรถสปอร์ตไฟฟ้า ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมเน้นความยั่งยืน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ADV350 Yoshimura กับความดังของท่อไอเสียที่เป็นประเด็น

เตรียมเอกสารให้พร้อม เตรียมข้อมูลให้พร้อม กับประเด็น Honda ADV350 Yoshimura และเรื่องความดังของท่อไอเสีย

สายมูกันหน่อย เจิมรถมอเตอร์ไซค์ใช้อะไรบ้าง 

การเจิมรถมอเตอร์ไซค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งความเชื่อในเรื่องการเจิมรถ เป็นของควบคู่กับคนไทยมาแสนนาน

Motorcycle Chariots การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์สุดแปลก

การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์สุดแปลก ได้รับความนิยมในช่วงปี 1920-1930 สำหรับ Motorcycle Chariots

เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไหนได้บ้าง ราคาเช่าเท่าไหร่ ?

กระแสรถไฟฟ้ากำลังมา เลยมาแนะนำแบรนด์ที่ให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Honda เปิดรับสมัครนักแข่งมอเตอร์ไซค์ 2022 โครงการฮอนด้า อะแคเดมี ปีที่ 5

โครงการ ฮอนด้า อะแคเดมี ปีที่ 5 เปิดรับเยาวชนที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ต มาร่วมทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการ

ใหม่ล่าสุดบลูทูธ Cardo Packtalk Edge กับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

อัพเกรดใหม่ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีที่สุด สำหรับบลูทูธ Cardo Packtalk Edge

รู้จักกีฬา Trial Bike กับทักษะความสามารถของผู้ขับที่ไม่ธรรมดา 

กีฬาเอกสตรีมยอดนิยมที่สเปน กับ Trial Bike ที่ไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องความเร็วแรงของรถแต่อย่างใด

มินิไบค์ไซส์เล็ก เลือกใครดี Monkey125 VS Dax125

ลังเลระหว่าง Monkey125 VS Dax125 เลือกซื้อรุ่นไหนดี แบบไหนตอบโจทย์คุณที่สุด

ก้อง สมเกียรติ สร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นโพเดียม Motogp moto2

ก้าวสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย เมื่อคนไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขัน Motogp moto2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

แนะนำรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ราคาถูกไม่เกิน 8,000 บาท

ถูกและดี มีอยู่จริง สำหรับรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ที่ราคาไม่เกิน 8,000 บาท

เปรียบเทียบ Honda Forza350 VS Honda ADV350

ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย สำหรับ Honda ADV350 เลยจับมาเปรียบเทียบกับคู่แฝดอย่างทาง Forza350 สักเล็กน้อย

สำรวจตลาดมอไซค์ไฟฟ้า รุ่นไหนจดทะเบียนได้บ้างในปี 2022

สำรวจตลาดมอไซค์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนได้ในปี 2022 มีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจ ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่

แนะนำรถมอไซค์ประหยัดน้ำมันปี 2022

มอไซค์ประหยัดน้ำมันปี 2022 ในนาทีนี้ซื้อรุ่นไหนถึงไม่ผิดหวัง ไม่ว่าจะเรื่องความประหยัดน้ำมัน และเรื่องความทนทานในการใช้งาน

รถมอเตอร์ไซค์แปลก จากอินโดนีเซีย

รถมอเตอร์ไซค์แปลกที่คล้ายกับ Volkspods โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Toropriant Moto Designs จากอินโดนีเซีย

ตัวต่อเลโก้ เอาใจสายคลาสสิก ด้วยการเปิดตัว Vespa 125 

เอาไว้ตั้งโชว์ไว้เก๋ๆ สำหรับ LEGO Vespa 125 ที่กำลังจะเปิดจำหน่าย มีนาคม โดยราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ 3,200 บาท

25 กุมภาพันธ์ 2565

Ninja ZX-7R ถูกเก็บไว้ในกล่อง 30 ปี ถูกนำออกมาประมูล

Kawasaki Ninja ZX-7R รถสปอร์ตขนาด 700 ซีซี. ที่ทำตลาดในญี่ปุ่น ช่วงปี 1989 - 2003 จบประมูลที่ราคา 2.1 ล้านบาท

25 กุมภาพันธ์ 2565

พร้อมเปิดวาร์ปไปกับ Suzuki Hayabusa กับการติดตั้งระบบ Supercharged

เร็ว แรง ทะลุนรก สำนักแต่ง TTS Performance จับ Suzuki Hayabusa มาใส่ Supercharged พร้อมปั่นแรงม้าสูงสุดที่ 401 ตัว

4 กุมภาพันธ์ 2565

Voxan Wattman สร้างสถิติโลกของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Voxan Wattman เป็นเจ้าของสถิติรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเร็วที่สุด ซึ่งตัวเลขออกมาที่ 455.7 กม./ชม. ซึ่งเร็วแรงเกินหน้ารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ไปแล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2565

ปัจจุบันขณะนี้ ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไหม

ในขณะนี้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไหม น่าจะเป็นคำถามของใครหลายๆ คนที่กำลังสงสัยแน่ๆ บทความนี้จะมาบอกข้อดีข้อเสียที่คุณต้องเจอ หากเลือกจะใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

แนะนำเส้นทางเอ็นดูโร่เริ่มต้น สำหรับมือใหม่สายลุย

มือใหม่สายวิบากอยากท้าทาย เราจึงมาแนะนำเส้นทางเอ็นดูโร่เริ่มต้นให้กับคุณ ความมันพอประมาณ เส้นทางไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป และยังใกล้กรุง

อุปกรณ์ที่พี่ๆ ไรเดอร์ส่งอาหารต้องมีติดรถไว้

อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกในการส่งอาหารสำหรับชาวไรเดอร์

ช้อปดีมีคืน เมื่อซื้อสินค้าที่ร้าน MOTOFIIX (1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 65)

ช้อปดีมีคืน กับทางร้าน MOTOFIIX สามารถลดหย่อนภาษีสุงสุดถึง 30,000 บาท/คน ไม่ว่าจะออนไลน์หรือหน้าร้านก็ตาม

เตรียมให้พร้อมถ้าจะให้ลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์

เมื่อจำเป็นต้องเอาเด็กซ้อนรถเราไปด้วย จะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบางเพื่อ Save คนที่คุณรักให้เป็นอย่างดี

มอเตอร์ไซค์รุ่นฮิตอยู่มาเกิน 15 ปี ที่ยังขายอยู่

มีรุ่นไหนกันบ้างที่เราคัดมาให้ดูกันวันนี้ แล้วมีรุ่นไหนที่คุณคิดว่าใช่อีก แนะนำมาได้เลย

เตรียมเอกสารให้พร้อม เตรียมเงินให้พอ ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ปี 2565

สำหรับปี 2565 นี้มีอะไรอัพเดตเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร มีอะไรบ้างมาดูกัน

รถมอเตอร์ไซค์สูบติด คืออะไร สามารถแก้ไขได้ไหม

ปัญหารถมอเตอร์ไซค์สูบติด มักเกิดจากการไม่ซ่อมบำรุงตามระยะทางผู้ผลิตกำหนด หากรถมอเตอร์ไซค์สูบติดขึ้นมาแล้ว อาจต้องมีราคาที่ต้องจ่ายประมาณ 5,000 บาท บวก/ลบ เลยทีเดียว

คืนนี้พาแฟนไปซ้อนรถเค้าดาวน์ในกรุงเทพฯ ที่ไหนดี

ขี่รับลมชมวิวกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน พร้อมไปร่วมฉลองนับเค้าดาวน์ร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่งานใหญ่ๆ ที่ไหนได้บ้างมาดูกัน

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2565 ราคาเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ 2565 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันจำเป็นต้องต่อภาษีประจำปี

รถจริงซื้อยังไม่ไหว งั้นก็ซื้อเลโก้ BMW M 1000RR แทนไปก่อน

BMW M 1000RR ซุปเปอร์สปอร์ตรหัส M ครั้งแรกของบริษัท โดย BMW M 1000RR ถูกผลิตออกมาเป็นเลโก้จำหน่ายอีกด้วย

ปีใหม่นี้แต่งตัวรับปีเสือ สำหรับชาว Biker

วันนี้เรามาเสริมหล่อให้กับตัวเองกันบ้าง ชุดหล่อๆ มีแบบไหนบ้างมาดูแนวทางกัน

รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคราคาถูก ในราคาที่ใครๆ ก็จับต้องได้

แนะนำรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคราคาถูกประจำปี 2022 โดยราคาเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาท เป็นต้นไป

Honda DCT เทคโนโลยีสุดล้ำจาก Honda ให้การขี่เร้าใจและง่ายยิ่งขึ้น

สุดยอดเทคโนโลยีของรถมอเตอร์ไซค์ถูกคิดค้นออกมาแทบจะทุกวันเพื่อสรรสร้างให้รถมอเตอร์ไซค์ในยุคต่อ ๆ

ไปขี่ Test Ride ต้องใส่ใจอะไรบ้าง

ทดลองขี่ (Test Ride ) นั้นต้องสังเกต ใส่ใจตรงไหนบ้างถึงจะได้รู้ข้อมูลที่คุ้มค่า เพื่อการตัดสินใจซื้อ

เก๋าแต่ฮิต มาดูรถ 2 จังหวะรุ่นไหนบ้างที่ยังฮิตอยู่ตอนนี้

รถมอเตอร์ไซค์ 2 จังหวะ กลับมาเป็นที่ใฝ่หา เรียกว่ามีการตามหามาทำการฟื้นคืนชีพ

ถุงมือที่ไบค์เกอร์ควรมี

ถุงมือสำหรับใส่ขี่มอเตอร์ไซค์กลายเป็นสิ่งของจำเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับชาว Biker ไปแล้วเพราะพอได้ใส่ใช้งานแล้วรู้สึกแตกต่างจากการบิดแบบมือเพียวๆ ได้อย่างชัดเจน

YSS Fork Upgrade Kit สำหรับโช้คหน้า เปลี่ยนแล้วดีขึ้นยังไง

การตกแต่งรถหลายท่านโฟกัสไปที่ส่วนที่สร้างทั้งความสวยงามและเสริมประสิทธิภาพรถ นั่งนึกดูแล้วคงหนีไม่พ้นการเปลี่ยนโช้ค และส่วนใหญ่จะเป็นโช้คหลัง แต่ถ้าคุณอยากเพิ่มเติมเต็มสมรรถนะให้กับการขับขี่ลองมาเปลี่ .....

10 อันดับยอดจองมอเตอร์ไซค์ในงาน Motor Expo 2021

ภายในงานมียอดจองรถจักรยานยนต์รวมทั้งสิ้น 3,253 คัน ราคาเฉลี่ยรถจักรยานยนต์ในงานอยู่ที่ 398,831 บาท รถจักรยานยนต์พบว่า “ยามาฮ่า” นำเป็นอันดับที่ 1 ด้วยยอดจองทั้งสิ้น 1,118 คัน ตามด้วย “ฮอนด้า” อยู่ที่ .....

ไอเท็มเสริมหมวกกันน็อค แต่งเติมเพื่อช่วยให้การขับขี่สะดวกขึ้น

การเติมแต่ง เสริมอุปกรณ์ให้หมวกกันน็อคเราก็มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก แล้วชุดแต่ง อุปกรณ์เสริมให้หมวกเรา มีอะไรบ้างแล้วจะช่วยการขี่รถมอเตอร์ไซค์เรายังไง?

ตัวท๊อปของค่าย รวมมอเตอร์ไซค์หลักล้าน ในงาน Motor Expo

Motor Expo ถือว่าเป็นงานที่รวมรถมอเตอร์ไซค์ระดับ Top ของประเทศไทยประจำปี มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ ที่แรกที่วางขายในประเทศ มีการจัด Promotion จูงใจการซื้อแบบเร้าใจ แต่ละค่ายแต่ละ Brand นำเสนอ Highlight ส .....

จัดเต็มให้เฉพาะในงาน Motor Expo 2021 กับชุดแต่งพร้อมออกทริป KLR650

หลังจากส่งมอบกันให้ไปลุยสมการรอคอยกันแล้วในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้สำหรับ Kawasaki KLR650 ท่านไหนเห็นเพื่อนถอยออกมาขี่แล้ว อยากจัดมาเท่บ้าง โอกาสดีๆ มาถึงแล้วในงาน Motor Expo 2021

รถทรง Custom Bobber เป็นยังไง แตกต่างจาก Custom อื่นแบบไหม?

การแต่งรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Custom Bobber นี้ได้รับความนิยมยาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รองเท้าออกทริปเท่ๆ ไปทริปแบบไหนเลือกใส่ ยังไงดี

รองเท้าใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครคิดว่าไม่สำคัญ นอกจากความเท่ ยังเป็นเครื่องช่วยป้องกันขา เท่า และขอเท้าให้กับเราด้วย คิดภาพเวลาไปเที่ยวหรือออกทริปแต่งตัวเต็มยศแต่คีบอีแตะคงหูแปลกหูแปลกตา

ทำความรู้จักเทคโนโลยี Honda eSP+ ที่มาเพิ่มความแรงพร้อมประหยัดน้ำมัน

สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ค่าย Honda ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งทำให้เกิดเครื่องยนต์รุ่นใหม่เครื่องยนต์ eSP+ ขุมพลังแบบใหม่ในรถมอเตอร์ไซค์

ชุดแต่งเอาให้พร้อม สำหรับวิ่ง Rider

สภาพเศรษฐกิจยุคนี้สาย Biker อาจจะต้องเพิ่มเงินในกระเป๋าด้วยการหารายได้พิเศษ ซึ่งเราจะใช้รถคู่ใจเราให้เป็นประโยชน์เพื่อครอบครัวมากขึ้น โดยการวิ่ง Rider

Monkey ก็ลุยได้ “Sammy Sand” Monkey Custom Editio ลิงน้อยเจ้าป่าที่แรกในประเทศไทย

Monkey ก็ลุยได้ “Sammy Sand” Monkey Custom Editio ลิงน้อยเจ้าป่าที่แรกในประเทศไทย ตัวเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว สำหรับ Honda Monkey 125 ที่แฟนๆ ส่วนใหญ่นิยมซื้อมาแต่งแนวต่างๆ ไว้ใช้งาน ไว้โชว์ ไว้ออกทริปกับเพื่อ .....

เทคนิคเลือกแว่นกันแดด เอาไว้ขี่ท้าแดด

หน้าหนาวเหมาะสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ท้าลมเย็นๆ แต่สิ่งที่จะมาพร้อมกับลมเย็นๆ ก็คือแดดที่แรงมากกว่าปกติ ดังนั้นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายทัวร์ริ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งคือแว่นกันแดด

เจาะลึก เทคโนโลยี Blue Core ใน Yamaha เร็วแรง ประหยัด รักษ์โลก

เทคโนโลยี BLUE CORE ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์ไซค์ Yamaha รุ่นใหม่ ๆ แทบทุกรุ่น เพราะ Yamaha ต้องการให้รถรุ่นใหม่นั้น "ความประหยัด ที่มาพร้อมกับ สมรรถนะที่ดีขึ้น"

Ducati ต้อนรับ Motor Expo 2021 เปิดแคมเปญทั้งลด ทั้งแจก

เจ้าตลาดบิ๊กไบค์อย่าง Ducati เปิดตัวแคมเปญรับ Motor Expo 2021 ด้วยข้อเสนอพิเศษ 3 ทางเลือก พร้อมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในงานอีก 3 รุ่นในงาน

24 พฤศจิกายน 2564

5 รุ่น สไตล์ Enduro ที่เหมาะเอาไว้ลุย

รถคันใหม่เอาไว้ไปลุยปลายฝนต้นหนาวนี้กันแบบเต็มสูบ ยังตัดสินใจกันไม่ได้ว่า จะถอย Enduro ยี่ห้อไหน รุ่นไหนดี เรามาช่วยเพิ่มข้อมูลให้คัดเอาแบบสุดในรุ่นมาให้ซัก 5 รุ่น

23 พฤศจิกายน 2564

ความเหมือนที่แตกต่าง NMAX 155 กับ NMAX Connected

Yamaha NMAX กับ Yamaha NMAX Connected ภายนอกอาจดูเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกัน แต่ความเหมือนนั้นซ่อนความแต่กต่างเอาไว้อยู่ บางท่านอาจจะดูไม่ออกว่าตรงไหนบ้าง วันนี้ค่าย Yamaha มาให้คำตอบเองโดยเปรียบเทียบ .....

20 พฤศจิกายน 2564

ตอบทุกคำถามกับ Yamaha XMAX 300

Yamaha XMAX 300 คือรถบิ๊กสกู๊ตเตอร์ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุตนี้ โดยเฉพาะตลาดประเทศไทยเราช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Yamaha XMAX 300 โลดแล่นอยู่บนท้องถนนจนชินตา แต่หลายๆ คนอาจจ .....

18 พฤศจิกายน 2564

Conti Technology ยาง Continental เทคโนโลยียางที่สร้างมาเพื่อรถมอเตอร์ไซค์

เทคโนโลยีเฉพาะ CONTINENTAL ที่สร้างมาเพื่อปฏิวัติวงการยาง เต็มเปี่ยมไปด้วย นวัตกรรมขั้นสูงที่จะช่วยให้การขับขี่ในรูปแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น

16 พฤศจิกายน 2564

ติดกันสะบัด วิธีป้องกันหน้ามอเตอร์ไซค์สั่นที่ดีที่สุด

ท่านที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์รับลมทุกคนล้วนแต่เคยเจอปัญหารถสั่น ล้อหน้าส่าย สะบัด ยิ่งเวลาขึ้นสะพานสูงๆ ลมแรงๆ บางท่านถึงกับเอารถไม่อยู่ ปัญหาพวกนี้เกิดจากสาเหตุใดบ้าง ล้อหน้าสะบัด คืออาการมือจับมอเตอร์ไซค .....

14 พฤศจิกายน 2564

เลือกหมวกกันน็อคให้เจ้าตัวน้อยยังไงดี

เปิดเทอมแล้วหลังจากไม่ได้ไปโรงเรียนเกือบ 1 ปี คุณพ่อคุณแม่หลายท่านต้องปรับตัวไปส่งลูกกันยามเช้า หลายท่านคงต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูก เพื่อความปลอดภัยกับลูกของท่านควรต้องสวมหมวกกันน็อคให้ลูกทุกครั้งที่ .....

12 พฤศจิกายน 2564

ข้อดี-ข้อเสีย หมวกกันน็อคแต่ละแบบ

ชาว Biker ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าหมวกกันน็อคในปัจจุบันได้มีการออกแบบ และรูปแบบการใช้งานหลากหลายแบบหลากหลายแนว ซึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล

10 พฤศจิกายน 2564

เคลือบสีมอเตอร์ไซค์กับ NIPPON PAINT

NIPPON PAINT ไม่เพียงแค่สีทาบ้านอีกต่อไปแล้ว กับนวัตกรรม “NAXPRO” อีกขั้นกับนวัตกรรมดูแลรถใหม่ล่าสุด ชูจุดแข็งพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานโลก 

8 พฤศจิกายน 2564

15 เรื่องที่ควรรู้ ของรถสุดคูลแห่งสายพันธุ์ตำนาน LEGEND 250 BRIGHTON

เปิดตำนานบทใหม่อีกครั้งกับ โฉมล่าสุดของสายพันธุ์ตำนาน New LEGEND 250 Brighton ในคอนเซปต์ใหม่ Bright of Brighton

7 พฤศจิกายน 2564

iPhone 13 พัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานกับมอเตอร์ไซค์มากขึ้น

ไม่นานมานี่เพิ่งมีข่าวเตือนเรื่องการใช้งาน Iphone กับมอเตอร์ไซค์อาจทำให้ตัวกล้องของ Iphone มีปัญหาได้แต่คาดไม่ถึงว่า เปิดตัว Iphone 13 ตัวใหม่ล่าสุดได้พัฒนาความแข็งแรงอดทนต่อความสั่น และแรงกระแทกของรถ .....

6 พฤศจิกายน 2564

ก่อนออกทริปควรทำประกันการเดินทางก่อนปลอดภัยกว่า

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือ TA) เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภั .....

4 พฤศจิกายน 2564

อัตเดต รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ปี 2022 ค่ายใหญ่ลงตลาดหรือยัง?

ปีนี้และปีต่อ ๆไปของเทรนมอเตอร์ไซค์ในเมืองคงหนีไม่พ้นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กำลังตีตลาดเพิ่มมากขึ้นเพราะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในด้านการประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะให้โลก ในปี 2022

3 พฤศจิกายน 2564

นิยามสั้นๆ Brand หมวกกันน็อคที่ฮิตในเมืองไทย

หมวกกันน็อคในเมืองไทยมีหลากหลายแบรนด์ที่วางขายในท้องตลาด แต่ที่ได้มาตรฐานสูงและที่ได้รับความนิยมสำหรับเหล่า Biker

หน้าหนาวมาแล้ว! เลือกเสื้อการ์ดอย่างไรให้ใส่ท้าลมหนาว

ใกล้หมดฝนแล้วเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ หลายๆ ท่านเตรียมตัวไปขี่รถท้าลมหนาวกัน อุปกรณ์ช่วยนับลมหนาวที่ช่วยให้เราอบอุ่นในการขับขี่ระยะทางไกลๆ ก็คือเสื้อการ์ด มาดูกันว่าควรจะเลือกแบบไหนที่จะใส่ท้าลม .....

Bigbike กับ Aerodynamic วิศกรรมการออกแบบสุดฮิต ของรถบิ๊กไบค์ในปัจจุบัน

เคยสงสัยหรือไม่ว่ารูปทรงของรถบิ๊กไบค์ในปัจจุบันนั้น ได้มีการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยว มีส่วนเว้าส่วนโค้ง ทำให้ตัวรถดูมีมิติและรายละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้รถบิ๊กไบค์แต่ล่ะค่าย แต่ล่ะรุ่น มีเอกลักษณ์อันโดด .....

Honda Forza 350 | สู่ขีดสุดความสปอร์ตพรีเมียมด้วย Ohlins

ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่มีอยู่ในชุดสปริงหน้า และโช๊คหลัง Ohlins สำหรับ Honda Forza 350 พรีเมียมสกูตเตอร์ระดับท็อปคลาส พร้อมอัพเกรดสมรรถนะการควบคุมและ Feeling การขับขี่ให้พรีเมียมไปอีกขั้น ตรงสไตล์มากกว่ .....

Café Racer สไตล์แต่งรถที่จะอยู่ไปอีก 100 ปี

แนวทางการแต่งรถบิ๊กไบค์ที่กำลังฮอตฮิตอีกแนวหนึ่งในช่วงปีนี้นั้นคงต้องยกให้กับ Café Racer ที่ฉุดกระชากหนุ่มๆ (รวมถึงสาวๆ) หลายต่อหลายคนให้กลับไปใช้ชีวิตแบบโก๋ๆ ร็อกเกอร์ในยุค 60s อีกครั้ง

5 ครูซเซอร์ ไซส์เล็ก น่าเล่น

มอเตอร์ไซค์สไตล์ “ครูซเซอร์” ที่ขายในเมืองไทย มีตั้งแต่แต่รุ่นใหญ่ลงมาจนถึงรุ่นเล็กสำหรับผู้เริ่มต้น และนี่ 5 รุ่นที่มีทั้งความแรงและรูปโฉม หล่อ เท่ ไม่แพ้รุ่นใหญ่!! พร้อมให้คนที่ใจรักมอเตอร์ไซค์รุ่นน .....

แปลงร่างจากสตรีทไปสายคาเฟ่ เท่ล้นเขื่อน

แนวการแต่งรถมอเตอร์ไซค์กำลังฮิตๆ อยู่มากๆ ก็คือการแต่งเป็น สไตล์คาเฟ่เรเซอร์ ถึงแม้สายนี้จะสามารถแต่งออกมาได้หลากหลายแบบ แต่ก็จะมีแนวทางที่เหมือนๆกันอยู่อย่างเช่น แฮนด์บาร์ทรงต่ำ เปลี่ยนถังน้ำมัน หรือ .....

รวมหมวกทรง โมตาด

หมวกกันน็อคกึ่งวิบาก, ทัวร์ริ่งแอดเวนเจอร์ (Dual sport) หน้าตาจะคล้ายกับหมวกวิบาก แต่ในส่วนของแว่นตานั้นเปลี่ยนเป็นกระจกบังลมเหมือนกันหมวกกันน็อคเต็มใบแทน หมวกประเภทนี้ส่วนใหญ่มักติดตั้งแว่นกันแดดด้าน .....

แนะนำยาง Bigbike สำหรับออกทริป

ใกล้ฤดูหนาวแล้ว เป็นฤดูของการออกทริปของพวกเราเหล่า Biker ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ รับลมเย็นๆ ดูหมอกสวยๆ พักผ่อนหย่อนใจกันแล้ว การเตรียมตัวออกทริปมีทั้งเตรียมคนและเตรียมรถ สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมอย่างแรกๆ ก็ .....

5 ยางสปอร์ตทัวร์ริ่งยอดฮิตจากแบรนด์ชั้นนำ 

รถจักรยานยนต์ทัวร์ริ่ง สปอร์ต-ทัวร์ริ่ง เป็นประเภทที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งจากกลุ่มขาซิ่งรุ่นเก๋าที่ขยับมาขี่อะไรที่สบายและจากกลุ่มมือใหม่ที่หลงใหลในการท่องเที่ยว และสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการ .....

แนะน้ำมันเครื่องสำหรับ Scooter เลือกที่ใช่เพื่อความแรง และสมรรถนะ

น้ำมันเครื่องที่ใช่ควรเลือกที่มันเหมาะกับรถของเรา ไม่ว่าเราจะใช้แบบ 2 จังหวะ หรือแบบ 4 จังหวะ หรือ Scooter เพื่ออายุการใช้งานของรถ และสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้นกับรถคุณ การเลือกน้ำมันเครื่องแต่ละครั้งขอให .....

Honda PCX160 | Ohlins อัพเกรดสู่อีกเลเวลอันเหนือชั้น

อัพเกรด Honda PCX160 สู่อีกระดับของสมรรถนะการตอบสนอง ด้วยโช๊คหลัง Ohlins ที่อัดแน่นเทคโนโลยีระดับโลก โช๊คหลัง Ohlins ประเภท S36PR1 มากับซับแท็งก์สไตล์พิกกี้แบ็ค สามารถปรับตั้งค่ารีบาวด์ และสปริงพรีโหล .....

แนะนำสินค้า บลูทูธติดหมวก CARDO ตัวท๊อปของรุ่น

วันนี้เอาใจสาย Touring โดยการคัดเอาอุปกรณ์ช่วยให้การเดินทางของเรา สะดวกสบายราบลื่นและเพลิดเพลินมาให้ สำหรับ บลูทูธติดหมวกกันน็อก ที่เหมาะใช้งานในการออกทริปกับเพื่อนๆ กลุ่มใหญ่ๆ ควรเป็นแบบที่มีคุณภาพสู .....

Road Sport VS Sport Touring ยางรุ่นไหนที่ถูกโฉลกกับคนขับที่สุด

ยางบิ๊กไบค์ Road Sport หรือ Sport Touring สองคำนี้น่าจะเคยผ่านหูมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่ส่วนมากที่เราจะเห็นๆกันในยางที่ใส่กับรถคนอื่น จะเป็นยาง Road Sport ซะส่วนมาก ด้วยลายยางที่ดุดัน และความ “ซิ่ง” ขอ .....

Crazy Garage จากเกาหลีใต้ทำการ Custom Honda CT100s

Crazy Garage สำนักแต่งรถจากเกาหลีใต้ ได้ทำการ Custom รถ Honda CT110S โดยใช้ชื่อว่า San & Bada โดยสำนัก Crazy Garage เป็นอีกหนึ่งสาขาของ Deus Ex Machina ที่มีชื่อเสียงทางด้าน Custom ทั่วโลก

แต่ง Honda Forza 300 ให้ดูซิ่ง สวย สะดุดตา พร้อมเคฟลาร์ทั้งคัน

วันนี้เราจะพามาดู รถแต่ง ที่เป็นอีก 1 คันที่ดูแล้วสวยลงตัวกับ Honda Forza 300 ที่ได้มีการปรับแต่งตั้งแต่แฟริ่ง อัปเกรดระบบเบรกใหม่ทั้งหมด ไล่เบาด้วยท่อไทเทเนี่ยม และล้อซิ่งที่ทำให้มองดูแล้วรู้สึกว่าสว .....

YSS G-SPORT Honda Forza  Series

โช๊คอัพที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพที่เหนือกว่า สไตล์สปอร์ต ตัวโช๊คอัพผลิตด้วยกรรมวิธี Aluminum Forging ให้ความแข็งแรง และสวยงาม มาพร้อมออฟชั่นการปรับความแข็งของสปริง Spring Preload การ .....

กล้องติดรถมอเตอร์ไซค์ ตัวช่วยความปลอดภัย และอาจสร้างอาชีพได้

กล้องติดหมวกกันน็อคหรือที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า action camera เป็นกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กที่คุณสามารถสวมติดกับหมวกได้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ ให้มุมมองใกล้เคียงกับการมองด้วยสายตาของคุณ ทำให้ผู้ชมสามารถส .....

มารู้จักมอเตอร์ไซค์แนวคัสตอมกันเถอะ

ปัจจุบันมีมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากมายหลายแบบให้เลือก แต่เชื่อได้เลยว่ายังมีอีกหลายๆ คนที่ยังคงชื่นชอบความคลาสสิค ที่ชวนหลงไหลกับมอเตอร์ไซค์ในยุคเก่าๆ ซึ่งปัจจุบันการตกแต่งมอเตอร์ไซค์ที่เป็นการตอบโจทย์ท .....

Apple เปิดเผยว่าเครื่องยนต์รถบิ๊กไบค์ อาจส่งผลให้กล้อง iPhone พังได้

Apple ผู้ผลิตอุปกรณ์ไอทีระดับโลกออกมาเปิดเผยว่าแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ในรถบิ๊กไบค์ อาจส่งผลกระทบต่อเซ็นเซอร์กันสั่น (OIS) ของโทรศัพท์ไอโฟนจนถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายได้

KAWASAKI Z750 Z2 คู่ใจคุณครู GTO สู่การเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองราคาเหยียบล้าน

“Z” คือหนึ่งในซีรี่ส์รถที่คลาสสิคและมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของ Kawasaki ก็ว่าได้ โดยมีจุดเริ่มต้นจากช่วงปลายยุค 60's

ชุดแต่ง CB650 Series มอเตอร์ไซค์ที่ฉีกความเท่ได้หลากหลายแนว

CB650R คือมอเตอร์ไซค์ Big Bike ที่เป็นเน็คเก็ดไบค์รุ่นล่าสุดที่ค่ายปีกนกได้ปล่อยออกมาให้ยลโฉม มาพร้อมเครื่องยนต์ 4 สูบ 650 ซีซี พร้อมตอบโจทย์ความแรงได้อย่างเต็มที่ ฟรีสไตล์กว่าเดิมที่มีดีไซค์เฉพาะตัวท .....

Yamaha XMax - อัพเกรดสู่ความเหนือชั้นแบบสุดแม็กซ์ด้วย Ohlins

ยึดเกาะดีเยี่ยม นุ่มนวลมากกว่า นี่คือ Feeling อันเหนือชั้นเมื่ออัพเกรด Yamaha XMax ด้วยชุดสปริงหน้าและโช๊คหลัง Ohlins เพราะ Ohlins จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาจากประสบการณ์ ที่มีมากกว่า 40 ปีในแวดวงกา .....

Ohlins Universal | ตอบทุกโจทย์เพื่อสายคัสตอม 

มอเตอร์ไซค์ที่คงความคลาสสิค ที่ชวนหลงไหลกับมอเตอร์ไซค์ในยุคเก่าๆ ซึ่งปัจจุบันการตกแต่งมอเตอร์ไซค์ที่เป็นการตอบโจทย์ที่ที่สุดก็คงจะเป็นแนว Custom (คัสตอม) ที่เราสามารถตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบได้ ปัจจุบั .....

RiMS RACING เกมส์แข่งมอเตอร์ไซค์ เหมือนจริงจนเก็บเอาไปฝัน

บางท่านมีรถมอเตอร์ไซค์ในฝันที่อยากเป็นเจ้าของให้ได้ในชีวิต หรือบางท่านอยากจะแต่งรถให้ Full Options ในแบบของตัวเองแบบเต็มที่โดยไม่ต้องสนงบในกระเป๋า หรือขออนุญาติเมีย แล้วพอตื่นจากฝันก็นั่งเศร้าเพราะอาจ .....

ลุยสนุกสุดเร้าใจ อัพเกรดด้วยโช๊ค Ohlins Kawasaki KLX300R

มอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่เพื่อการขับขี่สนุกสุดเร้าใจ สามารถอัพเกรดให้คอนโทรลได้ดั่งใจด้วยโช้คหลัง Ohlins ที่จะทำให้การขับขี่ของสายลุยสนุกกว่าที่เคย

ชุดแต่งเอาใจสาย Vespa

ถ้าออก Vespa มาใหม่แล้วอยากเสริมหล่อให้คันโปรดของคุณ แต่ยังไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรมากมาย งั้นเสริมชุดแต่งภายนอกให้ดูแน่นเท่ขึ้นให้ ขับไปในเมืองได้แบบยืดๆ โดย Vespa ได้จัดแนวการแต่งมาเป็น 4 แบบ ตามนี้

ย้อนยุคสุดเก๋า 15 รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิค

วันนี้เรามาย้อนยุคดูมอเตอร์ไซค์สุดคลาสสิค ที่เก๋าจนหลาย ๆ คนอยากได้ไว้ครอบครองซึ่งมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ถึงจะเก่าหลายสิบปี

Scomadi สกู๊ตเตอร์สัญชาติอังกฤษประกอบมือ

Scomadi สร้างสกูตเตอร์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกในตำนาน เกิดจากวิสัยทัศน์ความหลงใหล และความเชี่ยวชาญของวิศวกรรถจักรยานยนต์ชาวอังกฤษสองคน Frank Sanderson และ Paul Melici, Scomadi ได้สร้างการผสมผสานที่ลงตัวระ .....

10 อันดับ NAKED BIKE ยอดนิยมในไทย

Naked มอเตอร์ไซค์แนวนี้ ใช้พื้นฐานมาจากแบบสปอร์ต เพียงแต่ตัวถังจะถูกเปลือยเปล่า ไม่มีโครงมาหุ้มตรงส่วนของเครื่องยนต์ เป็นมอเตอร์ไซค์ทรงดิบๆ

Brembo ผ้าเบรคสำหรับสกู๊ตเตอร์รุ่นยอดนิยม

ผ้าเบรค Brembo พร้อมให้คุณได้สัมผัสสมรรถนะการเบรกระดับรถแข่ง การันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง

สร้างสมดุลระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัว BMW R75/5 รถคัสตอมปี 1973

Roughchild Motorcycles ร้านขายของแต่งคัสตอมในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย เชี่ยวชาญด้านรถ BMW มาตั้งแต่ปี 2012 Robert Sabel ผู้ก่อตั้งมุ่งเน้นไปที่โมเดลของ BMW ซึ่งได้เห็นแนวคิดมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา แ .....

เปิดโผ! ยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิคสกู๊ตเตอร์ หน้าตาคล้ายๆ กัน

รถมอไซค์สกู๊ตเตอร์แบบคลาสสิก ถือว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงจากเหล่าผู้นิยมรถ 2 ล้อในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในตลาดออกมาหลากหลายรุ่น และยี่ห้อทั้งรถญี่ปุ่น และรถยุโรป มีอะไรบ้า .....

รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นใหม่ ราคา 5 หมื่น น่าซื้อเอาไว้ไปจ่ายตลาด

รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า หรือ HONDA ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการเลือกซื้อเพื่อใช้งาน หรือเอาไว้ใช้สอยในครัวเรือน เป็นรถประจำบ้าน เพราะคุณภาพดี มีศูนย์บริการเยอะ ราคาจับต้องได้ คุ้มค่าคุ้มราคา

4 ขั้นตอน สมัคร "ใบขับขี่ดิจิตอล" พกง่าย จบครบใน 3 นาที

แนะ 4 วิธีเข้าใช้แอปพลิเคชัน DLT QR Licence ใช้แสดงใบขับขี่เสมือนจริง ขานรับ พ.ร.บ. จราจรทางบก ฉบับใหม่ พกพาง่ายใช้แทนใบขับขี่ตัวจริง หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก

แนะนำรถมอเตอร์ไซค์ มือ 1 ราคาไม่เกิน 5 หมื่นบาท

หากคุณกำลังคิดจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ราคาดี หรือกำลัง มองหารถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก คุณภาพดีซักคันขับในปี 2020 - 2021 นี้ แต่เมื่อลองค้นหาลองเปรียบเทียบราคารถมอไซค์ราคาถูกในอินเทอร์เน็ต

เลือก Vespa ให้ตอบโจทย์ของคุณเอารุ่นไหนดี

Vespa ออกมาหลากหลายรุ่น ทั้งแบบ 125 ซีซี, 150 ซีซี, 300 ซีซี เพื่อตอบสนองความต้องการของสาวก Vespa ได้เลือกสรร

10 สุดยอดรถมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะที่สุดในการขับขี่ท่องเที่ยวระยะไกล

สำหรับการเดินทางไกลรถที่ใช้ควรมีสมรรถนะสูงมากหน่อย เพื่ออัตราการเร่งความเร็ว และความสะดวกสบายในระหว่างการขี่ การบรรทุกสัมภาระ การเข้าโค้ง ซึ่งรถกลุ่มนี้มีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ มาดูกันว่ามีรุ่ .....

เลือกมอเตอร์ไซค์ทัวร์ริ่งอย่างไรให้เหมาะกับคุณ

การเลือกซื้อมอเตอร์ไม่ได้เลือกเพียง สีมอเตอร์ไซค์ตามฮวงจุ้ย หรือดูเพียงราคา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดใน การพิจารณาคือรูปแบบในการใช้งานขับขี่มอเตอร์ไซค์ของคุณ และหากคุณเป็นนักขับขี่ระยะทางไกลจะเลือกมอเตอร์ .....

ฺBig Bike ที่เหมาะกับผู้หญิงตัวเล็ก

ความนิยมในรถมอเตอร์ไซค์ Big Bike ไม่ได้มีแต่ในเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ปัจจุบันผู้หญิงหลายท่านหลงไหลในความเร็ว คล่องตัว และเสียงท่อแน่นๆ กันเพิ่มมากขึ้น

10 สุดยอดนวัตกรรม แห่งโลกมอเตอร์ไซค์

โลกของรถมอเตอร์ไซค์นั้น ถือว่าเป็นอีกวงการหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตั้งแต่อดีตมาจากถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบที่เอื้อประโยชน์ในการใช้งาน ความสนุกในการขับขี่

Bigbike ใส่ท้ายสั้นไว้ทำอะไร

วัยรุ่นบางท่านแต่งรถ BIG BIKE หลากหลายรูปแบบ ของแต่งอีกอย่างที่นิยมใส่กันกับรถ Big bike บางรุ่น เช่น CB รุ่นต่าง ๆ ตระกูล Z ต่าง ๆ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการใส่ท้ายสั้นมีชัด ๆ ก็คือ ความสวยงาม

ต้องการโช้ค Full option ต้อง OHLINS

เพราะอะไร ? OHLINS ถึงได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นในประเทศไทย หรืออาจจะทั่วโลก

โช้คอัพ YSS Series ยอดนิยมที่ควรมี

หนึ่งในยี่ห้อโช้คอัพที่ Biker เมืองไทยคุ้นหูมากอันดับต้น ๆ คงหนีไม่พ้น YSS โช้คอัพคุณภาพระดับประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ออกมารองรับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

เจาะลึกระบบสั่งงานด้วยเสียง HSVCs

เทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่มีคำว่าล้าสมัยกับรถมอเตอร์ไซค์ล่าสุดกับรถค่ายใหญ่ที่พัฒนาระบบสั่งการรถได้ด้วยเสียงแล้วกับ HSVCs

แนวแต่ง Honda CT125 ให้ลุย ดุ อึดยิ่งกว่าเดิม

Honda CT125 ออกมาให้สายลุยอยู่แล้ว แต่เดิม ๆ มันก็คงไม่โดนใจวัยรุ่นวันนี้มีแนวการเสริมความดุ ความเข้มแน่นมาให้ CT125 ไปอีกขั้นเป็นยังไงไปดูกัน

Yamaha Y-Connect NEW TECHNOLOGY เทคโนโลยีใหม่! ไฮเทคเหนือชั้น

Yamaha Y-Connect Application เชื่อมต่อชีวิตสมาร์ทสุดล้ำ แอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อข้อมูลรถผ่าน CCU ช่วยให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของรถ และการขับขี่ได้บนมือถืออย่างง่ายดาย

3 แนวแต่ง Yamaha R-Series จัดเต็มไม่เหมือนใคร

การแต่งรถจริง ๆ แล้วขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล บางคนแต่งเอาไว้ใช้งานเสริมสรรมถภาพรถ บางคนแต่งเอาไว้เพื่อความสวยงาม

สถาบันรับรองมาตรฐานหมวกกันน็อค รู้ไว้ก่อนเลือกหมวกซักใบ

จะเลือกหมวกกันน็อคซักใบ สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบก่อนเลือก นอกจากยี่ห้อที่มั่นใจ ลายที่ชอบ Size ที่ใส่แล้วพอดี รวมถึงงบในกระเป๋า

เวฟตัวเทพ แต่งเวฟให้สวยแบบไหนดี

รถมอเตอร์ไซค์ที่มียอดขายมากที่สุดได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย คงต้องเป็น Honda Wave

กล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ GIVI เหมาะกับชาวไบเกอร์สายบรรทุก

วันนี้เรามีกล่องติดรถมอเตอร์ไซค์ GIVI มาแนะนำ จะเป็นอย่างไร ไปดูกันค่า

แบตเตอรี่แนะนำ เติมพลังให้รถคุณสตาร์ทติดง่ายหายห่วง

การเริ่มต้นที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง ก่อนการออกตัวไปกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของคุณ เริ่มต้นจากการสตาร์ท แบตเตอรี่คือปัจจัยสำคัญที่

หมวกกันน็อคสำหรับผู้หญิง มีอะไรแตกต่าง

คุณผู้หญิงที่เป็นสาย Biker หรือต้องใช้รถเป็นประจำจึงควรเลือกหมวกกันน็อคคู่กายไว้ซักใบ หมวกกันน็อคของผู้หญิงควรเป็นแบบไหนบ้าง

X max แต่งพอหล่อ ไว้ขี่ไปจ่ายตลาด

วันนี้ MOTOFIIX ไป X Max ตัวจี๊ดย่านฝั่งธน มาให้ได้เชยชมกันกับชุดแต่งพอประมาณ แนวการแต่งแบบ พอให้หล่อไปจ่ายตลาดได้มา

Bigbike ตัวความหวังหมู่บ้าน มาแน่อดใจรอ

อัพเดต รวมรถ Bigbike ที่คาดว่าจะเข้ามาที่ไทยในปีนี้ แต่อาจติดปัญหา อาจล่าช้า แต่รับรองได้ว่ารถรุ่นเหล่านี้ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน

ยางแนะนำสกู๊ตเตอร์ Part 1

มอเตอร์ไซค์ที่กำลังมาแรงได้รับความนิยมสูงมากใน 1 – 2 ปี มานี้หนีไม่พ้นรถขนาด 300 ซีซี ของหลายๆ ค่าย

หมวกกันน็อค Handmade มีกี่ขั้นตอนกว่าจะสำเร็จ

หมวกกันน็อคราคาสูงหลากหลายยี่ห้อ เครมว่าหมวกแบรนด์ของเค้าเป็น Handmade แต่ละใบออกมาด้วยความตั้งใจและประณีต

ความสำคัญของแรงดันลมยางต่อการขับขี่

หลายคนขี่มอเตอร์ไซค์มานานอาจจะยังไม่รู้ว่าควรเติมลมยางรถเราเท่าไหร่ดี เติมแบบไหนดี

ชุดแต่งเวสป้า แบบ Step 1 พอให้เหลียวหลัง

ของแต่งรถไม่ใช่แค่ทำให้สวย หรือเท่อย่างเดียว ยังทำให้การขับขี่ของเราปลอดภัยด้วย วันมีเรานำ 1 สเต็ป ของการแต่งรถเวสป้ามาบอกค่ะ

ถุงมือแบบเต็มกับถุงมือแบบครึ่ง รุ่นแนะนำ 2021

ถุงมือขับขี่มอเตอร์ไซค์หลายๆ คนคิดว่าไม่ค่อยจำเป็น กลัวไม่ถนัดมือบ้าง เทอะทะบ้าง ไม่ใส่ถนัดกว่า แต่จริงๆ แล้วถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ถือว่าสำคัญสำหรับ Biker

Update เทคโนโลยี บลูทูธในหมวกกันน็อค

เทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาหูฟังบลูทูธออกมาหลายรูปแบบมากมีทั้งหูฟังไร้สาย (True Wireless) หูฟังออกกำลังกาย และอื่นๆ

อัพเดทประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจ

ประกันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ บิ๊กไบค์ (BigBike) จัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ อาจจะมีความจุของเครื่องยนต์ตั้งแต่ 250 cc ขึ้นไป ซึ่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จำเป็นต้องมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ตาม .....

ติดเทรนด์วัยรุ่น ไม่อยู่นิ่งกับ MONKEY สวยๆ กับตัวจี๊ด 163 ซีซี

วันนี้ MOTOFIIX เอารถตัวเล็กแต่เครื่องกับชุดแต่งไม่เล็กมาให้ยลโฉมกัน กับ Monkey

เครื่องแบบเต็มยศ BIKER ควรมีอะไรบ้าง

เมื่อเราซื้อมอเตอร์ไซค์ในฝันของเราได้แล้ว ก็จะคว้ากุญแจรถ แล้วสตาร์ทออกไปท่องโลกกว้างได้เลยทันที เพื่อความปลอดภัย การ SAVE ตัวคุณเองด้วยอุปกรณ์เครื่องแบบที่คุณควรมีก่อน

ร่ม Rider นวัตกรรมตอบโจทย์สายส่ง

ปัญหาหนึ่งที่เหล่า Rider ได้เจอตอนกลางวันคือแสงแดดจ้า ระหว่างขับรถทำให้มอง หน้าจอมือถือไม่ชัด ต้องจอดหาที่ร่ม ๆ ส่องหน้าจอดู Map เส้นทางไปส่งของ

Forza 350 กับชุดแต่งเต็มยศ

รถมอเตอร์ไซค์ Forza 350 ทรงเค้าก็เท่อยู่แล้ว แต่การแต่งรถก็เป็นอีก 1 ไอเท็ม ที่ทำให้รถของคุณมีความเท่ และมีความสปอร์ตมากขึ้น

เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ AT สัญชาติจีนสายพันธ์อิตาเลียน Taro Imola 125/150 ซีซี

Raro แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติจีน ที่นับว่าเป็นผู้ผลิต และการส่งออกแถวหน้าทั้งในประเทศ

เปิดตัว Husqvarna Vitpilen 701 2021 รุ่นพิเศษ ลิมิเต็ดอิดิชั่น มีเพียง 10 คัน!

เปิดตัว Husqvarna Vitpilen 701 2021 รุ่นพิเศษ ลิมิเต็ดอิดิชั่น จากการร่วมมือกับระหว่าง Husqvarna และ REPLAY ซึ่งมีการจับมือกับตั้งแต่ปี 2020 ที่ผ่านมา

สุดยอดนวัตกรรม มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า TS STREET HUNTER 2021 เตรียมเปิดตัวในญี่ปุ่น

สุดยอดนวัตกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า TS STREET HUNTER 2021 เตรียมเปิดตัวในญี่ปุ่นเร็วๆ นี้ กับจักรยานยนต์ 2 แบบ

พร้อมโลดแล่นไปกับ Lambretta V200 Special เวอร์ชั่นปี 2021

เปิดตัวใหม่ Lambretta V200 Special เวอร์ชั่นปี 2021 พร้อมเป็นคู่หูของคุณในทุกที่ทุกเวลา

เปิดตัวใหม่!! มอเตอร์ไซค์ SUZUKI มาพร้อมกับความโดดเด่นที่ลงตัว ด้วยกัน 2 รุ่น ในงาน MOTORSHOW2021 ที่ผ่านมา

งานมอเตอร์โชว์ 2021 ที่ผ่านมา suzuki ได้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่มา 2 รุ่น ได้แก่ Suzuki GSX-S750 และ Suzuki V-Strom 650 XT

เปิดตัวแล้วกับ Royal Enfield Himalayan 2021

Royal Enfield Himalayan 2021 รถมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์สไตล์คลาสสิก

24 กุมภาพันธ์ 2564

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด