×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

NEWS


เปิดตัว Honda CBR1000RR-R รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี จำกัดเพียง 5 คันเท่านั้น

พิเศษสุดๆ เมื่อไทยฮอนด้าเปิดตัว Honda CBR1000RR-R รุ่นฉลองครบรอบ 30 ปี ขายในจำนวน 5 คันเท่านั้น

จริงรึเปล่ายังตอบไม่ได้ Ducati อาจทำรถมอเตอร์ไซค์ 1 สูบออกมา

ไว้รอดูปีหน้า Ducati อาจส่งรถมอเตอร์ไซค์ 1 สูบเข้าท้องตลาด

เตรียมเปิดตัวในไทย 2023 Triumph Tiger 1200 เจอกันปลายปีนี้แน่นอน

โชว์ให้เห็นแบบเน้นๆ 2023 Triumph Tiger 1200 วิ่งทดสอบในไทย เตรียมขายเร็วๆ นี้

เปิดตัวที่ยุโรป 2023 Honda Monkey ทุกย่างเหมือนเดิม ยกเว้นสีสันใหม่

ระดับรถสะสม จะมาปรับดีไซน์ใหม่ก็ไม่ใช่ กับ 2023 Honda Monkey สีสันใหม่ที่ยุโรป

เปิดตัว Honda Scoopy 2023 โฉมใหม่ ICONIC กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ในหลายๆ จุด

ปรับใหม่เล็กน้อย สำหรับ Honda Scoopy 2023 เบอร์ 1 เรื่องยอดขายของรถสกู็ตเตอร์ของ Honda

ใช่หรือไม่ใช่ Kawasaki ZX-4R กับข่าวลือว่าจะเปิดตัว 1 ตุลาคม ที่อินโดนีเซีย

บ้างสื่อก็บอกว่าใช่ บ้างสื่อก็บอกไม่ใช่ กับข่าวลือเรื่องที่ว่า Kawasaki ZX-4R จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

Ducati Scrambler ฉลองอายุครบ 60 ปี และยอดผลิตสะสม 100,000 คัน ด้วยการทำแว่นตากันแดดออกมาจำหน่าย

ไม่รู้จะทำรุ่นพิเศษออกมาฉลองไหม เมื่อ Ducati Scrambler มีอายุครบ 60 ปี และยอดผลิตสะสม 100,000 คัน

สื่ออินโดนีเซียคาดการณ์ 2023 Honda Click125i จะมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่

ลุ้นเอาว่าใช่ไม่ใช่ สำหรับ 2023 Honda Click125i ที่สื่ออินโดนีเซียคาดการณ์จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

Vector Electric Motorcycle พรีเมี่ยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ขายสักที

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ทั้งดีไซน์สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง Vector Electric Motorcycle

เปิดตัว Honda CBR250RR 2023 รุ่นใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซีย มีการปรับเปลี่ยนหลายจุด

ปรับใหม่เล็กน้อยที่อินโดนีเซีย สำหรับ Honda CBR250RR 2023 สปอร์ตพันธุ์แท้จากสนามแข่ง

เปิดตัวที่ยุโรป 2023 Kawasaki Ninja ZX10R/10RR กราฟิกใหม่และสีสันใหม่

มาขายไทยแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าจะปีนี้หรือปีหน้า สำหรับ  2023 Kawasaki Ninja ZX10R/10RR

เปิดตัว 2023 Kawasaki KLX230 รุ่นใหม่ล่าสุด มีให้เลือกถึง 4 รุ่นย่อย

คอวิบากไม่อยากได้ให้รู้ไป เมื่อ Kawasaki Thailand เปิดตัวรถวิบากรุ่นใหม่ มีให้เลือกถึง 4 รุ่นย่อย

Ducati Monster SP 2023 ปรากฏตัวครั้งแรกที่ Ducati World Premier 2023

เบาและก็เร็วขึ้น นิยามสั้นๆ เมื่อพูดถึง Ducati Monster SP 2023 รุ่นใหม่ล่าสุด

Vins Duecinquanta สปอร์ตสองจังหวะ 250 ซีซี. กับเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro5

เห็นแค่สเปกเครื่องยนต์ ก็รู้ว่าขับแล้วเร้าใจแน่นอน Vins Duecinquanta สปอร์ตสองจังหวะ 250 ซีซี.

ญี่ปุ่นเปิดตัว 2023 Kawasaki KLX230 SM รถโมตาดรุ่นใหม่ล่าสุด

จะมาไทยเมื่อไหร่ดีกว่า สำหรับ 2023 Kawasaki KLX230 SM รถโมตาดรุ่นใหม่ล่าสุด

วิ่งอำพรางทดสอบแล้ว Yamaha Xmax 2023 ลุ้นกันอีกทีว่าภายในปีนี้รึเปล่า

ยังไม่เห็นอะไรมากมาย แต่เชื่อว่าขายปีนี้แน่นอน Yamaha Xmax 2023

เตรียมลุยในปี 2025 สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda ที่จะเปิดตัวมากกว่า 10 รุ่น

มาแน่นอน แต่โปรดรอไปอีกหน่อย มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda เตรียมเปิดตัว 10 กว่ารุ่น

เปิดตัว 2023 Honda CT125 กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ของเครื่องยนต์ โช้คหลัง และราคา

ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ในหลายจุด สำหรับ 2023 Honda CT125

เปิดให้คุณจองเป็นเจ้าของแล้ว HARLEY-DAVIDSON Low Rider El Diablo ผลิตเพียง 1,500 คันเท่านั้น

รุ่นสะสมที่ผลิตเพียง 1,500 คัน ซื้อไว้ไม่มีเจ็บตัวแน่นอน HARLEY-DAVIDSON Low Rider El Diablo

เปิดตัวในไทย Vespa จัสติน (JUSTIN BIEBER X VESPA) ในราคาตจำหน่าย 1.81 แสนบาท

ใครที่รอขายในไทยอยู่ วันนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว Vespa จัสติน (JUSTIN BIEBER X VESPA) ในราคาตจำหน่าย 1.81 แสนบาท

เปิดตัว 2022 Yamaha WR155R กับสีสันใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซีย

ตามสูตรของรถวิบาก ปรับสีสันใหม่เพียงเท่านั้น ดีไซน์และอุปกรณ์ต่างๆ ลากใช้กันแบบยาวๆ

สีสันใหม่ล่าสุดที่ยุโรป 2023 Kawasaki Z125 / Ninja125

ไม่ต้องลุ้นให้มาขายไทย ไม่มาแน่นอน สำหรับ 2023 Kawasaki Z125 / Ninja125 ปรับสีสันใหม่ที่ยุโรป

เริ่มบังคับใช้แล้ว ค่าปรับจราจรล่าสุด 2565 เพิ่มอัตราโทษปรับ-จำคุก

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) ปี 2565 ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เพิ่มอัตราโทษปรับ-จำคุก

Lightning Motorcycles แบรนด์มอไซค์ไฟฟ้า เตรียมสร้างสถิติความเร็วสูงด้วยรถไฟฟ้ารุ่นใหม่

สถิติความเร็วของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากำลังจะเกิดขึ้น Lightning Motorcycles เตรียมเปิดตัว Tachyon Nb รถที่ถูกสร้างมาเพื่อทำสถิติ

เตรียมเปิดตัว Ducati Lamborghini Streetfighter V4 ว่าที่รถสะสมรุ่นใหม่ล่าสุด

เตรียมชม Ducati Lamborghini Streetfighter V4 เปิดตัว ว่าที่รถสะสมรุ่นใหม่ล่าสุด ผลิตในจำนวนจำกัดแน่นอน

เปิดตัวที่อินเดีย 2023 Keeway V302C รถครุยเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากจีน

นี่มันครุยเซอร์ในฝัน กับราคาที่ย่อมเยา สำหรับ 2023 Keeway V302C เปิดตัวที่อินเดีย ในราคา 1.79 แสนบาท

เตรียมเปิดตัว Benelli 802S Naked Streetfighter ที่เมืองจีน

พร้อมลงแข่งขันในตลาดเน็กเก็ตไบค์ สำหรับ Benelli 802S Naked Streetfighter เตรียมเปิดตัวที่จีน

พามาส่องคู่แข่ง Xmax, Forza ด้วยรถสกู๊ตเตอร์สัญชาติสเปน Mitt 330 GTS

ไม่ดีแต่ก็ไม่ร้าย รถสกู๊ตเตอร์สัญชาติสเปน Mitt 330 GTS ที่ถูกจัดว่าเป็นคู่แข่ง Xmax, Forza

Honda Electric Scooter ในราคาที่ใครๆ ก็ซื้อได้ เตรียมเปิดตัวที่อินเดียในปี 2023

ตลาดใหญ่จนไม่สามารถมองข้ามได้ Honda Electric Scooter เตรียมลุยตลาดอินเดียในปี 2023

Super Soco Electric กับรถต้นแบบฝีมือนักศึกษา ปัจจุบันยังไม่มีแผนการผลิต

งานดีจนในอนาคตอาจผลิตจริงก็เป็นได้ เมื่อมีนักศึกษาได้ออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้กับ Super Soco Electric 

Honda BENLY e คาดการณ์ปีหน้า น่าจะเริ่มปล่อยให้บุคคลทั่วไปเช่าได้

ใครที่รอ Honda BENLY e ก็คงต้องบอกว่า รอต่อไปก่อน ไว้ปีหน้าดูเหมือนฮอนด้าจะพร้อมปล่อยเช่า

2023 Kawasaki Z400 ปรับเครื่องยนต์ใหม่ที่ญี่ปุ่น รองรับค่ามาตรฐานไอเสีย Euro5

พิกัด 400 ซีซี. ของคาวาซากิ ปรับเครื่องยนต์ใหม่ ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro5 ไม่ว่าจะเป็น Kawasaki Z400 และ Ninja 400

เปิดตัวที่ญี่ปุ่น 2023 Kawasaki Ninja 400 กับสีสันใหม่ และเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐาน Euro 5

ไทยก็รอไปอีกหน่อย ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน หลังจากที่ญี่ปุ่นเปิดตัว 2023 Kawasaki Ninja 400

เปิดตัว 2022 SYM MBCU 158 รถสกู๊ตเตอร์ Croosover ดีไซน์จากงูแมมบา

SYM เปิดตลาดรถสกู๊ตเตอร์แนว Croosover ด้วย 2022 SYM MBCU 158 โดยรับแรงบันดาลใจจากงูแมมบา

พิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 2023 Yamaha SR400 เวอร์ชั่น Limited Edition จำนวน 400 คันเท่านั้น

จะปิดตำนานไปเลยรึไม่ หรืออาจมีขายเพิ่มเติมอีก สำหรับ 2023 Yamaha SR400 เวอร์ชั่น Limited Edition จำนวน 400 คัน

Ryvid Anthem Launch Edition เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด มาประกอบเป็นรถให้คุณ

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกา ที่มาพร้อมแนวคิดในการสร้างที่แตกต่างไปจากคู่แข่งในท้องตลาด

สำนักแต่ง Doremi Collection เปิดตัวชุดแต่งสำหรับ Kawasaki Z900RS ที่จะพาย้อนกลับไปยุค 80s

พร้อมพาคุณกับรถคู่ใจอย่างทาง Kawasaki Z900RS กลับไปในยุค 80s เมื่อสำนักแต่ง Doremi Collection เปิดตัวชุดแต่งพิเศษ

2023 Yamaha YZF-R3 เปิดตัวที่ตลาดสหรัฐอเมริกา กับสีสันใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

สีใหม่ล่าสุด เปิดตัวที่ตลาดสหรัฐอเมริกา สำหรับ 2023 Yamaha YZF-R3

เปิดราคาขายแบบกั๊กๆ สำหรับ 2022 Suzuki Raider J Crossover

เหมือนไม่อยากจะขาย แต่ก็พร้อมขายแล้ว สำหรับวิบากรุ่นใหม่ 2022 Suzuki Raider J Crossover

เตรียมเปิดตัว 2023 Yamaha SR400 รุ่นใหม่ล่าสุด กับคำว่ารุ่นสุดท้ายไม่มีจริง

ปีก่อนบอกรุ่นสุดท้ายไม่ขายแล้ว ปีนี้บอกตำนานกลับมาใหม่ ใครเห็นก็ต่างมึนงงไปหมด สำหรับ Yamaha SR400

มีไว้คุย ไม่ได้มีไว้ขับ กับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Minimotors ในราคา 1.7 ล้านบาท

ไม่เน้นซื้อไปขับ เน้นจอดโชว์ในห้องรับแขกก็เพียงพอ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Minimotors ที่ถูกเคลือบทองคำ 18 กะรัต

แบรนด์ Can-Am เตรียมลุยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก

คลับคล้ายครับคราฮุสวาน่าเสียเหลือเกิน สำหรับ Can-Am ที่เตรียมเปิดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2 รุ่น Can-Am Origin และ Can-Am Pulse ภายในปี 2023

เปิดตัว 2022 Harley-Davidson Apex กับสีคัสตอมพิเศษจากโรงงาน

สำหรับ 2022 Harley-Davidson Apex จะวางจำหน่ายทั่วโลกเร็ว ๆ นี้ โดยเป็นตระกูลแกรนด์อเมริกันทัวร์ริ่ง 9 รุ่น

เปิดตัวที่อินเดีย 2022 Honda CB300F Street Fighter สวยเลย.. แต่ยังรู้สึกขาด

Honda ประเทศอินเดียเปิดตัว 2022 Honda CB300F Street Fighter กับราคาจำหน่ายประมาณ 1 แสนบาท

ใหม่ล่าสุด Honda CB300R 2022 กับการปรับเปลี่ยนในหลายๆ จุด

สีใหม่ ท่อไอเสียปรับใหม่ ให้ไฟบอกเกียร์ เพิ่มระบบ ASSIST SLIPPER CLUTCH และปรับราคาขี้น ทั้งหมดคือความเปลี่ยนแปลงของ Honda CB300R 2022

เปิดตัว 2022 Scomadi Technica 200i รถสกู๊ตเตอร์ดีไซน์คลาสสิกในราคาเริ่มต้นที่ 1.25 แสนบาท

รุ่น Urban Series และรุ่น Adventure Series คือสองทางเลือกของใครที่กำลังสนใจรถสกู๊ตเตอร์ดีไซน์คลาสสิกรุ่นใหม่ 2022 Scomadi Technica 200i

เปิดตัวที่แรกของโลก 2022 Royal Enfield Hunter 350 กับราคาที่เป็นมิตร เริ่มต้นเพียง 1.29 แสนบาท

ราคาดี สมเหตุผล ขายดีแน่นอน สำหรับ 2022 Royal Enfield Hunter 350 ที่เปิดตัวครั้งแรกของโลกในไทย

ปีหน้าเขามาแน่ 2023 Kawasaki ZX-4R เตรียมเปิดตัวที่ตลาดอเมริกา

ต่อยอดความสำเร็จจาก Kawasaki ZX25R ล่าสุดบริษัทเตรียมส่ง Kawasaki ZX-4R เข้าทำตลาดอเมริกาในปี 2023

Triumph-Bajaj เตรียมส่งรถมอเตอร์ไซค์ต่ำกว่า 400 ซีซี. รุ่นใหม่เข้าตลาดในปี 2023

เราอาจได้ขี่ Triumph ในราคาที่ถูกลง โดยบริษัทเตรียมเปิดตัวรถในปี 2023 ซึ่งเป็นการรวมมือระหว่าง Triumph และ Bajaj ในการทำรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก

เปิดตัวที่ยุโรป 2023 KTM 50SX Factory Edition วิบากสำหรับนักบิดรุ่นเยาว์

ตั้งโชว์ในบ้านก็สุขใจ ไม่ต้องเอาไปขับก็ได้ เปิดตัวที่ยุโรป 2023 KTM 50SX Factory Edition

Aveta SVR 180 กับพิกัดเครื่องยนต์ใหญ่สุดในตลาดรถประเภท Underbone

ทำถึงขนาดนี้ ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไปตามหวังไหม สำหรับ Aveta SVR 180 กับพิกัดเครื่องยนต์ใหญ่สุดในตลาดรถประเภท Underbone

Gogoro Delight รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

จะดีแค่ไหนเมื่อมีการออกแบบรถที่เน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่เป็นผู้หญิง โดย Gogoro Delight เป็นรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

Suzuki Avenish 125 กับข่าวลือว่าเตรียมเปิดตัวลุยตลาดอินโดนีเซีย

ถ้าเปิดตัวที่อินโดนีเซีย ไทยก็น่าจะมีลุ้นเช่นกัน สำหรับ Suzuki Avenish 125 ว่าที่รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ที่มีข่าวลือในอินโดนีเซีย

CFMoto CL-X ADV ทัวริ่งแอดแวนเจอพร้อมสร้างความแตกต่างในท้องตลาด

เป็นเบอร์รองก็ต้องปรับตัวสู้ เมื่อค่ายจีนเปิดตัว CFMoto CL-X ADV รถสายทัวริ่งแอดแวนเจอ ที่มาพร้อมดีไซน์ที่ย้อนยุค

ต่อต้านไม่ไหวก็ต้องเข้าร่วม KTM จับมือ Bajaj เตรียมสร้างรถไฟฟ้าพรีเมี่ยม

เตรียมลุยตลาดรถไฟฟ้าพรีเมี่ยม เมื่อ KTM ประกาศจับมือ Bajaj ลุยตลาดนี้

เตรียมกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งที่อินเดีย รถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายอเนกประสงค์ Yamaha RX100

สานต่อตำนานตระกูล RX โดยยามาฮ่าอินเดีย เตรียมนำกลับมาขายอีกครั้ง แต่อาจมีการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง

TVS iQubes รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าน่ารัก กับความพยายามที่จะเป็นผู้นำในอินเดีย

ยังไม่มีเบอร์ 1 ในตลาดรถไฟฟ้า ทำให้ TVS Motor ลงทุนเพิ่ม เร่งผลิตพัฒนารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ในตลาดอินเดีย

Vinfast บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าเวียดนาม เตรียมลุยตลาดรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

ลุยเต็มพิกัด บริษัทยานยนต์เวียดนาม Vinfast เตรียมทำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริกาในปี 2024

เปิดตัว 2022 Aprilia SR GT200 สกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด ราคาเริ่มต้นที่ 1.43 แสนบาท

พร้อมลงแข่งขันในตลาดรถสกู๊ตเตอร์ในไทย สำหรับ Aprilia SR GT200  ในราคาเริ่มต้นที่ 1.43 แสนบาท

Scomadi กับความเคลื่อนไหวเล็กน้อย ก่อนที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 4 สิงหาคม นี้

ตราบใดที่เคลื่อนไหวแสดงว่ายังไปต่อ โดย Scomadi เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่เดือนสิงหาคม พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์

เปิดตัว 2022 Yamaha Fazzio 125 Hybrid ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

เพิ่มตัวเลือกในตลาดรถสกู๊ตเตอร์ เมื่อยามาฮ่าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 2022 Yamaha Fazzio 125 Hybrid กับราคาเริ่มต้น 5.49 หมื่นบาท

2023 Kawasaki Ninja E-1 กับเรื่องข่าวลือว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

จริงหรือหลอกยังบอกไม่ได้ กับข่าวลือของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2023 Kawasaki Ninja E-1 ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้

Yamaha กับตัวละครลับ “รถสกู๊ตเตอร์” วิ่งอำพรางทดสอบที่อินโดนีเซีย

ลุ้นไหนกันแน่อาจพูดยาก แต่มีลุ้นว่าจะเป็น Yamaha Grand Filano พอสมควร

ลือกันอย่างหนักกับ Aprilia SR GT200 ว่าที่รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ที่เตรียมขายในไทย

ตลาดรถสกู๊ตเตอร์ดูเหมือนจะดุดันเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เมื่อแบรนด์ดังจากอิตาลีมีข่าวลื่อว่าเตรียมเปิดตัว Aprilia SR GT200

เปิดตัว All New 2023 BMW G310RR สปอร์ตพิกัด 300 ซีซี. ที่อินเดียเป็นที่แรก

สปอร์ตราคาประหยัดจาก BMW เปิดตัวที่อินเดียเป็นที่แรก โดย 2023 BMW G310RR ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก TVS Apache RR

เปิดตัว 2022 Yamaha MT 03 กับสีสันใหม่ล่าสุดประจำปี ในราคา 1.96 แสนบาท

สีสันใหม่ประจำปี 2022 YAMAHA MT-03 โดยมาในธีม “DARK BLAST” พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคา 1.96 แสนบาท

เตรียมเปิดตัวในไทย 2022 Yamaha Fazzio Hybrid ว่าที่รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่จากยามาฮ่า

สเปกความสามารถของ 2022 Yamaha Fazzio Hybrid ดูเหมือนว่าจะมีราคาเปิดตัวในไทยใกล้เคียง Grand Filano อย่างแน่นอน วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม รอลุ้น

เตรียมเปิดตัวที่ยุโรป Suzuki Address และ Avenis 125 รถสกู๊ตเตอร์ราคาประหยัด

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้น ส่งผลให้คนมองหารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์เล็กๆ มาใช้งาน ทำให้ซูซูกิเตรียมเปิดตัว Suzuki Address และ Avenis 125 ที่ยุโรป

2022 Aprilia SR Max250 HPE สกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวที่จีนแล้ว

อีกหนึ่งตัวเลือกของรถสกู๊ตเตอร์ขนาด 250 ซีซี. สำหรับ Aprilia SR Max250 HPE ที่เพิ่งเปิดตัวที่จีนในราคาจำหน่ายประมาณ 1.4 แสนบาท

เปิดตัวรถแม่บ้านสุดประหยัด Yamaha Finn 2022 กับสีสันกราฟิกใหม่ล่าสุด

อีกหนึ่งตัวเลือกของรถแม่บ้านในไทย อย่างทาง Yamaha Finn ที่มาพร้อมอัตราประหยัดน้ำมันขั้นเทพ พร้อมการรับประกันทั้งคันรถนาน 5 ปี

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสายวิบากคันจิ๋ว Kymco FW03 ที่ดูมุมไหนก็เหมือน Honda EZ-9

ขายเฉพาะที่จีนเท่านั้นในตอนนี้ Kymco FW03 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสายลุยคันเล็ก ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Honda EZ-9

เทียบให้เห็นกันแบบชัดๆ สำหรับ Honda ADV 160 VS ADV 150

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากไม่น้อย เมื่อนำรถมาจอดเทียบกันระหว่าง Honda ADV 160 VS ADV 150 ซึ่งในไทยรอลุ้นเปิดตัวในปีนี้ในไทยแน่นอน

เปิดตัวที่ญี่ปุ่น 2023 Kawasaki Ninja 1000SX กับความเปลี่ยนแปลงในหลายจุด

รถสปอร์ตทัวริ่งรุ่นใหญ่ Kawasaki Ninja 1000SX เปิดตัวรุ่นใหม่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงในหลายจุด

วิ่งทดสอบอำพรางมาเป็นปีๆ แต่ยังไม่เปิดตัวสักที Royal Enfield Hunter 350

เปิดตัวเมื่อไหร่ เมืองไทยก็น่าจะมีขายเช่นกัน สำหรับ Royal Enfield Hunter 350 ที่วิ่งทดสอบมานานแสนนาน

Triumph เปลี่ยนชื่อเรียก Street Scrambler ใหม่ แก้ปัญหาคนจำผิด

ปรับชื่อเรียกรุ่นใหม่ Triumph Street Scrambler ป้องกันคนจำชื่อสับสน และยังมีการเพิ่มสีสันใหม่อีกด้วย

เอาใจสายปิกนิก ด้วย 2022 Vespa Pic Nic รุ่นใหม่ล่าสุด

จะมาไทยรึไม่ยังไม่รู้ สำหรับ 2022 Vespa Pic Nic รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบเพื่อเอาใจสายปิกนิก ด้วยอุปกรณ์เสริมอย่างกระเป๋าสัมภาระดีไซน์สวย และยังเสื่อสุดหรูจาก Vespa อีกด้วย

Ducati V21L กับข้อมูลชุดใหม่ล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมา

รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตไฟฟ้า Ducati V21L ว่าที่รถใช้แข่งขันในรายการ MotoE ซึ่งมันมาพร้อมเทคโนโลยีระดับสูง

มาเลเซียเปิดตัว 2022 Yamaha R15M ลวดลายกราฟิก Monster Energy Yamaha MotoGP

Monster Energy เครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์ดัง ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมแข่ง Yamaha ทำให้บริษัทมีลวดลายกราฟิก Monster Energy ออกมาจำหน่ายอยู่เรื่อยๆ

เปิดสีสันใหม่ล่าสุด Suzuki Hayabusa 2022 กับเฉดสีพิเศษที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

สีพิเศษที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เมื่อ Suzuki Hayabusa 2022 สปอร์ตทัวร์ริ่งในตำนาน เปิดสีสันใหม่ล่าสุดประจำปี กับสีพิเศษที่ต้องควักเงินเพิ่มเอง

มาตามนัด 2022 Honda ADV160 เปิดตัวที่อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว

ไทยรออีกหน่อย เปิดตัว 2022 Honda ADV160 ที่อินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว กับเครื่องยนต์ใหม่ 160 ซีซี.

เครื่องยนต์ V1200 Shineray ร่างจำแลงของ Evolution V-Twin

ไม่เหมือนตรงไหน ให้เอาปากกามาวง เมื่อบริษัทจีนที่ชื่อว่า Shineray เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ V1200 ซึ่งมันมีสเปกและหน้าตาเหมือนกับเครื่อง Evolution V-Twin

สื่ออินเดียโชว์ภาพ Royal Enfield Shotgun 650 วิ่งทดสอบ

ปีหน้าได้เจอแน่นอน หลังจาก Royal Enfield Shotgun 650 เริ่มวิ่งทดสอบจริงที่อินเดียแล้ว

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จีน Honda U-Be Cross 2022

ราคาดี สเปกดี เสียดายขายที่จีนเท่านั้น สำหรับ Honda U-Be Cross 2022 รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาในรูปแบบ Cross

Scomadi Technica 125 i/ Turismo Technica พร้อมลุยตลาดญี่ปุ่น

แบรนด์รถสกู๊ตเตอร์จากอังกฤษ แต่โรงงานประกอบอยู่ในไทย โดย Scomadi Technica 125i เตรียมลุยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่น

ปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม HSEM Mobila G 2022

ปรับใหม่เพื่อให้ดีกว่าเดิม สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า HSEM Mobila G 2022 ที่มาพร้อมเปลี่ยนแปลงให้หลายๆ จุด

ผลิตเพียง 70 คันเท่านั้น สำหรับ 2023 KTM 450 Rally Replica ในราคา 1 ล้านบาท

ซื้อเก็บไว้ยังไงก็คุ้ม สำหรับ 2023 KTM 450 Rally Replica ที่บริษัททำออกมาขายเพียง 70 คันเท่านั้น ซึ่งเป็นสเปกรถแข่งขัน

พร้อมจำหน่ายบัตร MOTOGP Thailand 2022 เริ่มวันที่ 8 กรกฎาคม

การแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในไทย สายสองล้อคอรักความเร็วไม่ควรพลาด สำหรับ MOTOGP Thailand 2022

รถมอเตอร์ไซค์ TRIUMPH เข้าซื้อกิจการรถจักรยานไฟฟ้า OSET Bikes

TRIUMPH กำลังจะเปิดตัวรถประเภท Motocross และ Enduro การเข้าซื้อกิจการรถจักรยานวิบากไฟฟ้า OSET Bikes มีความเกี่ยวพันอย่างปฏิเสธไม่ได้

CFMoto 300GT-E รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับตำรวจที่จีน

เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับตำรวจที่จีน สำหรับ CFMoto 300GT-E กับสเปกความเร็วที่ 120 กม./ชม. และวิ่งได้ระยะทาง 150 กม./ชาร์จ

สื่ออินโดเผยภาพเรนเดอร์ล่าสุด 2022 Honda ADV160 พร้อมข่าวลือว่าเร็วๆ นี้

ใกล้ความจริงไปอีกขั้น หลังจากสื่ออินโดนีเซียเผยภาพเรนเดอร์ล่าสุด 2022 Honda ADV160 พร้อมข่าวลือว่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้

ดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า Vespa 50 Special-e ผลงานจาก Garage Italia

ดีไซน์ Vespa ที่อยู่เหนือกาลเวลาไปแล้ว ต่อให้เปลี่ยนผ่านจากยุคเครื่องยนต์ไปสู่ยุครถไฟฟ้า ทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาของ Vespa

เปิดตัวที่อินโดนีเซีย 2022 Kawasaki KLX230 ส่วนพี่ไทยรอลุ้นปลายปี

ปรับหน้ากากใหม่เล็กน้อย สำหรับ 2022 Kawasaki KLX230 รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวอินโดนีเซีย พร้อมเพิ่มรุ่นย่อย SE เป็นทางเลือก

ราคารถ Kawasaki ในประเทศไทย ปรับราคาขึ้น 17 รุ่น

แบกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อไปไม่ไหว โดยค่ายรถมอเตอร์ไซค์ Kawasaki ประกาศปรับราคารถ Kawasaki ทั้งหมด 17 รุ่น

Malaguti Madison 150 รถสกู๊ตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด

ราคาพาลุ้นให้เหนื่อยแน่นอน สำหรับ Malaguti Madison 150 รถสกู๊ตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดในไทย กับราคาค่าตัวที่ 79,800 บาท

เปิดตัวโมตาดรุ่นใหม่ 2022 Kawasaki KLX230SM รุ่นตลาดอินโดนีเซีย

เปิดตัวไปก่อนที่อินโดนีเซีย สำหรับ 2022 Kawasaki KLX230SM รถโมตาดรุ่นใหม่ล่าสุด คาดการณ์ว่าในไทยรอกันอีกไม่นาน

เตรียมเปิดตัวที่อินเดีย All New 2023 BMW G310RR

สปอร์ตพิกัด 300 ซีซี. รุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัท โดย 2023 BMW G310RR เตรียมเปิดที่อินเดียเป็นที่แรก ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก TVS Apache RR

ถ้าไม่มาไทยก็ให้มันรู้ไป เปิดตัว 2022 Lambretta G350 ที่ยุโรป

มนต์เสน่ห์ความเป็น Lambretta ยังไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดทางบริษัทเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างทาง 2022 Lambretta G350 ซึ่งมีลุ้นมาไทย

เปิดตัว 2022 GPX Legend 250 Twin III กับสีสันใหม่ล่าสุด ในราคา 8.85 หมื่นบาท

ปรับสีสันใหม่ 2022 GPX Legend 250 Twin III คลาสสิกรุ่นใหญ่ของทางบริษัท โดยสนนราคาจำหน่ายที่ 88,500 บาท

พูดได้ประมาณหนึ่งว่า มีลุ้นมาไทย 2022 Lambretta X300

สายรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกอาจถูกใจ หลังจาก Lambretta เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างทาง 2022 Lambretta X300 พร้อมลุยตลาดรถขนาด 300 ซีซี.

Triumph TE-1 รถไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท เสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว

จบสิ้นการทดสอบแล้ว รถไฟฟ้ารุ่นแรกของ Triumph ที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งทางบริษัทเตรียมเผยข้อมูลการทดสอบ Triumph TE-1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม

เปิดตัว 2023 Piaggio MP3 รุ่น 530 บิ้กสกู๊ตเตอร์สุดล้ำจากอิตาลี

สกู๊ตเตอร์สัญชาติอิตาลีอย่างทาง Piaggio เปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างทาง 2023 Piaggio MP3 รุ่น 530 ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่อง

เฉลิมฉลอง 75 ปีแห่งความคลาสสิก ค่ายรถ Lambretta เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 2 รุ่น

เฉลิมฉลอง 75 ปี Lambretta บริษัทเตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ 2 รุ่น ได้แก่ Lambretta G350 Special และ Lambretta X300

รุ่นพิเศษ 200 คันเท่านั้น 2022 Yamaha XMAX Darth Vader Limited Edition

เปิดตัวที่บราซิล 2022 Yamaha XMAX Darth Vader Limited Edition กับลวดลายธีมดำสุดพิเศษ

เปิดตัว Honda CRF450R 2023 รุ่น 50TH ANNIVERSARY EDITION

ฉลองความสำเร็จ 50 ปี ในวงการรถวิบาก ด้วยการเปิดตัว Honda CRF450R 2023 รุ่น 50TH ANNIVERSARY EDITION

ทดสอบใช้งานจริง 2022 Yamaha E01 ที่เชียงใหม่

วิ่งโชว์กันขนาดนี้ ถ้าไม่มีอะไรผิดแผนแล้วล่ะก็ 2022 Yamaha E01 น่าจะทำตลาดในไทยปีนี้แน่นอน

เปิดตัวที่อินเดีย Keeway Vieste 300 และ Keeway Sixties 300i 

รถจีน Keeway ลุยอินเดีย โดยนำสกู๊ตเตอร์สองรุ่นเข้าทำตลาด ได้แก่ Keeway Vieste 300 และ Keeway Sixties 300i

ดีไซน์น่ารัก ราคาดี 2022 Honda Tapas 100 เปิดตัวที่จีน

ลุยตลาดจีนที่แรก รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่อย่างทาง 2022 Honda Tapas 100 ที่เน้นเรื่องราคาที่ใครก็จับต้องได้ และดีไซน์น่ารัก

2WD Electric Ultra Bike นิยามของคำว่า ไปได้ทุกเส้นทาง ไม่มีทางก็ไปได้

ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ ที่รถมอเตอร์ไซค์ทำไม่ได้ เมื่อบริษัทสัญชาติรัสเซียโชว์รถไฟฟ้า 2WD Electric Ultra Bike กับนิยามที่ว่า ไปได้ทุกที่ที่อยากจะไป

มาเลเซียเตรียมบังคับ รถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์มากกว่า 150 ซีซี. ต้องติดตั้งระบบเบรค ABS 

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อประเทศมาเลเซียกำลังเตรียมบังคับให้รถมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องยนต์มากกว่า 150 ซีซี. ต้องติดตั้งระบบเบรค ABS ทุกคัน

เปิดตัว Vespa Sprint 2023 กับสีสันใหม่ล่าสุดประจำปี

Vespa Sprint 2023 ปรับสีสันใหม่ประจำปี ทั้งรุ่นเครื่องยนต์ 125 ซีซี. และ 150 ซีซี.

เตรียมโชว์ตัวที่อิตาลี สำหรับ Stallions Tanya รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัท 

พร้อมลุยตลาดรถไฟฟ้าแล้ว แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติไทยอย่างทาง Stallions โชว์ตัวรถไฟฟ้าที่ชื่อว่า Tanya กับสเปกความสามารถที่ไม่เป็นสองรองใคร

สีสันใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซีย 2023 Kawasaki W175

สีสันใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซีย สำหรับมอเตอร์ไซค์รูปทรงคลาสสิกอย่างทาง 2023 Kawasaki W175 ที่ถูกปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ในรอบหลายปี

เปิดตัว Honda Wave 110i 2023 ที่สุดของรถแม่บ้านประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

มีปรับราคาลงเล็กน้อย สำหรับ Honda Wave 110i 2023 หนึ่งในรถแม่บ้านอเนกประสงค์ในการใช้งาน ทั้งความทนทาน และความประหยัดน้ำมัน

เปิดตัว BMW M1000R 2023 รุ่นพิเศษฉลอง 50th Anniversary

เฉลิมฉลองครบครอบ 50 ปี BMW Motorsport บริษัทเปิดตัว BMW M1000R 2023 ที่มาพร้อมความแตกต่างในหลายๆ เรื่อง

เปิดตัว 2022 Yamaha XSR155 กับสีสันใหม่ล่าสุดประจำปี

สีสันใหม่ล่าสุด 2022 Yamaha XSR155 รถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Sport Heritage สุดคลาสสิกร่วมสมัย กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ประจำปี

เปิดตัว 2022 Yamaha MT-15 กับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสีสันใหม่ 

รถเน็กเก็ตไบค์ 150 ซีซี. อย่างทาง 2022 Yamaha MT-15 ที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสีสันใหม่ประจำปี

สีสันใหม่ 2022 Kawasaki KLX300SM ส่วนที่ไทยยังไม่รู้อนาคต

สีสันใหม่ต่างประเทศ 2022 Kawasaki KLX300SM รถโมตาดคันเก่งของบริษัท ที่ในไทยยังคงต้องลุ้นกันต่อไป ว่ามีโอกาสทำตลาดรึไม่

เน้นคุยไม่เน้นขับ Kawasaki KH กับเครื่องยนต์ดัดแปลง 48 สูบ

ทำไว้คุย ไม่ได้ทำไว้ขับ กับการนำเอา Kawasaki KH250 มาดัดแปลงเครื่องยนต์ใหม่ จนมีเครื่องยนต์ 48 ลูกสูบ

เปิดตัว 2022 Keeway Versilia 150 พรีเมี่ยมสกู๊ตเตอร์พิกัด 150 ซีซี.

ตัวเลือกใหม่ล่าสุดในตลาดรถสกู๊ตเตอร์ 150 ซีซี. สำหรับ 2022 Keeway Versilia 150 ที่มาในราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 6 หมื่นบาท

เปิดจองอย่างเป็นทางการ LiveWire ONE รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกในเครือ Harley-Davidson

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกในเครือ Harley-Davidson อย่างทาง LiveWire ONE เปิดให้จองล็อตแรก 100 คัน

เตรียมเปิดตัว KTM SX 2023 กับความเปลี่ยนแปลงใหม่

มีการปรับดีไซน์ ลวดลายกราฟิกใหม่อีกเล็กน้อย สำหรับ KTM SX 2023 ตระกูลรถวิบากที่กำลังจะเปิดตัว

2022 Honda RS-X 150 กับลายพิเศษ Repsol Edition ที่มาเลเซีย

พร้อมเอาใจแม่บ้านสายซิ่ง ด้วย 2022 Honda RS-X 150 กับลายกราฟิกสุดพิเศษ Repsol Edition ผลิตเพียง 5,000 คันเท่านั้น ที่มาเลเซีย

Kawasaki KLX230R 2023 รุ่นใหม่ กับความเปลี่ยนแปลงของเบาะนั่ง

ปรับเล็กน้อยตามสูตรของรถวิบาก โดย Kawasaki KLX230R 2023 เปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซีย

โชว์ภาพไส้ในของ 2022 Yamaha E01 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัท

แม้จะยังไม่เริ่มทำตลาดในตอนนี้ แต่ 2022 Yamaha E01 ก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลออกมาให้เห็นเยอะขึ้น

ญี่ปุ่นประกาศปิดตำนาน HONDA CB400 SUPER FOUR

สิ้นปีปิดฉากตำนาน 4 สูบเรียง HONDA CB400 SUPER FOUR หลังจากกฎหมายมลพิษใหม่ ทำให้รถไม่ได้ไปต่อ

เปิดตัว 2022 Royal Enfield Meteor 350 กับสีสันใหม่ประจำปีที่อินเดีย

สีใหม่จะขายในไทยไหมยังไม่รู้ โดย 2022 Royal Enfield Meteor 350 เปิดสีสันใหม่ประจำปีที่อินเดีย

เปิดตัวที่อเมริกา Ducati Hypermotard 950 RVE Limited Edition 

เปิดตัวรุ่นพิเศษ Ducati Hypermotard 950 RVE Limited Edition เปิดขายที่อเมริกา หนึ่งในรถโมตาดที่ทรงพลัง

Aprilia RS660 Limited Edition เปิดให้จองที่ญี่ปุ่น ผลิตเพียง 1,500 คัน

รุ่นพิเศษ Aprilia RS660 Limited Edition ผลิตเพียง 1,500 คันเท่านั้น หนึ่งในรถสปอร์ต 2 สูบเรียง พิกัด 600 ซีซี. ที่ไม่เป็นสองรองใครในตลาด

ถ้ามาไทยเมื่อไหร่ ก็สเปกนี้นั้นล่ะ Yamaha E01

แม้จะเอามาโชว์ตัวที่ไทย แต่ดันไปเปิดตัวที่อินโดนีเซีย สำหรับ Yamaha E01 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่า

เปิดตัวที่เมืองจีน 2022 Zongshen Cyclone RT2 สกู๊ตเตอร์สายลุย

สัดส่วนดูแปลกตา แต่มาในราคาที่ถูกใจ 2022 Zongshen Cyclone RT2 เปิดตัวแล้วที่จีน รถสกู๊ตเตอร์สายลุยในพิกัด 250 ซีซี.

Yamaha Crosser 150  กับดีไซน์การออกแบบ ที่ไม่รักก็เกลียดเลย 

ทัวริ่งแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Yamaha Crosser 150 ปรับโฉมที่บราซิลเป็นที่แรก

DUCATI MUSEUM กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

ค่าชมพิพิธภัณฑ์สุดถูก ราคาเพียง 600 บาท เพียงแต่ว่า DUCATI MUSEUM ตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลี

Royal Enfield เตรียมลุยตลาดรถมอเตอร์ไซส์ขนาดกลางเพิ่ม

ลูกครึ่งหนุ่มแดนภารตะอย่างทาง Royal Enfield กับแผนขยายตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางของประเทศไทย

เปิดตัว 2022 Honda LEAD 125 กับเครื่องยนต์ใหม่ 4 วาล์ว

เปิดตัวแบบเงียบๆ กับรถสกู๊ตเตอร์อเนกประสงค์อย่างทาง 2022 Honda LEAD 125 ในราคา 58,500 บาท

ปรับเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐาน Euro5 สำหรับ 2022 Peugeot Pulsion 125

ดีทุกอย่างยกเว้นราคา สำหรับ 2022 Peugeot Pulsion 125 รถสกู๊ตเตอร์ระดับพรีเมี่ยม ในราคาเริ่มต้นที่ 1.6 แสนบาท

ใกล้ความจริงอีกก้าว Ducati V21L สปอร์ตไฟฟ้าที่จะใช้แข่งขัน MotoE 

ความเร็วแรงไม่แตกต่าง แต่ความเร้าใจในการขับขี่น่าสงสัย สำหรับ Ducati V21L สปอร์ตไฟฟ้า ความหวังใหม่ของทาง Ducati

Kawasaki Hydrogen ร่วมมือกับ Airbus ยักษ์ใหญ่อากาศยาน

หนึ่งในพลังงานทางเลือกของโลกอนาคต สำหรับพลังงาน Hydrogen โดยล่าสุด Airbus ได้ประกาศความร่วมมือกับ Kawasaki

Moto Andan รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่เรียกว่าเป็นงานศิลปะมีล้อ 

ให้มองเป็นศิลปะ แต่ถ้าคุยเรื่องความเหมาะสมในการใช้งาน เรียกได้ว่ารูปทรง Moto Andan ไม่ตอบโจทย์อย่างสิ้นเชิง

Justin Bieber x Vespa แว่วว่าจะขายดี ตั้งแต่ยังไม่เปิดจอง

แววจะขายดีตั้งแต่ยังไม่เปิดจอง สำหรับ Vespa Sprint ในเวอร์ชัน Justin Bieber x Vespa ที่เป็นผู้ออกแบบดีไซน์

Etran รถไฟฟ้าสัญชาติไทย ได้ลงนาม MOU กับแบรนด์ Bosch

Etran สตาร์ทอัพสายยานยนต์ไฟฟ้า จับมือกับ Bosch ผู้นำเทคโนโลยีชั้นนำสัญชาติเยอรมัน

ฉลองครบรอบ 120 ปี กับ Royal Enfield Limited Edition ในราคา 2.9 แสนบาท

10 คันเพียงเท่านั้นในไทย สำหรับ Royal Enfield Limited Edition รุ่นฉลองครบรอบ 120 ปี ของทางบริษัท

Graft E0.12 วิบากไฟฟ้าที่หนักเพียง 50 กิโลกรัม ในราคาเริ่มต้นที่ 4.4 แสนบาท

รถวิบากเขาเน้นกันเรื่องน้ำหนักที่เบา โดย Graft E0.12 หนักเพียง 50 กิโลกรัมเพียงเท่านั้น

2022 Honda CB400 กับชุดแต่งพิเศษจาก Doremi

ของใหม่มันดูไม่ขลัง เลยต้องมีชุดแต่งที่พาย้อนกลับไปยุค 80s สำหรับ 2022 Honda CB400

เตรียมเปิดตัวที่อินเดีย Suzuki V-Strom SX 250

เสริมทางเลือกสายทัวร์ริ่ง สำหรับ Suzuki V-Strom SX 250

เปิดตัว Yamaha X-Ride 2022 สีสันใหม่ประจำปีที่อินโดนีเซีย

ถึงแม้ไทยจะเลิกขายไปแล้ว แต่อินโดนีเซียยังคงทำตลาดอยู่ สำหรับ Yamaha X-Ride 2022

เปิดตัวโฉมใหม่ 2022 Yamaha Lexi 125 ที่อินโดนีเซีย

2022 Yamaha Lexi 125 รถออโตเมติกน้องเล็ก ปรับสีสันใหม่ที่อินโดนีเซีย

ส่อง Suzuki GSX125R 2022 รถผู้ชายอเนกประสงค์

มีโอกาสในไทยรึเปล่า สำหรับ Suzuki GSX125R 2022 ว่าที่ตัวตายตัวแทนของ Suzuki GD110 ที่ยุติการจำหน่ายในไทยไป

เปิดตัวที่ญี่ปุ่น Vespa Primavera RED 125 

พร้อมให้คุณได้ทำบุญและได้รถไปพร้อมๆ กัน ด้วยการซื้อ Vespa Primavera RED 125

Yamaha Electric Power Steering (EPS) เทคโนโลยีพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า กำลังจะถูกทดลองใช้งานในการแข่งขันรถวิบากของ Yamaha

Aston Martin AMB 001 พร้อมส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว

ไม่เน้นขับ เน้นจอดโชว์ Aston Martin AMB 001 เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าแล้ว หลังเปิดตัวในปี 2019

เปิดตัว Yamaha TY-E 2.0 วิบากไฟฟ้าที่ไว้ใช้แข่งขันกีฬา X-Trial

พร้อมลงแข่งขันในปีนี้ Yamaha TY-E 2.0 รถวิบากไฟฟ้าเพื่อการแข่งขัน X-Trial

Rena Max สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อชาวไรเดอร์ส่งขน

ไรเดอร์ต้องร้องว้าว เมื่อผู้ผลิตรถไฟฟ้าจากดูไบ เปิดตัวรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า Rena Max ที่เกิดมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะ

เปิดตัว 2022 Honda Cross Cub 110 กับลายพิเศษ หมีคุมะมง

ปรับสีสันใหม่ แก้ไขเครื่องยนต์ ปรับเบรคหน้าเป็นดิสก์ และเพิ่มระบบ ABS ทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ 2022 Honda Cross Cub 110

ใหม่ล่าสุด 2022 Peugeot Django 125 กับสีสันไตรโทน ผลิตเพียง 55 คันเท่านั้น

สีสันพิเศษแบบไตรโทนลายธงชาติฝรั่งเศส ผลิตขายแค่ 55 คันเท่านั้น สำหรับ 2022 Peugeot Django 125

Triumph Motorcycles x Gibson กับโปรเจดพิเศษเพื่องานการกุศล

โปรเจดพิเศษเพื่องานการกุศลของ Triumph Motorcycles และ Gibson กับการคัสตอมสุดพิเศษ

รอลุ้นราคา เปิดตัว 2022 Suzuki Raider J Crossover

รถในกระแสเราไม่ขาย เมื่อซูซูกิเปิดตัววิบากรุ่นใหม่อย่างทาง 2022 Suzuki Raider J Crossover

เปิดตัว 2022 Suzuki Raider 150 fi ในราคา 74,900 บาท

เปิดตัว 2022 Suzuki Raider 150 fi รถสปอร์ตกึ่งครอบครัวหลงยุค

Ducati Thailand เปิดตัวรถใหม่ 6 รุ่น ในงาน Moto Show

เปิดรายชื่อรถใหม่ 6 รุ่น ของ Ducai ที่งาน Motor Show 2022

สรุปรายชื่อรถมอเตอร์ใหม่ Honda ในงาน Moto Show 2022

รายชื่อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของ Honda ที่เปิดตัวในงาน Motor show 2022

สรุปรายชื่อรถมอเตอร์ใหม่ Yamaha ในงาน Moto Show 2022

จัดหนัก จัดเต็ม กับ Yamaha ในงาน Moto Show 2022 ขนรถใหม่มาถึง 7 รุ่น

เปิดตัว Yamaha Xmax 300 SP ลิมิเต็ดสุดพิเศษ ในราคา 2.09 แสนบาท

รุ่นพิเศษส่งท้ายรึเปล่า ? สำหรับ Yamaha Xmax 300 SP ลิมิเต็ดสุดพิเศษ ในราคา 2.09 แสนบาท

เปิดตัว 2022 Honda Dax125 กับเฟรม T-Bone ในตำนาน สนนราคา 8.49 หมื่นบาท

ตำนานกลับมาเกิดใหม่ 2022 Honda Dax125 พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคา 84,900 บาท

Honda Click 160i 2022 เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ราคาเริ่มต้นที่ 6.35 หมื่นบาท

มาตามนัด Honda Click 160i 2022 รุ่นใหม่ล่าสุด กับราคาเริ่มต้นที่ 63,500 บาท

มีลุ้นรถมอไซค์ไฟฟ้า 2022 Yamaha E01 โชว์ตัวที่งาน Motor Show

ร่ำลือว่า 2022 Yamaha E01 จะมาโชว์ตัวที่งาน Motor Show แต่จะเปิดขาย/ให้เช่า คงต้องรอไปก่อน

H2C ชุดแต่ง Honda ADV350 มีทาง 2 ทางเลือกในเวลานี้

ชุดแต่ง H2C สำหรับ Honda ADV350 ที่ปล่อยขายเป็น 2 รูปแบบ ไม่ขายแยกชิ้นในเวลานี้

Kawasaki โชว์หุ่นยนต์ไฟฟ้า ที่เป็นแพะภูเขาในงาน iREX

หุ่นยนต์แพะภูเขา จากบริษัท Kawasaki โชว์ตัวเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่น เน้นความแปลกและแตกต่างจากหุ่นยนต์ทั่วๆ ไป

เตรียมเปิดตัว Yamaha R15M 2022 ที่สุดในคลาสสปอร์ต 150cc

อดใจรอไม่กี่วัน Yamaha R15M 2022 เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้

เปิดตัว New 2022 Honda ADV 350 กับราคาเริ่มต้นที่ 1.81 แสนบาท

พร้อมลุยในทุกเส้นทาง Honda ADV 350 สกู๊ตเตอร์ทัวริ่งรุ่นใหม่ล่าสุด

เปิดตัว Yamaha Xmax 2022 ใหม่ล่าสุด ปรับสีสัน และปรับราคาเพิ่ม

ใครที่รอ Yamaha Xmax ปรับโฉมแบบ All New คงต้องรอไปก่อน ตอนนี้เน้นปรับสีและปรับราคาเพิ่มเพียงเท่านั้น

ปรับอุปกรณ์เพิ่ม Honda Genio 2022 ที่อินโดนีเซีย

คู่แฝด Scoopy ที่ขายในไทยก็ว่าได้ สำหรับ Honda Genio 2022 ที่มีขายเฉพาะอินโดนีเซียเพียงเท่านั้

วิบาก GASGAS 2022 กับโมเดลใหม่ล่าสุด MX

จัดหนักจัดเต็ม GASGAS แบรนด์วิบากจากสเปน เปิดโมเดลรถใหม่ถึง 10 รุ่น ภายใต้รหัส MX

ยันยืนว่า Honda DAX 125 โฉมใหม่ เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นยืนยันวันเปิดตัวของ Honda DAX 125 ส่วนที่ไทย ยังต้องลุ้นกันสักเล็กน้อย

ญี่ปุ่นโชว์ป้ายทะเบียนลายกันดั้ม พร้อมใช้จริง

ญี่ปุ่นโชว์ป้ายทะเบียนลายกันดั้ม สามารถใช้งานได้จริง ถูกต้องตามลิขสิทธิ์จากทางผู้ผลิตการ์ตูน

สื่ออินโดนีเซีย เผยภาพสิทธิบัตร Honda ADV รุ่นใหม่

ยังไม่ชัวร์ แต่คิดว่าคงใช่ สำหรับ 2022 Honda ADV 160 กับภาพสิทธิบัตรจากสื่ออินโดนีเซีย

คาดการณ์ Honda Click 160 เปิดตัววันที่ 16 มีนาคม 

คาดการณ์ Honda Click 160 เปิดตัวในวันที่ 16 มีนาคม ที่จะถึงนี้ โปรดลุ้นไปพร้อมๆ กัน

เปิดตัว 2022 Honda CRF-E2 วิบากไฟฟ้าขนาดเล็ก

วิบากไฟฟ้ารุ่นใหม่ 2022 Honda CRF-E2 พร้อมเอาใจคุณหนูสายวิบากฝึกหัด ในราคา 1 แสนมีทอน

พร้อมจำหน่าย 2022 Royal Enfield 650 Twins สีสันใหม่ประจำปี

สีสันใหม่ กับเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐาน Euro5 สำหรับ 2022 Royal Enfield 650 Twins พร้อมวางจำหน่ายในไทยแล้ววันนี้

Yamaha E01 คาดการณ์เปิดตัวที่ยุโรปเป็นที่แรกในปีนี้

Yamaha E01 ว่าที่รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ ที่เตรียมเปิดตัวในปี 2022 ซึ่งน่าจะเลือกยุโรปที่จุดเริ่ม ส่วนในอาเซียนยังดูครุมเครือสักเล็กน้อย

โปรเจคการกุศลของ Triumph Motorcycles กับแบรนด์กีตาร์ Gibson

Triumph Motorcycles กับ Gibson แบรนด์ไอคอนระดับโลก กับโปรเจคสุดพิเศษในเรื่องการสนับสนุนองค์กร The Distinguished Gentleman’s Ride

Honda CG125 Special เหมือนหลงอยู่ปลายยุค 80s

หลงมาจากปลายยุค 80s ก็ไม่ผิด สำหรับ Honda CG125 Special ที่เปิดตัวรุ่นพิเศษที่จีนไป ซึ่งเป็นรถผู้ชายแบบอเนกประสงค์ ราคาถูก

Honda Wave 110i 2022 ปรับลวดลายกราฟิกใหม่

ปรับลวดลายกราฟิกใหม่ พร้อมชุดคู่สีใหม่ สำหรับ Honda Wave 110i 2022 ยอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายดีที่สุดในไทย

Yamaha Vino 2022 กับสีสันใหม่แบบทูโทน

เปิดตัวที่ญี่ปุ่น Yamaha Vino 2022 รถสกู๊ตเตอร์ขนาด 50 ซีซี. ที่ทำตลาดมาอย่างยาวนาน โดยสีสันใหม่ล่าสุดเป็นแบบทูโทน

Scrambler ในตำนานอย่างทาง Honda CL กำลังจะเกิดใหม่อีกครั้ง

Honda CL รหัสรถ Scrambler ในยุค 70s ของทางบริษัท กับกระแสข่าวลือที่ว่า Honda เตรียมปลุกชีพขึ้นมาใหม่ในปี 2022

28 กุมภาพันธ์ 2565

Honda Hawk 11 เตรียมเปิดตัวที่งาน Osaka MC show

Honda Hawk 11 หรือ Hawk Eleven เตรียมเปิดตัวที่ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม โดยเป็นรถที่ใช้พื้นฐานของ Africa Twin มาพัฒนาต่อยอด

25 กุมภาพันธ์ 2565

Piaggio พร้อมลุยตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่อินเดีย

Piaggio มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมกลับมาลุยอินเดียอีกครั้งในปี 2024 โดย Piaggio กำลังเร่งพัฒนารถที่ใช้งานตอบโจทย์การขับขี่ของคนอินเดียโดยเฉพาะ

24 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัว Honda Monkey x One Piece Limited Edition

Honda Monkey x One Piece Limited Edition พร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของในราคา 129,900 บาท และผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 300 คันเท่านั้น

23 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัวชุดแต่งใหม่ Honda Grom Dakar ที่ญี่ปุ่น

เปิดตัวชุดแต่ง Honda Grom Dakar ที่ญี่ปุ่น มาพร้อมแนวคิดของซีรีส์ Paris Dakar (การแข่งขันรถทะเลทราย) ซึ่ง Honda Grom Dakar จะมีให้เลือกแต่ง 3 รุ่น

22 กุมภาพันธ์ 2565

สีสันใหม่ ปรับระบบไอเสียใหม่ 2022 Suzuki Saluto 125

2022 Suzuki Saluto 125 สีสันใหม่ที่ไต้หวัน พร้อมปรับปรุงระบบไอเสียใหม่ ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย โดย 2022 Suzuki Saluto 125 เป็นว่าที่รถสกู๊ตเตอร์ที่จะทำตลาดในไทยเช่นกัน

21 กุมภาพันธ์ 2565

Brabus 1300R หรูหราไฮโซ ผลิตเพียง 154 คัน เท่านั้น

ครั้งแรกของ Brabus 1300R ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก KTM 1290 Super Duke โดย Brabus 1300R ผลิตเพียงแค่ 154 คัน เท่านั้น

18 กุมภาพันธ์ 2565

หลุดข้อมูลโบรชัวร์ Royal Enfield Himalayan Scram 411

ปรับไม่เยอะเท่าไหร่ Royal Enfield Himalayan Scram 411 แต่ภาพรวมถือว่าโอเค รอลุ้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกที

18 กุมภาพันธ์ 2565

SYM 4MICA ดีไซน์สุดแปลก แต่ตอบโจทย์สายบรรทุก

ถูกใจวัยรุ่นแน่นอน เปิดตัว SYM 4MICA ที่ไต้หวัน มาพร้อมดีไซน์สุดแปลก และการออกแบบเพื่อการบรรทุกสุดเจ๋ง

18 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัวที่ยุโรป Yamaha Tenere 700 World Raid

เปิดตัวเวอร์ชันพิเศษ Yamaha Tenere 700 World Raid ที่ยุโรป ซึ่งมาพร้อมความเปลี่ยนแปลงมากมาย

17 กุมภาพันธ์ 2565

HondaGO ทางเลือกใหม่ ในการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ใช้งาน

Honda ญี่ปุ่นเตรียมเปิดโปรเจค HondaGO ที่ญี่ปุ่น โดยเป็นการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ ตลอดจนอุปกรณ์การขับขี่ต่างๆ ซึ่งโปรเจค HondaGO เป็นการเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ว่าได้

16 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัว Aprilia SR160 2022 โฉมใหม่ที่อินเดีย สวยแบบไม่สุด

Aprilia SR160 2022 โฉมใหม่ที่อินเดีย ดีไซน์สวยถูกใจใครหลายคน ส่วนสเปกเครื่องยนต์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เรียกว่าธรรมดาเหลือเกิน

15 กุมภาพันธ์ 2565

สื่อญี่ปุ่นเผย 2022 Honda Cross Cub 110 ปรับเครื่องยนต์ ระบบเบรค ใหม่

ปรับเครื่องยนต์ ปรับเบรคใหม่ สำหรับ 2022 Honda Cross Cub 110 โดยรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ทำตลาดเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น

14 กุมภาพันธ์ 2565

Honda Monkey รุ่น Z50 วางเครื่องใหม่ 4 สูบเรียง 350 cc

จับเอา Honda Monkey แต่งใหม่ วางเครื่อง 4 สูบ ขนาด 350 ซีซี. โดยเครื่องยนต์เดิมของ Honda Monkey รุ่น Z50 อยู่ที่ 50 ซีซี. เพียงเท่านั้น

11 กุมภาพันธ์ 2565

แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ Honda ครองแชมป์ยอดขายสะสมประจำปี 2564 

สรุปยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ Honda ปี 2564 โดยมีรถ Wave 110i ครองแชมป์รถขายดีที่สุดในไทย ซึ่งยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ Honda 2564 เป็นข้อมูลอ้างอิงจากยอดจดทะเบียนของสำนักงานขนส่งทางบก 

11 กุมภาพันธ์ 2565

คาดการณ์ Honda เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ 2022 ช่วงงาน Motor Show

รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ 2022 ของ Honda ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวช่วงงาน Motor Show ที่จะถึงนี้ โดยคาดเดาว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ 2022 ของ Honda มาเปิดตัวถึง 3 รุ่น เป็นอย่างน้อย

10 กุมภาพันธ์ 2565

Yamaha Aerox 2022 ปรับสีสันใหม่ประจำปี 5 เฉดสี

เปิดตัว 5 สีสันใหม่ล่าสุดของ Yamaha Aerox 2022 หนึ่งในรถสกู๊ตเตอร์ยอดนิยมของทางยามาฮ่า โดย Yamaha Arrox 2022 มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมเครื่องยนต์ขนาด 155 ซีซี.

9 กุมภาพันธ์ 2565

Ducati ประเทศไทย เปิดตัวรถใหม่ในไทยถึง 10 รุ่น

Ducati ประเทศไทย เปิดตัวบิ๊กไบค์รุ่นใหม่พร้อมกันถึง 10 รุ่น หลังจากเปลี่ยนมือตัวแทนจำหน่ายใหม่ โดย Ducati คาดหวังว่าจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง

8 กุมภาพันธ์ 2565

ว่าที่รถวิบากไฟฟ้ารุ่นใหม่ Yamaha E-Motocross

เพิ่มความคึกคักในกลุ่มรถวิบากไฟฟ้า เมื่อมีการโชว์ Yamaha E-Motocross ที่อยู่ในช่วงวิจัยทดลองออกมา ซึ่ง Yamaha E-Motocross ถูกพัฒนาผ่านบริษัท Dohms

7 กุมภาพันธ์ 2565

Kijima กับของเล่นใหม่ ที่ออกแบบให้กับ Honda Grom 2022 โดยเฉพาะ

Honda Grom 2022 กับอะไหล่แต่งที่เสริมการขับขี่ใช้งานจากแบรนด์ Kijima โดยมีให้เลือก 4 รายการ ซึ่งถูกออกแบบให้ใช้เฉพาะ Honda Grom 2022 เพียงเท่านั้น

7 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัวที่อินโดนีเซีย All New 2022 Honda Click 160

รออีกไม่นาน 2022 Honda Click 160 เดี๋ยวมาขายไทยแน่นอน ปัญหาเดียวที่จะเจอคือ 2022 Honda Click 160 ราคาแพงขึ้นแน่นอน

3 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดตัวในไทย Aprilia Tuono 660 สปอร์ตเน็กเก็ตไบค์ ในราคา 6.89 แสนบาท

Aprilia Tuono 660 เปิดตัวในไทย พร้อมให้คุณสามารถเป็นเจ้าของในราคา 6.89 แสนบาท โดย Aprilia Tuono 660 เป็นสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์

2 กุมภาพันธ์ 2565

Honda PCX Electric และ Benly-e ลุยไทยปีนี้ ในไตรมาสแรก

ปรับแผนใหม่นิดหน่อย Honda ได้จับมือกับทางบริษัท DKSH ใช้ PCX Electric และ Benly-e ในการส่งของ ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Honda ประกาศว่าจะเปิดให้เช่า

2 กุมภาพันธ์ 2565

สีสันใหม่ที่ญี่ปุ่น 2022 Honda Lead 125

สีสันใหม่ 2022 Honda Lead 125 เปิดตัวที่ญี่ปุ่น โดย 2022 Honda Lead 125 เป็นรถสกู๊ตเตอร์อเนกประสงค์ยอดนิยม

ปรับอุปกรณ์ใหม่ Suzuki Katana 2022 เปิดตัวที่ญี่ปุ่น

Suzuki Katana 2022 เปิดตัวที่ญี่ปุ่น ปรับอุปกรณ์เพิ่มขึ้นและสีสันใหม่ โดย Suzuki Katana 2022 พร้อมจำหน่าย 25 กุมภาพันธ์ นี้

รถวิบากไฟฟ้า Stark Varg กับยอดจองทะลุ 1 พันคัน ภายใน 24 ชั่วโมง

รถวิบากไฟฟ้าอย่างทาง Stark Varg กับยอดจองทะลุ 1,000 คัน ภายในระยะเวลา 24 ชม. เพียงเท่านั้น โดย Stark Varg เรียกได้ว่าเป็นรถวิบากไฟฟ้าสุดไฮเทค

สิทธิบัตรใหม่ล่าสุด Kawasaki Hybrid อีกหนึ่งทางเลือกของบริษัท

เผยสิทธิบัตร Kawasaki Hybrid อีกหนึ่งทางเลือกในด้านพลังงานของบริษัท โดยคาดการณ์ว่า Kawasaki Hybrid จะเปิดตัวในปี 2025

Royal Alloy ปรับเครื่องยนต์ใหม่ ให้ผ่านมาตรฐาน Euro5

Royal Alloy พัฒนาเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐาน Euro5 ทุกรุ่น โดยเป็นข้อบังคับของประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ ถ้า Royal Alloy ต้องการขาย ก็ต้องทำให้ได้

สำนักแต่ง Trick Star จับ Kawasaki Ninja ZX-25R ไปเซ็ทเทอร์โบ

สำนักแต่ง Trick Star นำ Kawasaki Ninja ZX-25R ไปเซ็ทเทอร์โบ ผลลัพธ์ก็คือ Kawasaki Ninja ZX-25R เร็วแรงกว่าเดิมพอสมควร

ปรับปรุงใหม่หลายจุด Honda CB300R 2022 เปิดตัวที่ยุโรป

Honda CB300R 2022 เปิดตัวที่ยุโรป มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น โดยหลักๆ ของ Honda CB300R 2022 จะเป็นโช้คอัพหน้า และเครื่องยนต์

ปรับสีสันใหม่ประจำปี 2022 Peugeot Django 125

สีสันใหม่ 2022 Peugeot Django 125 เปิดตัวที่ญี่ปุ่น ส่วนไทยยังขายสีสันเดิมต่อไปเรื่อยๆ

Yamaha EMF 2022 เปิดตัวที่ไต้หวัน พร้อมจับมือ Gogoro ใช้แบตเตอรี่ร่วมกัน

Yamaha EMF 2022 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบริษัท และจับมือกับ Gogoro ยักษ์ใหญ่ของไต้หวัน โดย Yamaha EMF 2022 ทำตลาดที่ไต้หวันเป็นที่แรก

เปิดตัว Honda Gyro Canopy e ปรับปรุงใหม่ ให้สามารถสลับแบตเตอรี่ได้

อัพเกรดความสามารถเพิ่มอีกขั้น สำหรับ Honda Gyro Canopy e สกู๊ตเตอร์ 3 ล้อไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่ได้แล้ว

Bistella 500 กับเครื่องยนต์สองจังหวะ 10 ลูกสูบ

Bistella 500 รถมอเตอร์ไซค์สุดแปลก ที่มีเครื่องยนต์ 10 ลูกสูบ โดย Bistella 500 เป็นผลงานของวิศวกรชาวเช็ก

Oil Cooler คืออะไรเหมาะกับใคร

Oil Cooler (หม้อพักน้ำมันเครื่อง) คือระบบระบายความร้อนของน้ำมันเครื่อง

จำแนกความต่างของ หม้อลม-หม้อน้ำ มอเตอร์ไซค์

ระบบระบายความร้อนทั้ง 2 นั้น ก็จะมีความต่างที่เราแยกกันออกมาได้หลักๆ ไม่กี่ประเภท

BMW เผยสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด กับเบาะนั่งที่สามารถปรับขนาดได้

สิทธิบัตรใหม่ล่าสุดของ BMW พัฒนาเบาะนั่งให้สามารถปรับขนาดได้ โดยจะเริ่มใช้ในรุ่น BMW R1250 GS ช่วงปี 2023 เป็นต้นไป

UBCO 2X2 ขับเคลื่อน 2WD ล้อ พร้อมบุกตะลุยทุกเส้นทาง

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า UBCO 2X2 ที่มากับความสามารถ 2WD ในราคาประมาณ 2.15 แสนบาท โดย UBCO 2X2 พร้อมสร้างความแตกต่างจากรถสองล้อทั่วไป

สีสันใหม่ล่าสุด CFMoto 300SR 2022 เปิดตัวที่ออสเตรเลีย

โชว์สีสันใหม่ล่าสุด CFMoto 300SR 2022 ลุยตลาดออสเตรเลียที่แรก โดยราคา CFMoto 300SR 2022 ประมาณ 1.32 แสนบาท

สีสันใหม่ล่าสุดที่อินโดนีเซีย Yamaha XSR155 2022

สีสันใหม่ล่าสุดของ Yamaha XSR155 2022 เปิดตัวที่อินโดนีเซีย โดย Yamaha XSR155 2022 มีให้เลือก 2 สีใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าในไทยเองน่าจะมีการปรับสีสันใหม่ตามเช่นกัน

เปิดตัวแล้ว Yamaha Fazzio 125 Hybrid สกู๊ตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิครุ่นใหม่ล่าสุด

รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด Yamaha Fazzio 125 Hybrid เปิดตัวที่อินโดนีเซีย ราคาประมาณ 50,000 บาทไทย ไม่รู้ว่า Yamaha Fazzio 125 Hybrid จะมีโอกาสลุยไทยไหม

สื่ออินโดคาดการณ์ Honda Click 160 2022 มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ และเพิ่มดิสก์เบรคหลัง

มาแน่ปีนี้ Honda Click 160 2022 ปรับโฉมแบบ All New โดยคาดการณ์ว่า Honda Click 160 2022 จะมาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ และดิสก์เบรคหลังแทนดรัมเบรค

เปิดตัว Honda PCX160 Endless Sport Edition ใหม่ล่าสุดจากค่ายปีกนก

รถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ Honda PCX160 Endless Sport Edition ที่มาพร้อมสีสันและลายกราฟิกใหม่ โดยราคาแนะนำ Honda PCX160 Endless Sport Edition อยู่ที่ 93,400 บาท

รถมอเตอร์ไซค์ทรงแปลกๆ ที่น่ามีเก็บสะสมไว้

วันนี้เราคัดมอเตอร์ไซค์รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นกว่าใคร และวางขายจริงในตลาด มีรุ่นไหนบ้างมาดูกันว่าแปลกจริงไหม

เปิดตัว Vespa LX 125 I-GET 2022 สีชมพู (Pink Rosa) สุดต๊าช

Vespa LX 125 I-GET 2022 กับสีใหม่ล่าสุดประจำปี กับสีชมพู (Pink Rosa) สุดต๊าช โดย Vespa LX 125 I-GET 2022 มาพร้อมราคา 91,900 บาท และมีของแถมคอลเลคชั่นสุดพิเศษ

จับ CBR1000F มาวางเครื่อง Honda K24 พร้อม Set Turbo

จับสปอร์ตทัวริ่งอย่างทาง CBR1000F มาวางเครื่อง Honda K24 พร้อมเซ็ทเทอร์โบ โดย CBR1000F มีแรงม้ากว่า 1,000 ตัว

เปิดตัว Lifan KPV150 2022 ที่จีน สกู๊ตเตอร์แอดเวนเจอร์ราคาถูก

เปิดตัว Lifan KPV150 2022 ที่จีน มีการปรับรายละเอียดเพิ่มเล็กน้อย โดย Lifan KPV150 2022 มีราคาจำหน่ายที่จีนประมาณ 80,000 บาท

เปิดตัว CFMoto CLX250 2022 ลุยตลาดเมืองจีนก่อน ส่วนเมืองไทยยังไม่ทราบ

รถเนกเกตคลาสสิครุ่นใหม่ล่าสุด CFMoto CLX250 2022 พร้อมขายช่วงตรุษจีนนี้ โดยบริษัทเลือกขาย CFMoto CLX250 2022 ที่จีนก่อน ส่วนอื่นๆ ยังไม่ทราบ

นานทีปีหน Royal Enfield Himalayan 2022 เตรียมปรับโฉมใหม่

เตรียมส่ง Royal Enfield Himalayan 2022 โฉม All New ปรับใหม่ทุกจุดเข้าตลาด ซึ่งสื่ออินเดียคาดการณ์ว่า Royal Enfield Himalayan 2022 จะมีการเปลี่ยนทั้งคันแน่นอน

สื่อหลายเจ้ายืนยัน Honda ADV350 2022 เปิดตัวแน่ มีนาคม นี้

เตรียมเปิดตัว Honda ADV350 2022 ช่วงเดือน มีนาคม คาดการณ์ไว้ช่วงงาน Motor Show นั้นเอง โดยบริษัทเลือกไทยเป็นประเทศแรกที่เปิดตัว Honda ADV350 2022 ก็ว่าได้

เปิดตัว Kymco Like 125 EV วิ่งได้ 200 กิโลเมตร ชาร์จไฟแค่ 1 ชั่วโมง

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกล 200 กม./ชาร์จ. สำหรับ Kymco Like 125 EV ซึ่งความเร็วสูงสุดทำได้เพียง 45 กม./ชม. เพียงเท่านั้น โดย Kymco Like 125 EV เปิดราคาที่ 4.5 หมื่นบาท

ปรับสีสันใหม่ประจำปี Honda Super Cub 2022

สีใหม่ประจำปี Honda Super Cub 2022 มีให้เลือก 4 เฉดสี โดยราคาประกาศ Honda Super Cub 2022 อยู่ที่ 47,700 บาท

เช็กเช็คลิสต์ แบรนด์เจ้าไหนปล่อยเช่ามอไซค์ไฟฟ้า

ทางเลือกให้กับเหล่าคนสู้ชีวิตที่พร้อมจะหารายได้เสริม โดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายของภาคเอกชนให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

เผยภาพสิทธิบัตรรถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Yamaha Fazzio

ว่าที่รถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่อย่างทาง Yamaha Fazzio ที่เตรียมเปิดตัวที่อินโดนีเซียในเดือน มกราคม ซึ่งคาดการณ์ว่าYamaha Fazzio จะมาทำตลาดแทน Yamaha Fino

Kawasaki Z 50th Anniversary รุ่นพิเศษฉลองครบ 50 ปีตระกูล Z

Kawasaki Z 50th Anniversary รถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่ออกมาฉลองการครบครอบ 50 ปี ของตระกูล Z ซึ่ง Kawasaki Z 50th Anniversary มีทั้งรุ่น Z650 และ Z900

Isle Of Man TT 2022 พร้อมจัดการแข่งขันในปีนี้แล้ว

Isle Of Man TT 2022 พร้อมจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยมีมาตรการต่างๆ ออกมารองรับการแผร่ระบาดของโควิด19 อย่างไรก็ตามผู้จัด Isle Of Man TT 2022 คงต้องลุ้นเพิ่มว่าจะจัดการแข่งขันได้ไหม

GPX ลุยตลาดอังกฤษ เปิดตัวรถสปอร์ตไซส์เล็ก Sinnis GPX 125

ก้าวไกลถึงอังกฤษ เมื่อ GPX ร่วมมือกับแบรนด์ Sinnis เปิดตัวรถมอเตอร์ไซต์รุ่น Sinnis GPX 125 ทำตลาดที่อังกฤษ ซึ่ง Sinnis GPX 125 เป็นร่างจำแลงของ Demon GR200R ก็ว่าได้

ภาพหลุดคันจริงมาแล้ว Yamaha E01 ผลิตจริงปีนี้แน่นอน

พร้อมลุยตลาดรถไฟฟ้าเร็วๆ นี้แน่นอน หลังจากสร้างกระแสข่าวอยู่หลายปี วันนี้มีรูปหลุดคันจริง Yamaha E01 ออกมาโชว์ตัวแล้ว

NIU รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ประกาศยอดขายปี 2564 แสดงยอดขายรถมากกว่า 1 ล้านคัน

จะเรียกว่าเป็นผู้นำในตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ไม่ผิด สำหรับ NIU รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่ออกมาแจ้งยอดขายประจำปี 2564 สามารถทำได้ทะลุ 1 ล้าน ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แปลงโฉมสกู๊ตเตอร์ BMW C400X มาเป็น Nmoto Golden Age ในตำนาน

เงินเหลือๆ ก็น่าสนใจ สำหรับ Nmoto Golden Age ที่จะพาคุณย้อนกลับไปในปี 1936 ซึ่งมี Henderson Courtney Prototype เป็นรถต้นแบบ

Kawasaki จับมือ Yamaha พร้อมสร้างรถพลังงานไฮโดรเจน

อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ว่าได้ สำหรับรถพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งทาง Kawasaki ได้จับมือกับ Yamaha ร่วมกันพัฒนารถพลังงานไฮโดรเจน

เผยยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ในไทยปี 2564

สรุปแบบคร่าวๆ ยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ในไทยปี 2564 เบอร์ 1 และ 2 ยังคงหน้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง มีทาง GPX พุ่งแรงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3

Royal Enfield ฉลองอายุครบ 120 ปี กับความท้าทายที่ขั้วโลกใต้

Royal Enfield ฉลองประวัติศาสตร์ 120 ปี ด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ไปปักธงที่ขั้วโลกใต้ โดย Royal Enfield เลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์รุ่น Himalayan ในการเดินทาง

เอกสารติดตัวที่ควรต้องมีในระหว่างการเดินทาง ช่วง Covid 19 ระบาด

เอกสารอะไรบ้างที่คุณควรเตรียมเอาไว้ก่อนเดินทาง และพกติดตัวเอาไว้ตลอดการเดินทาง

หนีรถติด แนะนำ “ทางลัด-ทางเลี่ยง” สู่ 4 ภาคช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ทางเลี่ยงหนีรถติดในช่วงเทศกาลไปยังทั้ง 4 ภาค จากกรมทางหลวงมาให้ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ได้วางแผนการเดินทางกันก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการเดินทาง

NEXX เปิดตัว หมวกรุ่นใหม่ สำหรับปี 2022

Brand Nexx ที่ขยับตัวก่อนใครโดยการเปิดตัวหมวกกันน็อครุ่นใหม่ต้อนรับปี 2022 ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า

สรุป รถมอเตอร์ไซค์ที่เปิดตัวในไทย ในปี 2021

สรุปรถมอเตอร์ไซค์ที่เปิดตัวในปี 2563 ที่ผ่านมาในไทย เน้นเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กเป็นหลักเพียงเท่านั้น

ใกล้สิ้นปีแล้วเช็คหน่อย เมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ ปรับเท่าไหร่

เมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์ มีโทษอะไรบ้างและเสียหายปรับเท่าไหร่ ปี 2565 จริงๆ เมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่ไม่ควรตั้งแต่เริ่มคิด เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหาย ตามมาจากความประมาณ

Vespa มาแล้วพร้อมความหรูหราระดับล้านกับ Vespa 946 Christian Dior

Vespa มาทำให้แฟนพันธ์แท้ ต้องตาลุกวาวกับ สกู๊ตเตอร์สุดหรูราคาหลักล้าน ความสวยงามโดดเด่นกว่าใครกับ Vespa 946 Christian Dior

สกู๊ตเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเต็มคันกับ Yamaha Cygnus Gryphus 2022

ค่าย YAMAHA ได้เปิดตัวสกู๊ตเตอร์ตัวใหม่ล่าสุด สำหรับใช้ในครอบครัว ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีแบบเต็มคัน ล้ำสมัยเกินใคร กับ Yamaha Cygnus Gryphus 2022

2022 Yamaha FJR1300 “20th Anniversary” จะกลายเป็นตำนานของสายสปอร์ตทัวร์ริ่ง

Yamaha เปิดตัวรถสปอร์ตทัวร์ริ่งเพื่อวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของซีรี่ย์รถสายทัวร์ริ่ง กับคันที่ว่ากันว่าจะมาเป็นตำนานของรถสายนี้กับ Yamaha FJR1300 “20th Anniversary”

New Honda CBR250RR 2022 กับ 13 ความล้ำที่คุณต้องไม่พลาด

เปิดตัวที่ประเทศบ้านเกิดอย่างเป็นทางการไปแล้วสำหรับ New Honda CBR250RR 2022 ตัวใหม่ล่าสุด

Suzuki อวด GSX-S1000GT+ 2022 ครั้งแรกที่อเมริกาดูไว้ให้หายอยาก

งาน AIM Expo ทางค่ายจะปล่อยวันแรกที่นั้น กับเจ้ารถสุดล้ำของของ Suzuki ในเมือง Las Vegas Convention Center

Triumph Gold Line Edition ปีทองของความคลาสสิคที่มีเวลาให้คุณเป็นเจ้าของเพียง 1 ปี

Triumph Bonnevilleและที่พิเศษสิ่งกว่านั้นรถรุ่น Bonneville Gold Line Edition จะทำการวางจำหน่ายเพียง 1 ปีเท่านั้น

Honda เอาจริงเตรียมส่ง Big Scooter Honda X-ADV 750 เข้าไทยต้นปีหน้า

Honda X-ADV 750 ที่ดูปราดเปรียวกว่าและเทคโนโลยีที่รวมระดับสุดยอดของค่ายมาไว้ที่รถครันนี้ ซึ่งคาดว่าจะถูกเข้าไทยภายในต้นปี 2022 นี้

สาย Adventure Touring อยากสุดต้องขี่ New Benelli TRK502X

รถที่กล้าการันตรีอย่างมั่นใจว่าเมื่อคุณจะนึกถึงการผจญภัยสองล้อแบบใดก็ตาม รถคันนี้พร้อมพาคุณไปถึง TRK502X ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตสภาพการขับขี่ที่เป็นอุปสรรคที่ท้าทายอยู่ตรงหน้าทั้ง เนิน หิน ดิน ทราย แอ่ง .....

Honda CBR1000RR-R Fireblade 2022 ออกมาเพื่อฉลอง 30 ปี รถตระกูล Fireblade

ตัวแรงของรุ่นเปิดตัวหลัง แต่ดังกว่ากับ Honda CBR1000RR-R Fireblade 2022 มอเตอร์ไซค์ระดับซูเปอร์ไบค์ ของค่าย Honda ที่พกมาทั้งความแรง เทคโนโลยีอัพเดตใหม่ล่าสุด และสีใหม่แต่เป็นเฉดสีคลาสสิค

“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" กับกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบของขวัญปีใหม่ 2565 โดยจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" เชิญชวนประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าตรวจสอบความพร้อมก่อนเดินทางปีใหม่นี้ ฟรี!!! ตลอดเ .....

มาใหม่สุดของยาง Big Bike ต้อง PIRELLI DIABLO ROSSO IV

Big Bike รุ่นใหม่เปิดตัวกันเต็มที่ช่วงปลายปีนี้ ซึ่งล้วนแต่มีจุดขายที่เทคโนโลยีและความเร็วกันอย่างมาก ทำให้ค่ายยางยักษ์ใหญ่อย่าง Pirelli ต้องเปิดตัวยางสำหรับ Big Bike ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อมารองรั .....

สายลุย สายโดดต้องมีกับ Model ใหม่ New Yamaha Crosser 150

เค้าว่ากันว่าสายทัวร์ริ่งและสาย Enduro กำลังจะมาเร็วๆ นี้ สังเกตได้จากค่ายใหญ่ๆ ต่างพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ขึ้นมาแข่งกันอย่างดุเดือด ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจหารถมอเตอร์ไซค์ดีๆ ซักคันเอาม .....

ค้นพบแล้ว มอเตอร์ไซค์ที่จะพาเราไปได้ตั้งแต่เหนือ จดใต้ กับ All-new Honda NC750X

หลังจากเปิดตัวที่ต่างประเทศมาตั้งแต่ต้นปี ได้ฤกษ์เข้าเมื่องไทยกันแล้วสำหรับ Big Bike คันที่สามารถขี่ไปได้รอบประเทศ เหนือจดใต้ ทั่วทุกภาค ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การขับขี่ระยะทางไกลๆ ของคุณเป็นเรื .....

BMW จัดหนักปล่อยรถรุ่นใหม่พร้อมกัน 2 รุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการแฟนคลับ

ค่ายใหญ่ของมอเตอร์ไซค์ Big Bike ที่ครองเจ้าตลาดมายาวนาน หลังจากอั้นมาเป็นปี ปลายปีนี้เลยปล่อยของเอาใจสายทัวร์ริ่งครูสเซอร์ กับสายคลาสสิคที่จัดหนักจัดเต็ม กับรถรุ่นใหม่ และรุ่นใหญ่กับ BMW R 18 First Ed .....

SHARK STREET-DRAK มาพร้อมลายใหม่ปี 2022 KRULL ลายหัวกระโหลกสุดเท่ ไม่ซ้ำใคร

SHARK แบรนด์จากประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในผู้ผลิตหมวกนิรภัยชั้นนำของโลก หมวกกันน็อค SHARK ออกแบบมาโดยนักแข่งมืออาชีพที่รับประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระดับสูงและเกินมาตรฐานความปลอดภัยของหมวกกันน็อคทั่ .....

Triumph Scrambler 1200 XE Steve Mcqueen Edition สีพิเศษรุ่นเดียวในโลก มีจำนวนจำกัด

Brand สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ VIP ที่มีหลากหลายแบบให้เลือกขยันส่งมอเตอร์ไซค์ระดับพิเศษมาให้เราเกิดความอยาก คราวนี้ส่งตัว Limited Edition มาเขย่าวงการอีกรุ่นสำหรับ Triumph Scrambler 1200 XE Steve Mcqueen E .....

มอเตอร์ไซค์แนวใหม่ที่จะออกแบบให้ตามใจลูกค้า Suzuki Saluto

Suzuki Saluto  มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ดีไซน์คลาสสิก ที่มาเผยโฉมให้เห็นตัวอย่างแบบฉบับเต็ม ในงาน Motor Expo 2021 ตัวรถมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวก

Harley-Davidson Pan America 1250 บุกเบิกและท้าทายไปกับ แอนเวนเจอร์ทัวร์ริงรุ่นแรกในเมืองไทย

สำหรับคนที่ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบมักจะเลือกสิ่งที่เป็นระดับ Top เสมอ Harley-Davidson จะเป็น Brand หนึ่งที่ตอบโจทย์ความสมบูรณ์นั้น ในปลายปี 2021 คุณจะได้พบกับความสวยงามทรงเสน่ห์ของมอเตอร์ไซค์ แอดเวนเจอร .....

All New Suzuki Nex Crossover สายลุยขนาดกะทัดรัด แต่ลุยได้แบบจัดเต็ม

ใครที่ชอบรถแนวลุยๆ หรือถนนทางเข้าบ้านเป็นแนวแอดเวนเจอร์ อยากได้มอเตอร์ไซค์ขนาดกะทัดรัดที่พร้อมลุยทุกสถานนะการณ์ อึด ทึก ทน แรง ราคาไม่ถึงแสน กับออโตเมติกแนวครอสโอเวอร์รุ่นล่าสุดดีไซน์ใหม่

นินจาโฉมใหม่ ที่แรงมากกว่าเก่าถึง 5 เท่ากับ Kawasaki Zx 10R

หากว่าจะจดจำว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่ยอดฮิตในประเทศไทยมากที่สุด ต้องมีตระกูลนินจามาเป็นลำดับต้นๆ แน่นอน ด้วยดีไซน์ของตัวรถ และความแรงซื้อใจความนิยมคนไทยเป็นอย่างมาก ทุกรุ่นที่ออกมาทะลายยอดขายให้กับ K .....

Honda 650 Series มาพร้อมให้ทดสอบความแรง ความดุดัน ต้นปีนี้

Honda 650 Series ต้นปีนี้คุณจะได้พบกับแบบฉบับของความแรงรูปโฉมใหม่ ที่ดุดัน โฉบเฉียว และแรงมากขึ้นไปอีกกับการเปิดตัว 2 ตัวแรงของ Honda 650 Series พร้อมกันถึง 2 รุ่น

แทบจะเหมือนคันเดียวในสนามแข่ง กับ Yamaha YZF-R6 Race 2022

วันนี้ Yamaha คัดเอาจุดแด่นข้อดีต่างๆ ของรถแข่งขันมาปรับเพื่อมาใช้งานได้จริงบนถนนทั่วไปกับการเปิดตัว Yamaha YZF-R6 GYTR รุ่นปี 2022

ไปจับของจริง ไปค่อม ไปสัมผัสกับ Royal Enfield 350 ที่จัดมาให้ 4 แนวตามความชอบแต่ละคน

ถือว่าแฟนๆ มอเตอร์ไซค์สายคลาสสิคคงได้อิ่มอกอิ่มใจในสิ้นปีนี้ เพราะ Royal Enfield ปล่อยรถรุ่นใหม่ All-New Royal Enfield Classic 350 มาพร้อมกันที่งาน Motor Expo 2021 พร้อมๆ กันถึง 4 แนว 4 แบบ แบบว่ากวาด .....

Yamaha แต่งจัดเต็มให้นักขี่สายคาเฟ่ ในงาน Motor Expo 2021

Highlight สำคัญหนึ่งของค่าย Yamaha ที่ไม่ควรพลาดคือ การแต่งเต็มให้หล่อสุดในสายคาเฟ่ สำหรับ 100 คนแรกที่จอง Yamaha XSR155 ทางช่องทาง online จะได้รับการดูแลชุดแต่งให้รถของคุณเป็น XSR155 ที่มีความคลาสสิค .....

เอาใจคนไทย Royal Enfield วางแผนเปิดตัวใหม่ รถรุ่น 350cc พร้อมกัน 4 รุ่น

Royal Enfield มีแพลนจะเปิดตัวรถใหม่ในปี 2022 พร้อมกันไปเลยทั้ง 4 รุ่น ในพิกัดเครื่องยนต์ 350cc

ถูกใจสายลุย กับ Enduro KTM 350 EXC-F เบาจนต้องเหวอ

รอบนี้เปลี่ยนแนวไปทางสาย Enduro กันบ้างกับมอเตอร์ไซค์สายลุยที่มีจุดเด่นหลายอย่างแต่รอบนี้เค้าชูว่าขับขี่ง่าย แถมน้ำหนักเบาจนเรายังต้องเหวอ ว่าโอ้โหเบาขนาดนี้เลยหรอ

ราชาตัวจริงมาเผยโฉมอีกครั้ง แค่เห็นยังขนลุกในความแรง Suzuki Hayabusa 2022

ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่แรงที่สุดในโลกมาแล้วสำหรับ "นกเหยี่ยวเพเรกริน" Suzuki Hayabusa หลังจากที่เก็บตัวเงียบมาได้ซักพัก

เข้าเมืองไทยจนได้ ให้จับให้จอง ในความคลาสสิคที่มาคู่กับเทคโนโลยี Kawasaki Z650RS

เปิดตัวที่ยุโรปมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วสายรถคลาสสิคที่เป็นแฟน Kawazaki หลายคนอยากเจอตัวจริงกัน มาแล้วในงาน Motor Expo สิ้นปีนี้ เปิดตัวจริงที่ไทยกับ Kawasaki Z650RS

รีบไปก่อนหมด มีเพียง 2 คันเท่านั้น สำหรับ Ducati Hypermotard 950 SP คัดมาพิเศษสำหรับของจริง

เปิดตัวในเมืองไทยซะทีสำหรับ Ducati Hypermotard 950 SP ฉบับปรับปรุงใหม่ที่จัดเต็มมาให้สาวกของ Ducati แบบสมการรอคอย แต่ความพิเศษย่อมมีความ Limited edition เพราะทางค่ายจัดมาให้สำหรับคนพิเศษที่สั่งจองภายใ .....

Sport Touer 2022 โฉมใหม่ไฉไลกว่าเก่ากับ Kawasaki Versys 650

รอเปิดตัวให้ได้อัพเดตรุ่นกันต้อนรับลมหนาว กับรถทัวร์ริ่งแบบ Big Big Kawasaki Versys 650 รถมอเตอร์ไซค์รูปแบบทัวร์ริ่งยอดนิยม ที่จะเปิดตัวโมเดลใหม่ในปี นับว่าเป็นครั้งแรกของโมเดลที่มีการอัพเกรดระบบใหม่ .....

รถตั๊กแตน Honda Navi พบกันแน่ ต้นปี 2022

ถือว่าค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Honda ขยันออกรถทรงมินิ มาตีตลาดมากจริง ๆ หลังจากส่ง Monkey มาเขย่ากระแสในเมืองไทยอย่างดีแล้ว

เปิดตัวก่อนที่ยุโรป จ่อเข้าไทย กับ Honda Rebel 1100

การเปิดตัว Honda Rebel 1100 New Version 20222 มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ทรง Custom Bobber มาพร้อมกับขุมกำลังแบบ 2 สูบเรียงขนาด 1,084 ซีซี

Honda DAX 125 เจ้าตัวจิ๋วที่จะกลับมาเขย่าความเท่ เร็ว ๆ นี้

ค่าย Honda เตรียมที่จะเปิดตัว Honda DAX 125 พร้อมเครื่องยนต์ตัวใหม่ 125 ซีซี อย่างเร็วที่สุดคงจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม 2022

25 พฤศจิกายน 2564

โฉมใหม่ของพี่ใหญ่ Big Scooter Yamaha TMAX Tech Max 2022

เปิดตัวก่อนย่อมได้เปรียบสำหรับผู้นำตลาดของรถมอเตอร์ไซค์ Scooter กับพี่เบิ้มของ มอเตอร์ไซค์ Scooter อย่าง Yamaha TMAX Tech Max 2022 อย่างเป็นทางการ พร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งคัน

24 พฤศจิกายน 2564

SR400 Dark Grayish Leaf Green Metallic สีใหม่ต้อนรับ Motor Expo

สัมผัสเสน่ห์ดึงดูดระดับตำนานของ SR400 สีใหม่ “Dark Grayish Leaf Green Metallic” โดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ชัดเจนของสีเขียว-เทา ให้กลิ่นอายความคลาสสิคตามแบบฉบับ Born to be Legend

24 พฤศจิกายน 2564

การขนส่งทางบก พร้อมใช้ระบบตัดแต้มมาพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มมาพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ สำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่งเท่านั้น

23 พฤศจิกายน 2564

ทาง MOTOR EXPO 2021 เผยแนวคิด “มหกรรมสุขสันต์คนรักยานยนต์-TIME to ENJOY!”

ทาง Motor Expo ได้ออกมาประกาศว่าทาง “IMC สื่อสากล” เผยแนวคิด “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” เน้นจุดเด่นเป็นงานที่สร้างความสุขให้คนรักยานยนต์

21 พฤศจิกายน 2564

ตำรวจเอาจริง จับปรับ Rider ผิดกฏจราจร มีรางวัลนำจับให้ด้วย

นายกฯ สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือภาครัฐและธุรกิจ Delivery เร่งแก้ปัญหาการขับรถฝ่าฝืนกฎหมาย หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ประชาชนพบเห็นถ่ายภาพส่งมีรางวัลนำจับสูงสุด 20,000 บาท

21 พฤศจิกายน 2564

Yamaha XSR900 New 2022 ผสมผสานระหว่าง ความคลาสสิคกับความสปอร์ต

โมเดลที่ผสมผสานกันระหว่างความสวยงามในแบบคลาสสิคย้อนยุคกับสมรรถนะในแบบสปอร์ตอันทันสมัย และที่สำคัญก็คือในแต่ละโมเดลนั้นจะมีการออกแบบเพื่อยกย่องให้กับโมเดลระดับตำนานรุ่นเก๋าของทางค่ายเสมอ

20 พฤศจิกายน 2564

Cosmo Vision แว่นตาสำหรับ สาย Custom

วันนี้มาอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้การขี่รถระยะทางไกลๆ ขี่รถออกทริปสะดวกสบายพร้อมความเท่ กับแว่น Cosmo Vision แว่นตาสำหรับนักเดินทาง

20 พฤศจิกายน 2564

เจาะลึก “Kawasaki Z650RS” สายไหนคือใช่ที่สุด

Kawasaki Z650RS เปิดโฉมมาเขย่าตลาดมิดเดิลเวทกับ สมรรถนะที่เต็มสูบ ใครที่ยังไม่ตัดสินใจกำเงินเอาไว้แล้วมาดูขีดสุดของพลังรุ่นนี้ก่อน Z650RS มีเค้าโครงมาจากโมเดล Kawasaki Z1 จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนย้อนไปใ .....

18 พฤศจิกายน 2564

เทคโนโลยีใหม่ สีใหม่กับ All New Honda Scoopy 2022  “Fun District มันส์...ให้สุดเวย์”

เอ.พี. ฮอนด้า ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทยอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัว All New Honda Scoopy รถแฟชั่น เอ.ที. โมเดลใหม่ล่าสุด พัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ “Fun District มันส์...ให้สุดเวย์” ผสานความสมบู .....

17 พฤศจิกายน 2564

สนามสุดท้ายของ "เดอะ ด็อกเตอร์"

การอำลาสนามแข่งครั้งสุดท้ายของตำนานนักบิดแชมป์โลก 6 สมัย ผู้ที่สร้างทุกอย่างให้กับวงการ Moto GP "เดอะ ด็อกเตอร์" วาเลนติโน รอสซี

16 พฤศจิกายน 2564

เหตุผล 9 ข้อที่ควรขี่ Triumph ROCKET 3 รุ่นใหม่ล่าสุด

เทคโนโลยีระดับสูงสุดเข้ากับการควบคุมอันแสนพิเศษจากไทรอัมพ์ Triumph ROCKET 3 จึงสามารถมอบความรู้สึกอันยอดเยี่ยมและความสะดวกสบายให้กับผู้ขี่ได้ในการขี่ตลอดทั้งวัน

15 พฤศจิกายน 2564

มาแล้วปีนี้ New Yamaha MT-10 คม เท่ ดุ เฉี่ยว เข้มและแรง

หลังจาก Yamaha ได้เปิดตัวทั้ง MT-07 และ MT-09 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดไปแล้ว ตอนนี้ถึงคิวของพี่ใหญ่อย่าง All New Yamaha MT-10 ที่มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยภายนอกรถมีการปรับรูปร่างหน้าตาของ MT-10 กันใหม่ใ .....

14 พฤศจิกายน 2564

อัพเดตมอเตอร์ไซค์จ่อเปิดตัวใหม่ที่เวียดนาม แล้วจะเข้าไทยไหม?

เวียดนาม เมืองแห่งรถมอเตอร์ไซค์ เมื่อมองไปที่ท้องถนน มีแต่รถเตอร์ไซค์ ซึ่งมีเยอะกว่ารถยนต์ ทำไมที่เวียดนามถึงได้นิยมใช้มอเตอร์ไซค์มากขนาดนี้

12 พฤศจิกายน 2564

ส่องฟังก์ชั่นเด็ด ใน New DEMON GR200R 4 Valves

New DEMON GR200R 4 Valves ยกระดับความสปอร์ตสู่จิตวิญญาณในสนามแข่งอีกครั้ง กับโฉมใหม่ กับ 3  สีสันแห่งความสปอร์ต พกความเท่มาเต็มพิกัด จัดเต็มด้วยฟังก์ชั่นรอบคัน แบบจุกๆ มีอะไรบ้างมาดูกัน

12 พฤศจิกายน 2564

หมวกพี่วิบวับ วิบวับ กับ New collection SHARK SKWAL 2.2

ปลายปีนี้ SHARK ได้11จัดรุ่นใหม่ไฟกระพริบจริง ๆ มาเอาใจวัยรุ่นกับหมวกกันน็อค New collection SHARK SKWAL 2.2 ที่มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร

12 พฤศจิกายน 2564

พบ Yamaha สกู๊ตเตอร์โฉมใหม่ หลุดออกมาทดลองวิ่งจริง ฉีกแนวจาก Grand Filano แน่นอน

มีรายงานข่าวจาก ประเทศอินโดนีเซีย ว่ามีการพบเห็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงสกู๊ตเตอร์ จากทางค่าย Yamaha ที่กำลังวิ่งทดสอบบนนถนน Pantura แต่ยังไม่มีการถ่ายภาพของตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นดังกล่าวได้แต่อย่างใด

10 พฤศจิกายน 2564

Ducati ขอเป็นผู้นำพาก้าวเข้าสู่ยุคมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปี 2023

ในขณะเดียวกัน Ducati ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Volkswagen Group ซึ่งทำให้การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ "New Auto" ในปี 2030

9 พฤศจิกายน 2564

เกิดขึ้นจนได้ มอเตอร์ไซค์บินได้ ALI Xturismo จากญี่ปุ่นเร็วๆ นี้

มีข่าวล่ามาเร็ว แบบด่วน ๆ จากแดนอาทิตย์อุทัย มาว่าทางบริษัท ALI Technologies จากประเทศญี่ปุ่น ได้เตรียมที่จะเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บินได้

8 พฤศจิกายน 2564

EICMA 2021 การกลับมาอีกครั้งของงานมหกรรมมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ของชาว Biker

EICMA 2021 ซึ่งเป็นงานมหกรรมรถจักรยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ครั้งที่ 78 จะกลับมาจัดอีกครั้งที่ Fiera Milano ในวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

8 พฤศจิกายน 2564

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าดีไซน์ใหม่ 2022 จากค่าย Eccity ฝรั่งเศส

ในทางฝั่งยุโรป รถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้งานโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นโมเดลรถสกู๊ตเตอร์พลังงานไฟฟ้าออกมาใหม่อยู่เสมอๆ

8 พฤศจิกายน 2564

เท่ คลาสสิคในราคาไม่ถึงแสนกับ GPX New Legend 250 Brighton

แบรนด์แห่งการพัฒนา GPX หลังจากเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตเมื่อไม่นานมานี้ มาวันนี้ถึงคิวเปิดตัวรถในสไตล์คลาสสิก กับโฉมใหม่ของ New LEGEND 250 Brighton ที่มาพร้อม 2 สีสันใหม่ และวงล้อแบบซี่ลวด ให้เข้ .....

7 พฤศจิกายน 2564

รุ่นใหญ่เตรียมพร้อม BMW K 1600 Series สำหรับปี 2022 มาแล้ว

การกลับมาของรถมอเตอร์ไซค์ในแนว Big Tours จาก BMW แบรนด์ผู้ผลิตสัญชาติเยอรมัน ที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง หลังจากห่างหายไปจากตลาดไปนานกว่า 2 ปี โดยการกลับมาในครั้งนี้นั้นก็เป็นการตอบสนองต่อกลุ่มผู้ที่ต้ .....

7 พฤศจิกายน 2564

เท่และบึกบึน กับ Yamaha Tricity 300 ใหม่ 2022

Yamaha อัพเดทโมเดลของ Yamaha Tricity 300 หลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2019 ในฐานะของรถ Production ที่มีการจำหน่ายในตลาดยุโรป

6 พฤศจิกายน 2564

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak พร้อมขายทั่วโลก พ.ย. นี้

สายทัวร์ริ่งในเมืองไทยเตรียมพร้อมกับตัวท๊อปของรุ่นนี้ได้เลยเพราะในงาน Eicma 2021 Ducati Multistrada V4 Pikes Peak จะวางขายอย่างเป็นทางการ และจะเปิดขายทั่วโลก

5 พฤศจิกายน 2564

Honda NT1100 สำหรับสายทัวร์ริ่ง หยอดกระปุกรอได้เลย

เปิดตัวที่ฝั่งยุโรปไปแล้วกับโมเดลทัวร์ริ่งสายพันธุ์ใหม่ Honda NT1100 ซึ่งมีหัวใจหลักเป็นเครื่องยนต์ที่ยกมาจากเจ้า CRF1100L Africa Twin

4 พฤศจิกายน 2564

หมดเวลาการรอคอยกับ BMW R 18 Transcontinental และ BMW R 18 B มาแล้วที่นี่เร็ว ๆ นี้

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย เผยโฉมมอเตอร์ไซค์ครูสเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมออกโลดแล่นบนท้องถนน กับการเปิดตัวบีเอ็มดับเบิลยู R 18 Transcontinental และบีเอ็มดับเบิลยู R 18 B “Bagger”

3 พฤศจิกายน 2564

แรงเกินต้าน Royal Enfield เตรียมยัดเครื่อง 650 อยู่ในโมเดล Himalayan

แบรนด์รถมอเตอร์ไซค์จากประเทศอินเดียอย่าง Royal Enfield ซึ่งทางค่ายก็ได้ตอบรับคำเชิญเป็นเจ้าแรกๆ ที่จะเข้าร่วมงาน Eicma 2021 หลายๆ สื่อก็ได้จับตามองกับโมเดลที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

New YAMAHA MT-25 ปี 2022 มาพร้อมกับสี และดีไซน์ใหม่ สไตล์ MT

New YAMAHA MT-25 2022 สี และดีไซน์ใหม่ สไตล์ MT มาพร้อมตัวโมเดลรจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ในขนาด 250 ซีซี

All New Honda ADV350 ลุ้นเตรียมเปิดตัว ปลายปีนี้

เป็นข่าวลือมาอยู่นาน ในที่สุดทุกอย่างก็กำลังจะเข้าสู่ความจริงแล้วกับ All New Honda ADV350 รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกู๊ตเตอร์แนวเอนกประสงค์ อ้างอิงจากการค้นพบหลักฐานในการจดทะเบียนชื่อรุ่น กับสำนักงานสิทธิบัตร .....

แฟน Honda ลุ้น All New Honda Click 160 โฉมใหม่

มอเตอร์ไซค์สปอร์ตออโตเมติกโฉมใหม่อย่าง All New Honda Click 160 (หรือ All New Honda Vario 160 (ในบางประเทศ) ว่ามันได้ลุ้นอย่างเต็มตัว ที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2021 นี้

กระแสมาแรง Honda Rebel 250 S Edition เริ่มที่ญี่ปุ่นแล้ว

Honda ได้ทำการเปิดตัว Honda Rebel 250 S Edition ในประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นการอัพเดท 2 สีสันใหม่คือ สีน้ำเงิน และสีเทาด้าน มาในแนวบ็อบเบอร์ที่เน้นการขับขี่ที่เป็นมิตร และถือว่าเป็นรถมอเตอ .....

Kawasaki W800 เปิดตัวโมเดลสุดคลาสสิค เวอร์ชั่น 2022

Kawasaki W800 2022 รถบิ๊กไบค์โมเดลสุดคลาสสิกได้ทำการเปิดตัวมาใหม่ในเวอร์ชั่น 2022 อย่างเป็นทางการ โดยครั้งนี้เป็นการเปิดตัวมาในฝั่งยุโรป

Benelli TRK 700 โมเดลใหม่ เอาใจสาย Adventure เปิดตัวที่ EICMA ปลายปีนี้

ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2020 ทาง Benelli ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาลี ที่ร่วมออกแบบโดยชาวจีน ตั้งในตลาดอเมริกาเหนือ ด้วยหนึ่งในค่ายรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

เปิดตัว New PCX160 โฉมใหม่ เพิ่มความสปอร์ต ตอกย้ำความเป็น Iconic

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เปิดตัว New PCX160 ยกระดับความเท่ เติมเต็มความสปอร์ตด้วยสีสันใหม่ล่าสุดที่มีเอกลักษณ์ ตอกย้ำความเป็น Iconic ที่ผู้ครอบครองภาคภูมิใจ สะท้อนความเป็นที่สุดในกลุ่มพรีเมี่ยม เอ.ที. ด้วย .....

PEUGEOT DJANGO สกู๊ตเตอร์พรีเมียมจากเมืองน้ำหอมฝรั่งเศส ความพรีเมียม ที่ตอบโจย์ไลฟ์สไตล์การเดินทาง

ความพรีเมียม ที่ตอบโจย์ไลฟ์สไตล์การเดินทาง กับ PEUGEOT DJANGO สกู๊ตเตอร์พรีเมียมจากเมืองน้ำหอมฝรั่งเศส

ใหม่ล่าสุด!! ยางสายฟ้าแท้ๆมาแล้วสำหรับ YAMAHA NMAX, X-MAX , FORZA

"Pirelli Diablo Rosso Scooter" ยางสายฟ้าที่ออกมาใหม่ล่าสุด เริ่มต้นกับรถ Yamaha Nmax ของคุณที่พร้อมให้ได้วาดลวดลายอย่างเร้าใจ ด้วยโปรไฟล์ที่ยึดเกาะถนนด้วยความเร็วบนพื้นแห้งและเปียกได้ดี หนึบทุกองศาในก .....

Yamaha เปิดตัวสกู๊ตเตอร์ Limi 125 ปี 2022 รุ่นใหม่

Yamaha Limi 125 รถสกู๊ตเตอร์เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับปี 2022 รุ่นใหม่ ที่เพิ่งได้ทำการเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการ ในประเทศไต้หวัน

สาย CUSTOM ยิ้มหวาน Royal Enfield เปิดตัว Classic 500 Tribute Black Limited Edition

Royal Enfield เปิดตัว Classic 500 Tribute Black Limited Edition ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว!!  Royal Enfield ผู้นำระดับโลกในกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง ประกาศเปิดตัว พร้อมวางจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซีรี .....

Pirelli เผยเน้นยางให้สองรุ่นใหญ่ รับสนาม San Juan Villicum ในการแข่งขัน WorldSBK สุดโหด

สัปดาห์นี้การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์โปรดักชันระดับโลกหรือ WorldSBK จะไปแข่งขันกันที่สนาม San Juan Villicum Circuit ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งก็จะเป็นสนามรองสุดท้ายของการแข่งขัน MOTUL FIM Superbike World Cham .....

Yamaha Force 155 เวอร์ชั่น 2022 รุ่นใหม่ล่าสุด เปิดตัวในไต้หวันสะเทือนถึงเมืองไทย

เปิดตัวแล้วสำหรับสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่ จากทางค่าย Yamaha ที่มาในรุ่น Force 155 เวอร์ชั่น 2022 รุ่นใหม่ล่าสุด อย่างเป็นทางการในประเทศไต้หวัน ตัวรถมีความผสมผสานระหว่าง Yamaha Aerox155 และ Yamaha Nmax เข้าด .....

HJC RPHA 1N Red Bull Austin GP หมวก Redbull แท้วางขายแล้ว

การแข่งขัน MotoGP ที่อเมริกาได้จัดการแข่งขันขึ้น เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นโอกาสพิเศษของทางสปอนเซอร์รายการ American Grand Prix ซึ่งก็คือ Red Bull และแบรนด์หมวกสัญชาติเกาหลีอย่าง HJC ซึ่งทั้ .....

Honda XBlade 160 เวอร์ชั่น 2022 รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเนกเกต ผสมกับแนวทัวร์ริ่ง กับราคาไม่เจ็บไม่ถึงแสน

ค่ายปีกนก Honda ได้ทำการเปิดตัว Honda XBlade 160 เวอร์ชั่น 2022 รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเนกเกต ผสมกับแนวทัวร์ริ่ง อย่างเป็นทางการ ในประเทศบังคลาเทศ ด้วยจุดเด่นทางด้านราคา ที่สามารถเอื้อมถึงได้ง่าย และฟี .....

BMW R NINET G/S “40 YEARS GS EDITION” กับตำนานแห่งการทัวร์ริ่งในแบบเอ็นดูโร

หลังจากเปิดตัวตระกูล BMW R nineT ใหม่ไปได้ไม่นาน บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย เอาใจแฟนๆ บิ๊กไบค์ในไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ในตระกูล GS กับตำนานแห่งการทัว .....

เปิดตัว Yamaha YZF-R7 จองได้แล้ววันนี้ ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 4 แสน

ไทยยามาฮ่า เปิดตัว 2022 Yamaha YZF-R7 รถสปอร์ต 2 สูบเรียงรุ่นล่าสุดจากค่าย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขับขี่ทั้งบนถนน และสนามแข่ง โดดเด่นด้วยเครื่อง Crossplane 2

Triumph Tiger Sport 660 เปิดตัวพี่เสือชอบเที่ยวกับขุมกำลังเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเที่ยวสบายยิ่งขึ้น

ได้ฤกษ์เปิดตัวกันเสียทีกับพี่เสือสายเที่ยวระดับกลางกับ Triumph Tiger Sport 660 กับขุมพลังสามสูบ 660 ซีซี บล็อคเดียวกับเจ้า Trident นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าคันนี้คือทัวริ่งไบค์ที่เหมาะกับการขับขี่เดิน .....

เปิดโผ 8 เส้นทางเตรียมเพิ่มเพดานขยายจำกัดความเร็วเป็น 120 กม./ชม.

กระทรวงคมนาคมจ่อเพิ่มเพดานจำกัดความเร็ว 120 กม./ชม. ในอีก 8 เส้นทาง โดยแบ่งเป็นเส้นทางของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง และกรมทางหลวงชนบทอีก 2 เส้นทาง

อังกฤษมีบริการสแกนความเสียหายของหมวกกันน๊อคเมื่อทำหมวกกันน็อคหล่น

ที่ประเทศอังกฤษมีบริษัทที่บอกว่าสามารถสแกนความเสียหายของหมวกกันน็อคได้ เมื่อเราทำหมวกกันน็อคหล่น หรือล้มมา แต่ราคาค่าใช้บริการเรียกได้ว่าแพงพอตัว ด้วยราคา 39.99 ปอนด์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,900 บา .....

เผยโฉม All New Yamaha สกู๊ตเตอร์ตัวใหม่ พร้อมเตรียมเปิดตัว ในเร็วๆ นี้

All New Yamaha รถสกู๊ตเตอร์โฉมใหม่ ถูกเผยภาพทีเซอร์ทางค่าย Yamaha ไต้หวัน โดยยังไม่มีการแจ้งชื่อรุ่น และรายละเอียดต่างๆ ออกมามากนักในตอนนี้ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์รุ่นใหม่คันนี้ โดยสื่อต่างๆ ก็ออกมาคาดเดาก .....

Moto Guzzi V90 TTL เผยโฉม อัปเดตโมเดลใหม่ สำหรับรถสายลุย

Moto Guzzi ในช่วงที่ผ่านมานำรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ สำหรับปี 2021 ที่ได้ทำการอัปเดตออกมาแล้วฝนหลายๆรุ่น อย่าง V7, V9 และ V85 TT นอกจากนี้ ล่าสุดทาง Oberdan Bezzi นักออกแบบรถมอเตอร์ไซค์ชื่อดัง

Honda เปิดตัว New 500 Series ยกระดับออปชันท็อปคลาส เปิดพร้อมกัน 3 รุ่นพร้อมยืนยันราคาเดิม

ฮอนด้าบิ๊กไบค์สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญสนั่นวงการรถจักรยานยนต์ไทย โดย Honda เปิดตัว New 500 Series 3 รุ่นรวด ได้แก่ New CBR500R, New CB500F และ New CB500X ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ ทั้งสปอร์ต เน็ก .....

เิปิดตัว Ducati Multistrada V2 S 2022

Ducati ได้ทำการนำร่องอีเวนต์ 2022 World Première ด้วยการเปิดตัว Ducati Multistrada V2 S 2022 มอเตอร์บิ๊กไบค์ในแบบออลราวเดอร์ซึ่งก็คือรถที่สามารถขับขี่ได้ในหลากหลายเส้นทางและหลากหลายรูปแบบ

Kawasaki และ adidas จับมือกันเพื่อเปิดตัวคอลเลคชั่น Ninja ZX

Update ข่าวใหญ่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเมื่อล่าสุดค่าย 3 แถบอย่าง adidas ได้ร่วมมือกับ Kawasaki ในการผลิตรองเท้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Ninja sport bikes ของผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติญี่ปุ่น จึงออกมาเป็ .....

ฮอนด้า ALL NEW CBR150R ซูเปอร์สปอร์ตขั้นสุดจากสนามแข่ง

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุด “All New CBR150R” จากตระกูล CBR Series ดีไซน์ล้ำสมัยให้ความเป็นซูเปอร์สปอร์ตในทุกมิติ ติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการขับขี่ด้วย Assist Slipper Clutch แ .....

2021 Ducati Monster กระชากใจไบค์เกอร์ทั่วประเทศ

ดูคาติ ประเทศไทย เสริมทัพบิ๊กไบค์กระชากใจแฟนดูคาติทั่วประเทศ เปิดตัว All New Monster ชูจุดเด่นของ Naked Bike ในตำนาน น้ำหนักเบา อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี ขับขี่สนุกเท่าที่ดูคาติเคยมีมา มั่นใจตอบโจทย์เหล่าไ .....

HUSQVARNA เตรียมเปิดตัว 3 โมเดลใหม่ในเมืองไทย

“SIMPLE PROGRESSIVE” คำนิยามสั้นๆ ที่อธิบายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถโมเดลนี้ได้ทั้งหมด กว่า 118 ปีที่ “ฮัสกวานา” แบรนด์จักรยานยนต์สัญชาติสวีเดน ได้เข้ามาโลดแล่นในวงการรถจักรยานยนต์ ถึงเวลาแล้ว…ที่คนไทยจะ .....

2021 GPX DEMON GR200R โฉมใหม่อัพเกรดเครื่องยนต์ 3 เฉดสีใหม่สปอร์ตเต็มขั้น

GPX รัวหมัดฮุก! เปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องกับรถหลายรุ่น หลากสไตล์ในช่วงที่ผ่านมานี้ ล่าสุดได้มีการเปิดตัวโฉมใหม่ของสปอร์ตพันธุ์ปีศาจอย่าง New GPX DEMON GR200R บนช่องทางออนไลน์ของ GPX Thailand ใ

ยางคุณภาพ มาตรฐาน E-mark จากยุโรป Deestone D805

ยาง Deestone D805 ยางคุณภาพ ราคาดี ที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ หรือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก คุณภาพที่การันตีจากยุโรป มาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมกันค่าา

2021 Suzuki Burgman 400 พรีเมี่ยมสกู๊ตเตอร์ ใหม่ล่าสุด อัพเกรดความสปอร์ตพร้อมฟังก์ชั่นครบครัน

New Suzuki Burgman 400 มีรูปทรงเพรียวบางเหมือนรถคูเป้สไตล์สปอร์ตที่สะดุดตา หรูหรา สะดวกสบาย และมีสมรรถนะสูง มาตรฐาน Euro 5 พร้อมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคัน 100%

2022 Moto Guzzi V9 Bobber และ Moto Guzzi V7 III Racer มอเตอร์ไซค์คัสตอมสไตล์สปอร์ตที่พร้อมความคลาสสิคเหนือชั้น เริ่ม 449,000 บาท

ต่อไปนี้ ทุกสายตาจะต้องจับจ้องความสปอร์ต ดุดัน ทรงพลัง ที่แฝงความคลาสสิคระดับตำนาน เมื่อแบรนด์ Moto Guzzi รถมอเตอร์ไซค์คัสตอมสไตล์สปอร์ตสัญชาติอิตาลี เผยดีไซน์ใหม่ล่าสุดให้เหล่าไบค์เกอร์ได้ยลโฉม กับ 2 .....

หมวกกันน็อคเต็มใบฟิ้ว สุดเฟี้ยว ราคาถูก ด้วยงบไม่เกินพัน Fuse Razor

หมวกกันน็อคเต็มใบ มาในราคาที่ถูกมาก ไม่ถึงพัน พร้อมกับลวดลายที่สุดเท่ สีสันโดดเด่นมาก มีให้เลือกถึง 12 ลาย การันตีเรื่องความถูก และดี กับ หมวกกันน็อค Fuse Razor มาดูคุณสมบัติของเจ้าหมวกตัวนี้กันค่ะ

มอเตอร์ไซค์ใน MV ของ LISA คือรุ่นไหน?

ฮือฮาระดับโลกกับ Music MV เพลงเดี่ยวเพลงแรกของ LISA ศิลปินไทย Super Star ระดับโลก ที่มียอด View ทะลุ 100 ล้าน ในเวลา 2 วัน และ 140 ใน 5 วัน บน YOUTUBE ช่วงหนึ่งใน Music ชื่อดังนี้ ได้มีมอเตอร์ไซค์ Big .....

เตรียมเปิดตัว Kawasaki Z650RS บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ 27 ก.ย. 2021 นี้

เว็บไซต์ชื่อดังจากญี่ปุ่นอย่าง young-machine.com ได้รายงานว่า จะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ Kawasaki Z650RS ในแนวเรโทรผสมกับฟีเจอร์ที่ทันสมัย ในวันที่ 27 กันยายน 2021 นี้

BMW C 400 GT 2022 ใหม่ สกู๊ตเตอร์เอาใจสายทัวร์ริ่ง

BMW Motorrad ประเทศไทย เปิดตัว C 400 GT ใหม่ล่าสุด สกู๊ตเตอร์ขนาดกลางเอาใจสาย Touring พร้อมคันเร่งไฟฟ้า E-gas เคาะราคาจำหน่ายเริ่มต้น 419,000 บาท

ลวดลายโดดเด่น หมวกกันน็อคยกคาง ต้อง MT Atom SV

หมวกกันน็อคยกคางอีกรุ่นที่อยากแนะนำชาวไบเกอร์ทุกคนค่ะ หมวกกันน็อค MT Atom SV มาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของหมวกตัวนี้กันค่ะ

Honda CB200X

Honda CB200X นั้นใช้เครื่องยนต์และแพลตฟอร์มพื้นฐานมาจากรุ่น Hornet 2.0 แต่จะเน้นการขับขี่ในรูปแบบการท่องเที่ยว และการผจญภัยในระดับเริ่มต้น

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลายเปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลาย!!! เปิดให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถ การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เน้น!!! มาตรการสาธารณสุข ลดขั้นตอน จำกัดจำนวนคน จอ .....

DIABLO ROSSO™ IV ยางรุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับมอเตอร์ไบค์ซุปเปอร์สปอร์ต จาก PIRELLI

DIABLO ROSSO™ IV ยางเจนเนอเรชั่นที่ 4 ในตระกูลยาง DIABLO ROSSO™ ที่ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดบนถนน ให้การยึดเกาะ ที่ยอดเยี่ยม ควบคุมและจับความรู้สึกได้ง่าย ไม่ว่าทางจะเปียกหรือแห้ง

สไตล์สุดเท่ การันตีความฮิต กับ หมวกกันน็อค ZEUS ZS-813

หมวกกันน็อคใหม่จากแบรนด์ ZEUS ชื่อรุ่น ZEUS ZS-813 มาในรูปแบบที่ดุดัน แต่ยังคงความเท่ และสปอร์ตเอาไว้ สีสัน และลวดลายมีความเท่ที่ไม่เหมือนใคร ความพิเศษเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

Honda Monkey x Hot Wheels Limited Edition ใหม่ จำกัดเพียง 150 คัน ราคา 139,900 บาท

CUB House by Honda เปิดตัว Monkey x Hot Wheels Limited Edition 2021 ใหม่ รุ่นพิเศษเอาใจแฟน Hot Wheels โดยเฉพาะ วางจำหน่ายควบคู่กับเซ็ตพรีเมียมสำหรับสะสม ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 150 คัน เคาะราคาจำหน่าย 139 .....

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระเวลาเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วย

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระเวลาเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564

การ์ตูนระดับตำนาน กลับมาให้หายคิดถึง ใน Bilmola Dragon Ball Z Special Edition

การ์ตูนดราก้อนบอล คงเป็นการ์ตูนขวัญใจหลายคนในยุค 90 และแล้วก็กลับมาให้หายคิดถึง ในรูปแบบหมวกกันน็อค Bilmola Dragon Ball Z Special Edition ความพิเศษของหมวกกันน็อครุ่นนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะ

ได้เวลาใส่ FEELING ให้เต็มกับโช้ค Vespa GTS 300

สาวก Vespa GTS 300 ถึงเวลาแก๊งค์รุ่นใหญ่มาเพิ่ม FEELING กันให้สุด! เพราะ Ohlins มากับโช้คหน้าและหลังที่พร้อมให้ทุกคนค้นพบความนุ่มนวลเกินคาด

BMW S1000XR 2022

ปีนี้ BMW ได้เปิดโมเดลใหม่ออกมาเรื่อยๆ และล่าสุดโมเดลใหม่ของรถ BMW S1000XR ตัวปี 2022 จากข้อมูลที่ได้มา S1000XR

โช้คอัพ YSS G-sport smooth สปริงออกแบบใหม่ ขับนุ่มทุกท้องถนน

วันนี้มีโช้คอยากแนะนำให้กับคนที่ชอบการขับขี่ที่นุ่ม นั้นก็คือ โช้คอัพ YSS G-sport smooth คุณสมบัติเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ

ขั้นตอนต่อภาษีรถยนต์ปี 2564 ต่อภาษีรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ผ่าน e-Service

กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกในการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านระบบ e-Service ในปี 2564 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี

2022 KTM RC 8C : The Real Racing

ต้องยอมรับในความคิดของ KTM ที่แรงกล้าด้วยการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ให้ทั้งความแรงและเร็ว ซึ่งถ้าเทียบเป็น ซีซี หรือขนาดความจุ บอกได้เลยว่า KTM ไม่เป็นรองค่ายไหนเลย ตลอดจนเรื่องราวของการแข่งขัน Ready to Rac .....

รอสซี่ ประกาศรีไทร์โมโตจีพี หลังจบฤดูกาล 2021

“เดอะ ด็อกเตอร์" วาเลนติโน่ รอสซี่ ยอดนักแข่งรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลกขวัญใจหลาย ๆ ท่าน เตรียมจะอำลาเส้นทางความเร็ว MOTO GP หลังจบฤดูกาล 2021

Yamaha MT-03 New Dark Blast สปอร์ตเนคเก็ตที่สุดในคลาส 300…สีใหม่ สุดเร้าใจ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ปลุกกระแสความเร้าใจครั้งใหม่ ด้วยสปอร์ตเนคเก็ตที่สุดในคลาส 300 พร้อมปล่อย Yamaha MT-03 New Dark Blast ที่มาพร้อมกับสีสันใหม่ 2 สี 2 สไตล์ สุดเร้าใจ

2021 BMW CE 04 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า 100% โมเดลแรกของทางค่ายที่มาพร้อมหน้าตาจากโลกอนาคต

ในที่สุดทาง BMW Motorrad ก็ได้ทำการเปิดตัวรถสกู๊ตเตอร์รูปแบบพลังไฟฟ้า 100% ของทางค่ายกันไปแล้วแบบสดๆ ร้อนๆ หลังจากที่เปิดตัวเป็นรถคอนเซ็ปต์ไบค์ไปตั้งแต่ปี 2021

DUCATI เปิดตัว Scrambler โมเดลพิเศษ เคาะราคา 4.9 แสน ขายเมืองไทยแค่ 12 คัน

DUCATI Thailand จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ เปิดตัวบิ๊กไบค์โมเดลพิเศษ “Ducati Scrambler Desert Sled Fasthouse” ลิมิเต็ด อิดิชั่น มีเพียง 800 คัน ทั่วโลก

อังกฤษเตือน “กุญแจอัจฉริยะ” ต้องเก็บไว้ในกล่องโลหะเพื่อป้องกันรถถูกขโมย

สภาตำรวจแห่งสหราชอาณาจักร ออกคำเตือนให้เจ้าของรถที่ใช้กุญแจแบบอัจฉริยะ (Keyless) ควรเก็บกุญแจรถไว้ในกล่องโลหะอีกชั้นหนึ่งแม้ว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีอยู่ภายในบ้านก็ตาม มิเช่นนั้นอาจถูกหัวขโมยเชิดรถหนีไ .....

PRIMAVERA 75TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION เวสป้ารุ่นพิเศษในโอกาสเวสป้าครบรอบ 75 ปี

GTS 75TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION ดีไซน์มาเพื่อความพิเศษในโอกาสเวสป้าครบรอบ 75 ปี พร้อมความโดดเด่นของสีทอง Giallo 75TH

Vespa Sprint S 150 i-Get ABS (TFT) ใหม่ เพิ่มจอ 4.3 นิ้ว

When style meets technology, a new attraction is born Sprint S 150 i-Get ABS (TFT) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำกับครั้งแรกที่นำหน้าจอ TFT

6 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ทรงพลังที่สุด และมีขายจริงแล้วในปี 2021

ปัจจุบันกระแสของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หลายค่ายต่างผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เปิดตัวรถใหม่ 6 รุ่น ตอกย้ำอัตราเติบโตครึ่งปีแรก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เดินเกมรุกตลาดรถจักรยานยนต์ในช่วงครึ่งปีหลัง สานต่อความสำเร็จหลังผ่าน 2 ไตรมาส

ขนส่ง งดอบรมใบขับขี่ใหม่ทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบกห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid 19 ประกาศงดการอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ขนส่งฯ แนะนำ “เลื่อนคิว” ทำใบขับขี่ ณ ขนส่งจตุจักรผ่านแอปฯ หลัง 16 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ที่จองคิวรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่ 5 (จตุจักร)

All New Yamaha YZF-R7 2022 มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ ดีไซน์ล้ำ

หลังจากที่ปล่อยให้เป็นกระแสข่าวลืออยู่นานสำหรับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ของค่าย Yamaha ที่ได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ต่างๆ ออกมามากมาย ล่าสุดก็ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ไอเท็มใหม่ Shell Flushing Oil น้ำมันล้างเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพให้รถคุณ

วันนี้ขอแนะนำไอเท็มเด็ดให้กับคนรักรถทุกคนเลยค่ะ น้ำมันล้างเครื่อง Shell Flushing Oil คุณสมบัติของ Shell Flushing Oil จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่า

Honda ADV150 Racing เวอร์ชั่น เสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถ

สำหรับรถ Honda ADV150 นั้นถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่น โดยจุดเด่นของมันก็คือความเอนกประสงค์

5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

การห้ามออกนอกเคหสถาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 27

เปิดตัว Kawasaki Ninja ZX-25R 2022 ในไทยอย่างเป็นทางการ

ในที่สุดก็มีการเปิดตัว Kawasaki Ninja ZX-25R 2022 รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรพลิก้าแบบ 4 สูบเรียงสีสันใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากที่มีการเปิดตัวในอินโดนีเซียไปก่อนหน้านี้

เจาะสเปกและรายละเอียดใหม่ของ 2022 Suzuki Hayabusa

หากพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่ากันว่าแรงที่สุด ต้องมี Suzuki Hayabusa เป็นหนึ่งในสามรุ่นที่ถูกพูดถึงแน่นอน ซึ่งปี 2022

ร้านน่าไป Biker นั่งชิลร่องสวน

Covid ยังไม่ซาเหล่า Biker คงต้องเที่ยวทิพย์กันไปก่อน MOTOFIIX เลยจะขอแนะนำ คาเฟ่ในสวนมาให้นั่งดูกันเพลินๆ ไปก่อน ร้านไหนถูกใจปักหมุดไว้หมด Covid ขี่รถไปชิลกัน

เท่สปอร์ต ดีไซน์ใหม่ โช้ค YSS K1 พรีโหลดปรับได้ เต็มประสิทธิภาพ

เปิดตัวใหม่กับ โช้ค YSS K1 มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ สามารถปรับพรีโหลดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

ที่เค้าว่าว่าเร่งมันส์”ต้นกลางปลาย”มันเป็นยังไง? กับเครื่องยนต์ eSP+ ในรุ่น All New Honda PCX160

เมื่อช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมา ทางค่ายปีกนก Honda ได้ทำการเปิดตัว All New Honda PCX160 โฉมใหม่ ที่เชื่อว่าเพื่อนๆ น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ การปฏิวัติเครื่องยนต์ลูกใ .....

การขนส่งทางบก เล็งยกระดับเข้ม!!! “กลุ่มรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่" กำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ

กรมการขนส่งทางบก เล็งยกระดับเข้ม!!! “กลุ่มรถจักรยานยนต์เดลิเวอรี่” กำหนดข้อปฏิบัติในการขนส่งอาหารและพัสดุ

BMW R 1250 GSA รุ่น 40 Years GS  สำหรับคนชอบความ Exclusive มีเพียง 34 คันในไทย

ผู้บุกเบิกที่มีความละเอียดถี่ถ้วน: เป็นเวลาสี่ทศวรรษที่มีการนิยาม GS ว่าคือความปรารถนาในการเดินทางไปยังดินแดนอันไกลโพ้นและการผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุด R 1250 GS Adventure ในรุ่น “Edition 40 Years GS”

การขนส่งทางบก ยกระดับบริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ได้ทุกคันทุกอายุการใช้งาน

“กรมการขนส่งทางบก” เปิดให้รถเก่า 7 ปี – มอเตอร์ไซค์เก่า 5 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้แล้ว แนะรีบจ่ายก่อนหมดอายุ 90 วัน

เปิดตัว Kawasaki Ninja ZX-25R 2022 ในไทยอย่างเป็นทางการ

ในที่สุดก็มีการเปิดตัว Kawasaki Ninja ZX-25R 2022 รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรพลิก้าแบบ 4 สูบเรียงสีสันใหม่ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

กรมการขนส่งทางบก คลายล็อค 21 มิถุนายน 2564 เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน

ผู้จองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือการอบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิวระหว่าง 16 เมษายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 สามารถเลือกวันและเวลารับบริการได้ก่อน ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

ปตท.ผนึกพันธมิตรร่วมทุน จ่อเปิดตัวมอเตอร์ไซค์อีวี

ปตท.คาดปลายปีนี้ เปิดตัวพันธมิตรร่วมทุนผลิตมอเตอร์ไซค์อีวี พร้อมเจรจากลุ่มเดลิเวอรี่ ทำโมเดลทดลองสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ หลังนำเข้ารถ 30 คัน

GPX DRONE 2021  ชีวิตอิสระแบบมีดีไซน์    

GPX DRONE รถพรีเมียมสกู๊ตเตอร์ หรือรถออโตเมติกรุ่นแรกจาก GPX ที่กระแสมาแรงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัว

เปิดตัวรถสกูตเตอร์ Honda Vision 110 2021

เปิดตัวใหม่ล่าสุด รถมอเตอร์ไซต์ Honda Vision 110 2021 มากับสีใหม่ที่โดดเด่นและลงตัวสุดๆ จะเป็นอย่างไร เราไปดูกันค่ะ

ชุดแต่งใหม่ เวสป้า 2021

Biker สายคลาสสิค มอเตอร์ไซค์ที่เท่ห์ มีสไตล์คู่กายคงหนีไม่พ้น Vespa

2021 MV Agusta Rush 1000

ขอแนะนำรถที่มีเพียง 300 คันในโลก ด้วยการออกแบบ และเครื่องยนต์แบบพิเศษที่มีทั้งความเข้ม ความเท่ห์ และความแรง กับ MV Agusta Rush 1000

ชุดแต่ง Yamaha X max ที่ MOTOFIIX หยิบมาแนะนำให้ลอง

วันนี้เราขอเสนอ 1 ไอเท็ม ที่อยากให้สาวก Yamaha X max ได้ดูแล้วนำไปแต่งรถค่ะ มาดูกันค่ะ

Highlight MOTOFIIX ชุดกันฝน ของชาวไบเกอร์

เราต้องมีตัวช่วยในการขับรถตากฝน นั้นก็คือชุดกันฝน เหมาะกับชาวไบเกอร์ยังไง ไปดูกันค่ะ

ขนส่งฯ เตรียมปรับเกณฑ์ สอบใบขับขี่ "บิ๊กไบค์" ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปี

กรมขนส่งทางบก กำลังพิจารณาปรับเกณฑ์ผู้ขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ใหม่ กลุ่มที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อนเลย จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม

ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง   เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ารถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดดำเนินการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชัน!!!

RIP Jason Dupasquier

ข่าวเศร้าของวงการรถแข่ง 2 ล้อ ในเช้าวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เมื่อ Jason Dupasquier นักแข่งวัยเพียง 19 ปีจากสวิตเซอร์แลนด์ สังกัดทีม Prustel GP เกิดอุบัติเหตุที่โค้ง 9 ต่อเนื่องโค้ง 10 ที่สนาม Mugello ป .....

Suzuki V-Strom 650XT ปี 2021

รถจักรยายนต์สไตล์ทั่วริ่งแอดเวนเจอร์ขนาดกลาง ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ และสีสันใหม่

ํYamaha mt-07 (2021) 690cc 2-cylinder EU5 CP2 engine

ระสิทธิภาพของเครื่องยนต์มาตราฐาน EU5 การใช้งานง่าย และเสียงเครื่องยนต์แน่นยิ่งขึ้น 

อะไหล่แต่งเสริมความหล่อ กับ ท้ายสั้น DNA

ท้ายสั้น DNA เป็นอะไหล่แต่งรถมอเตอร์ไซค์ ที่ชาวไบเกอร์หลายคนต้องมี เพราะจะเพิ่มความเท่ให้กับรถคู่ใจของคุณ

Honda CB1300 Super Four

เอาใจสายยุค 90 กับรูปโฉมคงความคลาสสิค พร้อมความแรงไม่เป็นรองใคร พ่วงกับเทคโนโลยีล้ำสมัยรับปี 2021

New Honda LEAD125 ตอบโจทย์คนมีของ ขนกันได้เต็มสูบ คล่องตัว ประหยัดน้ำมัน

เอ.ที. ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ภายใต้คอนเซปต์ “มอเตอร์ไซค์ของคนมีของ” สง่างามเรียบหรูทุกมุมมอง ตัวรถออกแบบบนพื้นฐานของความเป็นสมาร์ทซิตี้ไบค์

ด่วน!! จองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! จองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยุค Covid ใบขับขี่หมดขับได้ถึงเมื่อไหร่

กรมการขนส่งทางบก เผย!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

สว่างทุกการเดินทาง กับหลอดไฟติดหน้ารถ OSRAM

หลอดไฟติดหน้ารถมอเตร์ไซค์ OSRAM ไฟ OSRAM จะทำให้หน้ารถของคุณสว่างจ้าแบบไม่แสบตา

Kawasaki KLR650 2022

สายลุยคู่ใจที่ออกผจญภัยได้ไกลขึ้นในทุกเส้นทาง กลับมาอีกครั้งพร้อมความแกร่ง ความมั่นใจ และความสบายที่เหนือกว่า

ใหม่ บิ๊กไบค์ MV Agusta ขนาด 950 ซีซี เตรียมเปิดตัวในปี 2023 นี้

เตรียมเปิดตัว บิ๊กไบค์ MV Agusta ขนาด 950 ซีซี อาจจะเปิดตัวในปี 2023 นี้ นอกจากนี้ยังมีการสปอยอีกว่า จะมีแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด

ฉลองครบรอบ 15 ปี เปิดตัว Zero DSR สุดยอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ฉลองครบรอบ 15 ปี ของ Zero DSR เปิดตัว สุดยอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์พร้อมลุยทุกสถานการณ์มาในดีไซน์สปอร์ต

Yamaha Bolt R Spec ABS 2021 เตรียมวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเร็วๆนี้ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2021

สาวกบิ๊กไบค์เตรียมพบกับ Yamaha Bolt R Spec ABS 2021 ที่จะวางขายในประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 8 มิถุนายน 2021

เกิดปัญหา! เรียกคืน Honda BR1000RR-R Fireblade ที่สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา เรียกมอเตอร์ไซค์ Honda BR1000RR-R Fireblade คืน เนื่องจากแผ่นเชื่อมต่อเบาะเกิดความผิดปกติ

ขวัญใจ Vespa ห้ามพลาด! เปิดตัว Vespa Primavera 150 Pic Nic Edition ที่มาเลเซีย

เปิดตัว Vespa Primavera 150 Pic Nic Edition ที่มาเลเซีย อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนเมษายน 2021

ตารางการแข่งขันชั่วคราว WSBK ครั้งที่ 34

ใครที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วไม่ควรพลาด กับการแข่งขัน World SBK 2021

11 กุมภาพันธ์ 2564

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด