×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

PROMOTION


Trip&Treats โปรเด็ดเดือน 10 ที่ Motofiix Thailand

โปรเดือนตุลาคม 65 นี้ พบกับ Trip&Treats โปรเด็ดเดือน 10

Trip&Treats โปรเด็ดเดือน 10 ที่ Motofiix Thailand

โปรเดือนตุลาคม 65 นี้ พบกับ Trip&Treats โปรเด็ดเดือน 10

10 คิวแรก จ่ายค่าแรงเพียง 10 บาท

เดือนตุลาคม 65 นี้ 10 คิวแรก จ่ายค่าแรงเพียง 10 บาทต่อวัน

ซื้อหมวกกันน็อค 1 ฟรี! 2

เคาะโปรเดือนตุลา 65 เมื่อซื้อหมวกกันน็อครับฟรีทันที โม่ง และยังส่งฟรี!!

ซื้อครบ รับฟรีส่วนลด!

โปรเดือนตุลาคม 65 นี้ พบกับ Trip&Treats โปรเด็ดเดือน 10

ยกทับสินค้ามาลดให้จุใจ สดสูงสุดถึง 50%

เดือนตุลาคม 65 นี้ Motofiix คืนกำไรให้กับลูกค้ายกทับสินค้ามาลดให้แบบจุใจลดสูงสุดถึง 50%

3rd anniversary กับดีลเด็ดแบบ 3 ต่อ ที่ Motofiix

3rd anniversary กับดีลเด็ดแบบ 3 ต่อ ที่ Motofiix ครบรอบ 3 ปี Motofiix Thailand จัดโปรโมชั่นคูปอง สินค้าลดราคา และยังมีของแถมแจกกันแบบหนักๆ

3rd anniversary กับดีลเด็ดแบบ 3 ต่อ ที่ Motofiix

กันยายน 65 นี้ 3rd anniversary กับดีลเด็ดแบบ 3 ต่อ ที่ Motofiix ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

9 ที่ดีคือก้าวเข้ามา Motofiix 9 คิว 9 บาท

เข้าใช้บริการที่ Motofiix 9 คิวแรกของวัน จ่ายค่าบริการเพียง 9 บาทเท่านั้น

Shock Price สินค้าร้าน Motofiix ลดสูงสุด 50%

ครบรอบ 3 ปี สินค้าร้าน Motofiix จัดโปรโมชั่น Shock Price

โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคม 2022

โปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคม 2022

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5

กลับมาอีกครั้ง กับโปรโใชั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5

8 คิว 8 บาท เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่

8 คิว 8 บาท เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ 8 คิวแรกต่อวัน ค่าแรงเพียง 8 บาท เท่านั้น

โปรเดือน 8 ลดแหลกที่ Motofiix

โปรเดือน 8 ลดแหลกที่ Motofiix ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

7 คิวแรกต่อวัน จ่ายค่าแรงเพียง 7 บาทเท่านั้น ขอสงวนสิทธิเฉพาะหน้าร้าน

7 คิวแรกต่อวัน จ่ายค่าแรงเพียง 7 บาทเท่านั้น ประจำเดือน ก.ค. 65 ขอสงวนสิทธิเฉพาะหน้าร้าน

โช้คอัพแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 840 บาท

โช้คอัพแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 840 บาท

สินค้าแบรนด์ M.A.D ลดสูงสุด 10%

สินค้าแบรนด์ M.A.D ลดสูงสุด 10%

ต้อนรับเดือน 7 ด้วยโปรเด็ดจาก Motofiix (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

ต้อนรับเดือน 7 ด้วยโปรเด็ดจาก Motofiix (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน) ประจำเดือน ก.ค. 65

ก็ส่งฟรีไปเลยสิคะ สั่งกับเรารับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 200 บาท

ก็ส่งฟรีไปเลยสิคะ สั่งกับเรารับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 200 บาท

ทั้งหล่อ ทั้งเท่ ต้องหมวกกันน็อค Zeus ลดสูงสุด 20%

ทั้งหล่อ ทั้งเท่ ต้องหมวกกันน็อค Zeus ลดสูงสุด 20%

หมวกกันน็อคระดับนักแข่ง SHARK SHOEI SCORPION ผ่อนนาน 0% 10 เดือน

หมวกกันน็อคระดับนักแข่ง SHARK SHOEI SCORPION ผ่อนนาน 0% 10 เดือน

Cardo บลูทูธเสียงเทพ สนุกทุกการเดินทาง คุ้ม 2 ต่อ ส่วนลด 10% ผ่อนนาน 0% 10 เดือน

Cardo บลูทูธเสียงเทพ สนุกทุกการเดินทาง คุ้ม 2 ต่อ ส่วนลด 10% ผ่อนนาน 0% 10 เดือน

คุ้มเกินต้าน!! จองคิวที่ MOTOFIIX รับส่วนลดโซ่สูงสุด 380 บาท

คุ้มเกินต้าน!! จองคิวที่ MOTOFIIX รับส่วนลดโซ่สูงสุด 380 บาท

ของแต่งเต็มยศกับ แบรนด์ DNA เก็บคูปองส่วนลด 10%

ของแต่งเต็มยศกับ แบรนด์ DNA เก็บคูปองส่วนลด 10%

ชางแก๊งนักแต่งห้ามพลาด ของแต่งส่วนลดสูงสุด 30%

ชางแก๊งนักแต่งห้ามพลาด ของแต่งส่วนลดสูงสุด 30%

หนักแค่ไหนก็ไม่กลัว กล่องติดท้ายรถ Kappa ลดสูงสุด 10%

หนักแค่ไหนก็ไม่กลัว กล่องติดท้ายรถ Kappa ลดสูงสุด 10%

เสื้อการ์ดของไบค์เกอร์ ลดสูงสุด 900 บาท

เสื้อการ์ดของไบค์เกอร์ ลดสูงสุด 900 บาท

กลางวันแดดมันแรง มีถุงมือขับรถแล้วหรือยัง ถุงมือ SCOYCO ลดสูงสุด 10%

กลางวันแดดมันแรง มีถุงมือขับรถแล้วหรือยัง ถุงมือ SCOYCO ลดสูงสุด 10%

สุดคุ้ม จองคิวที่ Motofiix รับส่วนลดน้ำมันเครื่อง 10%

สุดคุ้ม จองคิวที่ Motofiix รับส่วนลดน้ำมันเครื่อง 10%

ช้อปกับ Motofiix ส่งฟรีทั้งเว็บ สูงสุด 200 บาท

โปรดีกลางปี ซื้อของทั้งทีจะเสียค่าส่งทำไม!! แต่! เมื่อช้อปกับ Motofiix ส่งฟรีทั้งเว็บไซต์ สูงสุด 200 บาท

คูปองส่วนลดโช้ค YSS มูลค่าสูงสุด 1,080 บาท

ลดให้สุดปัง เก็บคูปองโช้ค YSS รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 1,080 บาท

โซ่สเตอร์ ลดราคาให้ฉุ่มช่ำสูงสุด 10%

โซ่สเตอร์บรนด์ดัง ลดราคาให้ฉุ่มช่ำ ลดสูงสุดถึง 10%

เครื่องแต่งกายสำหรับชาวบิ๊กไบค์ ลดสูงสุด 30%

ยกมาทั้งร้าน เครื่องแต่งกายสำหรับชาวบิ๊กไบค์ ลดสูงสุด 30% ได้แก่แบรนด์

ของแต่ง Revolution ลดสูงสุด 10%

ของแต่งสุดเจ๋ง ไอเท็มเด็ดของชาวไบเกอร์ Revolution ลดสูงสุด 10%

บลูทูธยอดนิยม Cardo ลดสูงสุด 10%

บลูทูธยอดนิยม Cardo เสียงดี การใช้งานที่อึดทน แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน ลดสูงสุด 10%

สัมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัว กล่องติดท้ายรถ Kappa และ GIVI ส่วนลดสูงสุด 600 บาท

สัมภาระเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัว กล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ Kappa และ GIVI ส่วนลดสูงสุด 600 บาท เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

Yoshimura ลดสูงสุด 3,330 บาท

ท่อดัง เสียงดี คุณภาพพรีเมี่ยมส่งตรงมาจากแดนเจแปน ท่อ Yoshimura ลดสูงสุด 3,330 บาท

ไส้กรองคุณภาพดี ลดราคาสูงสุด 10%

ไส้กรองคุณภาพดี ลดราคาสูงสุด 10% แบรนด์ที่ลดราคาได้แก่ HURRICANE, MK และ K&N เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น

MID YEAR SAV/FE YOU จ่ายสะดวก ผ่อนสบายที่ Motofiix (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

MID YEAR SAV/FE YOU จ่ายสะดวก ผ่อนสบายที่ Motofiix (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

6 คิวแรกต่อวัน ค่าแรงเพียง 6 บาทเท่านั้น ขอสงวนสิทธิเฉพาะหน้าร้าน

6 บาท 6 คิว เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ 6 คิวแรกต่อวัน ค่าแรงเพียง 6 บาท

หมวกกันน็อค Shoei แท้ ลดสูงสุด 35%

หมวกกันน็อค Shoei แท้ ลดสูงสุด 35% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ถ่ายน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 65 นี้!! ฟรีทันทีครั้งที่ 5 (ครั้งถัดไป)

ถ่ายน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5 (ครั้งถัดไป)

MAY DAY PAY เล้ยยย(ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

MAY DAY PAY เล้ยยย ที่ Motofiix ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

5 บาท 5 คิว (พฤษภาคม 2565)

เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ 5 คิวแรกต่อวัน ค่าแรงเพียง 5 บาทเท่านั้น

Coupon ช้อปครั้งแรกที่ Motofiix รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท (ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาท)

ช้อปครั้งแรกกับเรา รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท (ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาท)

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5 ครั้ง

พฤษภาคมนี้ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5 (ในครั้งถัดไป)

กันแดด กันลม ถุงมือมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดัง ลดสูงสุด 30%

ด้วยถุงมือมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดัง BACUDA, Komine, SCOYCO และ Taichi ลดสูงสุดถึง 30%

เลือกของดีให้กับ 2 ล้อคู่ใจ ด้วยยางคุณภาพดี เก็บคูปองส่วนลดยาง 5%

คูปองส่วนลดสูงสุด 5% ยางที่ร่วมรายการได้แก่ IRC, Bridgestone และ Deestone

ปลอกแฮนด์ ทนทานแรงมือ Domino ลดสูงสุด 5%

ปลอกแฮนด์สัมผัส "แน่น" "นุ่ม" "นิ่ม" ทนทานแรงมือทุกสัมผัส Domino ลดสูงสุด 5%

ช้อปโช้คของดี ลดสูงสุด 20%

ซื้อโช้ค RCB, OKD และ YSS ที่ MOTOFIIX รับส่วนลดสูงสุด 20%

บลูทูธแบตอึด คุณภาพเสียงดี ต้อง Cardo ลดสูงสุด 10%

บลูทูธ Cardo เสียงดี แบตอึด คุณภาพเยี่ยม ลดสูงสุด 10%

หมวกกันน็อคลดสูงสุด 20%

หมวกกันน็อคแบรนด์ยอดนิยม ลดสูงสุด 20%

ไส้กรองอากาศลด 5%

พฤษภาคมนี้!! ไส้กรองอากาศ ลดสูงสุด 5% สินค้าที่ร่วมรายการได้แก่ HURRICANE, MK และ K&N

ชิลด์หน้ารถ ลดสูงสุด 30%

ชิลด์หน้ารถ สีสโมค กันลม กันฝุ่น พร้อมส่วนลดสูงสุด 30%

MAY DAY PAY พร้อมโปรส่งฟรี!!!

พฤษภาคมนี้ ช้อปให้หนัก เพราะเรามีโปรส่งฟรี ไม่มีขึ้นต่ำ

ผ้าเบรคพรีเมียม Brembo ลด 10%

ผ้าเบรค Brembo มีประสาทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ในทุกสภาวะการใช้งาน พิเศษลดสูงสุด 10%

โซ่ สเตอร์ลดสูงสุด 20%

โซ่ สเตอร์ แบรนด์ดัง Jomtha และ RK ลดราคากระหน่ำ ลดสูงสุด 20%

หน้าร้อนหรรษา ช้อปดีค่าส่งฟรีไปเลย (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

โปรเด็ดหน้าร้อนมาแล้วว ช้อปดีๆ มีที่เรา พร้อมกับส่งฟรีไปเลย

ซื้อยาง Bigbike รับฟรี จุ๊บลมข้องอมูลค่า 500 บาท

ซื้อยาง Bigbike รับฟรี จุ๊บลมข้องอมูลค่า 500 บาท เฉพาะยางที่ร่วมรายการ

ส่วนลดโช้คมูลค่าสูงสุด 840 บาท

โช้คอัพคุณภาพดี ลดราคาสูงสุดถึง 840 บาท

คูปองท่อ Yoshimura สูงสุด 3,330 บาท

ท่อดีส่งตรงมาจากแดนญี่ปุ่น Yoshimura เก็บคูปอง รับส่วนลดสูงสุด 3,330 บาท

ส่วนลดหมวก Shark มูลค่าสูงสุด 3,030 บาท

หมวกกันน็อคฉลาม (Shark) มีโปรเด็ดให้คุณ ลดสูงสุดถุง 3,030 บาท

คูปองส่วนลด cardo ลดสูงสุด 1,250 บาท

บลูทูธยอดนิยม Cardo เก็บคูปองลดสูงสุด 1,250 บาท

ของแต่ง GTR ลดสูงสุด 10%

เมษายน 65นี้ ของแต่งขั้นเทพ GTR ลดราคาสูงสุด 10%

SUMMER FEST สาดโปรเด็ดที่ Motofiix (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

เมษายนนี้ สาดโปรเด็ด ที่ Motofiix ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

4 บาท 4 คิว เมษายน 2565

มา Motofiix 4 คิว แรก ค่าแรงเพียง 4 บาท เมษายนนี้เท่านั้น

Coupon ช้อปครั้งแรกที่ Motofiix รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท (ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาท)

Coupon ช้อปครั้งแรกที่ Motofiix รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท (ซื้อสินค้าขั้นต่ำ 20,000 บาท)

เมษานี้มาสาดโปรเด็ดกัน!! เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5

มษานี้มาสาดโปรเด็ดกัน!! เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันทีครั้งที่ 5 (ในครั้งถัดไป)

คูปองส่วนลดยาง IRC IZ-SS ลด 5%

ยาง IZ-SS ถูกออกแบบเพื่อเอาใจกลุ่มสกู๊ตเตอร์ ยึดเกาะยอดเยี่ยม การตอบสนองต่อการควบคุมที่ดี ลดสูงสุด 5%

KYT ลด 5%

หมวกกันน็อค KYT สไตล์เท่ ลวดลายโดดเด่น แบรนด์ชั้นนำของไทย ลดสูงสุด 5%

ท่อ YOSHIMURA ลด 12% มูลค่าสูงสุด 3,580 บาท

ท่อดี เสียงหล่อ ส่งตรงมาจากแดนญี่ปุ่น YOSHIMURA ลดสุงสุด 12% มูลค่าสูงสุด 3,580 บาท

ชิลด์บังลมลดสูงสุด 20%

ชิลด์บังลม มอเตอร์ไซค์ได้สุดยอด ลดสูงสุด 20%

ของแต่ง GTR ลด 10%

ของแต่งรถขั้นเทพ ดูดีมีสไตล์ทุกมุมมอง ต้องอุปกรณ์แต่งรถ GTR ลดสูงสุด 10%

กรองอากาศลด 5% มูลค่าสูงสุด 100 บาท

คัดกรองสิ่งสกปรกให้กับรถคุณด้วยกรองอากาศ HURRICANE และ K&N ลดสูงสุด 5% มูลค่าสูงสุด 100 บาท

คูปองส่วนลดยาง IRC IZSS ลด 5%

ยาง IZ-SS ถูกออกแบบเพื่อเอาใจกลุ่มสกู๊ตเตอร์ ยึดเกาะยอดเยี่ยม การตอบสนองต่อการควบคุมที่ดี ลดสูงสุด 5%

มีนา มานี่ที่ Motofiix Thailand สินค้า SCOYCO ลดสูงสุด 40%

COYCO อุปกรณ์เสริมความเท่ของเหล่าชาวไบเกอร์ ได้แก่ กระเป๋าเป้ติดถังน้ำมัน, เสื้อการ์ดแข่งมอเตอร์ไซด์ และ กางเกงยีนส์การ์ด ลดสูงสุด 40% แล้วรีบมาช้อปกันที่ MOTOFIIX Thailand

ส่วนลด ZEUS 20% มูลค่าส่วนลดสูงสุด 1,580 บาท

หมวกกันน็อค ZEUS เท่ไม่มีที่ติ คุณภาพยอดเยี่ยม ส่วนลดสูงสุด 20%

คูปองส่วนลด YSS FORK 5%

อัพเกรดโช้คให้มีคุณภาพที่ดี ต้องชุดอัพเกรดโช้ค YSS เก็บคูปองส่วนลด YSS FORK ลดสูงสุด 5%

สั่งซื้อครั้งแรกรับคูปองส่วนลด 100 บาท * ยอดขั้นต่ำ 500 บาท

ช้อปครั้งแรกกับเรา ได้ทันทีคูปองส่วนลด 100 บาท ยอดซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันที ครั้งที่ 5

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ร้าน Motofiix Thailand ครบ 4 ครั้ง ฟรีทันที ครั้งที่ 5

28 กุมภาพันธ์ 2565

3.3 คูปองจุก ส่วนลดเพียบ โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2565 ที่เว็บไซต์ Motofiix Thailand

3.3 มาช้อปที่เว็บไซต์ Motofiix Thailand แจกคูปอง และส่วนลดเพียบ แค่เดือนมีนาคม 2565 นี้เท่านั้น

28 กุมภาพันธ์ 2565

3 คิว 3 บาท มาใช้บริการหน้าร้าน Motofiix ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ ค่าแรงเพียง 3 บาท ต่อวัน

โปรโมชั่นหน้าร้าน Motofiix ประจำเดือนมีนาคม 2565 นี้ เข้ามาใช้บริการหน้าร้าน Motofiix ภายใน 3 คิวแรกค่าแรงเพียง 3 บาท ตลอดเดือนมีนาคม 2565 นี้

28 กุมภาพันธ์ 2565

มีนา มานี่ Motofiix จัดโปรโมชั่นผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2565 นี้ สินค้า และอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

28 กุมภาพันธ์ 2565

ช้อปครั้งแรกที่ MOTOFIIX รับของแถมฟรี!

ขอมอบของสุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ช้อปกับเราครั้งแรก ฟรี!!

1 กุมภาพันธ์ 2565

ช้อป โซ่ สเตอร์ ครั้งแรกที่ MOTOFIIX รับส่วนลดสูงสุด 280 บาท

พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ เมื่อซื้อโซ่ สเตอร์ ครั้งแรกที่ร้าน MOTOFIIX รับส่วนลดสูงสุดถึง 280 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2565

คูปองส่วนลดยางมอเตอร์ไซค์ ลดสูงสุดถึง 25% (เก็บคูปองเฉพาะที่ Website)

คูปองสุดคุ้ม ส่วนลดยางมอเตอร์ไซค์ ลดสูงสุดถึง 25% ยางแบรนด์ดัง ได้แก่ Deestone, Pirelli, Bridgestone และ IRC

1 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งลดทั้งแถม เมื่อซื้อเสื้อการ์ด KOMINE or TAICHI แถมฟรี เสื้ออินเนอร์ WORKING WICKING มูลค่า 1180 บาท

ลดให้ไม่พอ พร้อมของแถมสุดพรีเมียม เมื่อซื้อเสื้อการ์ด KOMINE และ TAICHI รับแถมฟรีทันที เสื้ออินเนอร์ WORKING WICKING มูลค่า 1,180 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2565

ของแต่งสุดเทพ GTR ลดสูงสุด 25%

แต่งรถให้เทพด้วย อุปกรณ์แต่งรถของแบรนด์ GTR ลดสูงสุด 25%

1 กุมภาพันธ์ 2565

เสริมหล่อให้รถคัดโปรดต้อง DNA ลดสูงสุดถึง 25%

เสริมความหล่อให้รถกันหน่อย ได้ทั้งความเท่ และคุณประโยชน์ กันดีด DNA และท้ายสั้น DNA ลดสูงสุดถึง 25%

1 กุมภาพันธ์ 2565

กรองอากาศ (Air filter) ลดสูงสุด 25%

กรองอากาศแบรนด์ดังอย่าง HURRICANE และ K&N ที่จัดโปรโมชันส่วนลดสูงสุดถึง 25%

1 กุมภาพันธ์ 2565

ซื้อโช้คบนเว็บไซต์ รับคูปองส่วนลด สูงสุด 1,600 บาท

ลดโหดแต่ไม่ได้โกรธใครนะ เก็บคูปองส่วนลดโช้ค สูงสุดถึง 1,600 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2565

คูปองส่วนลดหมวกกันน็อค ลดสูงสุด 3,030 บาท

หมวกกันน็อคแบรนด์ดังลดแรง ได้แก่ FUSE, KYT, MT, Random, REAL, RIDER, Scorpion, SHARK และ ZEUS ลดสูงสุด 3,030 บาท

1 กุมภาพันธ์ 2565

ขาลปั๊ปรับปุ๊ปโปรเด็ดที่ MOTOFIIX (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

ขาลปั๊ปรับโปรเด็ดทันที ที่ Motofiix ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

2 บาท 2 คิว (กุมภาพันธ์ 2565)

2 คิว 2 บาท เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ ค่าแรงเพียง 2 บาทต่อวัน

ส่งฟรีทั้งเว็บตลอดทั้งเดือนที่ MOTOFIIX

สินค้าส่งฟรีทั้งเว็บไซต์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สุดคุ้มเดือนแห่งความรัก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

สุดคุ้มเดือนแห่งความรัก เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันที 1 ครั้ง (ในครั้งถัดไป)

ซื้อโช้คกับ MOTOFIIX พร้อมรับของแถมประจำเดือน!

ซื้อโช้คกับเรา รับฟรีของแถมประจำเดือน ของแถมมีจำนวนจำกัด ช้าหมดอดน้าาา!!

ซื้อโซ่ที่ร่วมรายการ พร้อมกับสเปร์ยเคลือบโซ่ ลดทันที 200 บาท

เมื่อซื้อโซ่ Jomthai และ โซ่ RK พร้อมกับสเปร์ยเคลือบโซ่ รับส่วนลดทันที 200 บาท

หมวกกันน็อค Real คู่กับ ปลอกแฮนด์ Domino Black Parco Grip ปกติ 2,950 บาท ลดเหลือ 2,550 บาท

เมื่อซื้อหมวกกันน็อค Real (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) คู่กับปลอกแฮนด์ Domino Black Parco Grip

ซื้อหมวกกันน็อคแบรนด์ดัง พร้อมรับของแถมรวมมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

เมื่อซื้อหมวกกันน็อคที่ร่วมรายการ พร้อมรับของแถมมูลค่าสูงสุดถึง 1,000 บาท

ยาง Pirelli ซื้อ 1 ได้ถึง 2

ซื้อ 1 ได้ถึง 2 เมื่อซื้อยาง Pirelli ตระกูล Diablo Rosso แถมฟรีทันที จุ๊บลมอลูมิเนียม ราคา 250 บาท

ยาง Deestone เริ่มต้นที่เส้นละ 600 บาท

Deestone ยางคุณภาพคุ้ม ราคาดี เริ่มต้นที่เส้นละ 600 บาท

ซื้อ 1 แถม 1 ซื้อซี่ลวดชุบโครเมี่ยม Light Weight แถม ยางใน IRC มูลค่า 80 บาท

เมื่อซื้อซี่ลวดชุบโครเมี่ยม Light Weight แถมฟรี IRC ยางใน มูลค่า 80 บาท

ซื้อผ้าเบรค Ferodo พร้อมน้ำมันเบรค Ferodo รับส่วนลด 10%

ซื้อผ้าเบรค Ferodo เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ พร้อมน้ำมันเบรค Ferodo รับส่วนลด 10%

ลาก่อนปีเก่า ขาลรับปีใหม่ (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

ลาแล้วนะปีเก่า ขาลรับปีใหม่ที่สดใส ซื้อของได้อย่างสบายใจ เราให้ผ่อนสูงสุด 10 เดือน

1 คิว 1 บาท (เฉพาะเดือนมกราคม 2565)

1 คิว 1 บาท เมื่อเปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ ค่าแรงเพียง 1 บาท ต่อวัน

เก็บคูปอง ช้อปสินค้าส่งฟรีทั้งเดือนที่ MOTOFIIX

ช้อปได้ทุกวัน เก็บคูปองส่งฟรีตลอดทั้งเดือนที่ Website MOTOFIIX Thailand ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรี 1 ครั้ง

โปรคุ้มให้ต้นปี เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบ 4 ครั้ง ฟรีทันที 1 ครั้ง (ในครั้งถัดไป) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 65

โปรเด็ด 7 ว้าว

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับโปรโมชั่นว้าว ๆ ที่เว็บไซต์ Motofiix เท่านั้น

ยางแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 30%

ยางแบรนด์ดัง ลดสูงสุด 30%

30 พฤศจิกายน 2564

นวัตกรรมปกป้องเรือนไมล์ FOCUS ลดสูงสุด 50%

นวัตกรรมปกป้องเรือนไมล์ FOCUS ลดสูงสุด 50%

30 พฤศจิกายน 2564

โซ่ RK ลดสูงสุด 60%

โซ่ RK ลดสูงสุด 60%

30 พฤศจิกายน 2564

รวม SET สุดคุ้ม น้ำมันเครื่อง AMSOIL เริ่มต้นที่ 890 บาท

รวม SET สุดคุ้ม น้ำมันเครื่อง AMSOIL เริ่มต้นที่ 890 บาท

30 พฤศจิกายน 2564

YOSHIMURA เก็บคูปองได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาท

YOSHIMURA เก็บคูปองได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 3,000 บาท

30 พฤศจิกายน 2564

Air Filter ส่วนลดสูงสุด 10%

Air Filter ส่วนลดสูงสุด 10%

30 พฤศจิกายน 2564

ปลอกแฮนด์ DOMINO ทนทานแรงมือ ลดสูงสุด 20%

ปลอกแฮนด์ DOMINO ทนทานแรงมือ ลดสูงสุด 20%

30 พฤศจิกายน 2564

แสงสว่างนำทางต้อง สปอร์ตไลท์ PIAA ส่วนลดสูงสุด 650 บาท

แสงสว่างนำทางต้อง สปอร์ตไลท์ PIAA ส่วนลดสูงสุด 650 บาท

30 พฤศจิกายน 2564

GTR ลดสูงสุด 44%

GTR ลดสูงสุด 44%

30 พฤศจิกายน 2564

WORKING WICKING ลดสูงสุด 24%

WORKING WICKING ลดสูงสุด 24%

30 พฤศจิกายน 2564

END YEAR SALE DECEMBER REMEMBER (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

END YEAR SALE DECEMBER REMEMBER (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

30 พฤศจิกายน 2564

12 คิว 12 บาท (ธันวาคม 2564)

12 คิว 12 บาท (ธันวาคม 2564)

30 พฤศจิกายน 2564

สินค้าทุกอย่างส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ที่ Website MOTOFIIX Thailand

สินค้าทุกอย่างส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ที่ Website MOTOFIIX Thailand

30 พฤศจิกายน 2564

TGIF X BRAND's DAY ทุกสัปดาห์สุดปัง สินค้าแบรนด์ดังลดราคาทั้งวีค

สัปดาห์สุดปัง สินค้าแบรนด์ดังลดราคาให้สุดฟิน

30 พฤศจิกายน 2564

มอบสิ่งดีๆ ให้กับรถของคุณ ด้วย M.A.D ลดสูงสุด 20%

ต้องมองสิ่งดีๆ ให้กับรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ ด้วย M.A.D การ์ดหม้อน้ำ ลดสูงสุด 20%

1 พฤศจิกายน 2564

Pirelli ยางนอก Diablo Rosso III ลดเลย 5%

ยางสายฟ้าที่เป็นตำนานทุกท้องถนน Pirelli ยางนอก Diablo Rosso III ลดเลย 5%

1 พฤศจิกายน 2564

KEFLA บังโคลน ลดสูงสุดถึง 10%

KEFLA บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ฝาถัง และหม้อน้ำ ลดให้เต็มๆ ลดสูงสุดถึง 10%

1 พฤศจิกายน 2564

โช๊ค OKD ลดสูงสุด 20%

โช๊คดีๆ ต้อง โช๊ค OKD ลดสูงสุด 20%

1 พฤศจิกายน 2564

P-Tech ลดสูงสุด 20%

P-Tech แคชบาร์ ลดสูงสุด 20%

1 พฤศจิกายน 2564

ถูกใจสายบิ๊กไบค์ หมวกสายคาร์บอน รับคูปองส่วนลด 10%

หมวกกันน็อคสายคาร์บอน เก็บคูปองที่เว็บไซค์ MOTOFIIX ส่วนลดสูงสุด 10%

1 พฤศจิกายน 2564

ซื้อคู่ถูกกว่า เมื่อซื้อสินค้าคู่กัน กล่อง GIVI +แร็ค !!! (Free ติดตั้ง)

ซื้อคู่ถูกกว่าแน่นอน เมื่อซื้อกล่องติดท้าย GIVI + แร็ค ลดสูงสุด 30% แถมติดตั้งให้ฟรี!! ที่

1 พฤศจิกายน 2564

ซื้อของดี อย่างนี้ต้องแถม เมื่อซื้อยาง Continental แถมน้ำยากันรั่วฟรี!

เมื่อซื้อยาง Continental ContiSportAttack 2 และ ContiSportAttack 4 ซื้อยางเป็นคู่ รับฟรีน้ำยากันรั่ว 3 ขวด มูลค่า 1,995 บาท

1 พฤศจิกายน 2564

หมวกกันน็อคส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ที่ Website MOTOFIIX Thailand

คุ้มๆ ของนักช้อปออนไลน์ หมวกกันน็อคทุกแบบ ทุกแบรนด์ ทั้งเว็บไซต์ ส่งฟรี!!! ไม่มีขั้นต่ำ

1 พฤศจิกายน 2564

11 คิว 11 บาท (เฉพาะเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ เท่านั้น!)

โปรเด็ดรับลมหนาว เปลี่ยนโช้ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ 11 คิงแรก 11 บาท

1 พฤศจิกายน 2564

ลอยกระทงมีเดือน 11 แต่ส่วนลดเด็ดๆ มีที่ MOTOFIIX (ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน)

ใกล้ลอยกระทงแล้ว อยากเชิญน้องๆ พี่ๆ ออกมาช้อปปิ้งที่ MOTOFIIX เราให้ผ่อน ยาง โช๊ค หมวกกันน็อค ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน

1 พฤศจิกายน 2564

เครื่องฟิต ทริปนี้ไม่มีถอย Motobatt ลดสูงสุด 5%

อึด ถึก ทน เครื่องฟิต ไม่ว่าทริปไหนก็สบาย กับแบตเตอรี่ Motobatt ลดสูงสุด 5%

ทริปนี้หมดภาระ เพียงติดกล่อง GIVI คลิ๊กรับคูปองเลย ลดสูงสุด 5%

ภาระจะหมดไป ถ้าคุณใช้กล่องติดรถ GIVI จะของเยอะแค่ไหนก็หมดห่วง พร้อมโปรเด็ด ลดสูงสุด 5% เพียงคลิ๊กรับคูปองที่ Website MOTOFIIX Thailand

ให้ใจเต็ม 10 กับคูปองหมวกกันน็อคส่งฟรี ที่ Website MOTOFIIX Thailand

ให้ใจเต็ม 10 รีบมาใช้สิทธิกันนะ คูปองหมวกกันน็อคส่งฟรี ที่ Website MOTOFIIX Thailand

ท่อดัง ราคาโดน Made in Japan ต้อง ท่อ YOSHIMURA ลดสูงสุด 2,000 บาท

ท่อดัง Made in Japan ต้อง ท่อ YOSHIMURA สไตล์เท่ไม่เหมือนใคร ลดสูงสุดถึง 2,000 บาท สามารถช้อปได้ที่ MOTOFIIX Thailand

เพื่อการขับที่ดียิ่งขึ้น ต้องกรองอากาศ ลดสูงสุด 5%

สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมอีกหนึ่งสิ่งเวลาขับรถ เพื่อการขับขี่ที่ดี ต้องที่กรองอากาศกับ MOTOFIIX กรองอากาศ HURRICANE และ K&N ลดสูงสุด 5%

ความคุ้มอยู่ใน DNA เก็บคูปองส่วนลด รับฟรีของแถม แถมลดอีก 7%

คุ้มแค่ไหนถามใจเธอดู กันดีด และท้ายสั้น DNA ลดสูงสุด 7% และยังมีของแถมอีกด้วย เมื่อซื้อ DNA กันดีด แถมฟรีสปูน เมื่อซื้อ DNA ท้ายสั้น แถมฟรีไฟส่องท้าย

ก่อนออกทริป จัดชุดครบสูตรกับ Scoyco ลดสูงสุด 10%

ก่อนออกทริปนี้ ต้องจัดเต็มครบสูตร กับ แบรนด์ Scoyco มีทั้ง เสื้อการ์ด กางเกงยีนส์การ์ด รองเท้า ชุดการ์ดศอก การ์ดเข่า เสื้อฮูดกันฝน ทั้งหมดสูงสุด 10%

ยางดี ราคาโดน ต้อง Pirelli ลดราคาสูงสุด 5%

ยางมอเตอร์ไซค์ สำหรับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ คุณภาพพรีเมียม ยึดเกาะถนนสุดยอด ต้องยาง Pirelli ยางดี ราคาโคตรโดนใจ ลดสูงสุด 5%

ให้ความคุ้ม ลดสุดปัง คูปองเงินสด 100 บาท เมื่อซื้อหมวกกันน็อคครบ 2,000 ขึ้นไป

โปรโมชั่นสุดปังที่มอบให้ลูกค้าทุกท่าน เมื่อซื้อหมวกกันน็อคมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรีคูปองเงินสด 200 บาท ใช้ได้ในรอบบิลถัดไป เมื่อซื้อหมวกกันน็อค 2,000 บาทขึ้นไป

ซื้อ 3 ได้ถึง 4 น้ำมันเครื่อง Motul ซื้อ 3 ขวด รับฟรีไปเลย น้ำยาล้างหัวฉีด มูลค่า 590 บาท

มากับความคุ้ม ซื้อ 3 ได้ถึง 4 เมื่อซื้อน้ำมันเครื่อง Motul 3 ขวดขึ้นไป รุ่นใดก็ได้ รับน้ำยาล้างหัวฉีด มูลค่า 590 บาท

ฝนนี้ ขับขี่ปลอดภัยกับ MOTOFIIX เช็คฟรี 10 รายการ

สามารถเข้ามาเช็คได้ทุกวันที่ MOTOFIIX Thailand ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 นี้ เท่านั้น!

10 คิว 10 บาท ตลอดเดือน 10 ที่ MOTOFIIX Thailland

10 คิวแรก 10 บาท เมื่อเปลี่ยนโช๊ค ยาง น้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ ค่าแรงเพียง 10 บาทเท่านั้น สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ MOTOFIIX Thailand

Head งวดนี้ถ้ายังโดนกิน ก็ช้อปฟินๆ ได้ที่ Motofiix

โปรปลอบใจ โดนหวยกินไม่ต้องเสียใจอีกต่อไป สามารถนำล็อตเตอรี่ไม่ถูกรางวัล งวดวันที่ 1 และ 16 บาท ของเดือนตุลาคม มาแลกเป็นส่วนลดมูลค่า 80 บาท โดนต้องมียอดซื้อ1,000 บาท ขึ้นไป 1 สิทธิ์ต่อ 1 ต่อ 1 คน เท่า .....

โซ่ทองคล้องใจ แต่โซ่มอเตอร์ไซค์ ต้องที่ MOTOFIIX เท่านั้น แถมลดสูงสุด 5%

โซ่มอเตอร์ไซค์ของแท้ ต้องที่ MOTOFIIX เท่านั้น ลดจุใจ ลดสูงสุด 5%

ผ้าเบรค Brembo และ Ferodo คู่หูดูโอ้ จัดเต็มความคุ้ม ลดราคา สูงสุดถึง 5%

ผ้าเบรคระดับโลก Brembo และ ผ้าเบรคระดับตำนาน Ferodo จับคู่ พามาลดราคา สูงสุดถึง 5%

ซื้อโช๊คทั้งที ต้องขับดี ต้องขับสบาย โช๊ค YSS และ โช๊ค OKD ลดสูงสุด 500 บาท

ขับได้ ขับดี แถมโปรดี ประหยัดเงิน 5% โช๊ค YSS และ โช๊ค OKD ลดสูงสุด 500 บาท

Motowolf เพื่อนคู่ใจ เดินทางเมื่อไหร่ ต้องใช้แน่นอน ลดสูงสุด 15%

เดินทางใกล้ หรือไกล มีเพื่อนไว้อุ่นใจกว่านะ ที่ตั้งโทรศัพท์ Motowolf พร้อมเดินทางไปทุกที่กับคุณ พิเศษ!! ลดสูงสุด 15%

ยางสกู๊ตเตอร์ ลดกระฉูด ไม่มีหยุด ลดสูงสุด 20%

ยางสกู๊ตเตอร์ สำหรับรถมอเตอร์ไซต์ขนาดเล็ก ลดกระฉูด ไม่มีหยุด ลดแค่เดือนนี้เท่านั้น ลดสูงสุด 20%

หมวกเฟี้ยวๆ คล่องแคล่วปราดเปรียว ต้อง Real สิครับ ลดสูงสุด 10%

หมวกกันน็อคยอดนิยม เสียงชมเรื่องลือนะขอบอก หมวกกันน็อคสุดเฟี้ยว Real ลดสูงสุด 10%

ขับมอเตอร์ไซค์กลัวตัวดำ ใส่ปลอกแขนทุกวัน ไม่ดำแน่นอน Working Wicking ลด 15%

กลางวันแดดมันแรง งั้นมาใส่ปลอกแขน Working Wicking สิคะ ลดจุกๆ ทั้งเดือน ลดถึง 15%

ปั๊มเบรค Adelin ลดฟินๆ ตลอดทั้งเดือน ลดสูงสุด 52%

ปั๊มเบรค Adelin ลดสูงสุด 52% ลดฟินๆ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นน้าาา ห้ามพลาดกับโปรเด็ดที่ MOTOFIIX Thailand

Shark หมวกสุดโก้ ใส่แล้วโก๋ ไม่โม้นะคับพี่ รีบเก็บคูปองก่อนหมดที่ MOTOFIIX

หมวกดีสุดโก้ ลดจริงไม่ได้โม้นะ หมวกกันน็อค Shark (Race-R Pro GP Lorenzo Winter Test 99) ลดสูงสุด 900 บาท รีบเก็บคูปองที่ MOTOFIIX Thailand

กล่อง GIVI+แร็ค มาเป็นแพค ลดสูงสุด 10%

ไม่ว่าจะของเยอะแค่ไหน ไว้ใจ กล่อง GIVI มาพร้อม แร็ค ลดสูงสุด 10% ง่ายๆ เพียงกดรับคูปองที่หน้าเว็บไซต์

สาธุ 999 เลขนี้เขาว่าดี ซื้อหมวกในเดือน 9 ซื้อเพียง 999 บาท รับโม่ง หรือปลอกแขนฟรี!!

เลข 9 เขาว่าดี แต่อยากซื้อของดี ต้องที่ MOTOFIIX ซื้อหมวกในเดือน 9 ซื้อเพียง 999 บาทรับโม่ง หรือปลอกแขนฟรี

ขอเป็นตุ๊กตาหน้าแฮนด์ของเธอ Moritech ลดทั้งแบรนด์ 20%

ตุ๊กตาหน้ารถไม่ฮิตแล้ว ต้องตุ๊กตาหน้าแฮนด์เท่านั้น แบรนด์นี้ของดี ลดจุกทั้งเดือน อะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ Moritech ลดทั้งแบรนด์ สูงสุด 20%

ฤดูฝนกำลังจากไป MOTOFIIX ห่วงใยคุณ ด้วยใจจริง แลกรับเสื้อกันฝน YAGUSO ฟรี

ห่วยใย จากใจจริง ฤดูฝนยังไม่ผ่านไป ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะ MOTOFIIX มีโปรซื้อครบ 1,999 บาท/บิลใบเสร็จ แลกรับเสื้อกันฝน YAGUSO ฟรี (มูลค่า 490 บาท)

MOTOFIIX ครบ 2 ปี น้องเค้าดีลดให้พี่ทั้งเดือน ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

แฮปปี้เบิร์ดเดย์ MOTOFIIX เดินทางมาถึง 2 ปี มีโปรดีๆ มาให้ ให้ผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 6 เดือน ให้ทั้งใจที่มีเลยค่าา แล้วมาช้อปพร้อมกันที่ MOTOFIIX Thailand

Motul แจกแหลก แจกจริง เมื่อซื้อน้ำมันครบ 3 ขวด รับฟรีน้ำยาล้างหัวฉีด

Motul แจกฟรีไม่มีหยุดพัก เมื่อซื้อน้ำมันเครื่องครบ 3 ขวด รับฟรีไปเลย!! น้ำยาล้างหัวฉีด

เครื่องไม่ฟิต สตาร์ทติดยาก ต้องน้ำมันเครื่อง Mobil กดรับคูปอง ลด 8% + ของแถมมากกว่า 200 บาท

เป็นมิตรกับรถคุณต้อง น้ำมันเครื่อง Mobil ใช้แล้วเครื่องฟิต สตาร์ทติดง่ายแน่นอน กดรับคูปอง ลดสูงสุด 8% ฟรีของแถมมากกว่า 200 บาท

ลดแหลก ถุงมือกันกระแทก 4 แบรนด์ที่คุ้นเคย ลดสูงสุด 780 บาท

ถุงมือกันกระแทก 4 แบรนด์ที่คุ้นเคย เช่น BACUDA, Komine, PRO-BIKER และ Taichi ลดโคตรถูก ลดสูงสุดถึง 780 บาท

ช้อปสุดคุ้ม โซ่-สเตอร์เดือนนี้ ลดสูงสุด 500 บาท

สายวิ่ง สายทัวร์ ต้องจัด โซ่-สเตอร์ เดือนนี้ ลดสูงสุด 500 บาท คุ้มสุดๆ

ลดกระหน่ำทั้งแบรนด์ Working Wicking ลดสุงสุด 30%

ยกความคุ้มมาทั้ง ปลอกแขน และเสื้ออินเนอร์ ลดกระหน่ำทั้งแบรนด์ Working Wicking ลดสุงสุดถึง 30%

ผ้าเบรคแบรนด์ชั้นนำระดับโลก Brembo และ Ferado ลดสูงสุด 200 บาท

ขนความคุ้มมาให้ทุกคน ผ้าเบรคแบรนด์ชั้นนำระดับโลก Brembo และ Ferado ลดสูงสุด 200 บาท

เพื่อนคู่ซี้ ขวัญใจนักบิด Motowolf เริ่มต้นแค่ 153 บาท และยังลดอีก 15%

เพื่อนคู่ซี้ที่จะไปกับคุณได้ทุกที่ ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกล ที่จับโทรศัพท์สำหรับมอเตอร์ไซค์ Motowolf เริ่มต้นแค่ 153 บาท และยังลดอีก 15%

ไม่ต้องเสี่ยงโชค เพราะมีโช้คดีๆ อยู่ที่ MOTOFIIX เก็บโค้ดลดสูงสุด 800 บาท

ของดีแบบไม่ต้องเสี่ยงโชค มีที่ MOTOFIIX โช้คอัพลดราคา เก็บโค้ดลดสูงสุด 800 บาท

แบรนด์นี้สุดโก้ SCOYCO ลดมากจริงๆ ลดสูงสุด 30%

SCOYCO ทั้งถุงมือ และรองเท้า สำหรับไบเกอร์ใส่ออกทริป รับรองเท่ไม่เหมือนใคร และยังมีความพิเศษอีก ลดสูงสุด 30%

เทโค้งอย่างมัน เทขายอย่างถูก!!! ยางมอเตอร์ไซค์ ลดสูงสุด 40%

เทขายอย่างถูก กับแบรนด์ยางมอเตอร์ไซค์ชั้นนำ ลดสูงสุดถึง 40%

เทโค้งอย่างมัน เทขายอย่างถูก!!! ยางมอเตอร์ไซค์ ลดสูงสุด 40%

เทขายอย่างถูก กับแบรนด์ยางมอเตอร์ไซค์ชั้นนำ ลดสูงสุดถึง 40%

หมวกสุดเฟี้ยว ต้อง Real นะครับ มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม!!

ใส่แล้วเฟี้ยว ต้องหมวกกันน็อค Real นะครับ คุ้มสุดกับโปรโมชั่นโคตรเด็ด เพียงเก็บคูปองหน้าเว็บไซต์ ฟรีทันทีค่าจัดส่ง

นวัตกรรมที่สุด แห่งการป้องกัน Flim Focus ลดสูงสุด 40%

Flim Focus นวัตรกรรมพิเศษ ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนเรือนไมล์ ลดสูงสุด 40%

ช้อปครั้งแรกที่ Website MOTOFIIX รับคูปองฟรีค่าจัดส่ง ไม่มีขั้นต่ำ

ของฟรีมีที่ MOTOFIIX เมื่อช้อปครั้งแรกที่ Website MOTOFIIX รับคูปองฟรีค่าจัดส่ง ไม่มีขั้นต่ำ

กักตัว Lockdown มา Shop now ที่ MOTOFIIX ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

มากักตัวด้วยกันไหม ถึงจะ Lockdown แต่ห้ามพลาด Shop now น้าา

โปรดีๆ ขนขบวนความคุ้มมาให้ลูกค้าทุกท่าน การ์ดหม้อน้ำ MAD ลดสูงสุด 20%

ขนขบวนความคุ้มมาให้ลูกค้าทุกท่าน การ์ดหม้อน้ำ MAD ลดสูงสุด 20%

DNA จัดหนักทั้งของแแถม และส่วนลด ลดสูงสุดถึง 10%

แบรนด์ DNA ซื้อแล้วมีของแถม แล้วยังลดไปอีกถึง 10%

เสื้อการ์ดสำหรับไบเกอร์สายเที่ยว สายทัวร์ เสื้อการ์ดลดสูงสุด 1,000 บาท

เสื้อการ์ดสำหรับไบเกอร์ลดด้วยกันทั้งหมดถึง 4 แบรนด์ BACUDA KOMINE SCOYCO และ TAICHI

แบรนด์ยางชั้นนำ ลดพิเศษ สูงสุดถึง 45%

แบรนด์ยางชั้นนำ ของร้าน MOTOFIIX ลดราคาพิเศษ

กันทุกรอยขีดข่วน ฟิล์ม Focus ลดสูงสุด 40%

ฟิล์ม Focus ติดเรือนไมล์ กันรอยได้ทุกรูปแบบ ลดสูงสุด 40%

แบรนด์ผ้าเบรคระดับสนามแข่งโลก ผ้าเบรค Brembo ลดสูงสุด 10%

แบรนด์ผ้าเบรคระดับสนามแข่งโลก ผ้าเบรค Brembo ลดสูงสุด 10%

แบตเตอรี่อึด นำเข้าจากอเมริกา Motobatt ลดสูงสุด 30%

แบตเตอรี่พลังอึด สายพันธ์ุแท้จาก อเมริกา Motobatt ลดสูงสุด 30%

MOTOFIIX ใจดี จัดให้ ถุงมือหั่นครึ่งราคา ลดสูงสุด 50%

ขอแนะนำให้ชาวไบเกอร์ทุกๆ คน ถุงมือหั่นครึ่งราคา ลดสูงสุด 50%

คุ้มสุดยอด โช้ค YSS ลดสูงสุดถึง 1,700 บาท

โช้ค YSS ลดสูงสุดถึง 1,700 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 นี้ เท่านั้น!!!

เมื่อยก็พัก หนักก็วาง Motowolf ลดสูงสุด 40%

เมื่อยก็พัก หนักก็วาง เรามีตัวช่วยให้คุณไม่ต้องถือโทรศัพท์ขณะขับรถ

ช้อปหมวกคุ้มที่ MOTOFIIX ทั้งส่งฟรี+ของแถม

ช้อปสุดคุ้มหมวกกันน็อค MOTOFIIX มีโปรดีๆ ทั้งส่งฟรี และยังมีของแถม

ผ่อนฉ่ำโดนใจ นานสูงสุด 6 เดือน

หน้าฝนแล้วมาช้อปกัน และยังมีความพิเศษ ผ่อนฉ่ำโดนใจ นานสูงสุด 6 เดือน

จ่ายหนักเป็นเบา #SAVE ตัวเอง ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน

โปรโมชั่น MOTOFIIX ลดจัดหนักจัดเต็ม แถมยังผ่อนนานสูงสุด ถึง 10 เดือน

จ่ายหนักเป็นเบา #SAVE ตัวเอง ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน

โปรโมชั่น MOTOFIIX ลดจัดหนักจัดเต็ม แถมยังผ่อนนานสูงสุด ถึง 10 เดือน

ช้อปสุดคุ้ม การ์ดหม้อน้ำ MAD ลดสูงสุด 30%

ให้ลูกค้าได้ช้อปสุดคุ้ม การ์ดหม้อน้ำ MAD ลดสูงสุด 30%

กันแดด กันลม โปรดี ถุงมือลดล้างสต็อค

โปรโมชั่นสุดพิเศษ ถุงมือลดล้างสต็อค

มาพร้อมกับความคุ้ม MOTOBATT ลดสูงสุด 30%

เอาความคุ้มมาแจกให้กับ ชาวไบเกอร์ทุกๆ คน MOTOBATT ลดสูงสุด 30%

โปรนี้เหมาะสำหรับคนของเยอะ กล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ ลดสูงสุด 30%

กล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ มีทั้งแบรนด์ KAPPA และ GIVI ลดสูงสุด 30%

ลดจัดหนัก น้ำมันเครื่อง Amsoil และ Motul ลดสูงสุด 10 %

ลดจัดหนัก กับ น้ำมันเครื่อง Amsoil และ Motul ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่น่ารักทุกๆ คน ลดสูงสุด 10%

พบกับ 4 แบรนด์เสื้อการ์ด จัดหนัก ลดล้างสต็อค!!!

พบกับเสื้อการ์ด ทั้ง 4 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น BACUDA KOMINE SCOYCO และ TAICHI ลดจัด ลดล้างสต็อค

นักแต่งรถ มีเฮ โปรเด็ด GTR ลดสูงสุด 10%

เอาใจกับสายชอบแต่งรถ มีโปรโมชั่นเด็ดๆ มาฝากค้า อะไหล่แต่งรถของแบรนด์ GTR ลดสูงสุด 10%

โปรดีสำหรับคนชอบเบรค ผ้าเบรค BREMBO ลดถึง 10%

โปรดีสำหรับคนชอบเบรค ไม่ว่าจะเป็นเบรคหน้า หรือ เบรคหลัง BREMBO ลดสูงสุดถึง 10%

โปรสุดพิเศษ กับ ท้ายสั้น DNA โปรนี้มีของแถม!!

โปรสุดพิเศษ กับ ท้ายสั้น DNA ของแถมสุดพิเศษ แถมฟรี ไฟส่องป้าย DNA LED + ขายึดใส่ไฟเลี้ยว DNA

แบรนด์ดังของไทย JOMTHAI ลด 10%

โซ่-สเตอร์ แบรนด์ดังของไทย อย่าง JOMTHAI มีโปรโมชั่นร้อนแรง ลดสูงสุดถึง 10%

โปรโมชั่นเด็ด ยางลดสูงสุด 10%

กลับมาอีกแล้วกับโปรโมชั่นเด็ด ของร้าน MOTOFIIX ไม่ว่าจะเป็นยางนอก หรือยางใน ก็ลดสุดๆ ไปเลยถึง 10%

อยากช้อบ จบที่แชทเดียว

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สั่งได้! เพียง 3 ขั้นตอน

โปรร้อนแรง ท้ายสั้น กันดีด ทั้งคู่มีของแถม!

โปรร้อนแรง ท้ายสั้น และกันดีด ทั้งคู่มีของแถม!!

ลดกระหน่ำ ฉ่ำ SALE KOMINE ลดสูงสุด 20%

ลดกระหน่ำ ฉ่ำ SALE กับ ถุงมือ KOMINE ใส่แล้วราศีจับ ออร่าเปล่งประกาย

ยางไงสิ ก็ยางในร้าน MOTOFIIX ไง ลดสูงสุด 33%

โปรดีๆ แบบนี้ ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว สำหรับใครที่มีแพลนจะเปลี่ยนยาง

กลับมาแล้วจ้า เมื่อซื้อ Mobil รับไปเลย!! กระเป๋าคาดเอว และผ้าบัฟ

กลับมาอีกครั้งกับของแถม Mobil ที่ทุกคนไม่ควรพลาด!!

OK เลยถ้าเธอลด เพราะ OKD ลดสูงสุด 20%

ชีวิตดี๊ดี เพราะ โช้ค OKD พร้อมกับโปรโมชั่นคุ้มสุดๆ ลดสูงสุด 20%

เอาใจชาว YSS กับสิทธิพิเศษ ลดถึง 5%

เอาใจชาวไบเกอร์ โช้ค YSS ลดถึง 5%

โปรสุดคุ้ม กับ ADELIN ลดสูงสุด 50%

ช้อป ปั๊มเบรก ADELIN กับโปรสุดคุ้ม หันครึ่งราคา ลดสูงสุดถึง 50%

ไอเท็มที่ชาว Big Bike ต้องมี SCOYCO ลดสูงสุด 29%

กางเกงกับรองเท้า SCOYCO น่ะ ต้องคู่กัน เพราะเค้ามีโปรโมชั่นดีๆ ลดสูงสุด 29%

นี่ก็ลดอีก กับแบรนด์ WORKING WICKING ลดสูงสุด 22%

YAGUSO New Item ลด 10% GTR ลดกลางปี 10% ซื้อ Motul + ของแถม

ประกาศข่าวดี! ช้อปที่ MOTOFIIX ลดสูงสุดถึง 50%

ข่าวดีสำหรับคนชอบช้อป ช้อปได้แล้วที่ร้าน MOTOFIIX

โปรโมชั่นดีๆ กับ YAGUSO New item ลดสูงสุด 10%

ว้าวว มาพบกับโปรโมชั่นดีๆ ของ YAGUSO พร้อมกับสินค้าตัวใหม่ ซี่ลวด Light Weight

รับฟรี!! น้ำยาล้างหัวฉีดมูลค่า 590 บาท เมื่อซื้อ Motul เกรดใดก็ได้ 3 ขวดขึ้นไป

เมื่อซื้อ Motul เกรดใดก็ได้ 3 ขวดขึ้นไป รับฟรีทันที!! น้ำยาล้างหัวฉีดมูลค่า 590 บาท

SUMMER FRESH! ผ่อนสนุกสุด SUMMER ที่ Motofiix

โปรรับลมร้อน SUMMER FRESH! ผ่อนสนุกสุด SUMMER ที่ Motofiix ไม่ว่าจะผ่อนยาง, โช้คและหมวกกันน็อค ก็ผ่อนง่ายสบายกระเป๋าได้ 0% นานสูงสุด 10 เดือน!

สุขทุกศุกร์ที่ Motofiix กับ TGIF Thanks God it’s FIIXDAY

ศุกร์นี้จะมีแต่ความสุข เพราะ Motofiix จัดโปรเด็ดมาให้ทุกศุกร์ เตรียมพบกับสินค้าลดราคา ที่จัดมาให้อย่างจัดเต็ม! แล้วพบกัน :)

โปรแรงรับลมร้อน CARDO ลด 20%

เพียงซื้อหูฟังบูลทูธ Cardo Bluetooth Packtalk Black Special Edition Pack รับส่วนลดทันที 20% พร้อมจัดจำหน่ายแล้วที่ Motofiix Thailand

หล่อรับ Summer กับ O.K.D ลด 10% ทั้งร้าน

เพิ่ม Feeling การขับขี่ไปกับ O.K.D ลด 10% ทั้งร้าน สร้างประสบการณ์การขับขี่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมโช้ค O.K.D พร้อมจัดจำหน่ายแล้วที่ Motofiix Thailand

ช้อป หมวก รับร้อนกับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงซื้อหมวก แถมโม่งและปลอกแขนพร้อมส่งฟรี !!!

เพียงซื้อหมวกกันน็อครุ่นที่ร่วมรายการ รับทันที โม่งและปลอกแขนพร้อมส่งฟรี มูลค่ารวมกว่า 400 บาท พร้อมจัดจำหน่ายแล้วที่ Motofiix Thailand

โปรโมชั่นสุดพิเศษ ยางลดสูงสุด 36% !!!!!

ยกทัพยางแบรนด์ดัง ลดจัดหนักต้อนรับลมร้อน สูงสุด 36% พร้อมโปรแกรมดูแลยางมูลค่ากว่า 2,000 บาท พร้อมให้บริการแล้วที่ Motofiix Thailand

ซื้อน้ำมันเครื่อง Mobil ฟรี! กระเป๋าคาดเอว หรือ ผ้าบัฟ

เพียงซื้อน้ำมันเครื่อง Mobil กึ่งสังเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ 2 ขวดขึ้นไป

ฟรี! น้ำยาล้างหัวฉีดมูลค่า 590 บาท

เพียงซื้อน้ำมันเครื่อง Motul เกรดใดก็ได้ 3 ขวดขึ้นไป รับทันที น้ำยาล้างหัวฉีดมูลค่า 590 บาท

เริ่ม start แค่ใช้ Motobatt ลดสูงสุด 15%

แบตเตอรี่ Motobatt คุณภาพระดับสนามแข่ง ลดสูงสุด 15% พร้อมจัดจำหน่ายแล้วที่ Motofiix Thailand

RD Airforce 1 หมวกกันน็อคที่เด็ดจัดในทุกย่าน

หมวกกันน็อคแบรนด์ไทย ที่คุณภาพคุ้มเกินราคา

Bilmola เปิดตัวรุ่นใหม่ Veloce2021 ให้คุณจับจองเป็นเจ้าของแล้ว!!

พร้อมอลเวงไปกับหมวกกันน็อคเต็มใบของ Bilmola ได้ที่ Motofiix Thailand

5 กุมภาพันธ์ 2564

Scorpion EXO-R1 /EXO-1400 สายพันธุ์นี้น้ำหนักเบาที่สุดในโลก

พร้อมติดพิษแมงป่องสายพันธุ์นี้กันหรือยัง อยากโดนพิษของ Scorpion มาเจอกันได้ที่ Motofiix

Scorpion Exo R1 Air Alvaro Replica สินค้าแบบ Rare Item ที่คุณไม่ควรพลาด!!

หมวกกันน็อคเต็มใบแบบ limited edition ที่มีเพียงไม่กี่ใบในโลก ใครอยากครอบครองแมงป่องรุ่นนี้ Motofiix พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของ!!

จ่ายแบงค์พันแบบมีเงินทอน ในราคาเพียง 990 บาท‼ ต้อง RIDER รุ่น Revo Red Blood V2

หมวกกันน็อครุ่นใหม่จากทาง Rider กลับมาทวงหมวกดี ราคาโดน กันรุ่น Revo Red Blood V2 ให้คุณเป็นเจ้าของแล้วในราคาเพียง 990 บาท

เดินทางปลอดภัยในปีใหม่ กับ เทพเจ้า DARUMA

DARUAMA เทพเจ้าแห่งความหวัง ความโชคดี พร้อมออกเดินทางกับคุณในช่วงปีใหม่นี้แล้ว‼ เป็นเจ้าของได้แล้วที่ Motofiix Thailand

พบกับ 0% นานสูงสุด 10 เดือนได้แล้วที่ Motofiix Thailand

พบกับ 0% นานสูงสุด 10 เดือนได้แล้วที่ Motofiix Thailand พร้อมการให้บริการจากช่างมืออาชีพ แล้วเจอกัน!

พายุลูกไหนก็ไม่สู้ Real storm Force

Storm force หมวกกันน็อค Real รุ่นใหม่ พร้อมโหมกระหน่ำความรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่ Motofiix แล้ว !!!

ผ่อนง่าย เที่ยวสบาย 0% 10 เดือนทั้งร้าน !!!!!

ผ่อนง่ายเที่ยวสบาย 0% 10 เดือนทั้งร้าน !!! ขั้นต่ำ 3000 บาท

ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง กับโช๊ค YSS Black Series G-SPORT เพียง 750.5 บาท/เดือน

ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง กับโช๊ค YSS Black Series G-SPORT เพียง 750.5 บาท/เดือน

เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า‼ กับหมวก SHARK RACE-R PRO GP #99 LORENZO คุณภาพระดับสนามสู่ถนนจริง?

เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า‼ กับหมวก SHARK RACE-R PRO GP #99 LORENZO คุณภาพระดับสนามสู่ถนนจริง? ?เริ่มต้นจ่ายเพียงเดือนละ 3,030 บาท? ?หากสนใจสินค้าหรือบริการสามารถจองคิว หรือ Walk in เข้ามาใช้บริการ .....

ไม่พร้อมเปลี่ยนยางรุ่นอื่นไม่ต้องกังวล

ไม่พร้อมเปลี่ยนยางรุ่นอื่นไม่ต้องกังวล‼️ เพราะที่ Motofiix ยาง Pirellie รุ่น Angel scooter พร้อมติดตั้งให้คุณแล้ว‼️ พร้อมผ่อน 0% 10 เดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ?

ติดตั้งโช๊ค Ohlins x-max วันนี้ ที่ Motofiix จ่ายเพียงเดือนละ 1,999 บาท/เดือน

ติดตั้งโช๊ค Ohlins x-max วันนี้ ที่ Motofiix จ่ายเพียงเดือนละ 1,999 บาท/เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% นาน 10 เดือน หรือจ่ายสดเพียง 19,990 บาท พร้อมบริการ Pessonal fitting โดยช่างมืออาชีพที่ Mot .....

แบตเตอรี่สนามแข่ง? สู่สนามจริง Motobatt ลดสูงสุด 15% ‼

Motobatt แบตเตอรี่สายพันธุ๋ อเมริกา?? ที่ได้รับการยอมรับจากการแข่งขันในสนามแข่งระดับโลก จากแบตเตอรี่สนามแข่ง? สู่สนามจริง Motofiix ให้คุณเป็นเจ้าของแล้วในราคาสบายกระเป๋า

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด