×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

Review


เลือกผ่อนโช้ค Ohlins Xmax ที่ร้าน MOTOFIIX ให้ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน

มีใจก็ทักมาได้เลย โช้คอัพ Ohlins Xmax ที่ MOTOFIIX

แบตเตอรี่ YUASA (ยัวซ่า) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแน่นอน

แบตเตอรี่ YUASA อีกหนึ่งตัวเลือกของแบตเตอรี่ในท้องตลาด หากใครกำลังเตรียมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ยาง Michelin Road 4 กับความอเนกประสงค์ในการใช้งานที่แท้จริง

หนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม หากใครต้องการเปลี่ยนยางใหม่ใช้งาน Michelin Road 4

กันสะบัด YSS ขนาดแกน 75 มม. ปรับได้ 30 ระดับ ใส่ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่น

มีไว้ก็อุ่นใจกว่า สำหรับกันสะบัด YSS ขนาดแกน 75 มม. ปรับได้ 30 ระดับ 

หมวกกันน็อค Real รุ่นใหม่ล่าสุด Raptor Rising Star ในราคาเพียง 2,200 บาท

กราฟิกใหม่ล่าสุด Rising Star สำหรับหมวกกันน็อค Real Raptor ในราคาจำหน่ายเพียง 2,200 บาท

แนะนำของแต่ง Motowolf ที่ช่วยให้การขับขี่ของคุณสะดวกสบายขึ้น

ไม่มีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีแล้วก็สะดวกสบายขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับ Motowolf ของแต่ง

คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว บลูทูธติดหมวกกันน็อค Vimoto V6,V8 ราคาเริ่มเพียง 1,9xx บาทเท่านั้น

ใครกำลังมองหาบลูทูธติดหมวกกันน็อคไปใช้งาน แนะนำ Vimoto V6,V8 ถูกและดีมีอยู่จริง

แค่ชื่อก็รู้สึกโอเคแล้ว สำหรับโช้คอัพ OKD รุ่น Revo Plus ในราคาเบาๆ

อีกตัวเลือกของโช้คอัพในท้องตลาด สำหรับโช้คอัพ OKD ราคาเบาๆ ใครๆ ก็ซื้อใส่ได้

แนะนำปั๊มเบรค Adelin 14 มม. (ปั๊มทรงตู้ปลา) ในราคาเพียง 1,665 บาท

ได้ทั้งสวยและการใช้งาน สำหรับปั๊มเบรค Adelin 14 มม.

แนะนำหมวกกันน็อคไม่เกิน 4,000 แบรนด์ REAL คุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้เลย

คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอน หมวกกันน็อคไม่เกิน 4,000 แบรนด์ REAL

ชิลด์รถมอเตอร์ไซค์ อุปกรณ์แต่งที่ได้ทั้งความสวยงาม และการตัดลมปะทะที่ดีเยี่ยม

หนึ่งในอุปกรณ์ที่จะช่วยตัดลมไม่ให้ปะทะตัวผู้ขับขี่ ลดอาการเหนื่อยจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี สำหรับชิลด์รถมอเตอร์ไซค์

แนะนำยาง Camel ลาย Maxing Wing Eagle ยางรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก

อาจไม่ใช่ยางที่ดีที่สุด แต่เป็นยางที่ถูกที่สุดแน่นอน สำหรับยาง Came

เสื้อกันฝนอย่างดี คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแน่นอน เริ่มต้นที่ 460 บาทเพียงเท่านั้น

พายุฝนก็ไม่สามารถหยุดเราได้ แนะนำเสื้อกันฝนอย่างดีเริ่มต้นที่ 460 บาทเพียงเท่านั้น

ลองใช้ดูแล้วอาจติดใจ น้ำมันเครื่อง Amsoil รถมอเตอร์ไซค์

เลือกใช้ของดี ยิ่งเพิ่มความทนทาน สำหรับน้ำมันเครื่อง Amsoil รถมอเตอร์ไซค์ หนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของน้ำมันเครื่อง

Kappa กล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก หนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ราคาไม่แรง และสามารถใช้งานได้จริง สำหรับกล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก Kappa

แนะนำหมวกกันน็อคเต็มใบสีเขียว ราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท

หมวกกันน็อคเต็ม พร้อมมีให้คุณเลือกหลายแบรนด์ หลายราคา ซึ่งมาพร้อมคุณภาพที่ไว้ใจอย่างแน่นนอน ที่ MOTOFIIX

แนะนำยางรถมอเตอร์ไซค์รีดน้ำ ถูกและดีมีอยู่จริง

ไม่หวั่นไม่กลัวกับถนนเปียก ถนนลื่น ด้วยยางรถมอเตอร์ไซค์รีดน้ำที่ถูกและดี

แนะนำเสื้อการ์ด Komine แบรนด์ดังระดับโลก ในราคาที่เป็นมิตร

สวมใส่ครั้งใด ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับอุปกรณ์อย่างทางเสื้อการ์ด Komine กับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

แนะนำโช้ค YSS Grand Filano รุ่น K-Euro ในราคาจำหน่ายเพียง 3,190 บาท

พร้อมเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้น ด้วยโช้ค YSS Grand Filano รุ่น K-Euro

จะขับขี่บนถนนปกติหรือจะลงแทร็กก็ไม่ใช่ปัญหา กับยางสปอร์ต Continental ContiSportAttack4

Continental ContiSportAttack4 หนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของยางสปอร์ตที่ยอดเยี่ยม ใช้งานได้ทั้งถนนปกติและแทร็กสนาม

หมวกกันน็อควิบาก SHOEI Hornet ADV Navigate ในราคา 21,000 บาท

พร้อมตอบสนองทุกการเดินที่ยอดเยี่ยม หมวกกันน็อควิบาก SHOEI Hornet ADV Navigate ในราคา 21,000 บาท

หมวกกันน็อค Raiden รุ่น Warrior คุ้มค่าในราคาที่คู่ควร เริ่มต้น 1,990 บาท

ถูกและดีมีอยู่จริง สำหรับหมวกกันน็อค Raiden รุ่น Warrior รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี 2022

แนะนำยางมอเตอร์ไซค์ราคาถูก CORSA R93 และ IRC IZSS ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ยางรถมอเตอร์ไซค์สายสปอร์ต ในราคาที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ สำหรับ CORSA R93 และ IRC IZSS

แนะนำชิลด์หน้าแต่ง Honda Forza, Yamaha Xmax และ Nmax ในราคาที่สบายกระเป๋า

ราคาจับต้องได้ แข็งแรงทนทาน ใครที่กำลังมองหาชิลด์หน้ารถ Honda Forza, Yamaha Xmax และ Nmax แนะนำให้มาที่ MOTOFIIX

GTR อะไหล่แต่งสำหรับ Honda Froza, Yamaha Xmax และ Aerox

ของแต่งเพื่อความสวยงามของรถ ประกันเครื่องไม่ขาดแน่นอน สำหรับ GTR อะไหล่แต่งของ Honda Froza, Yamaha Xmax และ Aerox

หมวกกันน็อคเต็มใบ Bilmola Defender 2022 ออฟชั่นจัดเต็มในราคา 2,790 บาท

ออฟชั่นอัดแน่นในราคาเพียง 2,790 บาท กับหมวกกันน็อคเต็มใบ Bilmola Defender ลายใหม่ประจำปี 2022

แนะนำยางสปอร์ตในราคาประหยัด Corsa Platinum R93

มั่นใจในทุกสภาพถนน สำหรับยาง Corsa Platinum R93 ตอบโจทย์การขับขี่แบบสปอร์ตในราคาสุดประหยัด

ยาง IRC IZ-Ss สำหรับชาวไรเดอร์ที่ขับรถสกู๊ตเตอร์ ถูกและดีมีอยู่จริง

คุ้มค่าในราคาที่คู่ควร สำหรับยาง IRC IZ-Ss ที่ชาวไรเดอร์ต้องชอบใจ ทั้งราคาถูกและใช้งานดี

โช้ค YSS Honda Wave 110i / 125i รุ่น G-Series Smooth ในราคา 4,200 บาท

ใส่ได้ทั้ง Wave110i และ 125i สำหรับ YSS G-Series Smooth โช้คอัพตรงรุ่นของ Honda Wave

หมวกกันน็อคเต็มใบ Real Hurricane Koi Sakura ใหม่ล่าสุดประจำปี 2022 ราคาเพียง 2,450 บาท

พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคา 2,450 บาท หมวกกันน็อคใหม่ล่าสุด Real Hurricane Koi Sakura

แนะนำ Avex DX หมวกกันน็อคเต็มใบในราคาไม่เกิน 1,000 บาท

สมเหตุผล ตามราคา มีมาตรฐานความปลอดภัยรับรอง สำหรับหมวกกันน็อคเต็มใบ Avex DX ที่มาในราคาเพียง 850 บาท

หมวกกันน็อค Bilmola 2022 รุ่น Rapid RS ลายใหม่ล่าสุด ในราคาเพียง 2,290 บาท

ใส่ก่อน เท่ก่อน สำหรับหมวกกันน็อค Bilmola 2022 รุ่น Rapid RS ใหม่ล่าสุด กับลายกราฟิกเหรียญคริปโตถึง 6 แบบ

กรอบป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ราคาถูก 50-70 บาทเพียงเท่านั้น

แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยืนยาว สำหรับกรอบป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ทำจากสเตนเลสน้ำหนักเบา มีให้เลือกหลายสีสัน

โช้คอัพ YSS Click 160 รุ่น G-Sport ปรับ 3 จุด พร้อมสปริงทางเลือก ในราคา 4,100 บาท

เสริมสมรรถนะในการขับขี่ให้ดีกว่าเดิมด้วย โช้คอัพ YSS Click 160 รุ่น G-Sport ในราคา 4,100 บาท

หมวกกันน็อค SENSHO รูปทรงสปอร์ต ออฟชั่นจัดเต็ม ในราคา 2,500 บาท

หนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจของหมวกกันน็อคเต็มใบราคา 2,500 บาท สำหรับหมวกกันน็อค SENSHO รุ่น AM73, M6, RIDER X LIFE และ GEOMETRIC WOLF

ทั้งสวยและมีประโยชน์ น็อตปลายแฮนด์กัดลาย GTR V2 ในราคา 430 บาท/คู่

เพิ่มสีสันที่โดดเด่นให้กับรถคุณด้วยน็อตปลายแฮนด์กัดลาย GTR V2 ในราคา 430 บาท/คู่ รองรับรถรุ่น ADV, PCX, Forza และ Xmax

ที่จับมือถือมอเตอร์ไซค์ MOTOWOLF ล็อกแน่น แข็งแรง ทนทาน และไม่เป็นสนิม

ล็อกแน่น แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สำหรับที่จับมือถือมอเตอร์ไซค์ MOTOWOLF

โช้คหน้า Vespa YSS Ecoline สำหรับรุ่น Sprint150 และ Primavera

ตัวเลือกในการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ Vespa ของคุณ ด้วยโช้คอัพหน้า YSS Ecoline

มือเบรค มือครัช PCX แบรนด์ GTR ให้คุณได้หล่อเท่ในราคาเพียง 1,355 บาท

ของดีมีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ สำหรับมือเบรค-มือครัช แบรนด์ GTR งานเกรด CNC

โช้ค Ohlins Vespa Sprint 125/150 ในราคาจำหน่ายที่ 12,830 บาท

ได้ทั้งความหล่อ ความเท่ และได้สมรรถนะในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยม สำหรับโช้ค Ohlins Vespa Sprint 125/150 รหัส PI802 ในราคา 12,830 บาท

กล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูก สำหรับ SHAD รุ่นเริ่มต้น 

ราคากำลังดี กับคุณสมบัติในการใช้งานที่เหมาะสม สำหรับกล่องติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ SHAD 

เสื้อกันฝนอย่างดีแบรนด์ Scoyco สำหรับใส่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

แม้จะมีราคาจำหน่ายที่สูง สำหรับเสื้อกันฝนอย่างดีแบรนด์ Scoyco แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันฝนระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายแน่นอน

โช้ค Profender Nmax รุ่น X-Series ในราคา 11,900 บาท

ได้ทั้งหล่อ ได้ทั้งการเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ สำหรับโช้ค Profender Nmax รุ่น X-Series ที่มีราคาจำหน่ายเพียง 11,900 บาท

โช้ค Profender Forza350/ADV350 รุ่น Flash Series ในราคา 5,500 บาท

เพิ่มสมรรถการขับขี่ของรถ ด้วยโช้ค Profender Forza350/ADV350 รุ่น Flash Series ในราคา 5,500 บาท

Fork Upgrade Kit Click160 ชุดอัพเกรดโช้คอัพหน้า ในราคา 3,700 บาท

อัพเกรดโช้คอัพหน้าให้ดีขึ้น ด้วย Fork Upgrade Kit รุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda Click160 โดยมาพร้อมราคาจำหน่ายที่ 3,700 บาท

โช้คอัพ Ohlins Yamaha Nmax รหัส YA020 กับนิยามที่ว่า เจ็บแต่จบ

สมรรถนะก็ได้ ความเท่ก็ได้ สำหรับโช้คอัพ Ohlins Yamaha Nmax รหัส YA020 โช้คอัพตรงรุ่นของ Yamaha Nmax

โช้ค YSS ADV 350 รุ่น G-Top ใหม่ล่าสุด ในราคา 1.59 หมื่นบาท

พร้อมวางจำหน่ายแล้ว สำหรับโช้ค YSS ADV 350 รุ่น G-Top สนนราคาจำหน่ายที่ 15,900 บาท

โช้คอัพ SHOWA FORZA 350/300 และ SHOWA Xmax 300 ในราคา 39,600 บาท

เจ็บแต่จบ โช้คอัพ SHOWA FORZA 350/300 และ SHOWA Xmax 300 พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แนะนำหมวกกันน็อคเต็มใบราคาถูก ไม่เกิน 2,000 บาท ในปี 2022

เลือกซื้อหมวกกันน็อคเต็มใบราคาถูก ด้วยงบประมาณไม่เกิน 2,000 บาท มีรุ่นไหนน่าซื้อใช้งานบ้าง

หมวกกันน็อคเต็มใบ SOMAN ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท

คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป สำหรับหมวกกันน็อคเต็มใบ SOMAN ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท

โช้ค YSS Click 160i รุ่น G-Plus ใหม่ล่าสุด ในราคาเพียง 2,400 บาท

ใหม่ล่าสุดโช้ค YSS Click 160i รุ่น G-Plus ในราคาที่ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ โดย โช้ค YSS Click 160i รุ่น G-Plus ราคาเพียง 2,400 บาท

หมวกกันน็อค Shoei X-Spirit 3 ซีรีส์หมวกสำหรับนักแข่ง

หมวกกันน็อค Shoei X-Spirit 3 กับราคาที่ต้องจ่ายถึง 26,500 บาท มีความคุ้มค่าแค่ไหน ทาง MOTOFIIX มีคำตอบ

สายบรรทุกต้องถูกใจ กล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ SHAD

อุปกรณ์เสริมอย่างทางกล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ SHAD พร้อมทำให้คุณตอบโจทย์การเดินได้ดีกว่าเดิม ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้น

โช้คอัพ Yss G-Top กับ Yss G-Sport เลือกใช้งานตัวไหนดี

เคลียร์ให้ชัดเจน ระหว่าง Yss G-Top กับ Yss G-Sport ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง รุ่นไหนเหมาะใส่ใช้งานในชีวิตประจำวัน รุ่นไหนให้สมรรถนะที่ดี

MOTOBATT QUADFLEX กับคุณสมบัติเรื่องความอึด และไฟแรง

ค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์เยอะ ค่า Ah ที่มากกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทั้งหมดนี้คือข้อดีของ MOTOBATT QUADFLEX

Profender SeriesX โช้คหลัง Monkey 125 รุ่นใหม่ล่าสุด

อีกหนึ่งตัวเลือกของใครที่ใช้ Honda Monkey 125 ที่อยากเปลี่ยนโช้คหลังใหม่ โดย Profender SeriesX เป็นโช้คหลัง Monkey 125 รุ่นใหม่ล่าสุด

ทำไมต้องซื้อ Motobatt Gel เรามีคำตอบ

ไฟแรง จุไฟเยอะ อายุการใช้งานยาวนาน จุดเด่นหลักๆ ของแบตเตอรี่ Motobatt Gel

แนะนำหมวกกันน็อค KYT ในราคาไม่เกิน 4,500 บาท

แนะนำหมวกกันน็อค KYT ในราคาไม่เกิน 4,500 บาท โดยเป็ยหมวกรุ่นใหม่ประจำปี 2022 ที่มาพร้อมสีสันลวดลายใหม่

สแตนตั้งรถมอเตอร์ไซค์ มีไว้ก็ไม่เสียหาย

อุปกรณ์ที่คนใช้รถบิ๊กไบค์ต้องมี ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกหลายแบบ หลายราคา เวลาซื้อต้องดูแค่วัสดุ ความแข็งแรงของสแตนตั้งรถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก

คุณภาพอัดแน่น หมวกกันน็อคเต็มใบ KYT รุ่น NFR ในราคา 3,990 บาท

ใหม่ล่าสุดประจำปี 2022 หมวกกันน็อคเต็มใบ KYT รุ่น NFR

แนะนำถุงมือขับมอเตอร์ไซค์กันแดด มีตัวเลือกแบบไหนบ้างในท้องตลาด

แดดมันร้อนจนแสบมือ ถุงมือขับมอเตอร์ไซค์คือคำตอบนี้

ผ้าบัฟมอเตอร์ไซค์ GIVI สวมใส่สบาย ในราคา 199 บาท

ผ้าบัฟอเนกประสงค์ GIVI ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เนื้อผ้าใส่สบาย แห้งเร็ว

กระเป๋าคาดเอวมอเตอร์ไซค์ TAICHI รุ่น RS ในราคา 1,990 บาท

มีไว้ก็ไม่เสียหาย กระเป๋าคาดเอว มอเตอร์ไซค์ TAICHI กับความจุ 5 ลิตร และกันน้ำแบบ 100%

แนะนำหมวกกันน็อคราคาไม่เกิน 1,200 บาท คุณภาพมาตรฐาน มอก.

หมวกกันน็อคในราคา 1,200 บาท ที่ใครๆ ก็สามารถจับต้องได้ ซึ่งมาพร้อมมาตรฐานที่ได้ มอก. รับรองคุณภาพ ความปลอดภัย

K&N ไส้กรองอากาศ กับอายุการใช้งานที่ยืนยาว

พร้อมให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณ มีสุขภาพดีด้วยไส้กรองอากาศ K&N

หัวเทียน NGK กับเทคโนโลยีเฉพาะตัว

หัวเทียน NGK กับคุณสมบัติ กำลังไฟดี ทนทาน ยาวนานหายห่วง

Metzeler Karoo Street ยางกึ่งวิบากสำหรับบิ้กสกู๊ตเตอร์

ยาง Metzeler Karoo Street รถบิ้กสกู๊ตเตอร์สายลุย ตอบโจทย์ทุกเส้นทางการขับขี่ใช้งาน

โม่งขับมอเตอร์ไซค์ Airy สวมใส่ง่าย บางนุ่ม กัน UV

หนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ สำหรับโม่งขับมอเตอร์ไซค์ Airy ที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมาย และยังมีปลอกแขนเพิ่มให้ใช้งานอีกด้วย

Cardo บลูทูธติดหมวกกันน็อค รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี 2022

บลูทูธติดหมวกกันน็อค Cardo หนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณไม่ขาดการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนมีเพลงฟังระหว่างขับรถมอเตอร์ไวค์

ประกันยางรถมอเตอร์ไซค์ แบบไหนบ้างที่สามารถเคลมได้ 

ยางบวม ยางแตก และยางแตกลายงา ทั้งหมดนี้สามารถเคลมประกันยางรถมอเตอร์ไซค์ได้ไหม และแบบไหนที่ไม่สามารถเคลมได้

ผ้าเบรค Ferodo อีกหนึ่งในทางเลือกของชาวไบค์เกอร์

แบรนด์ Ferodo ผ้าเบรค หนึ่งทางเลือกของใครที่ต้องการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ มีให้เลือกหลายเกรดและหลายราคา คุ้มค่าอย่างแน่นอน

บลูทูธติดหมวก DOMIO รุ่น MOTO PRO กับความสามารถที่ไม่ธรรมดา

แปลกและต่างแตกจากบลูทูธติดหมวกทั่วไปในท้องตลาด สำหรับแบรนด์ DOMIO ที่จะมาพร้อมความสะดวกสบายในการใช้งาน ซึ่งคุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน

หมวกกันน็อค Fuse รุ่น RAZOR กับลวดลายกราฟิก 4 แบบ ในราคา 1,100 บาท

หมวกกันน็อค Fuse รุ่น RAZOR กับ 4 ลวดลายกราฟิกใหม่ประจำปี 2022 สนนราคาที่ 1,100 บาท เพียงเท่านั้น

แนะนำ Deestone ยางรถมอไซค์-สกู๊ตเตอร์ รุ่น Scooterd805

Deestone ยางรถมอไซค์-สกู๊ตเตอร์ รุ่น Scooterd805 ในราคาหลักร้อยต่อเส้นเพียงเท่านั้น ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของยางอยู่ในระดับกลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย

28 กุมภาพันธ์ 2565

YSS K-EURO โช้คอัพเริ่มต้นรถของรถสกู๊ตเตอร์

YSS K-EURO โช้คอัพราคามิตรภาพ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ สนนราคาที่ 2,280 บาท เพียงเท่านั้น สามารถเซ็ทค่าสปริงพรีโหลด

28 กุมภาพันธ์ 2565

หมวกกันน็อคชิลด์ใส ขับง่าย ไม่หลอกตา

หมวกกันน็อคชิลด์ใส ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท ชิลด์ใสไม่มีการหลอกสายค่าผู้สวมใส่แต่อย่างใด

25 กุมภาพันธ์ 2565

หมวกกันน็อคสีมงคล มีใส่ไว้ทั้งปลอดภัย และเฮงแน่นอน

เรื่องหมวกกันน็อคสีมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพียงเท่านั้น ไม่มีข้อข้อพิสูจน์ใดๆ ในเรื่องนี้ได้

25 กุมภาพันธ์ 2565

Pirelli Diablo ROSSO III หนึบดี ไม่มีดิ้น

Pirelli Diablo ROSSO III ยางสายสปอร์ตที่ได้ทั้งวิ่งถนนทั่วไป และจะลงสนามก็เอาอยู่ คุณสมบัติที่เนื้อยางเกาะแน่น ไม่ว่าจะถนนแห้งหรือเปียกก็ตาม

25 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำกล่องท้ายรถมอเตอร์ไซค์ GIVI พร้อมเอาใจสายบรรทุก

แนะนำกล่องท้าย GIVI มาพร้อมราคาที่จับต้องได้ โดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 30 ลิตร เป็นต้นไป

24 กุมภาพันธ์ 2565

ถุงมือ TAICH มาตรฐานจากญี่ปุ่น ในราคาไม่เกิน 2,000

TAICHI ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ ในราคาไม่เกิน 2,000 บาท กับคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดย TAICHI เป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงเรื่องอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

23 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำเสื้อกันฝนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างดี ในราคา 550 บาท

แนะนำเสื้อกันฝนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างดี ในราคา 550 บาท ป้องกันไม่ให้คุณเปียกได้อย่างแน่นอน ในเวลาที่ฝนตกและต้องขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

22 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำหมวกกันน็อคยกคาง ติดตั้งบลูทูธได้

แนะนำหมวกกันน็อคยกคางติดบลูทูธ ในราคาไม่เกิน 5,000 บาท โดยหมวกกันน็อคยกคางติดบลูทูธมีให้เลือกระหว่าง MT HELMET และ Real

21 กุมภาพันธ์ 2565

ตระกูลยาง IRC IZS กับความเหมาะสมในการใช้งานบนถนนปกติ

ยาง IRC IZS ตระกูลยางที่เหมาะใช้งานบนถนนทั่วปกติ โดดเด่นด้วยราคาที่ไม่สูง การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยม และระยะเบรคที่สั้น

18 กุมภาพันธ์ 2565

ขับขี่เร้าใจไปกับท่อสลิปออน Yoshimura R11

ท่อสลิปออน Yoshimura R11 ส่งตรงจากญี่ปุ่น สุ้มเสียงเร้าใจ เพิ่มพละกำลังขึ้นจากเดิม ขับขี่สนุกแน่นอน

18 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเยี่ยมในทุกเส้นทาง ด้วยโช้คอัพ YSS G-Sport Smooth PCX

โช้คอัพ YSS G-Sport Smooth PCX พร้อมมอบความนุ่มหนึบให้แก่คุณ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีของโช้คอัพชั้นนำ โดย YSS G-Sport Smooth PCX ราคา 9,200 บาท

18 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำหมวกกันน็อคมีแว่น ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท

แนะนำหมวกกันน็อคมีแว่น ในราคาไม่เกิน 3,000 บาท หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหมวกแบบเปิดหน้า หมวกแบบยกคาง และหมวกแบบเต็มใบเป็นต้น

17 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำบลูทูธติดหมวก Intercom แบรนด์ Cardo

ไม่พลาดทุกการสื่อสาร และความบันเทิง ในขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ หากเลือกใช้บลูทูธติดหมวก Intercom มาใช้งาน ไม่ว่าจะขับขี่ในเมือง หรือขับขี่ออกทริปทางไกลก็ตาม

15 กุมภาพันธ์ 2565

หมวกกันน็อคคลาสสิค ราคาถูก สำหรับคนงบน้อย 

แนะนำหมวกกันน็อคคลาสสิคสำหรับคนงบน้อย ราคาถูก โดยเป็นหมวกที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ให้คุณมั่นใจในการใช้งานอย่างแน่นอน

14 กุมภาพันธ์ 2565

Bridgestone BATTLAX SC ยางสำหรับรถสกู๊ตเตอร์

Bridgestone BATTLAX SC ยางสำหรับรถสกู๊ตเตอร์ ที่มาพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม โดยยาง Bridgestone BATTLAX SC มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่สกู๊ตเตอร์รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่

11 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำหมวกกันน็อคคาร์บอน ราคาไม่เกิน 10,000 บาท

แนะนำหมวกกันน็อคคาร์บอน ในราคาไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีให้เลือก 2 แบรนด์ ได้แก่ Zeus กับ Bilmola โดยหมวกกันน็อคคาร์บอนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่อง “น้ำหนัก” ที่เบากว่าหมวกกันน็อคทั่วไป

11 กุมภาพันธ์ 2565

แนะนำหมวกกันน็อค KYT ของดีในราคาจับต้องได้

รวมหมวกกันน็อค KYT ของดีในราคาย่อมเยา มีให้เลือกทั้งหมวกเต็มใบและครึ่งใบ โดยหมวกกันน็อค KYT มีระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

4 กุมภาพันธ์ 2565

รู้จักโช้คอัพแบรนด์ Profender รถมอเตอร์ไซค์

โช้คอัพ Profender รถมอเตอร์ไซค์ แบรนด์น้องใหม่ในวงการรถมอเตอร์ไซค์ แต่เป็นหน้าเก่าในวงการรถยนต์ โดยโช้คอัพ Profender จัดได้ว่าเป็นโช้คอัพสัญชาติไทย 100%

4 กุมภาพันธ์ 2565

เสื้อการ์ดมอเตอร์ไซค์ BACUDA ในราคาที่ใครเอื้อมถึง

เสื้อการ์ดมอเตอร์ไซค์ BACUDA แบรนด์เสื้อไทย กับมาตรฐานระดับโลก โดยเสื้อการ์ดมอเตอร์ไซค์ BACUDA จัดได้ว่ามีราคาที่ใครก็สามารถซื้อใช้งานได้

2 กุมภาพันธ์ 2565

CONTISPORT ATTACK4 Sport / Hyper sport ยางที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งบนถนนและในสนาม

ยางสายสปอร์ตที่รองรับรถที่ CC สูงตั้งแต่ 650 cc ขึ้นไป ทั้งความแรง ถนนแห้ง ถนนเปียก ทางโค้ง ครบจบในที่เดียว

รุ่นนี้พี่แนะนำ รวมหมวกยกคาง

หมวกกันน็อคยกคางนี้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของรถ Big Scooter และกลุ่มรถ Big bike สไตล์ทัวร์ริ่ง

Lube71 ผลิตภัณฑ์ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ ในราคาย่อมเยา

Lube71 ผลิตภัณฑ์ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ราคาจับต้องได้ ที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทำความสะอาดโซ่ เบรค ชุดสี และอื่นๆ อีกมากมาย

โช้คไทย OKD ตรงรุ่น Forza

OKD โช้คอัพของแท้ของไทย ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นจัดเต็ม ที่เสมือนโช้คตัวเต็มทั้งรูปทรง และระบบการทำงานของโช้ค

รีวิวยาง Michelin Road 5 ในราคาเส้นล่ะไม่เกิน 9,000 บาท

รีวิวยาง Michelin Road 5 โดดเด่นเรื่องไม่กลัวน้ำ ลุยได้ทุกสภาพถนน โดย Michelin Road 5 ราคาเส้นละ 9,000 บาท มีทอนแน่นอน

ยางสายสปอร์ต IRC IZS + Pirelli Rosso Sport

ยางสปอร์ตที่เหมาะกับบิ๊กไบค์ควรเป็นแบบไหนดีนะ

รีวิวยาง Michelin Pilot Road 4 กับราคาเส้นล่ะไม่เกิน 7,000 บาท

รีวิวยาง Michelin Pilot Road 4 โดดเด่นเรื่องความทนทาน และไม่กลัวน้ำ โดย Michelin Pilot Road 4 ราคาเส้นละ 7,000 บาท มีทอน

หมวกกันน็อครุ่นไหนบ้าง ที่รองรับแผ่นกันฝ้า

แนะนำหมวกรุ่นที่รองรับการใช้งานแผ่นกันฝ้ามาให้ลองเลือกใช้งานกัน

RCB ควรเลือกใช้แบบไหน มาพร้อมกับของแต่งเท่ๆ

ของแต่งยกเซตที่โดดเด่นของแบรนด์ RCB

รวมหมวกชิลด์ปรอท

ชิลด์ปรอทถือเป็นชิลด์ที่ทำหน้าที่ตัดแสงแดดได้ดีที่สุด และทำให้หมวกกันน็อคดูเท่มากขึ้นกว่าเดิม

รีวิวยาง Continental TKC70 กับราคาเส้นล่ะไม่เกิน 7,000 บาท

รีวิวยาง Continental TKC70 ยางสายลุย Off-Road ผลิตจากเยอรมนี โดย Continental TKC70 ราคาเส้นละ 7,000 บาท มีทอน

ทําความสะอาดหมวกกันน็อค เรื่องจำเป็นของคนขับรถมอเตอร์ไซค์ควรทำ

เราควรทําความสะอาดหมวกกันน็อคเป็นประจำ การทําความสะอาดหมวกกันน็อคมีข้อดีมากมาย และสามารถทำได้แบบง่ายๆ ไม่เสียเงิน

Pirelli rosso ll ยางสปอร์ตสายลุย ที่ทุกคันควรใส่

Pirelli rosso ll ยางที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขัน MOTO GP ในสนามต่างๆ ทั่วโลก

DNA กันดีด + ท้ายสั้น คุณภาพที่พรีเมียม

แบรนด์ DNA เพราะมีฟังก์ชั่นที่ครบ ใส่แล้วนอกจากจะสวยโดดเด่น ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะโดนจ่าจับได้

หมวกกันน็อค KYT NFJ แบบครึ่งใบ กับลายกราฟิกเรพพลิก้านักแข่ง

หมวกกันน็อค KYT NFJ ครึ่งใบ ในราคา 2,700 บาท โดยหมวกกันน็อค KYT NFJ มาพร้อมดีไซน์ลายกราฟิกเรพพลิก้านักแข่ง สีสันสดใส

เดินทางไม่มีเหงา ฟังเพลงเพลิน กับ Bluetooth Cardo PacktalkBlack

Bluetooth ที่จะมาแนะนำเป็นตัวที่ให้เสียงละเอียดอ่อนเหมาะสำหรับการฟังระยะใกล้ ๆ ซึ่งถือว่าโดดเด่นเป็นจุดขายชัดเจน

Pirelli DIABLO ROSSO™ CORSA II กับ Pirelli ANGEL™ CITY หยิบตัวไหนมาใช้งานดี

Pirelli ระหว่าง Corsa II กับ Angel City ถ้าเราจะเปลี่ยนเราควรไปจัดตัวไหนมาใช้งานสำหรับรถคู่ใจเรา จะเหมาะสมตรงรุ่น

รวมหมวกตระกูล REAL FALCON

แบรนด์หมวกกันน็อคของไทยที่มีคุณภาพ และมีมามากกว่า 16 ปี และยังเป็นหมวกไทยแบรนด์แรก

Metzeler Karoo Street ยางกึ่งวิบาก สำหรับสกู๊ตเตอร์รถสายลุย

สกู๊ตเตอร์สายลุยไม่ควรผลาด Metzeler Karoo Street ยางกึ่งวิบากที่ถูกออกแบบให้กับรถสกู๊ตไซส์ 300 - 400 ซีซี. โดยเฉพาะ โดยราคา Metzeler Karoo Street ไม่แพงอย่างที่คิด 6 พันบาท มีทอน

กล่อง GIVI เลือกแบบไหน เลือกยังไงดี

กล่อง GIVI Brand จากอิตาลีดีกว่าเราเลือกจากความปลอดภัยให้กับการจัดเก็บสัมภาระ

เทคโนโลยี AGM ในแบต Motobatt ช่วยเพิ่มพลังอีกเท่าตัว

เทคโนโลยี AGM (Absorbent Glass Mat Battery) แบตเตอรี่ชนิดแผ่นใยแก้วดูดซับ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงล้ำสมัย

IRC IZSS ยางดีราคาประหยัดสำหรับสกู๊ตเตอร์ตัวแรง

สำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนยางรถมอเตอร์ไซค์ สกู๊ตเตอร์แล้วยังคิดไม่ได้ว่าเอาตัวไหนดี วันนี้เราหามาแนะนำหนึ่งยี่ห้อที่ราคาน่ารักน่าลุ้น แต่ประสิทธิภาพเยี่ยมใช้งานได้ดี มีคุณภาพ

Conti Attack 2 ยางสปอร์ตสำหรับตัวจริงสายความแรง

ยาง CONTIRACEATTACK 2 STREET เกาะถนนสุดๆ พร้อมเจอทุกสภาวะ ถนนแห้ง ถนนเปียก

รวมหมวก Open Face ที่ใส่ง่าย ถอดคล่อง แต่เปี่ยมไปด้วยความปลอดภัย และคุณภาพ

เราจะมาแนะนำหมวกแบบ Open Face ที่ดูดีมีคุณภาพให้เลือกสรรกัน

YSS G-series โช้คแต่งสำหรับวัยรุ่น สวย ดี คุ้ม ราคากันเอง

โช้คอัพ YSS G-series ของแต่งจัดเต็มที่ราคาไม่ถึงหมื่น

IRC IZ-Ss ยางสุดเทพ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ขนาด 125-350 ซีซี

ยาง IRC IZ-Ss ยางที่สร้างเพื่อรถสกู๊ตเตอร์ขนาด 125-350 ซีซี โดยเฉพาะ ตอบโจทย์การใช้งานในเมือง

แนะนำหมวกกันน็อค 2 แบรนด์ดัง ราคาไม่เกิน 3,000 บาท (ถูก และดี มีอยู่จริง)

หมวกกันน็อคเต็มใบในราคาไม่เกิน 3,000 บาท กับสองแบรนด์ดังอย่างทาง Bilmola และ Real

แบตเตอรี่ MOTOBATT เทคโนโลยีแบตล้ำยุคจากอเมริกัน

MOTOBATT ที่สุดของแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ กับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ MOTOBATT ที่การออกแบบให้ตอบโจทย์รถสมัยใหม่

เปิดกล่อง เปลี่ยนโช้ค YSS G-sport Smooth X-Max

ได้ฤทธิ์ดีตังมี อยากเปลี่ยนโช้คให้กับเจ้า X Max คันโปรด หาข้อมูลมาเยอะจากงบ และความชอบในความความนุ่ม นิ่ง จนมาจบที่ YSS G-sport Smooth

ยางสำหรับสายรถทัวร์ริ่ง Metzeler Tourance

ยางรถมอเตอร์ไซค์ Metzeler Tourance ยางสมรรถนะสูงที่เหมาะสำหรับรถทัวร์ริ่งสายลุยโดยเฉพาะ

อัพเกรดพร้อมโหลดเตี้ย ด้วยชุดโช้คอัพหน้า YSS Fork SPORT KIT

หากใครต้องการจัดทรงรถมอเตอร์ไซค์ให้โหลดต่ำในราคาที่จำกัด ตัวชุดอัพเกรดโช้คอัพหน้า YSS Fork SPORT KIT คือคำตอบที่ยอดเยี่ยม !!

ใหม่ล่าสุด! Real Falcon Spyder หมวกกันน็อคเต็มใบในราคา 2,400 บาท

Real Falcon Spyder หมวกกันน็อคเต็มใบในราคามิตรภาพ โดย Real Falcon Spyder มีให้เลือกถึง 4 สี

Profender เปิดตัวโช้ครถมอเตอร์ไซค์ ตีตลาด Big สกู๊ตเตอร์

โดยเป็นโรงงานโช้คอัพเกรดรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค มีทีมวิศวกรวิจัย และพัฒนาเป็นของตัวเอง (DESIGN CENTER) ทำให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประ .....

3 ตระกูลยาง Pirelli พร้อมลุยทุกที่กับคุณ!!

ยาง Pirelli ก็คือลายยางสายฟ้า ที่จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ และรีดน้ำได้ดีเมื่อขับบนถนนเปียก วันนี้เลยยกมาให้ดู 3 ตระกูลยาง Pirelli แต่ละตระกูลจะเป็นยังไงมาดูกัน

ทำไมยาง Pirelli ถึงเป็นลายสายฟ้า

เพราะยาง Pirelli นิยมใช้ในรถมอเตอร์ไซค์บิ๊คไบค์เป็นจำนวนมาก และต้นกำเนิดลายยางสายฟ้ามาได้ยังไง เรามาดูกัน

Conti Sport Attack 4 ใส่กับรถอะไรได้บ้าง

ยาง Conti Sport Attack 4 เหมาะสำหรับรถบิ๊กไบค์ที่ชอบออกทริป เพราะเทคโนโลยีที่อัดแน่นในยาง ทำให้ยางตัวนี้เหมาะกับสายสปอร์ตที่ชอบออกทริปมากๆ

BILMOLA หมวกกันน็อคที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับยุโรป

หมวกกันน็อค BILMOLA ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (ECE R22.05) และอเมริกัน (DOT, SNELL) สุดยอดหมวกกันน็อคเลยก็ว่าได้ วันนี้เลยยกหมวกกันน็อคที่โดดเด่นมา 3 รุ่น จะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกัน

ใหม่ Ohlins โช้คอัพเติมเต็ม สำหรับรถ Honda Forza

พรีเมียมสกูตเตอร์ ระดับท็อปคลาส ที่ฮิตที่สุดในยุคนี้ ต้องมี Honda Forza อยู่ด้วยแน่นอน จะขี่แบบเดิมๆ ก็เท่อยู่แล้ว แต่อยากเสริมหล่อให้ Honda Forza คันของเรา เอาแบบทั้งหล่อ และทั้งเสริมให้รถเราขับขี่ดี .....

Continental Sport Attack 2 สายตัวท๊อปของ Big Bike สาย Sport

แนะนำยางตัวนี้เลย Continental sport attack 2 ยางของค่าย Continental ที่ออกแบบมาตอบสนองเหล่า Biker Big Bike สาย Sport

หมวกยกคางสุดแนว Real Storm Vega

หมวกกันน็อคยกคางสุดแนว Real Storm Vega มาพร้อมกับสีสันที่โดดเด่น ยกคางขึ้นได้ ทำให้สะดวกสบายในการใช้งาน ใส่แล้วเท่ทุกมุม และที่สำคัญนวมด้านในสะท้อนแสงได้ด้วย มาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมกันว่าจะเป็นยังไงบ้า .....

หมวกกันน็อคสายเฟี้ยวต้อง REAL นะค้าบบ

หมวกกันน็อคเฟี้ยวๆต้อง REAL หมวกกันน็อคแบรนด์ของไทย ที่สุดแห่งนวัตกรรมความปลอยภัย วัสดุดี แข็งแรง และเหนียวมาก ทนต่อแรงกระแทกได้ดีมาก

นวัตกรรมแห่งความสะอาด Liqui moly

ใครที่เจอปัญหาไปออกทริปแล้วหมวกกันน็อคสกปรก หรือมีกลิ่นอับ มีคราบเลาะ ควรจะต้องมีไอเท็มไว้กำจัดคราบพวกนี้ ของแนะนำ Liqui Moly สเปรย์จารบี Racing Helmet interior Cleaner

24 พฤศจิกายน 2564

การดูโช๊ค YSS ของแท้หรือของปลอม มีวิธีดูอย่างไร

โช้คอัพ YSS ว่าของแท้เค้าดูกันยังไง เพื่อป้องกันการพลาดไปโดนร้านที่ขาดจรรยาบรรณย้อมแมวขายเรา

23 พฤศจิกายน 2564

ผ้าเบรค Ferodo ของดี มีคุณภาพจากยุโรป

ผ้าเบรค FERODO คือผ้าเบรคยี่ห้อแรกของโลก ก่อตั้งโดย Herbert Frood นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ ในปี1897 (หรือ พ.ศ. 2440) ได้ประสบความสำเร็จในการหาวัสดุมาผสมทำ เป็นแผ่นจับล้อเหล็กให้ฝืด และหยุดเร็วกว่าเดิม เพื .....

20 พฤศจิกายน 2564

นักบิด Remy Gardner คว้าแชมป์ MOT2 WORLD Champion 2021

นักบิด Remy Gardner คว้าแชมป์ MOT2 WORLD Champion 2021 ตำแหน่ง Intermediate class ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอาชีพนักกีฬาของเขา

19 พฤศจิกายน 2564

ราคาถูกใจ ดีไซน์สุดโดน หมวกกันน็อค 2,000-5,000 บาท

หมวกแบบไหนที่จะเข้ากับเรา แล้วราคาก็ต้องจับต้องได้ วันนี้เลยจะมาแนะนำหมวกกันน็อค 2,000-5,000 ขอบอกว่าดีไซน์ของแต่ละแบบเท่มากๆ

16 พฤศจิกายน 2564

เปลี่ยน PCX 160 ให้เป็นรถระดับโลก แค่เปลี่ยนโช้คหลัง Ohlins

หากคุณต้องการสร้างให้ PCX 160 คันใหม่ของคุณเป็นรถที่ขี่ไปไหนมีแต่คนมอง พร้อมสมรรถณะที่เปี่ยมไปด้วยความแน่น สมูทและมั่นคง ของแต่ชุดแรกๆ ที่ควรเปลี่ยนให้ PCX คือโช๊ค และโช๊คที่เปลี่ยนแล้วจบทั้งคุณภาพ แล .....

14 พฤศจิกายน 2564

เหตุผลที่คุณต้องใช้แบตเตอรี่เจล MOTOBATT

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขับขี่แบบพรี่เมี่ยม กับ “แบตเตอรี่เจล”

12 พฤศจิกายน 2564

รวมหมวกกันน็อคไอเท็มเด็ด แว่น 2 ชั้น

ไอเท็มเด็ดของหมวกกันน็อคที่จะมีไม่กี่รุ่นหนักที่มีแบบนี้ นั้นก็คือ หมวกกันน็อคแว่น 2 ชั้น ที่มีทั้งชิลด์ด้านหน้า และแว่นกันแดดด้านใน กันแดดในตอนกลางวัน มองเห็นได้ชัดในตอนกลางคืน

12 พฤศจิกายน 2564

ทำไมถึงต้องเลือก IRC IZSS

IRC IZSS ยางที่ขึ้นชื่อเรื่องเกาะถนน ยึดเกาะแน่น ออกแบบมาเพื่อเอาใจกลุ่ม Scooter ขับขี่ในเมืองได้อย่างสบาย หรือจะออกทริปก็ได้ แล้วทำไมเราถึงต้องเลือกยาง IRC IZSS งั้นมาดูกัน

12 พฤศจิกายน 2564

รวมหมวกกันน็อคสายคาร์บอน สุดเท่สุดเฟี้ยว

แต่ละตัวคือเป็นที่นิยมในสนามแข่ง จะขับเล่นในสนามแข่งก็ได้ น้ำหนักหมวกไม่หนักจนเกินไป และมีระบบความปลอดภัยในแต่ละรุ่นอีกด้วย จะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกัน

8 พฤศจิกายน 2564

ถูกใจสายซิ่ง วิ่งได้ไร้ขีดจำกัดกับโช๊ค RCB Racing Boy

โช๊ค RCB Racing Boy โช๊คที่มาพร้อมกับความเท่ และดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร พร้อมให้ติดตั้งแล้วที่ MOTOFIIX

8 พฤศจิกายน 2564

เจ้าของแบรนด์ Brembo ตัวจริง มาบอกถึงเทคนิคการเช็คของแท้ กันถูกหลอกลวง

Brembo แบรนด์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก แต่เมื่อเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากก็ย่อมจะมีคนทำของลอกเลียนแบบออกมาหลอกขาย Biker มาอย่างมาก ถึงขนาดเหล่านักขี่สองล้อออกมาตั้งกระทู้วิธีดูของแท้กันให้ .....

7 พฤศจิกายน 2564

กันดีด DNA นวัตกรรมความเท่ที่ครองใจสายแต่ง

DNA ชุดแต่งคู่ใจ Biker ออกแบบภายใต้แนวคิด “ปลอดล็อตดีเอ็นเอความสปอร์ต เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่มีเอกลักษณ์อย่างไม่สิ้นสุด” 

น้ำมันสังเคราะห์ 100 กับ น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ต่างกันอย่างไร

วันนี้มานำความรู้เกี่ยวกับ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 กับ น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ว่าคุณสมบัติจะต่างกันอย่างไร มาดูกันค่าา

วิธีดูแลหมวกกันน็อคหลังออกทริป

วันนี้เลยอยากมาบอกเคล็ดไม่ลับสำหรับการทำความสะอาดหมวกกันน็อคหลังออกทริป มาดูขั้นตอนกันค่ะ

รวมหมวกกันน็อค สุดเท่ ราคาไม่เกิน 1,500 บาท

ขอนำเสนอหมวกกันน็อค สุดเท่ ดีไซน์สุดเฟี้ยว วัสดุเกรดดีมาก ราคาไม่เกิน 1,500 บาท มาดูกัน ว่ามีแบรนด์ไหนบ้าง

คุณสมบัติของลายยาง Angel Scooter

ลายดอกยางที่เรียกว่า “จุดซับแรงกระแทก” เพิ่มเข้ามาเพื่อปรับเปลี่ยนบางส่วนของยางให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยเฉพาะที่หน้าสัมผัสของยางเพื่อให้ยางมีการดูดซับ และลดแรงกระแทกที่มีต่อพื้นถนน

ท่อคุณภาพดี ต้องดีที่เสียง Yoshimura R11 Z900

ท่อ Yoshimura R11 คุณภาพดีไม่เป็นรองใคร มาพร้อมกับเสียงท่อที่โคตรเท่ ใส่แล้ว ไม่ว่าจะขับไปไหนก็มีแต่คนมองเพราะความเท่แน่นอน

หมวกกันน็อคสุดคูล ราคาไม่เกิน 3,000 บาท

ถ้าพูดถึงวัสดุเกรดพรีเมียมมากๆ ใส่แล้วทั้งหล่อ และดูดี ปลอยภัยทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับไปไกลแค่ไหนกก็ปลอดภัยแน่นอน งั้นเรามาดูกันว่าจะมีรุ่นไหนบ้าง

รีวิว ถ่ายน้ำมันเครื่อง Amsoil

ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องที่ Motofiix ที่เดียวนะคะ เพราะเรามีช่างมืออาชีพที่คอยบริการรถมอเตอร์ไซค์ให้กับลูกค้าอย่างดี

แนะนำ YSS G-series ตรงรุ่น Scooter

วันนี้เรามาเลือกโช๊คแต่งมอเตอร์ไซค์ Scooter ของรักของข้า กันในแบบมาตรฐานสูงฝีมือคนไทยกันดีกว่ากับ โช้คอัพ YSS G-series ตรงรุ่นสำหรับ Scooter ทุกยี่ห้อ คำถามแรกที่จะตามมาก็คือ แล้วเพราะอะไรเราถึงควรเลื .....

ขอแนะนำสินค้าระดับโลก ผ้าเบรค FERODO

ผ้าเบรคที่เป็นสินค้าระดับโลก ผ้าเบรค FERODO คุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครคือ เบรคเงียบ เก็บเสียงไม่เกิดเสียงดังรบกวน ประสิทธิภาพที่ดีมากๆ

ทำไม? เราต้องติดกล่อง GIVI ไว้ที่ท้ายรถ

รถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นสามารถติดกล่องท้ายรถได้ ซึ่งคนใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีของเยอะ หรือมีครอบครับ กับสมาชิกสายทัวร์ริ่ง จะต้องใส่กล่องท้ายรถแทบทุกคันเพื่อไว้ใส่ของจำเป็นในการเดินทาง กล่องท้ายรถมีหลากหลายยี่ .....

เอกลักษณ์ที่ลายยาง คุณภาพเกินร้อย กับ Metzeler Sportec Street

Metzeler Sportec Street เป็นยางรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลายยางรูปอักษรพายกรีก ที่สามารถรีดน้ำบนถนนเปียกได้อย่างยอดเยี่ยม จุดเด่น และคุณสมบัติที่โดดเด่นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

เสื้อฮู๊ด Scoyco เสื้อฮู๊ดกันฝน JK61 ใส่กันฝน สู้พายุ

เดือนนี้พายุยังจ่อเข้าเมืองไทยอีกหลายลูกฝนทำท่าจะตกต่อเนื่องทั้งเดือน เสื้อกันฝนตัวเก่าก็ชักเอาไม่อยู่ลำพังจะพึ่งเสื้อกันฝนจากร้านสะดวกซื้อก็คงจะไม่ไหว ตัดสินใจเข้าร้านมาขอคำแนะนำเสื้อกันฝนแบบดีๆ ใส่ล .....

ทำไมถึงต้องยาง Deestone

ยาง Deestone ยางรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับมาตรฐานจากยุโรป มีกระบวนการผลิตที่สุดยอด และใช้วัสดุที่อยู่ในประเทศไทยเป็นหลักในการผลิต วัสดุของประเทศไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

แบตเตอรี่ Motobatt แห้งกับเจลต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันไหมคะ ว่าแบตเตอรี่เจล และแบตเตอรี่แห้งต่างกันอย่างไร แล้วทำไมถึงไม่เหมือนกัน วันนี้เราไขข้อสงสัยกันค่ะ

สินค้าแนะนำ RCB Racing Boy ของชาวสายซิ่ง

สินค้าใหม่ ที่อยากแนะนำ โช๊ค RCB Racing Boy ให้กับชาวสายซิ่ง ขับซิ่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะถนนแบบไหนก็ขับได้สบายเลยค่า ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ ไปดูเพิ่มเติมกันค่า

ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ารับบริการในเดือนกันยายน

ขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่ได้เข้ามาใช้บริการกับ MOTOFIIX ในเดือนกันยายน ทาง MOTOFIIX ยินดีต้องรับลูกค้าทุกคน และยินดีบริการมากๆ เลยค่ะ

ความแตกต่างของการเพิ่มบลูทูธในหมวกกันน็อค

เดือนหน้ามีโปรแกรมไปออกทริปกับรุ่นน้อง รถพร้อม คนพร้อมขออนุญาต ผบ.สูงสุดได้แล้ว ถ้าฝนไม่ตกหนัก น้ำไม่ท่วม โควิคไม่กลับมาอีก คงได้เอา X max 300 ขับไปท่องล่องไกลๆ กับเพื่อนๆ น้องๆ กะเค้าบ้างแล้ว ทีนี้ต้ .....

แนะนำ แบตเตอรี่ที่ อยากให้คุณได้คุ้มค่าในการเปลี่ยน Vespa

เทรนด์การขับ การแต่ง Vespa กำลังมาในปี 2021 นี้ด้วยความคลาสสิค บวกด้วยเมื่อแต่งแล้วจะได้สวยตามสไตล์ที่เราชอบได้อย่างเต็มที่ การดูแลบำรุงรถ Vespa ก็ไม่ยุ่งยากมากหลักๆ ก็คือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แต่อี .....

ถ่ายน้ำมันเครื่อง CB650 ที่ 12,000 km ความแตกต่างที่รู้สึกได้

CB650 คือรถ Big Bike ในอุดมคติของสาย Biker หลายท่านที่นิยมความแรง และความโฉบเฉี่ยวของตัวรถ เหมาะมากกับการขับไปออกทริป การเตรียมตัวสำหรับไปออกทริปก็สำคัญเมื่อรถ CB650 ของคุณได้ระยะครบการเข้าไปเช็คระยะ .....

ชุดแต่ง เสริมหล่อ X Max แบบไม่สนงบในกระเป๋า

สมมุตินะครับสมมุติ สมมุติว่าคุณถูกรางวัลที่ 1 แล้วขอเงิน ผบ.สูงสุดออกมาได้ไม่อั้น Biker อย่างเราๆ จะเอาเงินมาแต่งรถคันโปรดไหม สำหรับผมแล้ว บอกได้คำเดียวว่าไม่เหลือ ขอมโนหน่อยนะครับว่าถ้าถูกขึ้นมาจริงๆ .....

การเซตอัพค่าโช๊คอัพจากช่างมืออาชีพ ที่รู้ใจ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลายรุ่น สิ่งแรกที่เปลี่ยนเป็นประจำลำดับต้นๆ หนีไม่พ้น ”โช๊คอัพ” อาจจะเพราะชอบความสวยงามความเท่ของโช๊คแต่ง และความรู้สึกที่นุ่มนวลเวลาลงหลุมหรือ เด้งเนิน แต่มั่นใจในเวลาเข้าโค้งของโช๊ค .....

ยางใหญ่ซุปเปอร์ไบค์ แม่นยำทุกที่ ต้องยาง ContiSportAttack 4

ยางใหญ่ขวัญใจรถซุปเปอร์ไบค์ เหมาะกับถนนทุกที่ เดินทางได้อย่างสนุก ต้อง ยาง ContiSportAttack 4 หรือ ชอบออกทริป ยางตัวนี้ตอบโจทย์มากๆ คุณสมบัติเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรมาดูเพิ่มกันค่าา

ความรู้จากการเข้ามาเช็คระยะรถกับช่างมืออาชีพ (X max 300 ที่ 5,000 km)

ขับ X MAX 300 ตัวปี 2020 หล่อๆ มา 7 - 8 เดือนแล้วได้ระยะมาที่ 5,000 กว่ากิโล ถึงเวลาแล้วสินะที่จะต้องมาถ่ายน้ำมันเครื่อง

หมวก Real รุ่นใหม่ Falcon R Sport

ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนหมวกกันน็อคแล้ว หากยังลังเลอยู่ว่าเอารุ่นไหนดียี่ห้อไหนดี สิ่งแรกคือดูงบในใจเราก่อนว่าตั้งไว้เท่าไหร่ หากท่านมีงบอยู่ที่ไม่เกิน 3,000 บาท ขอแนะนำแบรนด์หมวกกันน็อค REAL ใส่สบาย

5 อันดับสินค้าขายดีในเดือนสิงหาคม

จัดอันดับ 5 สินค้าขายดีในเดือนสิงหาคม 2564 จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่าา

ข้อดีของกล่อง givi อุปกรณ์คู่ยานยนต์ที่สายบิ๊กไบค์ควรรู้ไว้

“บิ๊กไบค์” เป็นหนึ่งในยานพาหนะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนท้องถนน ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่นิยมขับขี่บิ๊กไบค์นั้นแน่นอนว่า ต้องมีอุปกรณ์คู่กายและคู่ใจที่ไม่ว่าจะเดินทางไปแห่งหนใดก็จำเป็นจะต้องพกพาไปด้วย

Brembo ผ้าเบรคมาตรฐานสากล ใส่ยางดีๆ ต้องมีผ้าเบรคดีๆ ด้วย

ทุกคนอยากได้ความปลอดภัยจึงใส่ยางรถแพงๆ เพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเกาะถนน มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าผ้าเบรคไม่ดีการยึดเกาะก็ไม่มีความหมาย ผ้าเบรค Brembo จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่จะนำความปลอดภัยสูงสุดมาให้

ยางแบบใหม่ เกรดพรีเมี่ยม ขวัญใจรถสกู๊ตเตอร์ IZ-Ss Scooters Sport S99T

ยางแบบใหม่ขวัญใจรถสกู๊ตเตอร์ ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับทุกพื้นบนท้องถนน ราคาเบา ทุกคนสามารถจับต้องได้ ยาง IZ-Ss Scooters Sport S99T จุดเด่น และรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่าไรไปดูก .....

หมวกกันน็อคลายเท่ๆ สไตล์ญี่ปุ่น

ได้จังหวะเปลี่ยนหมวกกันน็อคซักใบ มีงบในกระเป๋าไม่เกิน 3,000 บาท แต่อยากได้หมวกที่มีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่ๆ ชอบอะไรแบบ ญี่ปุ่นๆ

5 อันดับหมวกกันน็อคขายดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

5 อันดับหมวกกันน็อคขายดีในร้าน MOTOFIIX ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จะมีสินค้าตัวไหนบ้างมาดูกันค่า

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 กับ Bigbike

น้ำมันเครื่องคือหัวใจสำคัญของการหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ล้วนมีหลายเกรดหลายราคาให้เลือกสรรตามเงินในกระเป๋าตังค์ของผู้ซื้อก็ว่าได้

โช้คอัพ เครื่อง 650 up ตรงรุ่น (HONDA CB650)

ก่อนหน้านี้ทาง MOTOFIIX ได้แนะนำโช้คอัพสำหรับสกู๊ตเตอร์กลุ่ม X MAX กับ Forza มาแล้ววันนี้มาดูกลุ่ม Racing กันบ้างว่าใช้โช้คอัพแบบไหน และมีคุณสมบัติยังไง

รีวิว All New Honda SuperCub คลาสสิกลงตัว

รถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่มีประวัติและชื่อเสียงมายาวนาน หนึ่งในนั้นจะต้องมีรถในตระกูล SuperCub จากทาง Honda

โช้คอัพ X MAX, Forza ตรงรุ่น

สกู๊ตเตอร์ 300 – 350 ซีซี ที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้คงหนีไม่พ้น X Max กับ Forza ของค่าย Yamaha และ Honda ที่ตอบโจทย์ความต้องการความแรง

Scorpion Exo-R1 Air Alvaro Replica มาทำความรู้จักหมวกใบที่ 1,140 ในโลก ที่ MOTOFIIX

วันนี้มาเอาใจคนที่ชอบความ limited edition กับหมวกกันน็อคใบที่ 1,140 ในโลก กับ หมวก Scorpion Exo-R1 Air Alvaro Replica

น้ำมันเครื่อง MOTUL เฉพาะกับ Bigbike

วันนี้เรามาหาน้ำมันเครื่องที่น่าจะเหมาะกับการใช้ในรถรุ่นใหญ่ โดยคัดมาที่ยี่ห้อ MUTUL ซึ่งน่าจะเป็นยี่ห้อที่คนรักรถมอเตอร์ไซค์คุ้นเคยกัน

KOMINE GK-225 ถุงมือดีของชาวไบเกอร์

ถุงมือสำหรับไบเกอร์ ขอแนะนำถุงมือ KOMINE GK-225 ทั้งกันแดด กันลม แล้วคุณสมบัติของตัวนี้จะมีอะไรอีกบ้าง ไปดูกันค่ะ

แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ ที่ MOTOFIIX ขอแนะนำ

วันนี้เราเลยมาแนะนำแบตเตอรี่ที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์ ไปดูกันค่าา ว่าจะเป็นแบบไหน

หมวกกันน็อค NRX EVO FLAMINGO เหมาะสำหรับผู้หญิง

วันนี้เรามีหมวกกันน็อคสำหรับของผู้หญิงมาแนะนำค่ะ จะเป็นรุ่นไหน ไปดูกันค่ะ

น้ำมันเครื่องที่เหมาะกับรถรุ่นต่างๆ

น้ำมันเครื่อง หัวใจสำคัญของการหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ล้วนมีหลายเกรดหลายราคา

6 วิธีการเลือกน้ำมันเครื่องสำหรับรถ Bigbike

น้ำมันเครื่องก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะมีผลต่อการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์อย่างมาก

เลือกผ้าเบรคอย่างไรให้เหมาะกับรถเรา??

ผ้าเบรคแต่ละตัวต่างกันยังไง เราเลยหาข้อมูลของ Brembo มาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ

ยางตัวลุย สำหรับ Biker สายทัวร์

ห่วงเรื่องความปลอยภัยในการขับขี่ วันนี้เลยอยากจะมาแนะนำ ยางรถมอเตอร์ไซค์ สำหรับ ไบเกอร์ และสาวกบิ๊กไบค์

ประกันหลังการขายของ MOTOFIIX มีอะไรบ้าง

ซื้อของมาแล้ว หลายคนอาจจะเป็นกังวล ว่าของที่เราซื้อมาจะมีประกันหรือป่าว แล้วถ้าซื้อของกับ MOTOFIIX มีประกันหลังการขายอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

ทำไมต้องมาเปลี่ยนยางที่ MOTOFIIX

จะเปลี่ยนยางทั้งที ก็ต้องเลือกร้าน และช่าง ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพราะยางเป็นส่วนนึงของความปลอยภัยขณะขับขี่รถเลยนะ

กูรูมาเล่า การสังเกตความแตกต่างหลังใส่โช้คแต่ง

ของแต่งลำดับต้นๆ ของเหล่า Biker ที่มักจะใส่กันเป็นประจำคือ โช้คอัพ เกือบจะทุกรุ่น

สั่งอะไหล่กับ MOTOFIIX ดียังไง

จะสั่งทั้งที ต้องดูให้แน่ใจว่าของร้านนั้นดีจริง วันนี้เราจะมาบอกทุกคนค่ะ ว่าสั่งอะไหล่กับ MOTOFIIX ดียังไง

กูรูมาเล่า ตารางเปรียบเทียบรีวิว “น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์” ยี่ห้อไหนดี

น้ำมันเครื่องเป็นของเหลวสำคัญลำดับต้นๆ ของรถคู่ใจเรา การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ละครั้ง

ความพิเศษของศูนย์บริการ MOTOFIIX

ศูนย์บริการ MOTOFIIX ไม่ได้มีแค่บริการอย่างเดียวนะคะ ร้านเราเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ และก็ยังมีบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นอีกด้วย มาดูความพิเศษของร้าน MOTOFIIX กันค่ะ

Kawasaki KLR 650 ที่แรก ๆ ในไทย ได้รีวิวการลุยของจริง มันส์จริง สุดจริง

มาแล้ว ๆ หลังจากที่เห็นรูปฟังข่าวมาสักระยะหนึ่ง ของสายลุยกับ Kawasaki KLR650 2022 วันนี้

UV ไม่ดีต่อตา ถ้าใส่ Scorpion EXO R1-AIR CARBON ก็ไม่เห็นUV

หมวกกันน็อค Scorpion EXO R1-AIR CARBON มากับสไตล์ทรงสปอร์ต เหมาะกับชาวไบเกอร์

จะห่างกันแค่ไหน ก็ใกล้ เพราะมี Cardo PacktalkBlack

ตัวช่วยให้คุณในการสื่อสารระยะไกล ปลอดภัยหายห่วงด้วย บูลทูธ Cardo Packtalk Black จะทำให้การสื่อสารของคุณใกล้แค่เอื้อม

ทางเลือกที่เดิน ต้องเลือกในสิ่งที่ใช่ กับ โช้คYSS K-EURO

มาแล้วกับทางเลือกใหม่ของรถมอเตอร์ไซค์แนวสกู๊ตเตอร์ กับ โช้คYSS K-EURO จะทำให้ทุกการขับขี่ของคุณสะดวก สบาย

ทรงเพรียว ยกคาง กับ หมวกกันน็อค MOTHERS ราคาไม่ถึงพัน!

ว่าด้วยเรื่องหมวกกันน็อค ส่วนใหญ่หมวกกันน็อกเต็มใบ ราคาก็จะอยู่ประมาณพันกว่าบาท หรือเกือบสองพันบาท จะมีสักกี่รุ่นที่ราคาไม่ถึงพัน วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะ

พร้อมเสิร์ฟ โซ่-สเตอร์ JOMTHAI มีครบ จบที่ MOTOFIIX

มาแล้ว กับโซ่-สเตอร์ JOMTHAI (จอมไทย) แบรด์ดังของไทย และต่างประเทศ ที่ขายมายาวนานกว่า 40 ปี JOMTHAI

หมวกกันน็อค REAL T-HAWK NINJA มอบความปราดเปรียวให้แก่คุณ

หมวกกันน็อคที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น ด้วยอาวุธสุดฮิตของชาวนินจา

PIAA ส่องสว่างให้คุณในทุกที่ นำทางให้คุณได้ทุกเวลา

PIAA ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ ที่เป็นนิยมในแก๊งผจญภัย

18 กุมภาพันธ์ 2564

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด