close

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด

ติดตามสถานะสินค้า


*ค้นหาด้วย หมายเลขคำสั่งซื้อ ,เบอร์โทร หรือ เลขพัสดุ

เงื่อนไขการจัดส่งแบบ Standard Express

1. บริษัทขนส่งที่ให้บริการส่งสินค้าในช่องทาง Standard Express ได้แก่

 •     - Flash Express

 •     - Kerry Express

 • 2. บริษัทฯ จะทำการยืนยันการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านเมื่อท่านได้ทำการชำระเงิน และทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทางที่ระบุไว้ในส่วนของ ขั้นตอนการ ทำรายการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

  4. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทขนส่งเอกชนกำหนด โดยระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่ สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่ต้องมีการนำเข้าตามคำสั่งซื้อ (สินค้า PreOrder) โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  5. การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทฯจะประสานงานกับบริษัทขนส่งเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด

  6. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านระบบการให้บริการของบริษัทขนส่งเอกชน โดยใส่รหัส เลขขนส่ง (Tracking) ที่แสดงอยู่ใน รายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน

  7. ค่าบริการในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทขนส่งเอกชนกำหนด

  8. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเสร็จสิ้น

  9. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ๋ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  เงื่อนไขการรับสินค้าด้วยตนเองที่ Motofiix

  1.ลูกค้าสามารถเข้ารับสินค้าที่ Motofiix สาขาที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสาขาในการรับสินค้า


  หลักฐานที่ใช้ในการเข้ารับสินค้าในสาขาที่ท่านระบุไว้


  กรณีผู้สั่งซื้อเข้ารับสินค้าด้วยตนเอง

  1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ร้านสาขา

  2. เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านสาขา


  กรณีให้ผู้อื่นรับสินค้าแทน

  1. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับสินค้าแทน

  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมเซ็นมอบอำนาจและรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. เอกสารยืนยันคำสั่งซื้อสินค้า ( Order Confirmation ) ที่ได้รับผ่านทาง Email Address โดยลูกค้าสามารถแสดงข้อมูลหลักฐาน ผ่านอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านสาขา

  รับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษก่อนใครที่ Motofiix