×

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy & Terms of Service

จัดทำเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พ.ร.บ.”) โดย พ.ร.บ.. ดังกล่าวกำหนดให้บริษัทที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้อง อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง อะไหล่และชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์ บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของประเทศไทย และเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ซึ่งกำหนดและออกใช้บังคับภายในอาณาเขตประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินการในลักษณะนิติบุุคคลผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ในทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าทุกท่าน และพนักงาน เพื่อให้ประโยชน์ของลูกค้าและพนักงานในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
 1. ชื่อ (ทั้งคำนำหน้าชื่อต้น และ/หรือชื่อกลาง)
 2. นามสกุล
 3. หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง และ/หรือหมายเลขประจำตัวบัตรข้าราชการ
 4. วัน เดือน ปี เกิด
 5. หมายเลขใบอนุญาตขับขี่
 6. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ หมู่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ ประเทศ รหัสไปรษณีย์)
 7. ตำแหน่งที่อยู่อาศัย (ตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมหรือ GPS
 8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 9. ข้อมูลบัญชี Social media ที่ใช้สมัครบริการ
 10. ข้อมูลภาพถ่ายของลูกค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (ระยะเวลาเก็บรักษาไม่เกิน 90 วัน)
 11. เลขทะเบียน รถ รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ของลูกค้า
 12. อาชีพ
 13. ข้อมูลการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง ควบคู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละราย
 14. ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับจัดทำเอกสารใบกำกับภาษี
 15. รูปภัณฑ์ของทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้ามาใช้บริการประกอบด้วย ภาพถ่ายของยานพาหนะ ตำหนิ สี อุปกรณ์ตกแต่ง
 16. ประวัติการเดินทาง/ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ/ข้อมูลความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลเสียง ข้อมูลใบหน้า
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม และบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ
 • ข้อมูลภาพและลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินของลูกค้าและบุคคลที่มาพร้อมกับลูกค้าฯ ที่นำเข้ามาใช้บริการภายในบริษัทฯ และสาขาของบริษัทฯ เช่น รูปลักษณ์ของยานพาหนะ ตำหนิ รูปลักษณะของยานพาหนะ สีของยานพาหนะ การตกแต่งยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนควบที่แตกต่างไปจากยานพาหนะคันอื่น อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้างต้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • ข้อมูลชีวมิติ บริษัทฯ อาจมีการเก็บ รวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลของลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นหลักฐานตามขั้นตอนการนำทรัพย์สินของลูกค้าเข้าใช้บริการและรับทรัพย์สินกลับคืนให้กับลูกค้าฯ ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกอยู่ภายในกล้องวงจรปิด ณ สาขาที่ให้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่บริษัทจำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการ พนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินของลูกค้าที่นำเข้าภายในพื้นที่ดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งต่อลูกค้าในพื้นที่รัศมีของการบันทึกภาพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาส “ไม่ยินยอม” หรือ “แจ้งให้บริษัทฯ ลบข้อมูล” ในภายหลังได้ โดยกระบวนการถอนความยินยอมหรือการใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้มีช่องทางตามที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมายของประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมของบริษัทฯ และของลูกค้า
 • เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับปรับปรุงพัฒนา การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เพื่อการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น
4. การประมวลผลข้อมูล
บริษัทฯ มีหน้าที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า มาใช้ประมวลผลเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนำมาตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อมูลของท่าน มาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการประเมินว่า พฤติกรรมหรือรูปแบบการใช้บริการของท่าน เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านใดของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10ปี) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บรักษาไว้ 90 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกันเท่านั้น
7. การส่งหรือโอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกในประเทศและต่างประเทศ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูล และ
 • บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นในต่างประเทศ เว้นแต่เป็นการส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ในเครือ หรือสาขา หรือบริษัทคู่ค้าฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ ร่วมกันเท่านั้น และ
 • หากบริษัทฯ มีเหตุผลและวัตถุประสงค์จำเป็นที่ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลให้เฉพาะประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
8. บรรดาสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางในการใช้สิทธิ
เมื่อเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ แล้ว เจ้าของข้อมูลย่อมมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม – เมื่อได้ให้ความยินยอมแล้ว เจ้าของข้อมูลฯ จะเพิกถอนการยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิห้ามเพิกถอนตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลฯ ทั้งนี้การเพิกถอนการยินยอม ไม่กระทบต่อการเก็บ/การใช้/การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้กระทำไปในระหว่างได้รับความยินยอมโดยชอบและบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอนไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล – เจ้าของข้อมูลมีสิทธิรับข้อมูลของตนจากบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่อ่าน หรือใช้งานทั่วไปและเปิดเผยได้อัตโนมัติ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของตนในรูปแบบอัตโนมัติข้างต้น ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯรายอื่น เมื่อกระทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลฯ รายอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้การใช้สิทธิข้อนี้ เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ซึ่งไม่อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปกติของบริษัทฯ
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลของตน – เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิที่จะคัดค้านมิให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นกรณี การเก็บ รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน สำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมลฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งไว้ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลได้ถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเย และผู้ควบคุมฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลนั้น และผู้ควบคุมข้อมูลฯ ไม่สามารถปฏิเสธคำคัดค้านนั้นได้ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินี้ ถ้าการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อเก็บพยานหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าภายในอายุความแห่งกฎหมาย
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล – เจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อเจ้าของข้อมูลขอให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการ รวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ต้องลบ ทำลาย เนื่องจากบริษัทเก็บรวมรวม/ใช้/เปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงค์ หรืออยู่ระหว่างการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อพิสูจน์กรณีปฏิเสธคำคัดค้านของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน – เจ้าของข้อมูลฯ ใช้สิทธิเร้องขอให้บริษัท ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน – เจ้าขอข้อมูลมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลฯ เชื่อว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล บริษัทดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อยู่
9. ช่องทางในการใช้สิทธิ
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิได้ดังนี้
 • วิธีการขอความยินยอมโดยขอเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร ณ สำนักงานหรือสาขาที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • วิธีการขอความยินยอมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซด์หรือช่องทาง Social network อื่นๆ ของบริษัท
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเมื่อท่านใช้สิทธิ
 • สิทธิในการดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงสิทธิขอถอนความยินยอม ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ
 • สิทธิในการเข้าถึง ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูล ขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล คัดค้านการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยขอมูล ขอให้ลบ/ทำลาย/ระงับ ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วันทำการ
10. ผลของการเพิกถอนความยินยอม
กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์จะถอนความยินยอม ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเกิดผลดังนี้
 • เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ มิได้เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้เท่านั้น
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิหรือประโยชน์หรือโอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ได้รับขอเสนอเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่ทราบถึงความความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นได้
 • เจ้าของข้อมูลอาจไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่ได้เพิกถอนและระงับความยินยอมไปแล้วในภายหลังได้
11. บริษัทฯ มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของเจ้าของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาสะม และมีมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติเช่น มาตรการป้องกันมิให้พนักงานนำข้อมูลลูกค้าออจากระบบของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กำหนดข้อตกลงอย่างเคร่งครัดกับคู่สัญญาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อบังคับสำหรับพนักงานและบุคลากรในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท เอพีเอสเอ็น โมโตพาร์ท จำกัด
เลขที่ 476/3 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-048-0408
อีเมล์ : [email protected]
ยินยอม ไม่ยินยอม

บอกเราว่าคุณใช้รถรุ่นไหน เพื่อให้เราเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Feedback

ย้อนยุคสุดเก๋า 15 รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิค

10 กันยายน 2564 

วันนี้เรามาย้อนยุคดูมอเตอร์ไซค์สุดคลาสสิค ที่เก๋าจนหลายๆ คนอยากได้ไว้ครอบครองซึ่งมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ถึงจะเก่าหลายสิบปี แต่ราคา และคุณภาพรถไม่เบากันเลยทั้งนั้น มีรุ่นไหนบ้างมาดูกัน

 


ที่มารูปภาพ: rideapart.com

BMW R75
รถมอเตอร์ไซค์เก่าผลิตในยุคสงครามเย็นที่ยังขับขี่ได้บนท้องถนนอย่างมอเตอร์ไซค์ BMW R75 (บีเอ็มดับบลิว อาร์ 75) ผลิตประมาณปี 1970 - 1977 เครื่องยนต์ 749 ซีซี โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ระบายความร้อน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวิศวกรเยอรมัน (ณ เวลานั้น) เหมาะกับการขับระยะไกล ทัวร์ริ่งข้ามประเทศได้ไม่ต้องกลัวเครื่องร้อน ตัวเครื่องคลาสสิกมากรูปทรงคาเฟ่เรเซอร์ วิ่งได้ 110 ไมล์ต่อชั่วโมง เอาเป็นว่า รถมอเตอร์ไซค์คลาสสิคมีความเก๋าไม่เป็นรองใครจริงๆ

ที่มารูปภาพ: Triumph

Triumph Trident
รถมอเตอร์ไซค์ คลาสสิคที่ต้องเล่าถึงอย่าง Triumph Trident (ไทรอัมพ์ ทริเดนท์) มันเจ๋ง! เพราะเป็นมอเตอร์ไซค์เก่า พัฒนามาเพื่อความแตกต่างอย่างเหนือระดับในตลาดสหรัฐอเมริกา (ผลิตตั้งแต่ปี 1968-1975) มอไซค์คุณปู่ที่หล่อเฟี้ยว มาพร้อมความเก๋าเครื่องยนต์ 740 ซีซี 58 แรงม้า ช่างเฉียบ! น่าสะสมสุดๆ

 

ที่มารูปภาพ: .topspeed.com

Norton Commando
ตัวเครื่องหล่อ เครื่องยนต์ใช้ได้ ต้องเล่าถึงรถมอเตอร์ไซค์ คลาสสิคที่ผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1968 - 1972 กับ Norton Commando (นอร์ตัน คอมมานโด) เครื่องยนต์ "Isolastic"  750 ซีซี ผลิตในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เป็นอะไรที่ครบ ด้วยตัวถังรุ่นเก่าสุดละเมียด เรียบง่ายลงตัว เข้ากันลงตัวสำหรับมอเตอร์ไซค์วินเทจ ทำความเร็วได้สูงสุด 188 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขับเคลื่อนนุ่มนวลไม่กระตุก ระบบเกียร์ธรรมดาขับขี่สนุก

 

ที่มารูปภาพ: .greatbiker.com


Honda CB 750
รถมอเตอร์ไซค์ คลาสสิคในใจของหลายคนต้องนึกถึง Honda CB 750 รุ่นที่มีความแตกต่างอย่าง Exotic สำหรับยุค 70s ด้วยเครื่องยนต์ 736 ซีซี (ผลิตระหว่างปี 1969 - 1978) มาพร้อมกับ 5 สปีช กูรูรถมอไซค์ต่างชาติ ลงความเห็นว่า
“The CB 750 was a gamechanger in the bike world. Exotic and affordable, fast and reliable, capable and accessible. It was the world's first superbike.”
แปลสั้น ๆ ได้ใจความว่า “มอเตอร์ไซค์ CB 750 รุ่นนี้ เข้ามาเปลี่ยนเกมรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลก เป็นมอเตอร์ไซค์แปลกใหม่ เข้าถึงได้ มาพร้อมกับความเร็ว และกลายเป็นซุปเปอร์ไบค์คันแรกๆ ของโลกเลยก็ว่าได้”

 


ที่มารูปภาพ: thaihonda.co.th

Honda Super Cub
ต่อเนื่องกับ Honda Super Cub (ฮอนด้า ซุปเปอร์ คัพ) เน้นว่ารุ่นเก่า มอเตอร์ไซค์เรโทรขายเมื่อ 55 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆ จริงๆ หากพูดถึง Honda Super Cup รุ่นแรกผลิตปี ค.ศ. 1958 ถึงปัจจุบัน หาได้ง่ายตามเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ มี 3-4 เกียร์ แบ่งตามรุ่นแยกย่อยลงมาอีก ความโดดเด่นของมอไซค์เก่านี้คือ “ความหล่อคลาสสิค!!” Honda Super Cub มีหลายรุ่นตั้งแต่ Cub, C100, C102, C65, CM90, CM91, C110, C50, C70, C90, Passport, EX5, Dream 100, EX5 Dream, C100EX, Super Cub 50 และ Super Cub 110 หลากหลาย

 


ที่มารูปภาพ: Young Machine

Kawasaki Z1
นิยามสั้นๆ ว่า “หล่อ” รถมอเตอร์ไซค์ คลาสสิค คาวาซ่ากิ Z1 รุ่นปี 1974 คันใหญ่ครับน้ำหนัก 550 ปอนด์ มอเตอร์ไซค์เก่ารุ่นนี้ผลิตตามสไตล์ญี่ปุ่นคลาสสิก เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับ Honda CB 750 อย่างมาก ราคามอเตอร์ไซค์ยุคคุณลุงตอนนี้ค่อนข้างแรง อยู่ที่ประมาณ 750,000 บาท มอเตอร์ไซค์ในตำนานที่งามเหลือหลาย ด้วยเครื่องยนต์ 750 ซีซี และยังโด่งดังมาจาก การ์ตูนเรื่อง GTO คุณครูพันธุ์หายาก ซึ่งเป็นรถของอาจารย์โอนิซึกะนั้นเอง

 


ที่มารูปภาพ: motorcyclespecs.co.za

BSA Goldstar Clubman
BSA Goldstar Clubman มอเตอร์ไซค์เก่ารถคาเฟ่วินเทจคันเงางาม BSA Goldstar Clubman ผลิตครั้งแรกในปี ค.ศ. 1937 โดยเครือ Birmingham Small Arms Company ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช้เป็นรถแข่งในสนาม มีความเร็ว 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง เอาจริงๆ มอเตอร์ไซค์เก่ายี่ห้อนี้มีหลากหลายรุ่นให้เลือก และเป็นมอไซค์คลาสสิกที่น่ารู้จักเลย

 


ที่มารูปภาพ: yesterdays.nl

Norton Manx
มอเตอร์ไซค์เก่าค่ายนอร์ตันรุ่น 1950 Norton Manx เป็นรถมอเตอร์ไซค์ คลาสสิกคันเก๋ามีอายุหลายสิบปี และมากับความแรง เท่ ดีไซน์เฉียบ ว่ากันว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์แข่งของชาวอังกฤษ ใช้ระบบดรัมเบรค และพัฒนาระบบอื่นๆ ที่ทำให้เป็นรถเก่าที่ทรงพลังมากขึ้น โดยเฉพาะเฟรมแบบ Featherbed พัฒนาโดยนอร์ตันที่เป็นเฟรมที่ดีที่สุดในสมัยนั้นเชียว เพราะลงตัวขับได้รวดเร็ว และเอาชนะได้หลายสนามแข่ง

 

ที่มารูปภาพ: yesterdays.nl

Brough Superior SS100
มอเตอร์ไซค์คลาสสิกรุ่นนี้เป็นอะไรที่ทรงพลัง! ด้วยดีไซน์เฉียบ ปราณีต ว่ากันว่า Brough Superior SS100 เป็น “Rolls-Royce of motorcycles” หรือโรลส์-รอยซ์แห่งวงการมอเตอร์ไซค์ ผลิตระหว่างปี 1924 - 1928 ความเร็ว 130 ไมล์/ชั่วโมง เครื่องยนต์ 998 ซีซี ซึ่งถือว่าเด็ดในยุคอดีต รุ่นแรกๆ มาพร้อมเกียร์ 3 สปีชขับสนุก คันเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ที่แฮนด์มอไซค์

 

ที่มารูปภาพ: Wikipedia

1923 BMW R32
1923 BMW R32 มองผิวเผินเหมือนจักรยาน เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่คิดค้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ดีไซน์จาก Max Friz เขาหวังเลียนแบบให้มอเตอร์ไซค์ใกล้เคียงเครื่องบินให้มากที่สุด เพราะสามารถระบายความร้อนได้ดี เครื่องยนต์ 494 ซีซี 2 จังหวะ น้ำหนักรถอยู่ที่ 122 กิโลกรัม ขับได้ 95 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถือว่าไม่ธรรมดาครับ สำหรับมอเตอร์ไซค์เก่าสุดเก๋ารุ่นนี้

 

ที่มารูปภาพ: Wikipedia

Vincent Black Shadow
คนรักสีดำ มอเตอร์ไซค์เก่าสีดำ Vincent Black Shadow มอเตอร์ไซค์ราคาแพงระยับล่าสุดถูกซื้อขายด้วยราคา 929,000 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยราว 29.1 ล้านบาท! เป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าที่ผลิตระหว่างปี 1948 - 1955 มีเพียง 30 คันในโลก เหลือที่ขับเคลื่อนได้เพียง 19 คันเท่านั้น บอกเล่าถึงเครื่องยนต์ของมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานกันก่อน วิ่งได้เร็ว 122 ไมล์/ชั่วโมง ตัวถังอะลูมิเนียม มี 4 สปีช เป็นซูเปอร์ไบค์ยุคแรกที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ ด้วยการออกแบบ และเคยใช้ในฉากภาพยนตร์ Captain
America ด้วย

 


ที่มารูปภาพ: 2mocyc.blogspot.com

Harley-Davidson WL
ฮาร์ลีย์ เดวิสัน ดับบลิวแอล (Harley-Davidson WL) มอเตอร์ไซค์เก่าที่ถูกใช้ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง มีประมาณ 90,000 คันที่ใช้ขับภาคสนามของกองทัพสหรัฐอเมริกา ขับขี่ได้คนเดียว มีกันชนป้องกันอุบัติเหตุ ตัวเครื่องชุบโครเมียม มีช่องใส่อุปกรณ์เสริมสำหรับกองทัพเอาเป็นว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าสำหรับทหารอย่างแท้จริง

 

ที่มารูปภาพ: motorious.com

Honda Rune
รถมอเตอร์ไซค์หายาก Honda Rune คันโตเครื่องยนต์ขุมกำลัง 1800 ซีซี เป็นดีไซน์ที่เฉียบเนียบใช้ได้เลย โทนสีจะโดดเด่นหน่อย ๆ มองเห็นชัดเจนในระยะไกล มีระบบกันสะเทือนช่วงล่างช่วยให้การขับขี่สบายไม่กระแทกเกินไป เข้าโค้งง่าย ขับทัวร์ริ่งสนุก แต่น้ำหนักค่อนข้างสูงเลยครับ (ประมาณ 888 ปอนด์ = 399 กิโลกรัม) มีให้เลือกทั้งสีดำ สีน้ำเงิน และสีน้ำแดงอมม่วง (Maroon) แปลกตาสำหรับมอเตอรไซค์เก่าที่มีสีสันสวยงาม

 

ที่มารูปภาพ: motorcycleclassics.com

BSA Rocket 3
งามตามสไตล์รถเก่าแบบอังกฤษ BSA Rocket 3 ผลิตขึ้นระหว่างปี 1968-1972 เป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิคเครื่องยนต์ 740 ซีซี 60 แรงม้า ความเร็วสูงสุด 188.34 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดีไซน์เทียบเคียงรุ่น Triumph Trident อย่างแรงได้รับสมญานามว่า "ray-gun" หน้าปัดเห็นชัดเจน เวลาขับขี่ เบรคดีงาม มาพร้อมกับไฟหน้ากลม เห็นว่าเจาะตลาดไบค์เกอร์ชาวมะกันเป็นหลัก

 


ที่มารูปภาพ: triumph-bangkok.com

Triumph Bonneville
กลับมาที่รถไทร์อัมพ์ Triumph Bonneville ผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1965-1982 รถมอเตอร์ไซค์เก่าสไตล์อังกฤษ มากด้วยเสน่ห์ไม่เคยจางหายตามกาลเวลา ไฟหน้ากลมตามสไตล์รถเก่าเก๋าๆ เครื่องยนต์ 649 ซีซี เกียร์ 4 สปีช น้ำหนักรถประมาณ 165 กิโลกรัม น่าจะเป็นรถมอไซค์ในฝันของหนุ่มๆ หลายคนเลย

 

ขอบคุณข้อมูลและสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นได้จาก
gearpatrol.com popularmechanics.com , visordown.com, gearpatrol.com, topspeed.com, auto.mthai.com, motorcyclecruiser.com และ classic-british-motorcycles.com
https://www.bolttech.co.th/

 

 

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ปิด